Kategorie

Czy wykorzystywanie sztucznej inteligencji przez fiskusa w kontroli lub postępowaniu jest legalne?

Mirosław Siwiński
Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923
Advicero Nexia
Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa
Czy wykorzystywanie sztucznej inteligencji przez fiskusa w kontroli lub postępowaniu jest legalne?
Wprowadzenie nowego JPKV7, który jest przede wszystkim narzędziem do automatycznego gromadzenia i przetwarzania danych i to jak zgodnie podkreślają eksperci nie tylko na potrzeby VAT prowokuje powrót pytania postawionego w tytule. Powrót, gdyż to pytanie pojawiło się po raz pierwszy gdy jedna z Izb Administracji Skarbowej rozpisała przetarg na oprogramowanie do namierzania „allegrowiczów” wykorzystane potem przez fiskusa z dużą skutecznością. Od tego czasu wzrosła liczba instrumentów w rękach skarbówki, które możemy zaliczyć do sztucznej inteligencji. Poniżej przedstawiam ich listę, jak i ocenę legalności ich wykorzystania.

Sztuczne inteligencje w podatkach (prawie wszystkie, o których wiemy)

Automatyczne zbieranie i (chyba) przetwarzanie danych od czasu wspomnianego przetargu cieszy się rosnącą popularnością fiskusa. Zaskakująco wiele tego typu narzędzi zostało od tego czasu wdrożonych. Zaczynając niejako od końca taką instytucją jest e-urząd skarbowy, którego wdrażanie obecnie trwa. pierwsza usługa w ramach e-urzędu już powstała i jest nią możliwość wysłania w formie elektronicznej do urzędu skarbowego informacji o dokonaniu przelewu na rachunek spoza Wykazu podatników VAT. Kolejnym elementem w trakcie wdrażania jest projekt witraż, który związany jest z wirtualnymi rachunkami, jakie przypisano podatnikom, a którym odpowiadają rzeczywiste rachunki urzędów skarbowych w NBP. W tym wypadku mechanizm sztucznej inteligencji polegać ma na zbieraniu danych o płatnościach danego podatnika, ich wysokości i terminowości. Z wdrażaniem tego sytemu ma być powiązana likwidacja części deklaracji VAT i zastąpienie ich JPK_V7M.

Standard Audit File for Tax (SAF-T) ale “po polsku”

Jest to format danych księgowych zalecany w krajach OECD, który w Polsce przybrał formę Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Kiedy ten był wprowadzany w swojej pierwotnie formie nie odpowiadał jednak oryginałowi, co uniemożliwiło wykorzystanie gotowego oprogramowania z zagranicy, jak też wykorzystywania JPK do przekazywania danych w ramach międzynarodowych korporacji lub do międzynarodowych audytorów (a takie było założenie SAF-T). Jedyne co właściwie zostało to ogólna mechanika (konieczność mapowania pół I sekcji w systemie księgowym na pozycje pliku do raportowania). JPK w październiku 2020 r. zmienił swój charakter prawny w sposób zasadniczy, co wpływa na odpowiedź na postawione w tytule pytanie.

STIR

Definicyjnie jest to system teleinformatyczny izby rozliczeniowej spełniający minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

STIR służy zasadniczo do:

1) odbioru i przetwarzania danych w celu ustalenia wskaźnika ryzyka;

2) przekazywania danych i informacji o wskaźniku ryzyka do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych oraz do systemów teleinformatycznych banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

3) pośredniczenia w przekazywaniu danych, informacji i żądań pomiędzy Szefem Krajowej Administracji Skarbowej a bankami oraz spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi.

Reklama

STIR generalnie służy z jednej strony do analizy przepływów bankowych, a z drugiej do blokowania tych rachunków w przypadku podejrzenia wyłudzenia podatków, głównie w zakresie karuzel VAT. Blokowanie rachunków dokonuje bezpośrednio Szef Krajowej Administracji Skarbowej, a legalność tej regulacji, podobnie jak ochrona praw uczciwych podatników w tym zakresie budzi duże wątpliwości.

Jak wyraźnie wskazuje przepis art. 119zn § 2 Ordynacji podatkowej wskaźnik ryzyka ustala izba rozliczeniowa w STIR nie rzadziej niż raz dziennie, opierając się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, jeżeli zachowane są cele i warunki określone w niniejszym dziale. Wprost zatem mamy do czynienia z algorytmem, który decyduje o blokadzie rachunku bankowego. Należy bowiem zauważyć, iż istotą korzystania ze STIR jest szybkość działania. Zatem jeżeli tylko Szef KAS ma sygnał od algorytmu, to żaden człowiek nie analizuje prawidłowości wyniku w algorytmie (nie toczy się wcześniej żadne postępowanie), prawidłowości samego algorytmu I dochodzi do 3-miesięcznej blokady możliwości prowadzenia działalności, która bardzo ciężko zaskarżyć.

Inne

Potencjalnie możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji są jeszcze większe. Specjaliści opracowali system blockchain pozwalający automatycznie obliczać należy podatek (VAT, dochodowy) od razu z faktu dokonania transakcji poprzez połączenie systemów sprzedażowych, bankowych i fiskusa (lub innych niezbędnych instytucji). Blockchain „załatwić” może również kwestie podatku i składek ubezpieczeniowych od składek wynagrodzeń pracowników zapewniając automatyzację procesu poprzez smart contracts, tj. algorytmy obliczające wszystkie wymagane należności na podstawie wprowadzonej przez pracodawcę kwoty brutto wynagrodzenia. W przypadku VAT zaś, smart contract przekazywałby kwotę należności wierzycielowi a VAT fiskusowi, co stanowiłoby automatyczne ułożenie split payment i obecnie wydaj się Polsce dość mało prawdopodobne.

Wykorzystanie technologii blockchain może też nastąpić pomiędzy podmiotami wyłącznie prywatnymi, np. w procesie ustalania cen transferowych w ramach grupy podmiotów powiązanych

Reklama

W zakresie VAT przygotowywane jest natomiast program e-faktury, co ma wiązać się z opracowaniem systemu rejestru faktur VAT z indywidualny kontem dla każdego podatnika. Podatnik będzie mógł sprawdzić na tym koncie zarówno faktury sprzedażowe, jak i zakupowe i załatwiać, na razie bliżej nieokreślone sprawy online.

No i wreszcie zwrócić trzeba uwagę na słynny algorytm na youtuberów, o którego istnieniu podatnicy dowiedzieli się tylko z faktu, iż jedna z ówczesnych Izb Skarbowych rozpisała przetarg na jego zakup

Podstawy prawne wykorzystania zbieranych informacji

O ile w pierwszy latach stosowania opisanych instrumentów zbierania danych można odnieść wrażenie, że fiskus działał w prawnej próżni albo też na granicy przepisów. Dlatego też jeżeli podatnicy mają do czynienia z informacjami, które organy uzyskały przed wprowadzeniem opisanych niżej przepisów, to powinni się zastanowić nad kwestionowaniem takich dowodów.

Podstawowym przepisem w tym zakresie jest  art. 14 § 2 w zw. z § 1 Ordynacji podatkowej, wprowadzony w pierwotnej treści dopiero z dniem 25 maja 2018 r. Zgodnie z tym przepisem w ramach nadzoru ogólnego w sprawach podatkowych, Szef Krajowej Administracji Skarbowej w celu wykonywania ustawowych zadań, w szczególności zadań analityczno-sprawozdawczych, może przetwarzać dane wynikające z deklaracji podatkowych składanych do naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników urzędów celno-skarbowych, a także informacje uzyskane na podstawie przepisów działu III rozdziału 11a. Przetwarzanie danych w tym zakresie ma się odbywać się z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych.

Wprost także przepisy Ordynacji podatkowej przewidują przetwarzanie danych poprzez STIR. Te przepisy także zostały wprowadzone dopiero w 2018 r., 30 kwietnia.

Nie wiadomo jednak za bardzo jak te dane mają być przetwarzane, w szczególności gdzie i komu przekazywane.

Więcej o podstawach formalnych w tym zakresie wyjaśnić może ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. I tak Minister właściwy do spraw finansów publicznych nadzoruje realizację zadań KAS w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Służbę Celno-Skarbową, co sugeruje, że Służba ta ma w tym zakresie uprawnienie.

Więcej w tym zakresie wyczytać można w art. 35 powołanej ustawy. I tak Organy KAS wykonują swoje zadania w szczególności przy wykorzystaniu Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, prowadzonego w systemie teleinformatycznym, zwanego dalej "CRDP". Współadministratorami danych zawartych w CRDP są minister właściwy do spraw finansów publicznych i Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

CRDP służy do:

1) gromadzenia, analizy oraz przetwarzania danych wynikających z:

a) deklaracji składanych przez podatników, płatników i ich następców prawnych,
b) decyzji, postanowień oraz innych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego i celnego,
c) tytułów wykonawczych i innych dokumentów przekazanych naczelnikowi urzędu skarbowego w celu realizacji jego zadań, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 4,
ca) wyników analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn § 1 Ordynacji podatkowej, a także danych oraz dokumentów z nimi związanych, o których mowa w dziale IIIB Ordynacji podatkowej,
d) innych dokumentów i informacji przekazanych organom KAS w celu realizacji zadań ustawowych,
e) ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.);

2) przetwarzania danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, a także danych pozyskanych z baz, rejestrów, ewidencji, zbiorów i systemów informatycznych udostępnionych organom KAS w celu realizacji ustawowych zadań.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego wprowadzają do CRDP dane zawarte w dokumentach i informacjach, o których mowa w pkt 1 powyżej.

Ta regulacja również została w pierwotnej, znacznie okrojonej w porównaniu z obecną wersji wprowadzona również dopiero w 2018 r., od 13 stycznia.

Wprost również ustawa o KAS, w art. 47c, dodanym 4 maja 2019 r., przewiduje automatyczne przetwarzanie tych danych, a więc wykorzystywanie sztucznej inteligencji.

Co więcej kontrolowany ma nawet obowiązek współpracować z KAS (ułatwiać) w tym zakresie, gdyż w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o KAS czytamy, iż kontrolowany, jego pracownik, osoba współdziałająca z kontrolowanym, podmiot prowadzący lub przechowujący księgi podatkowe lub dokumenty oraz osoba wykonująca czynności podlegające kontroli celno-skarbowej są obowiązani udzielać niezbędnej pomocy technicznej, jeżeli dokumenty lub ewidencje będące przedmiotem kontroli celno-skarbowej zostały sporządzone z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych.

Dodatkowo, aby uniknąć wątpliwości, art. 113 ust. 1 pkt 3 ustawy o KAS wprost wskazuje, iż w celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2, 13-16a i 16c oraz art. 14 ust. 1 pkt 7, oraz ścigania przestępstw na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych właściwe organy KAS, na potrzeby realizacji czynności określonych w niniejszym przepisie, w art. 114-117, art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, art. 127a ust. 1, 2 i 6-12, art. 128 ust. 1 oraz art. 131 ust. 1, 2 i 5, z zachowaniem ograniczeń wynikających z art. 114-126, art. 127 ust. 1-5 i art. 127a ust. 1-12 ustawy o KAS, mogą uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać – m.in.  informacje o dochodach, obrotach, rzeczach i prawach majątkowych podmiotów podlegających kontroli oraz podmiotów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa albo przestępstwa skarbowego lub posiadania mienia zagrożonego przepadkiem. Mamy zatem klasyczny przepis kompetencyjny, uzupełniający art. 14 Ordynacji podatkowej odnośnie innych niż Szef, organów KAS.

Wprost również, niejako dodatkowo, ustawa o KAS (art. 127 ust. 1) wskazuje, iż: W zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w art. 113 ust. 1, Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego mogą:

1) uzyskiwać informacje i dane, w tym także niejawnie, gromadzić je, sprawdzać i przetwarzać, w tym dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której te dane dotyczą;

2) nieodpłatnie uzyskiwać, gromadzić i przetwarzać dane ze zbiorów danych, w tym zbiorów danych osobowych, prowadzonych przez organy władzy publicznej oraz państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne.

Zwracam przy tym uwagę, iż choć w tym przepisie jest mowa też o danych osobowych, nie jest to typowy przepis o RODO, jakich w tej ustawie mnóstwo, lecz uprawnienie wprost do przekazywania wszelkich uzyskanych danych, np. z nowego JPK.

Dalej art. 114 ust. 1 ustawy o KAS precyzuje, iż W celu zapobiegania przestępstwom skarbowym lub przestępstwom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14-16, lub wykrywania tych przestępstw oraz wykonania zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16a, funkcjonariusze wykonujący czynności operacyjno-rozpoznawcze mogą uzyskiwać dane niestanowiące treści odpowiednio, przekazu telekomunikacyjnego, przesyłki pocztowej albo przekazu w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną, określone w:

1) art. 180c i art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460), zwane dalej "danymi telekomunikacyjnymi",

2) art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, zwane dalej "danymi pocztowymi",

3) art. 18 ust. 1-5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwane dalej "danymi internetowymi"

- oraz mogą je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą.

Analogicznie przetwarzane są dane na potrzeby przestępstw karnoskarbowych (art. 115), w tym z informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, w szczególności z przetwarzanych przez uprawnione podmioty danych osób, które zawarły takie umowy (art. 127a).

Organy KAS mogą również uzyskiwać i przetwarzać Dane dotyczące osób korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia lub korzystania z tych usług (art. 137)

Wnioski i wykorzystanie w postępowaniu

Jak widać z powyższego od 2018/2019 r. podjęto zasadnicze działania celem zalegalizowania wykorzystywania przez fiskusa zbieranych danych, w tym do ich automatycznego przetwarzania. Bez tego, nawet dowód z tego typu informacji posiadanych przez organy skarbowe z urzędu art. 187 § 3 Ordynacji podatkowej) był i pozostaje za tamte lata nielegalny i może być kwestionowany w postępowaniu nie w sensie wykorzystania go ale samego waloru bycia dowodem. Niewykluczone jest przy tym, iż zacytowane przepisy ustawy o KAS nie przewidują wszystkich sytuacji pozyskiwania informacji z urzędu przez fiskusa, co pokazują choćby ich częste nowelizacje.

Mirosław Siwiński, doradca podatkowy, radca prawny, partner w Advicero Nexia

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.