reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Rozliczenia PIT-ów > Jak wypełnić PIT/O za 2015 rok

Jak wypełnić PIT/O za 2015 rok

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku muszą dołączyć do swojego rocznego zeznania podatkowego (PIT-28, PIT-36, lub PIT-37) wypełniony załącznik (informację) PIT/O. Wyjątkiem są odliczenia wydatków mieszkaniowych, które trzeba wpisać do innego załącznika – PIT-D.

Rozliczając dochody roku 2015 trzeba skorzystać z formularza PIT/O (wersja 21), którego wzór został określony Rozporządzeniem Ministra Finansów z 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2001).

PIT/O to informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym, dołączana do rocznego zeznania podatkowego PIT-28, PIT-36, lub PIT-37.

Jeżeli małżonkowie składają jedno wspólne zeznanie podatkowe, to muszą także złożyć jeden załącznik PIT/O. W takiej sytuacji, o ile swoje odliczenia ma zarówno żona, jak i mąż, małżonkowie powinni pamiętać o konsekwentnym wypełnianiu (zarówno w zeznaniu podatkowym jak i w PIT/O) pozycji „podatnik” oraz pozycji „małżonek”.

Natomiast w sytuacji, gdy małżonkowie składają oddzielne PIT-y, każdy z nich składa także swój odrębny PIT/O (o ile oczywiście każdy z małżonków korzysta z odliczeń), podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków.

Do PIT/O ani do zeznania rocznego nie trzeba dołączać dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków podlegających odliczeniu od dochodu (przychodu) lub od podatku Dokumenty te trzeba jedynie przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, na wypadek ewentualnej kontroli podatkowej.

PIT-Y 2015 (książka + CD)

Druki PIT

Jak wypełnić PIT/O – rubryka po rubryce

Część A. DANE IDENTYFIKACYJNE

Część ta jest przeznaczona do wpisania danych identyfikacyjnych podatników składających tą informację: nazwiska, pierwszego imienia i daty urodzenia.

Część A.2. DANE MAŁŻONKA

Część tą trzeba należy wypełnić w przypadku:

- łącznego opodatkowania dochodów małżonków (składają jedno wspólne zeznanie) oraz

- gdy małżonkowie rozliczają się indywidualnie (składają dwa oddzielne zeznania PIT) i każdy z nich korzysta z odliczeń.

Część B. ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU) – INNE NIŻ MIESZKANIOWE LUB BEZPOŚREDNIO WYMIENIONE W ZEZNANIACH PODATKOWYCH

Wypełniają podatnicy korzystający z odliczeń od dochodu (przychodu), o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2b, 5, 6, 6a i 9 oraz art. 26c ustawy o PIT lub z odliczeń darowizn na podstawie odrębnych ustaw.

Odliczenia darowizn

Rubryka 1. Darowizny, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT (zwanej dalej „ustawą”), tj. darowizny przekazane na cele:

a) określone w art. 4) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit.a ustawy),

Darowizna na fundację prowadzącą szkołę – czy można ją odliczyć w rocznym zeznaniu PIT

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sfera zadań publicznych, o której mowa w tej ustawie, obejmuje m.in. zadania w zakresie:
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- działalności charytatywnej,
- podtrzymywania i upowszechnienia tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
- ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
- wypoczynku dzieci i młodzieży,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- turystyki i krajoznawstwa,
- ratownictwa i ochrony ludności,
- pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

b) kultu religijnego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit.b ustawy),

Darowizny na cele kultu religijnego - odliczenie w PIT

c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, zgodnie z art. 6 ustawy o publicznej służbie krwi), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit.c ustawy).

Prawo do odliczenia darowizny, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit.a ustawy o PIT, na rzecz organizacji określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, przysługuje podatnikowi pod warunkiem:

- udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, iż na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującą cele określone w art. 4) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych oraz

- istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.

Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT (darowizny) nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu (odpowiednio – 6% przychodu wykazywanego w zeznaniu PIT-28).

Odliczeniu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, nie podlegają jednak darowizny poniesione na rzecz osób fizycznych, a także osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Darowizny w rozliczeniu rocznym PIT - wyjaśnienia ekspertów resortu finansów

Rubryka  2. Darowizny wynikające z odrębnych ustaw.

W rubryce tej wpisuje się darowizny przekazane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, wynikające z ustaw regulujących stosunek Państwa do poszczególnych kościołów.

Przykładowo zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1169, z późn. zm.), „darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz – w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. W odniesieniu do darowizn na inne cele mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe”.

Darowizny kościelne (bezlimitowe)

Podatnicy korzystający z odliczenia z tytułu darowizn w PIT/O wykazują zarówno kwotę dokonanego odliczenia (część B), jak i kwotę przekazanej darowizny oraz dane pozwalające na identyfikację wszystkich obdarowanych (część D).

Jeżeli część D załącznika PIT/O jest niewystarczająca do podania informacji o wszystkich przekazanych darowiznach i o obdarowanych podmiotach, należy wypełnić kolejny załącznik (a w razie potrzeby następne) PIT/O wykazując w nim jedynie identyfikator podatkowy (poz. 1 lub 2), kolejny numer załącznika (poz. 4), dane identyfikacyjne i adres obdarowanego oraz wysokość przekazanej darowizny, o których mowa w części D załącznika. Łączną liczbę składanych załączników PIT/O należy podać w zeznaniu podatkowym.

Organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, to:

- organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4 ww. artykułu,

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

- spółdzielnie socjalne,

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Odliczenie z tytułu darowizn (Rubryka 1 i 2 Części B. PIT/O) jest możliwe, jeżeli wysokość darowizny pieniężnej jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy. Natomiast w darowiznę inną niż pieniężna trzeba udokumentować dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług ustalonym zgodnie z przepisami dot. VAT.

W przypadku darowizny od honorowych krwiodawców wysokość darowizny ustala się na podstawie zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

EESTI CONSULTING OÜ

Consulting, doradztwo prawno-podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama