REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Znajdź błąd w zeznaniu PIT zanim zrobi to urząd skarbowy

Znajdź błąd w zeznaniu PIT zanim zrobi to urząd skarbowy
Znajdź błąd w zeznaniu PIT zanim zrobi to urząd skarbowy

REKLAMA

REKLAMA

Warto, nawet po złożeniu rocznego zeznania PIT sprawdzić, czy nie popełniliśmy w nim błędu i ewentualnie złożyć korektę. Od 1 stycznia 2016 r. wystarczy złożyć ponownie prawidłowo wypełnionego PIT-a z zaznaczeniem, że jest to korekta – nie trzeba już załączać uzasadnienia przyczyn korekty. Przedstawiamy listę najczęstszych błędów w rocznych PIT-ach znajdowanych przez urzędy skarbowe. Zatem znajdź błąd, zanim zrobi to urzędnik.

Brak wszystkich informacji od płatników

Oczywiście aby prawidłowo wypełnić zeznanie roczne PIT trzeba mieć komplet wszystkich informacji od płatników (pracodawców, zleceniodawców etc.) za rok ubiegły. Często zdarza się, że chcąc szybko uzyskać zwrot nadpłaty podatnicy wypełniają zeznanie nie posiadając wszystkich informacji o dochodach. W tej sytuacji pośpiech powoduje konieczność składania kolejnych korekt, co w efekcie przynosi odwrotny skutek.

Autopromocja

Rozliczenie na starym formularzu PIT

Prawie co roku zmieniają się wzory rocznych zeznań PIT. Trzeba więc pilnować, by posłużyć się obowiązującym w danym roku formularzem.

Właściwy formularz zeznania PIT można rozpoznać po numerze indeksu (numer ten znajduje się w dolnym, lewym lub prawym - zależnie czy jest to parzysta, czy nieparzysta strona deklaracji - rogu stron formularza zeznania, bardzo małą czcionką, w nawiasie). Obowiązujące przy składaniu zeznań PIT za 2015 r. wzory formularzy oznaczone są:

1) zeznanie PIT-36 - indeksem 22,

2) zeznanie PIT-36L - indeksem 11,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

3) zeznanie PIT-37 - indeksem 22,

4) zeznanie PIT-38 - indeksem 11,

5) zeznanie PIT-39 - indeksem 7.

Błędu w wyborze formularza PIT najłatwiej uniknąć, składając zeznanie PIT przez Internet za pomocą systemu E-deklaracje (podatnikom składającym zeznania PIT za pomocą systemu E-deklaracje zawsze są udostępniane aktualne formularze tych zeznań) lub odwiedzając urząd skarbowy bezpośrednio przed wypełnieniem zeznania PIT i pobierając aktualny formularz.

Błędny identyfikator podatkowy (PESEL lub NIP)

W pierwszej pozycji (lub w przypadku zeznań składanych wspólnie przez małżonków – w pierwszych dwóch pozycjach) zeznania PIT zawsze należy wskazać identyfikator podatkowy osoby fizycznej składającej zeznanie PIT. Identyfikatorem - zależnie od osoby składającej zeznanie - może to być numer PESEL albo NIP. Należy pamiętać, że osoby nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące podatnikami VAT mają obowiązek posługiwania się numerem PESEL. A zatem błąd w identyfikatorze podatkowym popełnić obecnie można na jeden z trzech sposobów:

- wskazując niewłaściwy rodzaj identyfikatora podatkowego, tj. numer PESEL zamiast NIP albo NIP zamiast numeru PESEL,

- wskazując pomyłkowo jedną lub więcej cyfr we właściwym identyfikatorze podatkowym;

- wskazując numeru NIP pracodawcy (wiąże się to z tym, że w poz. l otrzymywanej od pracodawcy informacji PIT-11 określany jest NIP pracodawcy; często ten numer podatnicy przepisują jako swój).

Błędne adresy zamieszkania

Wypełniając zeznanie roczne podatnicy często wpisują niewłaściwe adresy zamieszkania. Należy pamiętać o tym, że w zeznaniu podatkowym w części B należy wpisać adres zamieszkania właściwy w dniu składania zeznania podatkowego, a nie adres zameldowania.

Nie jest zatem aktualnym adresem zamieszkania:

- adres zameldowania (chyba że jest on taki sam jak adres zamieszkania),

- adres zamieszkania, który w trakcie roku podatkowego zmienił się na inny,

- adres zamieszkania, który był aktualny w ostatnim dniu roku podatkowego, a przed złożeniem zeznania PIT za ten rok zmienił się.

Urzędem skarbowym właściwym do złożenia zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla osoby fizycznej jest urząd skarbowy właściwy według miejsca jej zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie, niezależnie od wskazanych w informacji PIT-11 danych adresowych.

W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania oraz zmiany nazwiska przez podatnika będącego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie przez tego podatnika aktualnych danych w składanej deklaracji (np. PIT-37) lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym - nie ma obowiązku odrębnego informowania Urzędu Skarbowego o w/w zmianie.

Brak oznaczenia celu złożenia formularza

Bywa, że podatnicy zapominają o rubryce zawierającej pytanie o cel złożenia zeznania, w której wystarczy tylko postawić krzyżyk. Osoby, które w danym roku składają pierwsze zeznanie powinny zaznaczyć kratkę "złożenie zeznania".

Ci, którzy w złożonym już przez siebie zeznaniu znaleźli błędy, powinni złożyć korektę zeznania i wtedy zaznaczyć kwadrat "korekta zeznania".

Brak podpisu

Podatnicy często zapominają, że zeznanie musi być podpisane, gdyż bez tego nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Podpisy powinny się znaleźć m.in. w rubryce 341 (PIT-36) lub w rubryce 149 (PIT-37). W przypadku wspólnego zeznania małżonków wystarczający jest podpis tylko jednego z małżonków.

Niekonsekwentnie stosowana kolejność małżonków we wspólnym zeznaniu PIT

Małżonkowie składający wspólne zeznanie PIT mają swobodę w wyborze, który z nich zostanie w zeznaniu wskazany jako podatnik (poprzez podanie numeru PESEL albo NIP tego małżonka w poz. 1 zeznania), a który jako małżonek podatnika (poprzez podanie numeru PESEL albo NIP tego małżonka w poz. 2 zeznania). Do dokonanego wyboru małżonkowie muszą się jednak stosować w dalszej części zeznania.

Wskazywanie danych dotyczących małżonka wskazanego w poz. l zeznania PIT w pozycjach tego zeznania dotyczących małżonka podatnika jest zatem błędem. Podobnie błędem jest wskazywanie danych dotyczących małżonka wskazanego w poz. 2 zeznania PIT w pozycjach tego zeznania dotyczących podatnika.

Małżonkowie rozliczają się wspólnie nie mając do tego prawa

Nie wszyscy mają prawo do wspólnego opodatkowania z małżonkami, lub jako osoby samotnie wychowujące dzieci. Nie jest możliwe wspólne opodatkowanie małżonków, jeżeli chociaż jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną tzw. podatkiem liniowym, kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym (bez względu na to, czy uzyskał dochody z tej działalności, czy też nie).

Dzieje się tak nawet w sytuacji zawieszenia działalności. Prawo do wspólnego rozliczenia nie przysługuje także podatnikom, którzy w trakcie roku podatkowego zawarli związek małżeński lub w stosunku do których orzeczono separację lub zawarli oni umowę wyłączającą wspólność majątkową.

Pomijanie małżonka w załącznikach

Podatnicy rozliczający się wspólnie z małżonkiem i korzystający z odliczeń często zapominają wpisać w załącznikach, w których wykazują odliczenia, dane swojego małżonka. To błąd. Jeżeli bowiem w częściach B1 i B2 formularza PIT-36 lub PIT-37 wpisane zostały dane małżonków, powinny one również być wskazywane w odpowiednich częściach załączników, np. w częściach Al i A2 formularza PIT/D.

Brak wskazania celu złożenia zeznania

Podatnicy składający zeznania PIT często zapominają, że ich obowiązkiem jest określenie, w jakim celu jest składany formularz, tj. czy celem jest złożenie zeznania, czy korekta zeznania. Określenie celu następuje przez oznaczenie odpowiedniego kwadratu w pozycji "Cel złożenia formularza". Nie zaznaczenie jednego z kwadratów znajdujących się w tej pozycji stanowi błąd.

Osoby, które w danym roku składają pierwsze zeznanie powinni zaznaczyć kratkę "złożenie zeznania". Ci, którzy w złożonym już przez siebie zeznaniu znaleźli błędy, powinni złożyć korektę zeznania i wtedy zaznaczyć kratkę "korekta zeznania" dołączając do niej wyczerpujące wyjaśnienie z jakiego powodu składana jest ta korekta.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Brak zaznaczenia wyboru sposobu opodatkowania

Nie zaznaczenie jednego ze sposobów opodatkowania jest bardzo ważną sprawą. Ma znaczenie przy opodatkowaniu wspólnym małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Pomyłki przy przenoszeniu danych z informacji podatkowych

Przeniesienie kwot z informacji PIT-11, PIT-11A lub z rozliczenia dokonanego przez płatnika PIT-40, PIT-40A jest czynnością wymagającą koncentracji i skupienia, gdyż ich brak może spowodować błędne przeniesienia danych z tych dokumentów. Szczególnie dotyczy to sytuacji gdy zamiast kwoty podatku należnego wynikającego z rozliczeń PIT-40 i PIT-40A przenosimy kwoty zaliczek na podatek dochodowy, co w przypadku pobierania np. emerytury przez okres krótszy niż rok daje dużą rozbieżność w wysokości tych kwot.

Większość podatników wypełnia formularze zeznania PIT, przepisując do zeznań dane wynikające z otrzymanych informacji podatkowych, w szczególności z informacji PIT-11 oraz PIT-11A. Zdarza się przy tym dość często, że podatnicy przenoszenia takich danych dokonują niestarannie, a w konsekwencji wykazują inne kwoty niż określone w otrzymanych informacjach podatkowych.


Nieprawidłowo obliczony dochód

Bywa, że wykazany w zeznaniu podatkowym dochód nie odpowiada różnicy między kwotą przychodu a kosztami ich uzyskania. Taki błąd popełniają najczęściej osoby, które w roku podatkowym uzyskały przychody od kilku płatników i nieprawidłowo zsumowały ich wysokość wynikającą z otrzymanych informacji PIT-11 lub błędnie ustaliły wysokość kosztów uzyskania przychodów, a co za tym idzie również wysokość dochodu.

Brak rozliczenia się z dochodów uzyskanych poza granicami Polski

Pamiętajmy o tym, że osoby zamieszkujące na terytorium RP podlegają w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia ich źródeł. Natomiast obowiązek składania zeznań i sposób obliczania podatku realizowany jest z zastosowaniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi przez Polskę z poszczególnymi państwami.

Odliczenia przewyższają obliczony podatek

Zdarza się, że sumy odliczeń od podatku wykazane w załączniku PIT/O które są następnie odliczane w zeznaniach PIT-36 i PIT-37 od podatku, przewyższają kwoty obliczonego podatku dochodowego pomniejszonego o składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać aby w takim przypadku nie wpisywać pełnej kwoty odliczeń a jedynie kwotę nie przekraczającą należnego podatku.

Odliczenia przewyższają dochód

Jeżeli wydatki podlegające odliczeniu od dochodu przewyższają nasz dochód, to zarówno w załączniku PIT/O i we właściwej rubryce zeznania wpisujemy jedynie kwotę równą wysokości dochodu. Ponadto należy pamiętać, że prawo do odliczeń od dochodu mają tylko podatnicy uzyskujący dochód

Nieuprawnione oraz błędne korzystanie z ulg

Błędy w zeznaniach PIT zdarzają się często na skutek tego, że podatnicy bezpodstawnie lub błędnie korzystają z ulg podatkowych.

W przypadku składania zeznań PIT za 2015 r. błędy takie będą się zapewne pojawiać najczęściej w związku z dokonanymi zmianami dotyczącymi ulg, tj.:

- ograniczeniem możliwości korzystania z ulgi na Internet tylko do dwóch następujących po sobie kolejno latach podatkowych (osoby, które korzystały z odliczenia w latach poprzednich nie mogą korzystać z odliczenia w 2015 r. za wyjątkiem osób, które po raz pierwszy dokonały odliczenia w rozliczeniu za 2014 r.)

- ograniczeniem możliwości korzystania z ulgi na wychowanie dzieci przez osoby wychowujące tylko jedno dziecko. W przypadku małżonków wychowujących jedno dziecko i osiągniętym dochodzie małżonków w 2015 r. w wysokości 112.000 zł. nie będzie możliwości skorzystania z ulgi na wychowanie dzieci w ramach zeznania składanego za 2015 r. Odliczenie przez któregokolwiek z małżonków kwoty tej ulgi od podatku stanowić będzie błąd).

Nieprawidłowe odliczanie wydatków na Internet

Prawo do ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika, przysługuje wyłącznie osobie wymienionej na fakturze (dokumencie) dokumentującej poniesienie wydatków. Maksymalne odliczenie od dochodu - 760 zł - przysługuje podatnikowi wyłącznie w dwóch kolejno następujących po sobie latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik z odliczenia tego nie korzystał. Zdarza się, iż korzystając z tego odliczenia podatnicy odnotowują ten fakt w załączniku PIT-O wypełniając poz. 6 w części B (wydatki na nabycie nowych technologii), a prawidłowo odliczenie to wykazujemy poz. 5 - "Wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet". Zdarza się również, że odliczenia dokonują podatnicy, którzy limit odliczeń wyczerpali w latach wcześniejszych.

Nieprawidłowo obliczony podatek

Osoby fizyczne składające zeznania PIT stosunkowo często mylą się, obliczając podatek. Dotyczy to w szczególności obliczania podatku od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej.

Błędy w tym zakresie są najczęściej konsekwencją:

- nieuwzględniania kwoty zmniejszającej podatek (wynosi ona 556,02 zł; kwocie tej odpowiada dochód wolny od podatku w wysokości 3091 zł),

- nieuwzględniania zmiany progu podatkowego,

- stosowania niewłaściwych stawek podatkowych.

Błędy w wykazywaniu zaliczek

Wypełniając zeznania podatkowe, należy zwrócić uwagę, kiedy formularz wymaga wykazania zaliczek należnych za rok podatkowych, a kiedy formularz wymaga wykazywania zaliczek wpłaconych (zob. przykładowo poz. 201 i 209 formularza PIT-36 składanego za 2015 r.). Zdarza się, że nie wszystkie zaliczki należne za zakończony rok podatkowy zostały wpłacone, a w konsekwencji kwota zaliczek wpłaconych może być niższa niż kwota zaliczek należnych za rok podatkowy. W przypadkach takich wykazanie tych samych kwot w pozycjach dotyczących zaliczek należnych oraz zapłaconych stanowi błąd.

Błędy w zaokrąglaniu kwot

Część kwot wykazywanych w zeznaniach PIT zaokrągla się w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. To, kiedy należy dokonywać zaokrągleń, najłatwiej ustalić po treści formularza. Jeżeli dana pozycja przewiduje miejsce na wykazywanie groszy, zaokrągleń nie należy dokonywać. W przeciwnym razie (tj. jeżeli dana pozycja przewiduje tylko miejsce na wykazywanie złotych) wykazywaną w danej pozycji kwotę należy zaokrąglić.

Błędem jest zatem:

- niezaokrąglanie kwot w pozycjach, w których wykazuje się kwoty po zaokrągleniu,

- nieprawidłowe dokonywanie zaokrągleń kwot,

- zaokrąglanie kwot w pozycjach, w których zaokrągleń się nie dokonuje.

Błędne wypełnienie rubryk dotyczących przekazania 1 % podatku na rzecz wybranej OPP

Jeżeli chcemy przekazać l % swojego podatku, zwracajmy uwagę by kwoty te zaokrąglać do 10 groszy i wpisywać numer KRS organizacji pożytku publicznego, umieszczonej w aktualnym wykazie prowadzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Należy też pamiętać, że składając zeznanie po terminie, tracimy możliwość dysponowania tą częścią podatku.

Brak załączników do zeznania (PIT/D, PIT/O, PIT/ZG)

Jeżeli korzystamy z odliczeń należy razem z zeznaniem złożyć odpowiedni załącznik oraz zaznaczyć w zeznaniu jakie załączniki składamy. Jeżeli rozliczamy się odrębnie z małżonkiem, a oboje chcemy skorzystać z ulgi mieszkaniowej dołączamy PIT/D wypełniony na oboje małżonków z zaznaczeniem, do zeznania którego z małżonków jest on dołączony.

Błędem jest również wpisywanie w częściach zeznań PIT, w których wskazuje się liczbę załączników, krzyżyków, "ptaszków" itp. Informacje o dołączonych załącznikach powinny być wskazywane zawsze w postaci liczby tych załączników.

Niepełne dane dziecka w PIT/O

Korzystając z tzw. ulgi na dzieci podatnicy winni podać dane każdego dziecka wypełniając część E załącznika PIT/O. Wpisując powyższe dane często podatnicy nie podają numeru PESEL dziecka, a jest to element niezbędny. Ponadto należy pamiętać, że w załączniku PIT/O w części E wpisując dane dziecka należy również wpisać kwotę przysługującego odliczenia na dane dziecko.

Błędy przy elektronicznym wysyłaniu zeznań podatkowych

Poza prawidłowym wypełnieniem formularzy zeznań podatkowych trzeba upewnić się, że zeznanie zostało wysłane do właściwego urzędu skarbowego i pobrać tzw. UPO (urzędowe potwierdzenie odbioru), które jest dowodem złożenia zeznania podatkowego.

Kod 200 - to gwarancja poprawnego dostarczenia dokumentu.

Status dokumentu,

411 - W systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim numerem NIP,

412 - Weryfikacja negatywna - niezgodność danych informacyjnych (np. niezgodność NIP, numeru PESEL, daty urodzenia, nazwiska, pierwszego imienia z danymi w zeznaniu)

Błąd ten oznacza, że istnieje różnica między danymi osobowymi, jakie posiada system e-deklaracje, a tymi jakie zostały wpisane na składanej deklaracji.

414 - Weryfikacja negatywna - błąd danych identyfikacyjnych. Błąd 414 informuje, że na wysyłanej e­ deklaracji wystąpił jeden z poniższych błędów w danych autoryzujących.

Błąd w danych identyfikacyjnych przenoszonych do sekcji danych autoryzujących w zeznaniu: nieprawidłowy numer identyfikujący, błąd w nazwisku itp.

Zeznania elektroniczne osób niepełnoletnich

Osoby niepełnoletnie nie mogą składać indywidualnych zeznań rocznych. Do czasu uzyskania pełnoletniości dzieci rozliczają swoje dochody razem z rodzicami lub składają odrębne zeznania w formie papierowej, które podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

Problemy z numerami rachunków bankowych

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jeśli chcą ewentualną nadpłatę otrzymać na konto bankowe – preferowana forma zwrotu - powinny podać w formularzu ZAP-3 swój numer konta.

Często zdarza się jednak sytuacja, że konto było podawane dawno i zapomnieliśmy o jego aktualizacji. Ponadto częste problemy z rachunkami bankowymi polegają także na błędnym lub nieczytelnym wpisaniu przez podatnika numeru konta, bądź podaniu rachunku bankowego członka rodziny (np. ojca, siostry itp.).

Źródło:

- Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim

- Urząd Skarbowy w Zgorzelcu

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Ulga na dziecko po rozwodzie - były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

REKLAMA