reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ordynacja podatkowa > Raportowanie schematów podatkowych - MF odpowiada na pytania

Raportowanie schematów podatkowych - MF odpowiada na pytania

Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące zasad (zwłaszcza formalnych aspektów) raportowania schematów podatkowych (MDR). Jednocześnie Ministerstwo zachęca do zadawania kolejnych pytań w sprawach dotyczących składania dokumentów MDR do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - pytania można przesyłać na adres: mdr.pomoc@mf.gov.pl.

W jaki sposób należy odpowiadać na wezwania Szefa KAS do uzupełnienia braków otrzymane w związku z uprzednim przekazaniem np. informacji MDR-1 lub MDR-3?

W przypadku wezwania do uzupełnienia braków przekazanej informacji o schemacie podatkowym, uzupełnienie tej informacji odbywa się poprzez złożenie drogą elektroniczną dokumentu MDR będącego uzupełnieniem dokumentu, którego dotyczy wezwanie. Dokonać tego można poprzez stronę MDR.GOV. W składanym dokumencie należy wskazać Unikalny Identyfikator uzupełnianego dokumentu (widoczny w treści otrzymanego Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

W celu złożenia uzupełnienia do pierwotnego dokumentu MDR dostępne jest bezpłatne narzędzie przygotowane przez Ministerstwo Finansów. W tym przypadku należy kolejno wybrać:

 • opcję „Utwórz dokument”,
 • opcję „Złożenie uzupełnienia dokumentu”,
 • rodzaj uzupełnianej informacji / zawiadomienia oraz opcję „Dalej”,
 • opcję wskazującą wersję tzw. schemy, zgodnie z którą ma zostać dokonane uzupełnienie oraz opcję „Dalej”,
 • oraz uzupełnić informację / zawiadomienie.

Uzupełnienie informacji wymaga wypełnienia co najmniej wszystkich jej obowiązkowych pól. Tym samym, także informacje zawarte w polach wypełnionych w informacji pierwotnej, powinny zostać ujęte w jej uzupełnieniu.

Obowiązkowo należy wypełnić pole „Dodatkowe wyjaśnienia”, w którym należy wskazać powód uzupełnienia informacji.

Wskazanym jest złożenie uzupełnienia opisu schematu podatkowego zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją schemy.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Czy w celu dokonania uzupełnienia, na wezwanie Szefa KAS, przekazanej uprzednio Szefowi KAS informacji MDR-1 (także w przypadku, gdy wskutek jej złożenia został już nadany NSP) należy przekazać Szefowi KAS kompletną informację MDR-1, zawierającą także dokonane uzupełnienia? Czy należy postąpić analogicznie w przypadku zgłoszenia schematu podatkowego, który nie posiada NSP z wykorzystaniem informacji MDR-3?

Tak. Uzupełnienie informacji MDR-1 wymaga wypełnienia wszystkich jej obowiązkowych pól. Tym samym, także informacje zawarte w polach wypełnionych w informacji pierwotnej, powinny zostać ujęte w jej uzupełnieniu.

Jednocześnie, należy obowiązkowo wypełnić pole „Dodatkowe wyjaśnienia”, w którym należy wskazać z jakich powodów składane jest uzupełnienie informacji.

W przypadku, w którym uzupełnienie opisu schematu podatkowego dotyczy schematu zgłoszonego z wykorzystaniem informacji MDR-3 (z uwagi na nieposiadanie NSP) wymagane jest zaznaczenie pól „Rodzaj zgłaszanego schematu”, „Opis schematu podatkowego”, „Pełny opis zgłaszanego schematu podatkowego” oraz „Informacje dodatkowe o zgłaszanym schemacie podatkowym”, a także wypełnienia pól w nich obowiązkowych.

Jak należy postąpić w sytuacji przekazania Szefowi KAS informacji lub zawiadomienia o schemacie podatkowym zawierających błędy? W szczególności, czy istnieje możliwość dokonania korekty informacji o schemacie podatkowym oraz złożenia pisma wyjaśniającego?

W przypadku przekazania Szefowi KAS informacji lub zawiadomienia zawierających błędy, należy przekazać Szefowi KAS uzupełnienie błędnej informacji. Nie ma możliwości przekazania Szefowi KAS odrębnego pisma wyjaśniającego przyczyny korekty.

Uzupełniona informacja w polu „Dodatkowe wyjaśnienia” powinna zawierać wyjaśnienie powodów przekazania Szefowi KAS kolejnego dokumentu.

Uzupełnienie informacji wymaga wypełnienia co najmniej wszystkich obowiązkowych pól. Tym samym, także informacje zawarte w polach wypełnionych w informacji pierwotnej, powinny zostać ujęte w jej uzupełnieniu.

Czy jest gdzieś udostępniona lista schematów standaryzowanych? Czy można sprawdzić, czy dany schemat podatkowy jest już zgłoszonym schematem standaryzowanym i czy został mu nadany numer NSP?

Szef KAS nie prowadzi listy schematów podatkowych standaryzowanych. W przypadku, gdy podmiot przekazujący informację nie posiada wiedzy, że dany schemat standaryzowany został już zgłoszony i nadano mu NSP, to należy złożyć MDR-1 tak, jakby był to „nowy” schemat.

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (https://mdr.mf.gov.pl/#/nsp) dostępne jest narzędzie umożliwiające sprawdzenie statusu danego NSP.

W celu sprawdzenia statusu NSP, korzystając z powyższej strony Ministerstwa Finansów, należy kolejno:

 • wybrać opcję „Sprawdź status NSP”,
 • wpisać numer NSP w polu „Numer NSP”,
 • wybrać opcję „Sprawdź”.

Po dokonaniu powyższych czynności:

 • w przypadku wpisania poprawnego numeru – wyświetlony zostanie komunikat o statusie NSP tzn. „Poprawny – ważny” lub „Poprawny – unieważniony”,
 • w przypadku wpisania poprawnego numeru, dla którego nie został zmieniony jeszcze status - komunikat „Numer NSP w trakcie przetwarzania”,
 • w przypadku wpisania błędnego numeru - komunikat o błędnym numerze NSP: „4001 – Błędny numer NSP”.

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy nie istnieje możliwość wpisania istotnych, w ocenie przekazującego, informacji dotyczących schematu podatkowego, w którym miejscu formularza MDR-1 należy to zrobić?

Struktura formularza MDR-1 umożliwia przekazanie Szefowi KAS z zasady wszystkich niezbędnych do poinformowania o schemacie podatkowym danych, w szczególności w sekcjach „Pełny opis zgłaszanego schematu podatkowego” oraz „Informacje dodatkowe o zgłaszanym schemacie podatkowym”.

W wyjątkowych przypadkach braku możliwości wpisania określonych danych w strukturze danego formularza, istnieje możliwość ich ujęcia w polu „Dodatkowe wyjaśnienia”. W polu tym nie mogą jednak być wpisywane informacje stanowiące opis schematu podatkowego a także inne dane, co do których zostały przewidziane konkretne pola formularza.

W jaki sposób należy odpowiadać na wezwania Szefa KAS do uzupełnienia braków otrzymane w związku z uprzednim przekazaniem np. informacji MDR-1 lub MDR-3?

Potwierdzenie nadania NSP jest wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną na adres skrzynki e-PUAP.

W przypadku przekazywania Szefowi KAS informacji MDR-1 i MDR-3, podanie adresu skrzynki e-PUAP jest obowiązkowe.

Mając na względzie sprawny i prawidłowy obieg dokumentów, przekazujący informacje powinni zwracać szczególną uwagę na prawidłowe wskazywanie adresu skrzynki e-PUAP w wypełnianych przez siebie dokumentach. W szczególności należy mieć na względzie, że wielkość liter ma znaczenie w przypadku adresu skrzynki e-PUAP. W celu uniknięcia opóźnień rekomendujemy dwukrotne zweryfikowanie przez zgłaszającego podanego adresu skrzynki e-PUAP.

Po przekazaniu Szefowi KAS informacji MDR-1 przekazujący nie otrzymał w terminie 7 dni potwierdzenia nadania NSP. Czy to oznacza, że informacja nie stanowi schematu podatkowego?

Nieotrzymanie potwierdzenia nadania NSP w terminie 7 dni nie oznacza, że uzgodnienie opisane w przekazanej informacji o schemacie podatkowym nie spełnia przesłanki do uznania za schemat podatkowy w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. Jednocześnie należy pamiętać, iż otrzymanie potwierdzenia nadania NSP wskazuje jedynie, że z perspektywy formalnej przekazana informacja o schemacie podatkowym spełnia wymogi określone dla tej informacji.

Czy w przypadku złożenia przez promotora informacji MDR-1 o danym schemacie podatkowym standaryzowanym, korzystający jest w konsekwencji zawsze zobowiązany do składania informacji MDR-3 w odniesieniu do tego schematu?

Nie. Informację MDR-3 korzystający składa tylko wówczas, gdy dokonywał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową.

Korzystający może zatem uznać, że nie ma podstaw do składania informacji MDR-3, mimo iż w danym przypadku promotor dokonał przekazania informacji MDR-1 o danym uzgodnieniu jako schemacie podatkowym standaryzowanym i Szef KAS nadał NSP. Innymi słowy, korzystający, w oparciu o swoją znajomość stanu faktycznego, ma prawo uznać, że dane uzgodnienie, nawet takie w stosunku do którego został nadany NSP, nie jest schematem podatkowym i nie powstają w związku z nim obowiązki w zakresie składania informacji MDR-3.

Przykład:
Spółka leasingowa poinformowała (jako promotor) przedsiębiorcę będącego leasingobiorcą (jako korzystającego) o NSP schematu podatkowego. Uzgodnienie ma według promotora polegać na zawarciu umowy leasingu. Przedsiębiorca ma jednak pełną wiedzę na temat okoliczności zawarcia tej umowy i jest w stanie ocenić i wykazać, że decyzja o zawarciu umowy leasingu była motywowana wyłącznie ekonomicznie.

Czy w przypadku, w którym więcej niż jeden podmiot identyfikuje się jako promotor określonego schematu podatkowego, wszystkie takie podmioty muszą niezależnie przekazywać Szefowi KAS informację MDR-1?

Nie. W przypadku gdy więcej niż jeden podmiot jest obowiązany do przekazania informacji MDR-1, wykonanie tego obowiązku przez jednego z nich zwalnia pozostałych, którzy zostali wskazani w tej informacji i pisemnie poinformowani o NSP tego schematu podatkowego, z załączeniem potwierdzenia nadania NSP. W przypadku, gdy schemat podatkowy nie posiada jeszcze NSP, podmioty te powinny zostać o tym fakcie pisemnie poinformowane oraz przekazane im powinny zostać dane dotyczące schematu podatkowego.

Przykład:

Spółka doradcza świadczy złożone usługi doradztwa podatkowego na rzecz swojego klienta będącego korzystającym. W ramach świadczenia tych usług udostępnia klientowi schemat podatkowy.

Promotorem w tej sytuacji może być zarówno sama spółka doradcza jak i osoba fizyczna odpowiedzialna merytorycznie i funkcjonalnie za daną usługę lub „projekt” i kształt porady. Niewykluczone, że w konkretnej sytuacji więcej niż jedna osoba fizyczna będzie identyfikowała się jako promotor (np. postąpi w ten sposób kilku kluczowych partnerów w spółce).

W takiej sytuacji ustawowy obowiązek przekazania informacji MDR-1 ciąży na spółce doradczej oraz partnerach posiadających status promotora. Dla wypełnienia tego obowiązku wystarczające będzie, że informację o schemacie podatkowym przekaże np. spółka, a partnerzy zostaną wskazani w tej informacji i pisemnie poinformowani o NSP tego schematu podatkowego, np. w sposób określony we wprowadzonej w spółce wewnętrznej procedurze w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Czy brak obowiązku pobrania zaliczki na podatek przez płatnika w wyniku niepowstania zobowiązania podatkowego lub obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego lub odsunięcia w czasie jego powstania spełnia definicję korzyści podatkowej?

Tak. Wynika to wprost z przepisów Ordynacji podatkowej – art. 3 pkt 18 lit. d Ordynacji podatkowej.

Czy korzystający wchodzący w skład podatkowej grupy kapitałowej (PGK), który przekazuje informację MDR-3 o zastosowaniu schematu podatkowego dotyczącego w głównej mierze podatku dochodowego od osób prawnych, powinien dokonać tego w terminie właściwym dla złożenia zeznania CIT-8AB?

Tak.

Przesłanką uzasadniającą złożenie formularza MDR-3 jest sytuacja, w której:

 • korzystający dokonał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego,
 • korzystający uzyskał wynikającą ze schematu korzyść podatkową.

Informacja MDR-3 składana jest w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej tego okresu rozliczeniowego. W przypadku korzystającego, który wchodzi w skład podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o CIT, korzystający powinien złożyć formularz MDR-3 w terminie złożenia zeznania podatkowego dotyczącego danego okresu rozliczeniowego PGK (CIT-8AB).

Z uwagi na fakt, że za korzystającego może zostać uznany także podmiot składający deklarację CIT-14 (tj. emitent obligacji), który składa odrębną deklarację w stosunku do zeznania rocznego PGK, należy wskazać, że ustawodawca wprost przewidział sytuację, w której korzystającym będzie jeden z podmiotów wchodzących w skład PGK, i mimo to powiązał obowiązek złożenia informacji MDR-3 z rozliczeniem rocznym całej PGK. Zatem, także w tym przypadku, korzystający powinien złożyć formularz MDR-3 w terminie złożenia zeznania podatkowego dotyczącego danego okresu rozliczeniowego PGK (CIT-8AB).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Jakie zmiany w podatkach i ZUS wprowadza Tarcza antykryzysowa 4.0

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama