| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Rozliczenia PIT-ów > Jak wypełnić PIT/O za 2015 rok

Jak wypełnić PIT/O za 2015 rok

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku muszą dołączyć do swojego rocznego zeznania podatkowego (PIT-28, PIT-36, lub PIT-37) wypełniony załącznik (informację) PIT/O. Wyjątkiem są odliczenia wydatków mieszkaniowych, które trzeba wpisać do innego załącznika – PIT-D.

Ulga rehabilitacyjna

Rubryka  3. Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT).

Ulga rehabilitacyjna w PIT 2015 / 2016

W ramach tej ulgi (zwanej ulgą rehabilitacyjną), można odliczyć wydatki poniesione na:

- adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

- przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

- zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,

- zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

- odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,

- odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjnoopiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,

- opłacenie przewodników osób niewidomych I) lub II) grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł,

- utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa

oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł,

- opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

- opłacenie tłumacza języka migowego,

- kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,

- leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo,

- odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,

b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż karetką transportu sanitarnego,

- używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł,

- odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

a) na turnusie rehabilitacyjnym,

b) w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,

c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

Osoby zaliczone do I grupy inwalidztwa, to rozumieć osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności.

Osoby zaliczone do II grupy inwalidztwa to osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Wydatki na cele rehabilitacyjne poniesione przed orzeczeniem o niepełnosprawności

Ulga rehabilitacyjna – zakup komputera

Jednak nie można odliczyć tych z wyżej wskazanych wydatków, które zostały sfinansowane lub dofinansowane ze środków:

- zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

- zakładowego funduszu aktywności,

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Narodowego Funduszu Zdrowia,

- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Natomiast gdy wydatki były tylko częściowo sfinansowane lub dofinansowane z ww. źródeł - odliczeniu podlega tylko różnica między poniesionymi przez podatnika wydatkami a kwotą sfinansowaną lub dofinansowaną z tych źródeł lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Oczywistym warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest (oprócz udokumentowania wydatków) posiadanie jednego z poniższych orzeczeń stwierdzających niepełnosprawność:

1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach,

2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną,

3) orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,

4) orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Wydatki na adaptację pomieszczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatek na tablet dla osoby niepełnosprawnej

Natomiast w przypadku wydatków limitowanych (np. utrzymanie psa asystującego, opłacenie przewodnika osoby niewidomej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa) nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość, jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

1) wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika;

2) okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego;

3) okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

Odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych mogą dokonywać również podatnicy, na których utrzymaniu są następujące osoby niepełnosprawne:

- współmałżonek,

- dzieci własne i przysposobione,

- dzieci obce przyjęte na wychowanie,

- pasierbowie,

- rodzice, rodzice współmałżonka,

- rodzeństwo,

- ojczym,

- macocha,

- zięciowie i synowe,

jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekroczyły kwoty 9 120 zł.

Rubryka  4. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu (w kwotach uwzględniających pobrany podatek), jeżeli nie zostały one potrącone przez płatnika (art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT).

Odliczeniu podlegają zarówno zwroty dokonane w roku podatkowym 2015, jak i w latach 2011-2014 (w części, w jakiej nie znalazły pokrycia w dochodzie za te lata). Zgodnie bowiem z art. 26 ust. 7h ustawy o PIT kwota dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, przekraczająca kwotę dochodu, może być odliczona od dochodu uzyskanego w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych.

Ulga internetowa

Rubryka 5. Wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet (art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT).

Ulga w PIT z tytułu użytkowania sieci Internet przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.  Jeżeli podatnik po raz pierwszy skorzystał z ulgi internetowej w zeznaniu podatkowym za 2014 r., to może ponownie skorzystać z tego odliczenia tylko w rozliczeniu za 2015 rok.

Odliczeniu podlegają wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, niezależnie od miejsca w którym się z niej korzysta jak i formy dostępu, np. w domu (łącze stałe, bezprzewodowe, w tym za pomocą urządzeń mobilnych) jak i w kawiarence internetowej.

Ulga internetowa ma limit -  można odliczyć od dochodu nie więcej niż 760 zł za dany rok podatkowy. Oczywiście trzeba posiadać dokumenty potwierdzające ww. wydatki na internet np. faktury.

Nie można jednak odliczyć tych wydatków (dotyczy to wszystkich wydatków odliczanych od dochodu, wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy o PIT), które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów  lub zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą) albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Ulga na nowe technologie

Rubryka 6. Wydatki na nabycie nowych technologii (art. 26c ustawy o PIT).

Prawo do tego odliczenia ma podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednak kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z tego źródła w rozliczanym roku podatkowym. Nie ma prawa do odliczenia podatnik, który prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia w danym roku podatkowym lub w roku poprzedzającym.

Ustawa o PIT za nowe technologie traktuje wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu odrębnych przepisów. Zaś nabyciem nowej technologii jest nabycie praw do ww. wiedzy technologicznej w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw, z wyjątkiem nabycia w drodze wkładu niepieniężnego.

Odliczenia można dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki na nabycie nowej technologii. Jeżeli podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu  pozarolniczej działalności podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach a kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z art. 26c ust. 5 i 6 ustawy o PIT.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »