REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Raportowanie schematów podatkowych - MF odpowiada na pytania

Raportowanie schematów podatkowych - MF odpowiada na pytania
Raportowanie schematów podatkowych - MF odpowiada na pytania

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące zasad (zwłaszcza formalnych aspektów) raportowania schematów podatkowych (MDR). Jednocześnie Ministerstwo zachęca do zadawania kolejnych pytań w sprawach dotyczących składania dokumentów MDR do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - pytania można przesyłać na adres: mdr.pomoc@mf.gov.pl.

W jaki sposób należy odpowiadać na wezwania Szefa KAS do uzupełnienia braków otrzymane w związku z uprzednim przekazaniem np. informacji MDR-1 lub MDR-3?

Autopromocja

W przypadku wezwania do uzupełnienia braków przekazanej informacji o schemacie podatkowym, uzupełnienie tej informacji odbywa się poprzez złożenie drogą elektroniczną dokumentu MDR będącego uzupełnieniem dokumentu, którego dotyczy wezwanie. Dokonać tego można poprzez stronę MDR.GOV. W składanym dokumencie należy wskazać Unikalny Identyfikator uzupełnianego dokumentu (widoczny w treści otrzymanego Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

W celu złożenia uzupełnienia do pierwotnego dokumentu MDR dostępne jest bezpłatne narzędzie przygotowane przez Ministerstwo Finansów. W tym przypadku należy kolejno wybrać:

 • opcję „Utwórz dokument”,
 • opcję „Złożenie uzupełnienia dokumentu”,
 • rodzaj uzupełnianej informacji / zawiadomienia oraz opcję „Dalej”,
 • opcję wskazującą wersję tzw. schemy, zgodnie z którą ma zostać dokonane uzupełnienie oraz opcję „Dalej”,
 • oraz uzupełnić informację / zawiadomienie.

Uzupełnienie informacji wymaga wypełnienia co najmniej wszystkich jej obowiązkowych pól. Tym samym, także informacje zawarte w polach wypełnionych w informacji pierwotnej, powinny zostać ujęte w jej uzupełnieniu.

Obowiązkowo należy wypełnić pole „Dodatkowe wyjaśnienia”, w którym należy wskazać powód uzupełnienia informacji.

Wskazanym jest złożenie uzupełnienia opisu schematu podatkowego zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją schemy.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: INFORLEX Biznes

Czy w celu dokonania uzupełnienia, na wezwanie Szefa KAS, przekazanej uprzednio Szefowi KAS informacji MDR-1 (także w przypadku, gdy wskutek jej złożenia został już nadany NSP) należy przekazać Szefowi KAS kompletną informację MDR-1, zawierającą także dokonane uzupełnienia? Czy należy postąpić analogicznie w przypadku zgłoszenia schematu podatkowego, który nie posiada NSP z wykorzystaniem informacji MDR-3?

Tak. Uzupełnienie informacji MDR-1 wymaga wypełnienia wszystkich jej obowiązkowych pól. Tym samym, także informacje zawarte w polach wypełnionych w informacji pierwotnej, powinny zostać ujęte w jej uzupełnieniu.

Jednocześnie, należy obowiązkowo wypełnić pole „Dodatkowe wyjaśnienia”, w którym należy wskazać z jakich powodów składane jest uzupełnienie informacji.

W przypadku, w którym uzupełnienie opisu schematu podatkowego dotyczy schematu zgłoszonego z wykorzystaniem informacji MDR-3 (z uwagi na nieposiadanie NSP) wymagane jest zaznaczenie pól „Rodzaj zgłaszanego schematu”, „Opis schematu podatkowego”, „Pełny opis zgłaszanego schematu podatkowego” oraz „Informacje dodatkowe o zgłaszanym schemacie podatkowym”, a także wypełnienia pól w nich obowiązkowych.

Jak należy postąpić w sytuacji przekazania Szefowi KAS informacji lub zawiadomienia o schemacie podatkowym zawierających błędy? W szczególności, czy istnieje możliwość dokonania korekty informacji o schemacie podatkowym oraz złożenia pisma wyjaśniającego?

W przypadku przekazania Szefowi KAS informacji lub zawiadomienia zawierających błędy, należy przekazać Szefowi KAS uzupełnienie błędnej informacji. Nie ma możliwości przekazania Szefowi KAS odrębnego pisma wyjaśniającego przyczyny korekty.

Uzupełniona informacja w polu „Dodatkowe wyjaśnienia” powinna zawierać wyjaśnienie powodów przekazania Szefowi KAS kolejnego dokumentu.

Uzupełnienie informacji wymaga wypełnienia co najmniej wszystkich obowiązkowych pól. Tym samym, także informacje zawarte w polach wypełnionych w informacji pierwotnej, powinny zostać ujęte w jej uzupełnieniu.

Czy jest gdzieś udostępniona lista schematów standaryzowanych? Czy można sprawdzić, czy dany schemat podatkowy jest już zgłoszonym schematem standaryzowanym i czy został mu nadany numer NSP?

Szef KAS nie prowadzi listy schematów podatkowych standaryzowanych. W przypadku, gdy podmiot przekazujący informację nie posiada wiedzy, że dany schemat standaryzowany został już zgłoszony i nadano mu NSP, to należy złożyć MDR-1 tak, jakby był to „nowy” schemat.

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (https://mdr.mf.gov.pl/#/nsp) dostępne jest narzędzie umożliwiające sprawdzenie statusu danego NSP.

W celu sprawdzenia statusu NSP, korzystając z powyższej strony Ministerstwa Finansów, należy kolejno:

 • wybrać opcję „Sprawdź status NSP”,
 • wpisać numer NSP w polu „Numer NSP”,
 • wybrać opcję „Sprawdź”.

Po dokonaniu powyższych czynności:

 • w przypadku wpisania poprawnego numeru – wyświetlony zostanie komunikat o statusie NSP tzn. „Poprawny – ważny” lub „Poprawny – unieważniony”,
 • w przypadku wpisania poprawnego numeru, dla którego nie został zmieniony jeszcze status - komunikat „Numer NSP w trakcie przetwarzania”,
 • w przypadku wpisania błędnego numeru - komunikat o błędnym numerze NSP: „4001 – Błędny numer NSP”.

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy nie istnieje możliwość wpisania istotnych, w ocenie przekazującego, informacji dotyczących schematu podatkowego, w którym miejscu formularza MDR-1 należy to zrobić?

Struktura formularza MDR-1 umożliwia przekazanie Szefowi KAS z zasady wszystkich niezbędnych do poinformowania o schemacie podatkowym danych, w szczególności w sekcjach „Pełny opis zgłaszanego schematu podatkowego” oraz „Informacje dodatkowe o zgłaszanym schemacie podatkowym”.

W wyjątkowych przypadkach braku możliwości wpisania określonych danych w strukturze danego formularza, istnieje możliwość ich ujęcia w polu „Dodatkowe wyjaśnienia”. W polu tym nie mogą jednak być wpisywane informacje stanowiące opis schematu podatkowego a także inne dane, co do których zostały przewidziane konkretne pola formularza.

W jaki sposób należy odpowiadać na wezwania Szefa KAS do uzupełnienia braków otrzymane w związku z uprzednim przekazaniem np. informacji MDR-1 lub MDR-3?

Potwierdzenie nadania NSP jest wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną na adres skrzynki e-PUAP.

W przypadku przekazywania Szefowi KAS informacji MDR-1 i MDR-3, podanie adresu skrzynki e-PUAP jest obowiązkowe.

Mając na względzie sprawny i prawidłowy obieg dokumentów, przekazujący informacje powinni zwracać szczególną uwagę na prawidłowe wskazywanie adresu skrzynki e-PUAP w wypełnianych przez siebie dokumentach. W szczególności należy mieć na względzie, że wielkość liter ma znaczenie w przypadku adresu skrzynki e-PUAP. W celu uniknięcia opóźnień rekomendujemy dwukrotne zweryfikowanie przez zgłaszającego podanego adresu skrzynki e-PUAP.

Po przekazaniu Szefowi KAS informacji MDR-1 przekazujący nie otrzymał w terminie 7 dni potwierdzenia nadania NSP. Czy to oznacza, że informacja nie stanowi schematu podatkowego?

Nieotrzymanie potwierdzenia nadania NSP w terminie 7 dni nie oznacza, że uzgodnienie opisane w przekazanej informacji o schemacie podatkowym nie spełnia przesłanki do uznania za schemat podatkowy w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. Jednocześnie należy pamiętać, iż otrzymanie potwierdzenia nadania NSP wskazuje jedynie, że z perspektywy formalnej przekazana informacja o schemacie podatkowym spełnia wymogi określone dla tej informacji.

Czy w przypadku złożenia przez promotora informacji MDR-1 o danym schemacie podatkowym standaryzowanym, korzystający jest w konsekwencji zawsze zobowiązany do składania informacji MDR-3 w odniesieniu do tego schematu?

Nie. Informację MDR-3 korzystający składa tylko wówczas, gdy dokonywał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową.

Korzystający może zatem uznać, że nie ma podstaw do składania informacji MDR-3, mimo iż w danym przypadku promotor dokonał przekazania informacji MDR-1 o danym uzgodnieniu jako schemacie podatkowym standaryzowanym i Szef KAS nadał NSP. Innymi słowy, korzystający, w oparciu o swoją znajomość stanu faktycznego, ma prawo uznać, że dane uzgodnienie, nawet takie w stosunku do którego został nadany NSP, nie jest schematem podatkowym i nie powstają w związku z nim obowiązki w zakresie składania informacji MDR-3.

Przykład:
Spółka leasingowa poinformowała (jako promotor) przedsiębiorcę będącego leasingobiorcą (jako korzystającego) o NSP schematu podatkowego. Uzgodnienie ma według promotora polegać na zawarciu umowy leasingu. Przedsiębiorca ma jednak pełną wiedzę na temat okoliczności zawarcia tej umowy i jest w stanie ocenić i wykazać, że decyzja o zawarciu umowy leasingu była motywowana wyłącznie ekonomicznie.

Czy w przypadku, w którym więcej niż jeden podmiot identyfikuje się jako promotor określonego schematu podatkowego, wszystkie takie podmioty muszą niezależnie przekazywać Szefowi KAS informację MDR-1?

Nie. W przypadku gdy więcej niż jeden podmiot jest obowiązany do przekazania informacji MDR-1, wykonanie tego obowiązku przez jednego z nich zwalnia pozostałych, którzy zostali wskazani w tej informacji i pisemnie poinformowani o NSP tego schematu podatkowego, z załączeniem potwierdzenia nadania NSP. W przypadku, gdy schemat podatkowy nie posiada jeszcze NSP, podmioty te powinny zostać o tym fakcie pisemnie poinformowane oraz przekazane im powinny zostać dane dotyczące schematu podatkowego.

Przykład:

Spółka doradcza świadczy złożone usługi doradztwa podatkowego na rzecz swojego klienta będącego korzystającym. W ramach świadczenia tych usług udostępnia klientowi schemat podatkowy.

Promotorem w tej sytuacji może być zarówno sama spółka doradcza jak i osoba fizyczna odpowiedzialna merytorycznie i funkcjonalnie za daną usługę lub „projekt” i kształt porady. Niewykluczone, że w konkretnej sytuacji więcej niż jedna osoba fizyczna będzie identyfikowała się jako promotor (np. postąpi w ten sposób kilku kluczowych partnerów w spółce).

W takiej sytuacji ustawowy obowiązek przekazania informacji MDR-1 ciąży na spółce doradczej oraz partnerach posiadających status promotora. Dla wypełnienia tego obowiązku wystarczające będzie, że informację o schemacie podatkowym przekaże np. spółka, a partnerzy zostaną wskazani w tej informacji i pisemnie poinformowani o NSP tego schematu podatkowego, np. w sposób określony we wprowadzonej w spółce wewnętrznej procedurze w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Czy brak obowiązku pobrania zaliczki na podatek przez płatnika w wyniku niepowstania zobowiązania podatkowego lub obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego lub odsunięcia w czasie jego powstania spełnia definicję korzyści podatkowej?

Tak. Wynika to wprost z przepisów Ordynacji podatkowej – art. 3 pkt 18 lit. d Ordynacji podatkowej.

Czy korzystający wchodzący w skład podatkowej grupy kapitałowej (PGK), który przekazuje informację MDR-3 o zastosowaniu schematu podatkowego dotyczącego w głównej mierze podatku dochodowego od osób prawnych, powinien dokonać tego w terminie właściwym dla złożenia zeznania CIT-8AB?

Tak.

Przesłanką uzasadniającą złożenie formularza MDR-3 jest sytuacja, w której:

 • korzystający dokonał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego,
 • korzystający uzyskał wynikającą ze schematu korzyść podatkową.

Informacja MDR-3 składana jest w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej tego okresu rozliczeniowego. W przypadku korzystającego, który wchodzi w skład podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o CIT, korzystający powinien złożyć formularz MDR-3 w terminie złożenia zeznania podatkowego dotyczącego danego okresu rozliczeniowego PGK (CIT-8AB).

Z uwagi na fakt, że za korzystającego może zostać uznany także podmiot składający deklarację CIT-14 (tj. emitent obligacji), który składa odrębną deklarację w stosunku do zeznania rocznego PGK, należy wskazać, że ustawodawca wprost przewidział sytuację, w której korzystającym będzie jeden z podmiotów wchodzących w skład PGK, i mimo to powiązał obowiązek złożenia informacji MDR-3 z rozliczeniem rocznym całej PGK. Zatem, także w tym przypadku, korzystający powinien złożyć formularz MDR-3 w terminie złożenia zeznania podatkowego dotyczącego danego okresu rozliczeniowego PGK (CIT-8AB).


W jakim formacie pliku należy przekazywać Szefowi KAS informacje / zawiadomienia MDR-1, MDR-2, MDR-3, MDR-4?

Pliki należy przekazywać wyłącznie w formacie XML, tzn. podpis powinien stanowić integralną część podpisywanego pliku.

Dopuszczalne są rozszerzenia plików „.XML” i „.XAdES”.

Nie należy także w podpisie używać funkcji skrótu SHA-1, która od dnia 1 lipca 2018 r. nie zapewnia integralności danych.

W jaki sposób należy podpisywać przekazywany Szefowi KAS plik? Czy można skutecznie przekazać pliki w formacie XAdES?

Istnieje możliwość podpisania wygenerowanych na stronie MDR.GOV plików za pomocą Podpisu Zaufanego.

W przypadku zamiaru użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przekazujący dany dokument musi podpisać plik przed jego wysyłką w aplikacji zewnętrznej, obsługującej podpis elektroniczny. System akceptuje pliki podpisane Podpisem Zaufanym i kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES otoczonym (Enveloped), otaczającym (Enveloping) oraz podpisane za pomocą podpisu zewnętrznego (detached).

Pliki należy przekazywać wyłącznie w formacie xml. Dopuszczalne są rozszerzenia plików „.XML” i „.XAdES”.

W przypadku, gdy ilość podmiotów wskazanych w dokumencie przekracza 100, zalecane jest podpisanie takiego pliku podpisem zewnętrznym lub otaczającym (Enveloping). Niewskazane jest, z powodów technicznych, podpisywanie takiego pliku podpisem otoczonym (Enveloped) lub Podpisem Zaufanym.

Czy dokumenty MDR-1, MDR-2, MDR-4 może podpisać osoba umocowana na podstawie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej?

Do informacji / zawiadomień o schematach podatkowych mają zastosowanie przepisy o pełnomocnictwie zawarte w rozdziale 3a działu IV Ordynacji podatkowej.

Nie mają w tym zakresie zastosowania przepisy o podpisywaniu deklaracji przez pełnomocników (dział III rozdział 9a Ordynacji podatkowej). Nie ma zatem możliwości ustanowienia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej i przekazania do Szefa KAS dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa na formularzu UPL-1.

W jaki sposób należy złożyć Szefowi KAS dokument pełnomocnictwa do zastępowania podmiotu zobowiązanego w zakresie składania informacji / zawiadomień dotyczących schematów podatkowych?

Pełnomocnik może zastępować podmiot zobowiązany w zakresie składania informacji lub zawiadomień dotyczących schematów podatkowych na podstawie pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego.

W treści dokumentu pełnomocnictwa należy wskazać Szefa Krajowej Administracji Skarbowej jako organ, do którego dokument pełnomocnictwa jest składany.

Pełnomocnictwo szczególne udzielane jest na wzorze pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) i składane w formie pisemnej (osobiście lub drogą pocztową) lub w postaci dokumentu elektronicznego (podpisanego kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub podpisami zaufanymi).

Pełnomocnictwo szczególne w formie dokumentu elektronicznego należy przekazać na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów: (/bx1qpt265q/SkrytkaESP).

Pełnomocnictwo szczególne w formie pisemnej należy przekazać do Szefa KAS na adres:

Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Departament Poboru Podatków
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

z dopiskiem: „pełnomocnictwo MDR”

Wraz z pełnomocnictwem szczególnym należy złożyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej na rachunek bankowy dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

W jaki sposób uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa szczególnego?

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa szczególnego powinna zostać uiszczona na rachunek bankowy dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

z dopiskiem "opłata skarbowa za..."

Więcej informacji na temat opłaty skarbowej znajduje się na stronie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Czy ma znaczenie rodzaj przeglądarki internetowej, z użyciem której przegląda się stronę MDR.GOV?

 Tak. Istotnym jest, aby korzystać z rekomendowanych w podręczniku użytkownika (link do podręcznika znajduje się na samej stronie) przeglądarek internetowych (w najnowszych ich wersjach), tj.:

Google Chrome,
Mozilla Firefox,
Safari,
Opera,
Microsoft Edge.

W przypadku skorzystania z innej przeglądarki, na stronie może pojawić się komunikat o wystąpieniu błędu (kod błędu: 2007).

Nie jest rekomendowane korzystanie z przeglądarki Internet Explorer w związku z brakiem aktualizacji i wsparcia firmy Microsoft w obszarze bezpieczeństwa przesyłania danych.

Co należy zrobić, gdy przy próbie wysyłania pliku pojawił się komunikat: „Błędny format pliku XML zgłoszenia. Brak nagłówka lub kodu systemowego w nagłówku pliku XML. Kod błędu: 2007”?

 Korzystając ze strony MDR.GOV należy używać rekomendowanych w podręczniku użytkownika (link do podręcznika znajduje się na samej stronie) przeglądarek internetowych (w najnowszych ich wersjach), tj.:

Google Chrome,

Mozilla Firefox,

Safari,

Opera,

Microsoft Edge.

W przypadku pojawiającego się kodu błędu: 2007 należy korzystać z powyżej rekomendowanych przeglądarek internetowych.

W trakcie użytkowania strony https://mdr.mf.gov.pl/#/, mogą pojawić się także innego rodzaju komunikaty o błędach, tj.:

Kod błędu: 2005 - „Błąd w pliku XML żądania przesłania zgłoszenia.” - jeśli plik nie jest w formacie XML;

Kod błędu: 2006 - „Brak zgodności sumy kontrolnej w metadanych z przesłanym plikiem XML.” - jeśli plik nie jest w formacie XML;

Kod błędu: 2007 - „Błędny format XML zgłoszenia.” – jeśli plik jest pusty;

Kod błędu: 2008 - „Plik XML niezgodny ze schemą.” - jeśli plik nie jest zgodny ze schemą;

Kod błędu: 2009 - „Brak podpisu dla pliku XML.”- jeśli plik nie został podpisany;

Kod błędu: 2010 - „Złożony plik XML jest duplikatem.” – jeśli wysyłany jest ponownie ten sam plik;

Kod błędu: 2012 - „Błędny podpis pliku XML.” - jeśli plik podpisano innym podpisem niż podpisem w formacie XAdES otoczonym (Enveloped) lub otaczającym (Enveloping) lub Podpisem Zaufanym;

Kod błędu: 3000 - „Wystąpił wewnętrzny błąd przetwarzania w trakcie przetwarzania pliku XML.” – w sytuacji, gdy system nie może przetworzyć pliku;

Kod błędu: 3003 - „Błąd usługi weryfikacji podpisów.” - gdy nie zadziała usługa wewnętrzna, od której zależy funkcjonalność weryfikacji podpisów;

Kod błędu: 2014 – „Błędny podpis pliku. Niedozwolone podpisy różnych typów.” - w momencie przesłania jednocześnie pliku podpisu zewnętrznego oraz pliku podpisanego podpisem otaczającym lub otoczonym;

Kod błędu: 2015 – "Identyfikator uzupełnianego dokumentu podany w zgłoszeniu jest błędny." – gdy w momencie składania uzupełnienia numer UID jest błędny;

Kod błędu: 2016 – "Identyfikator uzupełnianego dokumentu podany w zgłoszeniu należy do dokumentu posiadający inny typ." – w przypadku, gdy numer ID należy do innego typu dokumentu niż jest składany np. przy złożeniu uzupełnienia do MDR-1 należy wpisać numer ID pierwotnego dokumentu MDR-1, a nie innego np. MDR-2;

Kod błędu: 404 - „Nieznany błąd. Spróbuj ponownie później.” – w sytuacji, kiedy wystąpi inny nieokreślony błąd.

Co powinien zrobić zobowiązany do przekazania Szefowi KAS informacji lub zawiadomienia, w sytuacji, w której nie zrealizował tego obowiązku w terminie, czy ma prawo złożenia tzw. czynnego żalu na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego?

 W przypadku nieprzekazania informacji lub zawiadomienia Szefowi KAS w terminie, podmioty zobowiązane mogą złożyć tzw. czynny żal, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy. Skuteczne złożenie czynnego żalu wymaga dochowania warunków określonych w tej ustawie, w tym podania istotnych okoliczności popełnienia czynu zabronionego.

Złożeniu czynnego żalu powinno towarzyszyć jednoczesne dopełnienie obowiązku informacyjnego (przekazanie właściwej informacji / zawiadomienia Szefowi KAS).

Czynny żal może być złożony na piśmie lub ustnie do protokołu. Czynny żal złożony drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.

W jakiej formie korzystający może poinformować promotora lub wspomagającego, o tym czy w odniesieniu do niego jest spełnione kryterium kwalifikowanego korzystającego?

 W praktyce mogą zaistnieć sytuacje, w których promotor lub wspomagający nie posiadają informacji o tym, czy kryterium kwalifikowanego korzystającego jest spełnione w przypadku danego podmiotu. Jednocześnie, mogą nie mieć podstaw faktycznych do przyjęcia określonego założenia w tym przedmiocie.

W powyższej sytuacji, dla celów dowodowych, działaniem wystarczającym może być, na przykład, odebranie od korzystającego oświadczenia wskazującego, czy w jego przypadku doszło do spełnienia definicji kwalifikowanego korzystającego.

Powyższe oświadczenie powinno zostać złożone w formie pozwalającej na posłużenie się nim w celach dowodowych. W szczególności, za taką formę należy uznać formę pisemną. Pisemne oświadczenie korzystającego (w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne podpisanego przez osoby umocowane do ich reprezentacji) może być wystarczające dla osiągnięcia opisanego wyżej celu.

Pytania i odpowiedzi dot. MDR można znaleźć na stronie https://www.podatki.gov.pl/mdr/kontakt/ .
Pytań i odpowiedzi w tym zakresie będzie najprawdopodobniej przybywać, bo Ministerstwo zachęca do zadawania kolejnych pytań w sprawach dotyczących składania dokumentów MDR do Szefa KAS na adres: mdr.pomoc@mf.gov.pl.

Pliki do pobrania:

Podręcznik użytkownika systemu MDR v 3.0 (PDF, 2790 kB)

Objaśnienia podatkowe MDR z dnia 31.01.2019 (PDF, 1267 kB)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Bon energetyczny o 100% wyższy - dla ogrzewających np. pompą ciepła czy piecem akumulacyjnym maksymalnie 1200 zł

W przypadku bonu energetycznego dla osób korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną, np. pompa ciepła czy piec akumulacyjnym, ustawodawca proponuje zwiększone o 100% wsparcie. Osoby w tym przedziale mogą liczyć na świadczenie pieniężne w wysokości od 600 zł do 1200 zł.

Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Rozliczenie ulgi na dzieci po rozwodzie kwestią sporną. Były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

REKLAMA