Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Raportowanie schematów podatkowych - MF odpowiada na pytania

Raportowanie schematów podatkowych - MF odpowiada na pytania
Raportowanie schematów podatkowych - MF odpowiada na pytania
Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące zasad (zwłaszcza formalnych aspektów) raportowania schematów podatkowych (MDR). Jednocześnie Ministerstwo zachęca do zadawania kolejnych pytań w sprawach dotyczących składania dokumentów MDR do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - pytania można przesyłać na adres: mdr.pomoc@mf.gov.pl.

W jaki sposób należy odpowiadać na wezwania Szefa KAS do uzupełnienia braków otrzymane w związku z uprzednim przekazaniem np. informacji MDR-1 lub MDR-3?

W przypadku wezwania do uzupełnienia braków przekazanej informacji o schemacie podatkowym, uzupełnienie tej informacji odbywa się poprzez złożenie drogą elektroniczną dokumentu MDR będącego uzupełnieniem dokumentu, którego dotyczy wezwanie. Dokonać tego można poprzez stronę MDR.GOV. W składanym dokumencie należy wskazać Unikalny Identyfikator uzupełnianego dokumentu (widoczny w treści otrzymanego Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

W celu złożenia uzupełnienia do pierwotnego dokumentu MDR dostępne jest bezpłatne narzędzie przygotowane przez Ministerstwo Finansów. W tym przypadku należy kolejno wybrać:

 • opcję „Utwórz dokument”,
 • opcję „Złożenie uzupełnienia dokumentu”,
 • rodzaj uzupełnianej informacji / zawiadomienia oraz opcję „Dalej”,
 • opcję wskazującą wersję tzw. schemy, zgodnie z którą ma zostać dokonane uzupełnienie oraz opcję „Dalej”,
 • oraz uzupełnić informację / zawiadomienie.

Uzupełnienie informacji wymaga wypełnienia co najmniej wszystkich jej obowiązkowych pól. Tym samym, także informacje zawarte w polach wypełnionych w informacji pierwotnej, powinny zostać ujęte w jej uzupełnieniu.

Obowiązkowo należy wypełnić pole „Dodatkowe wyjaśnienia”, w którym należy wskazać powód uzupełnienia informacji.

Wskazanym jest złożenie uzupełnienia opisu schematu podatkowego zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją schemy.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: INFORLEX Biznes

Czy w celu dokonania uzupełnienia, na wezwanie Szefa KAS, przekazanej uprzednio Szefowi KAS informacji MDR-1 (także w przypadku, gdy wskutek jej złożenia został już nadany NSP) należy przekazać Szefowi KAS kompletną informację MDR-1, zawierającą także dokonane uzupełnienia? Czy należy postąpić analogicznie w przypadku zgłoszenia schematu podatkowego, który nie posiada NSP z wykorzystaniem informacji MDR-3?

Tak. Uzupełnienie informacji MDR-1 wymaga wypełnienia wszystkich jej obowiązkowych pól. Tym samym, także informacje zawarte w polach wypełnionych w informacji pierwotnej, powinny zostać ujęte w jej uzupełnieniu.

Jednocześnie, należy obowiązkowo wypełnić pole „Dodatkowe wyjaśnienia”, w którym należy wskazać z jakich powodów składane jest uzupełnienie informacji.

W przypadku, w którym uzupełnienie opisu schematu podatkowego dotyczy schematu zgłoszonego z wykorzystaniem informacji MDR-3 (z uwagi na nieposiadanie NSP) wymagane jest zaznaczenie pól „Rodzaj zgłaszanego schematu”, „Opis schematu podatkowego”, „Pełny opis zgłaszanego schematu podatkowego” oraz „Informacje dodatkowe o zgłaszanym schemacie podatkowym”, a także wypełnienia pól w nich obowiązkowych.

Jak należy postąpić w sytuacji przekazania Szefowi KAS informacji lub zawiadomienia o schemacie podatkowym zawierających błędy? W szczególności, czy istnieje możliwość dokonania korekty informacji o schemacie podatkowym oraz złożenia pisma wyjaśniającego?

W przypadku przekazania Szefowi KAS informacji lub zawiadomienia zawierających błędy, należy przekazać Szefowi KAS uzupełnienie błędnej informacji. Nie ma możliwości przekazania Szefowi KAS odrębnego pisma wyjaśniającego przyczyny korekty.

Uzupełniona informacja w polu „Dodatkowe wyjaśnienia” powinna zawierać wyjaśnienie powodów przekazania Szefowi KAS kolejnego dokumentu.

Uzupełnienie informacji wymaga wypełnienia co najmniej wszystkich obowiązkowych pól. Tym samym, także informacje zawarte w polach wypełnionych w informacji pierwotnej, powinny zostać ujęte w jej uzupełnieniu.

Czy jest gdzieś udostępniona lista schematów standaryzowanych? Czy można sprawdzić, czy dany schemat podatkowy jest już zgłoszonym schematem standaryzowanym i czy został mu nadany numer NSP?

Szef KAS nie prowadzi listy schematów podatkowych standaryzowanych. W przypadku, gdy podmiot przekazujący informację nie posiada wiedzy, że dany schemat standaryzowany został już zgłoszony i nadano mu NSP, to należy złożyć MDR-1 tak, jakby był to „nowy” schemat.

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (https://mdr.mf.gov.pl/#/nsp) dostępne jest narzędzie umożliwiające sprawdzenie statusu danego NSP.

W celu sprawdzenia statusu NSP, korzystając z powyższej strony Ministerstwa Finansów, należy kolejno:

 • wybrać opcję „Sprawdź status NSP”,
 • wpisać numer NSP w polu „Numer NSP”,
 • wybrać opcję „Sprawdź”.

Po dokonaniu powyższych czynności:

 • w przypadku wpisania poprawnego numeru – wyświetlony zostanie komunikat o statusie NSP tzn. „Poprawny – ważny” lub „Poprawny – unieważniony”,
 • w przypadku wpisania poprawnego numeru, dla którego nie został zmieniony jeszcze status - komunikat „Numer NSP w trakcie przetwarzania”,
 • w przypadku wpisania błędnego numeru - komunikat o błędnym numerze NSP: „4001 – Błędny numer NSP”.

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy nie istnieje możliwość wpisania istotnych, w ocenie przekazującego, informacji dotyczących schematu podatkowego, w którym miejscu formularza MDR-1 należy to zrobić?

Struktura formularza MDR-1 umożliwia przekazanie Szefowi KAS z zasady wszystkich niezbędnych do poinformowania o schemacie podatkowym danych, w szczególności w sekcjach „Pełny opis zgłaszanego schematu podatkowego” oraz „Informacje dodatkowe o zgłaszanym schemacie podatkowym”.

W wyjątkowych przypadkach braku możliwości wpisania określonych danych w strukturze danego formularza, istnieje możliwość ich ujęcia w polu „Dodatkowe wyjaśnienia”. W polu tym nie mogą jednak być wpisywane informacje stanowiące opis schematu podatkowego a także inne dane, co do których zostały przewidziane konkretne pola formularza.

W jaki sposób należy odpowiadać na wezwania Szefa KAS do uzupełnienia braków otrzymane w związku z uprzednim przekazaniem np. informacji MDR-1 lub MDR-3?

Potwierdzenie nadania NSP jest wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną na adres skrzynki e-PUAP.

W przypadku przekazywania Szefowi KAS informacji MDR-1 i MDR-3, podanie adresu skrzynki e-PUAP jest obowiązkowe.

Mając na względzie sprawny i prawidłowy obieg dokumentów, przekazujący informacje powinni zwracać szczególną uwagę na prawidłowe wskazywanie adresu skrzynki e-PUAP w wypełnianych przez siebie dokumentach. W szczególności należy mieć na względzie, że wielkość liter ma znaczenie w przypadku adresu skrzynki e-PUAP. W celu uniknięcia opóźnień rekomendujemy dwukrotne zweryfikowanie przez zgłaszającego podanego adresu skrzynki e-PUAP.

Po przekazaniu Szefowi KAS informacji MDR-1 przekazujący nie otrzymał w terminie 7 dni potwierdzenia nadania NSP. Czy to oznacza, że informacja nie stanowi schematu podatkowego?

Nieotrzymanie potwierdzenia nadania NSP w terminie 7 dni nie oznacza, że uzgodnienie opisane w przekazanej informacji o schemacie podatkowym nie spełnia przesłanki do uznania za schemat podatkowy w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. Jednocześnie należy pamiętać, iż otrzymanie potwierdzenia nadania NSP wskazuje jedynie, że z perspektywy formalnej przekazana informacja o schemacie podatkowym spełnia wymogi określone dla tej informacji.

Czy w przypadku złożenia przez promotora informacji MDR-1 o danym schemacie podatkowym standaryzowanym, korzystający jest w konsekwencji zawsze zobowiązany do składania informacji MDR-3 w odniesieniu do tego schematu?

Nie. Informację MDR-3 korzystający składa tylko wówczas, gdy dokonywał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową.

Korzystający może zatem uznać, że nie ma podstaw do składania informacji MDR-3, mimo iż w danym przypadku promotor dokonał przekazania informacji MDR-1 o danym uzgodnieniu jako schemacie podatkowym standaryzowanym i Szef KAS nadał NSP. Innymi słowy, korzystający, w oparciu o swoją znajomość stanu faktycznego, ma prawo uznać, że dane uzgodnienie, nawet takie w stosunku do którego został nadany NSP, nie jest schematem podatkowym i nie powstają w związku z nim obowiązki w zakresie składania informacji MDR-3.

Przykład:
Spółka leasingowa poinformowała (jako promotor) przedsiębiorcę będącego leasingobiorcą (jako korzystającego) o NSP schematu podatkowego. Uzgodnienie ma według promotora polegać na zawarciu umowy leasingu. Przedsiębiorca ma jednak pełną wiedzę na temat okoliczności zawarcia tej umowy i jest w stanie ocenić i wykazać, że decyzja o zawarciu umowy leasingu była motywowana wyłącznie ekonomicznie.

Czy w przypadku, w którym więcej niż jeden podmiot identyfikuje się jako promotor określonego schematu podatkowego, wszystkie takie podmioty muszą niezależnie przekazywać Szefowi KAS informację MDR-1?

Nie. W przypadku gdy więcej niż jeden podmiot jest obowiązany do przekazania informacji MDR-1, wykonanie tego obowiązku przez jednego z nich zwalnia pozostałych, którzy zostali wskazani w tej informacji i pisemnie poinformowani o NSP tego schematu podatkowego, z załączeniem potwierdzenia nadania NSP. W przypadku, gdy schemat podatkowy nie posiada jeszcze NSP, podmioty te powinny zostać o tym fakcie pisemnie poinformowane oraz przekazane im powinny zostać dane dotyczące schematu podatkowego.

Przykład:

Spółka doradcza świadczy złożone usługi doradztwa podatkowego na rzecz swojego klienta będącego korzystającym. W ramach świadczenia tych usług udostępnia klientowi schemat podatkowy.

Promotorem w tej sytuacji może być zarówno sama spółka doradcza jak i osoba fizyczna odpowiedzialna merytorycznie i funkcjonalnie za daną usługę lub „projekt” i kształt porady. Niewykluczone, że w konkretnej sytuacji więcej niż jedna osoba fizyczna będzie identyfikowała się jako promotor (np. postąpi w ten sposób kilku kluczowych partnerów w spółce).

W takiej sytuacji ustawowy obowiązek przekazania informacji MDR-1 ciąży na spółce doradczej oraz partnerach posiadających status promotora. Dla wypełnienia tego obowiązku wystarczające będzie, że informację o schemacie podatkowym przekaże np. spółka, a partnerzy zostaną wskazani w tej informacji i pisemnie poinformowani o NSP tego schematu podatkowego, np. w sposób określony we wprowadzonej w spółce wewnętrznej procedurze w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Czy brak obowiązku pobrania zaliczki na podatek przez płatnika w wyniku niepowstania zobowiązania podatkowego lub obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego lub odsunięcia w czasie jego powstania spełnia definicję korzyści podatkowej?

Tak. Wynika to wprost z przepisów Ordynacji podatkowej – art. 3 pkt 18 lit. d Ordynacji podatkowej.

Czy korzystający wchodzący w skład podatkowej grupy kapitałowej (PGK), który przekazuje informację MDR-3 o zastosowaniu schematu podatkowego dotyczącego w głównej mierze podatku dochodowego od osób prawnych, powinien dokonać tego w terminie właściwym dla złożenia zeznania CIT-8AB?

Tak.

Przesłanką uzasadniającą złożenie formularza MDR-3 jest sytuacja, w której:

 • korzystający dokonał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego,
 • korzystający uzyskał wynikającą ze schematu korzyść podatkową.

Informacja MDR-3 składana jest w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej tego okresu rozliczeniowego. W przypadku korzystającego, który wchodzi w skład podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o CIT, korzystający powinien złożyć formularz MDR-3 w terminie złożenia zeznania podatkowego dotyczącego danego okresu rozliczeniowego PGK (CIT-8AB).

Z uwagi na fakt, że za korzystającego może zostać uznany także podmiot składający deklarację CIT-14 (tj. emitent obligacji), który składa odrębną deklarację w stosunku do zeznania rocznego PGK, należy wskazać, że ustawodawca wprost przewidział sytuację, w której korzystającym będzie jeden z podmiotów wchodzących w skład PGK, i mimo to powiązał obowiązek złożenia informacji MDR-3 z rozliczeniem rocznym całej PGK. Zatem, także w tym przypadku, korzystający powinien złożyć formularz MDR-3 w terminie złożenia zeznania podatkowego dotyczącego danego okresu rozliczeniowego PGK (CIT-8AB).


W jakim formacie pliku należy przekazywać Szefowi KAS informacje / zawiadomienia MDR-1, MDR-2, MDR-3, MDR-4?

Pliki należy przekazywać wyłącznie w formacie XML, tzn. podpis powinien stanowić integralną część podpisywanego pliku.

Dopuszczalne są rozszerzenia plików „.XML” i „.XAdES”.

Nie należy także w podpisie używać funkcji skrótu SHA-1, która od dnia 1 lipca 2018 r. nie zapewnia integralności danych.

W jaki sposób należy podpisywać przekazywany Szefowi KAS plik? Czy można skutecznie przekazać pliki w formacie XAdES?

Istnieje możliwość podpisania wygenerowanych na stronie MDR.GOV plików za pomocą Podpisu Zaufanego.

W przypadku zamiaru użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przekazujący dany dokument musi podpisać plik przed jego wysyłką w aplikacji zewnętrznej, obsługującej podpis elektroniczny. System akceptuje pliki podpisane Podpisem Zaufanym i kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES otoczonym (Enveloped), otaczającym (Enveloping) oraz podpisane za pomocą podpisu zewnętrznego (detached).

Pliki należy przekazywać wyłącznie w formacie xml. Dopuszczalne są rozszerzenia plików „.XML” i „.XAdES”.

W przypadku, gdy ilość podmiotów wskazanych w dokumencie przekracza 100, zalecane jest podpisanie takiego pliku podpisem zewnętrznym lub otaczającym (Enveloping). Niewskazane jest, z powodów technicznych, podpisywanie takiego pliku podpisem otoczonym (Enveloped) lub Podpisem Zaufanym.

Czy dokumenty MDR-1, MDR-2, MDR-4 może podpisać osoba umocowana na podstawie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej?

Do informacji / zawiadomień o schematach podatkowych mają zastosowanie przepisy o pełnomocnictwie zawarte w rozdziale 3a działu IV Ordynacji podatkowej.

Nie mają w tym zakresie zastosowania przepisy o podpisywaniu deklaracji przez pełnomocników (dział III rozdział 9a Ordynacji podatkowej). Nie ma zatem możliwości ustanowienia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej i przekazania do Szefa KAS dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa na formularzu UPL-1.

W jaki sposób należy złożyć Szefowi KAS dokument pełnomocnictwa do zastępowania podmiotu zobowiązanego w zakresie składania informacji / zawiadomień dotyczących schematów podatkowych?

Pełnomocnik może zastępować podmiot zobowiązany w zakresie składania informacji lub zawiadomień dotyczących schematów podatkowych na podstawie pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego.

W treści dokumentu pełnomocnictwa należy wskazać Szefa Krajowej Administracji Skarbowej jako organ, do którego dokument pełnomocnictwa jest składany.

Pełnomocnictwo szczególne udzielane jest na wzorze pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) i składane w formie pisemnej (osobiście lub drogą pocztową) lub w postaci dokumentu elektronicznego (podpisanego kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub podpisami zaufanymi).

Pełnomocnictwo szczególne w formie dokumentu elektronicznego należy przekazać na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów: (/bx1qpt265q/SkrytkaESP).

Pełnomocnictwo szczególne w formie pisemnej należy przekazać do Szefa KAS na adres:

Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Departament Poboru Podatków
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

z dopiskiem: „pełnomocnictwo MDR”

Wraz z pełnomocnictwem szczególnym należy złożyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej na rachunek bankowy dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

W jaki sposób uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa szczególnego?

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa szczególnego powinna zostać uiszczona na rachunek bankowy dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

z dopiskiem "opłata skarbowa za..."

Więcej informacji na temat opłaty skarbowej znajduje się na stronie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Czy ma znaczenie rodzaj przeglądarki internetowej, z użyciem której przegląda się stronę MDR.GOV?

 Tak. Istotnym jest, aby korzystać z rekomendowanych w podręczniku użytkownika (link do podręcznika znajduje się na samej stronie) przeglądarek internetowych (w najnowszych ich wersjach), tj.:

Google Chrome,
Mozilla Firefox,
Safari,
Opera,
Microsoft Edge.

W przypadku skorzystania z innej przeglądarki, na stronie może pojawić się komunikat o wystąpieniu błędu (kod błędu: 2007).

Nie jest rekomendowane korzystanie z przeglądarki Internet Explorer w związku z brakiem aktualizacji i wsparcia firmy Microsoft w obszarze bezpieczeństwa przesyłania danych.

Co należy zrobić, gdy przy próbie wysyłania pliku pojawił się komunikat: „Błędny format pliku XML zgłoszenia. Brak nagłówka lub kodu systemowego w nagłówku pliku XML. Kod błędu: 2007”?

 Korzystając ze strony MDR.GOV należy używać rekomendowanych w podręczniku użytkownika (link do podręcznika znajduje się na samej stronie) przeglądarek internetowych (w najnowszych ich wersjach), tj.:

Google Chrome,

Mozilla Firefox,

Safari,

Opera,

Microsoft Edge.

W przypadku pojawiającego się kodu błędu: 2007 należy korzystać z powyżej rekomendowanych przeglądarek internetowych.

W trakcie użytkowania strony https://mdr.mf.gov.pl/#/, mogą pojawić się także innego rodzaju komunikaty o błędach, tj.:

Kod błędu: 2005 - „Błąd w pliku XML żądania przesłania zgłoszenia.” - jeśli plik nie jest w formacie XML;

Kod błędu: 2006 - „Brak zgodności sumy kontrolnej w metadanych z przesłanym plikiem XML.” - jeśli plik nie jest w formacie XML;

Kod błędu: 2007 - „Błędny format XML zgłoszenia.” – jeśli plik jest pusty;

Kod błędu: 2008 - „Plik XML niezgodny ze schemą.” - jeśli plik nie jest zgodny ze schemą;

Kod błędu: 2009 - „Brak podpisu dla pliku XML.”- jeśli plik nie został podpisany;

Kod błędu: 2010 - „Złożony plik XML jest duplikatem.” – jeśli wysyłany jest ponownie ten sam plik;

Kod błędu: 2012 - „Błędny podpis pliku XML.” - jeśli plik podpisano innym podpisem niż podpisem w formacie XAdES otoczonym (Enveloped) lub otaczającym (Enveloping) lub Podpisem Zaufanym;

Kod błędu: 3000 - „Wystąpił wewnętrzny błąd przetwarzania w trakcie przetwarzania pliku XML.” – w sytuacji, gdy system nie może przetworzyć pliku;

Kod błędu: 3003 - „Błąd usługi weryfikacji podpisów.” - gdy nie zadziała usługa wewnętrzna, od której zależy funkcjonalność weryfikacji podpisów;

Kod błędu: 2014 – „Błędny podpis pliku. Niedozwolone podpisy różnych typów.” - w momencie przesłania jednocześnie pliku podpisu zewnętrznego oraz pliku podpisanego podpisem otaczającym lub otoczonym;

Kod błędu: 2015 – "Identyfikator uzupełnianego dokumentu podany w zgłoszeniu jest błędny." – gdy w momencie składania uzupełnienia numer UID jest błędny;

Kod błędu: 2016 – "Identyfikator uzupełnianego dokumentu podany w zgłoszeniu należy do dokumentu posiadający inny typ." – w przypadku, gdy numer ID należy do innego typu dokumentu niż jest składany np. przy złożeniu uzupełnienia do MDR-1 należy wpisać numer ID pierwotnego dokumentu MDR-1, a nie innego np. MDR-2;

Kod błędu: 404 - „Nieznany błąd. Spróbuj ponownie później.” – w sytuacji, kiedy wystąpi inny nieokreślony błąd.

Co powinien zrobić zobowiązany do przekazania Szefowi KAS informacji lub zawiadomienia, w sytuacji, w której nie zrealizował tego obowiązku w terminie, czy ma prawo złożenia tzw. czynnego żalu na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego?

 W przypadku nieprzekazania informacji lub zawiadomienia Szefowi KAS w terminie, podmioty zobowiązane mogą złożyć tzw. czynny żal, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy. Skuteczne złożenie czynnego żalu wymaga dochowania warunków określonych w tej ustawie, w tym podania istotnych okoliczności popełnienia czynu zabronionego.

Złożeniu czynnego żalu powinno towarzyszyć jednoczesne dopełnienie obowiązku informacyjnego (przekazanie właściwej informacji / zawiadomienia Szefowi KAS).

Czynny żal może być złożony na piśmie lub ustnie do protokołu. Czynny żal złożony drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.

W jakiej formie korzystający może poinformować promotora lub wspomagającego, o tym czy w odniesieniu do niego jest spełnione kryterium kwalifikowanego korzystającego?

 W praktyce mogą zaistnieć sytuacje, w których promotor lub wspomagający nie posiadają informacji o tym, czy kryterium kwalifikowanego korzystającego jest spełnione w przypadku danego podmiotu. Jednocześnie, mogą nie mieć podstaw faktycznych do przyjęcia określonego założenia w tym przedmiocie.

W powyższej sytuacji, dla celów dowodowych, działaniem wystarczającym może być, na przykład, odebranie od korzystającego oświadczenia wskazującego, czy w jego przypadku doszło do spełnienia definicji kwalifikowanego korzystającego.

Powyższe oświadczenie powinno zostać złożone w formie pozwalającej na posłużenie się nim w celach dowodowych. W szczególności, za taką formę należy uznać formę pisemną. Pisemne oświadczenie korzystającego (w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne podpisanego przez osoby umocowane do ich reprezentacji) może być wystarczające dla osiągnięcia opisanego wyżej celu.

Pytania i odpowiedzi dot. MDR można znaleźć na stronie https://www.podatki.gov.pl/mdr/kontakt/ .
Pytań i odpowiedzi w tym zakresie będzie najprawdopodobniej przybywać, bo Ministerstwo zachęca do zadawania kolejnych pytań w sprawach dotyczących składania dokumentów MDR do Szefa KAS na adres: mdr.pomoc@mf.gov.pl.

Pliki do pobrania:

Podręcznik użytkownika systemu MDR v 3.0 (PDF, 2790 kB)

Objaśnienia podatkowe MDR z dnia 31.01.2019 (PDF, 1267 kB)

Reklama
Źródło: Ministerstwo Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ryzyko podatkowe można ubezpieczyć. W jakim zakresie?

  Liczne zmiany przepisów i niejednolite interpretacje i orzeczenia w sprawach podatkowych to codzienność polskich podatników, firm i księgowych. Nie wszyscy wiedzą, że można ubezpieczyć się od ryzyka podatkowego. Ubezpieczyciele oferują w tym zakresie kompleksową ochronę ubezpieczeniową, np. ochronę skarbową dla osób fizycznych odpowiedzialnych za finanse (dot. ryzyka kar z kks), czy ochronę podatkową uruchamianą w ramach sporów podatników z organami podatkowymi. 

  Czy wynagrodzenie za funkcje kierownicze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany?

  Wynagrodzenie za funkcje kierownicze i nadzorcze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany.

  Wdrożenie nowej metryki programu Płatnik 7 czerwca 2023 r.

  ZUS poinformował o wdrożeniu nowej metryki programu Płatnik, które ma mieć miejsce 7 czerwca 2023 r. w godzinach wieczornych.

  Dywidenda rzeczowa - skutki podatkowe w CIT po stronie spółki wypłacającej dywidendę

  Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym wywołuje dywidenda rzeczowa po stronie spółki wypłacającej dywidendę?

  Slim VAT 3 - Kawa z INFORLEX 13 czerwca 2023 r.

  Kawa z INFORLEX to cykl bezpłatnych spotkań online. Spotkania odbywają się w formule „na żywo” w wybrane wtorki o godzinie 9.00. Przy porannej kawie poruszamy najbardziej aktualne tematy, które stanowią także zasób kompleksowej bazy wiedzy INFORLEX. Rozmawiamy o podatkach, księgowości, rachunkowości, kadrach, płacach oraz HR. 13 czerwca br. tematem spotkania będzie Slim VAT 3.

  Fiskus chce wiedzieć kto sprzedaje towary i usługi w internecie a nie płaci podatków. Wdrożenie dyrektywy DAC7 od 1 września 2023 r.

  Ministerstwo Finansów pracuje nad ustawą, która zobowiąże operatorów platform cyfrowych do raportowania organom podatkowym o aktywnych sprzedawcach, m.in. tych, którzy dokonali co najmniej 30 transakcji w roku lub sprzedali towary za więcej niż 2 tys. euro. Raportowane będą też dane osób, które za pośrednictwem platformy wynajmą np. swoje mieszkanie - informuje dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów Marcin Lachowicz. 

  Stopy procentowe NBP bez zmian w czerwcu 2023 r.

  Rada Polityki Pieniężnej w czasie posiedzenia w dniach 5-6 czerwca 2023 r. nie podjęła decyzji o zmianie wysokości żadnej stopy procentowej NBP. Stopa referencyjna wynosi nadal 6,75 proc.

  Czy zwrot nadpłaty składki zdrowotnej jest przychodem?

  Przedsiębiorcy czekają na zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej. Powstaje jednak pytanie, czy środki, które oddaje ZUS, powinny zostać uznane za przychód przedsiębiorstwa. Wszystko zależy od wybranej metody rozliczania podatku.

  Czy drobny producent wina ma obowiązek stosowania e-SAD?

  W komunikacie z 5 czerwca 2023 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że służby Komisji Europejskiej potwierdziły, że brak jest podstaw do zwolnienia drobnych producentów wina z wymogów określonych w art. 33-43 dyrektywy 2020/262, w tym z obowiązku stosowania e-SAD przy przemieszczaniu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyprodukowanego przez nich wina oraz posiadania numeru akcyzowego uprawnionego/certyfikowanego wysyłającego.

  Żarty z okazji Międzynarodowego Dnia Księgowego 2023

  To dziś już dziś! Międzynarodowy Dzień Księgowego. Dziękujemy za Waszą ciężką pracę i zaangażowanie i za to, że zawsze można na Was liczyć. Zapraszamy do galerii pełnej humoru. 

  Księgowość nie jest nudna! Żarty prosto z biur rachunkowych

  Nie ustajemy w świętowaniu Międzynarodowego Dnia Księgowego. Następna porcja humoru jest już gotowa. Zapraszamy!
   

  Kaucja za butelki plastikowe, szklane i puszki od 2025 roku. Ile wyniesie?

  6 czerwca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt ustawy o wprowadzeniu systemu kaucyjnego. System kaucyjny ma objąć od 2025 roku, np. butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku do 3 l, szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l i puszki metalowe do 1 l.

  Usługi dla stałego miejsca prowadzenia działalności pod lupą NSA

  Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę kasacyjną spółki, która toczyła spór z organem podatkowym w zakresie miejsca rozliczania VAT od usług wsparcia (orzeczenie z 14 lutego 2023 r., sygnatura I FSK 1794/19).

  Liczy się humor, czyli księgowy też człowiek!

  U nas Międzynarodowy Dzień Księgowego trwa cały tydzień! Kolejny zestaw żartów prosto od księgowych już na Was czeka!

  Nowelizacja SLIM VAT 3 to także zmiany w PIT, wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn i odroczenie obowiązku wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT

  W dniu 1 czerwca 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana potocznie SLIM VAT 3). Ta nowelizacja zawiera nie tylko zmiany w podatku VAT ale także kilka zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn. Przesunięto o rok obowiązek wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT.

  Księgowość to fundament rozwoju firmy

  Zarówno w małych firmach, jak i w międzynarodowych przedsiębiorstwach, dział księgowości odgrywa kluczową rolę w zakresie zarządzania finansami i zapewnianiu przejrzystości informacji finansowych. Obchodzony 9 czerwca Dzień Księgowego to doskonała okazja, aby uznać i docenić wkład grupy, która zapewnia solidne podstawy do podejmowania decyzji biznesowych w firmach.

  800 plus za styczeń 2024 r. może być wypłacone w lutym

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który ma na celu podwyższenie świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus) do kwoty 800 zł miesięcznie od 2024 roku.

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa". Historyjka napisana przez ChatGPT

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa" - tak nazwaliśmy historyjkę o księgowej, którą napisał ChatGPT-4. Ciekawi jesteśmy jak Wam się spodoba i przede wszystkim, czy wywoła uśmiech na Waszych twarzach… a w których miejscach - to już sprawka sztucznej inteligencji!

  Przelewy bankowe w Boże Ciało 2023 i długi weekend 8-11 czerwca

  Jak działają międzybankowe systemy rozliczeniowe Elixir, Euro Elixir i Express Elixir w czasie Bożego Ciała (8 czerwca 2023 r.) i całego długiego weekendu 8-11 czerwca? Kiedy dojdzie do odbiorcy przelew bankowy wysłany w Boże Ciało?

  Księgowość na wesoło. Żarty z okazji Międzynarodowego Dnia Księgowego

  Międzynarodowy Dzień Księgowego już w najbliższy piątek - 9 czerwca. My zaczynamy świętowanie już od dziś i mamy dla Was, drodzy Księgowi i Księgowe, kolejną porcję dowcipów prosto z biur rachunkowych. Bo liczy się humor!

  WIRON stosowany do prefinansowania PROW 2014-2020 od 1 września 2023 r.

  Nowy wskaźnik referencyjny WIRON, który ma zastąpić dotychczasowy WIBOR, będzie stosowany przy prefinansowaniu działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tak przewiduje zakłada projekt rozporządzenia opublikowany 24 maja 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Od początku 2023 roku spadają wskaźniki WIBOR i WIRON. Co dalej?

  Trzymiesięczny WIRON spadł od początku 2023 roku z 6,18 proc. do 5,83 proc. W tym samym czasie WIBOR 3M stopniał o 10 pkt bazowych (do 6,9 proc.). Jeśli sytuacja się nie zmieni, inwestorzy po zaplanowanej na 1 stycznia 2025 r. tranzycji, będą zarabiali mniej.

  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów.