Kategorie

JPK_VAT, ewidencja VAT – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

JPK_VAT, ewidencja VAT – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
JPK_VAT, ewidencja VAT – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów opublikowało 28 lipca 2016 r. kilkadziesiąt swoich odpowiedzi i wyjaśnień na pytania podatników przede wszystkim z zakresu JPK_VAT i struktury ewidencji sprzedaży VAT. Prezentujemy poniżej te pytania i odpowiedzi.

Jak wdrożyć w firmie Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, JPK_VAT

Struktura „Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT” powinna uzgadniać się do danych zawartych w deklaracji VAT. Czy należy więc, w strukturze „Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT” uwzględniać także paragony fiskalne do momentu utworzenia oddzielnej struktury dla paragonów fiskalnych?

Odpowiedź MF: Tak, zbiorczo na podstawie dowodu „Raport fiskalny okresowy”.

Często dziennik oraz rejestr VAT nie posiadają systemowej numeracji wpisów. Numeracja ta jest dodawana przy generowaniu odpowiednich raportów z systemu i może ulec zmianie za każdym generowaniem tego raportu, W efekcie skorygowany JPK (wygenerowany w kolejnym miesiącu po doksięgowaniu pewnych dokumentów) może mieć inne numery porządkowe. Prosimy o potwierdzenie, że taka sytuacja będzie akceptowalna. Zmiana zasad funkcjonowania systemu informatycznego w tym zakresie jest praktycznie niemożliwa.

Odpowiedź MF: Jest akceptowalna zmiana numeru zapisu w dzienniku w strukturze JPK_KR.

Polecamy: JPK_VAT 2018 – Instrukcja wdrożenia

Czy w JPK ewidencji sprzedaży i zakupu VAT dokumenty muszą być ułożone wg daty ujęcia w ewidencji VAT?

Odpowiedź MF: Istotne jest, aby zawartość ewidencji odpowiadała deklaracji lub jej korekcie. Kwestia numeracji należy do decyzji podatnika

Reklama

Czy dostosowanie zdarzeń (ujęcie/wyłączenie odpowiednich faktur) kwalifikujących się do rozliczenia podatku VAT w danym okresie rozliczeniowym, wygenerowanych pierwotnie w systemie SAP, może być przeprowadzone np. w programie Excell (poprzez utworzenie rejestru zgodnego z wymogami art. 109 ust. 3 ustawy o VAT)?

Odpowiedź MF: Tak – pod warunkiem, że potem z pliku arkusza Excel wytworzony zostanie dodatkowy plik JPK_VAT, który zostanie połączony w całość z plikiem JPK_VAT z systemu SAP. Istotne jest aby plik JPK_VAT był zgodny z deklaracją dla podatku od towarów i usług.

Czy plik JPK „Ewidencje Zakupu i Sprzedaży VAT” może być bezpośrednio generowany we właściwym formacie z rejestru VAT utworzonego np. w programie Excell czy też powinien być generowany pierwotnie z programu SAP, po czym modyfikowany np. w programie Excell.

Odpowiedź MF:  Sposób eksportu danych do *.xml w strukturze JPK_VAT zależy od podatnika, istotne jest by dane JPK_VAT odpowiadały danym podlegającym wykazaniu w deklaracji VAT.

Jakich struktur JPK (poza „Ewidencją Zakupu i Sprzedaży VAT”) może żądać – w przypadku czynności sprawdzających, kontroli itp. - od zagranicznej spółki (takiej jak opisana we wprowadzeniu) polski urząd skarbowy?

Odpowiedź MF: Od opisanych w pytaniu podmiotów można żądać przedkładania struktur: JPK Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT oraz JPK Faktury VAT.

Reklama

Pytanie dot. korekt deklaracji i ewentualnych skutków związanych z JPK – czy korekta deklaracji VAT będzie niosła ze sobą obowiązek każdorazowego załączania „aktualnej” ewidencji VAT? Jak powyższe odnosi się do korekt okresów sprzed 01.07.2016?

Odpowiedź MF: TAK, korekta deklaracji za okresy po 01.07.2016 r. będzie powodowała obowiązek przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, jeżeli zostaną w niej dokonane zmiany w stosunku do przekazanej poprzednio w postaci jednolitej struktury JPK_VAT. Plik JPK_VAT nie dotyczy okresów sprzed 01.07.2016 r.

Rejestr zakupu i sprzedaży VAT musi być ewidencjonowany co miesiąc (JPK_VAT), niezależnie czy deklaracja jest miesięczna czy kwartalna. Oczywiście rejestr zakupu i sprzedaży VAT musi odzwierciedlać deklarację (sumarycznie) w innym przypadku podatnik będzie wzywany do złożenia wyjaśnień co do różnic. Czy założenie jest słuszne?

Odpowiedź MF: TAK, rejestry zakupu i sprzedaży muszą odzwierciedlać dane podlegające wykazaniu w deklaracji VAT.

W jaki sposób będzie się odbywać comiesięczne wysyłanie plików JPK_VAT?

Odpowiedź MF: Na stronie Ministerstwa Finansów została opublikowana „Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego”. Dokument opisuje proces przekazywania przez podatników danych z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Opis warunków znajduje się na stronie MF.

 Link do strony: http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny/- /asset_publisher/2NoO/content/specyfikacja-interfejsow-uslug-jednolitego-plikukontrolnego?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fkontrolaskarbowa%2Fdzialalnosc%2Fjednolity-plikkontrolny%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2NoO%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_st ate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn- 2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2NoO_ .

W związku z miesięcznym obowiązkiem raportowania JPK_VAT, czy przedsiębiorstwo może nadal zachować możliwość składania Deklaracji VAT kwartalnie?

Odpowiedź MF: Tak, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w tym zakresie nie uległy zmianie.

Jak ująć zmianę w sytuacji gdy wartość korekt ujemnych powoduje, że wartości deklaracji są ujemne? Czy kwoty powinny być prezentowane z minusem?

Odpowiedź MF: Zasady sporządzania dokumentów oraz deklaracji nie uległy zmianie. Jeżeli wielkości korekt przyjmują wartości ujemne, tak też należy je wykazać.

W związku z wykonywaniem usług medycznych od większości materiałów nie odliczamy podatku vat czy powinnyśmy te rejestry ujmować w przesyłanym pliku do Ministerstwa.

Odpowiedź MF: Szczegółowe wyjaśnienie terminów wdrożenia JPK dla podmiotów nie będących przedsiębiorcami zostało zawarte w piśmie Ministra Finansów znak PK4.8012.55.2016 zamieszczonym na stronie http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny/-/asset_publisher/2NoO/content/jpk-a-podmioty-niebedace-przedsiebiorcami-%E2%80%93-interpretacja-ogolna-1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fkontrola-skarbowa%2Fdzialalnosc%2Fje .

Na podstawie przepisu art. 82 § lb Ordynacji podatkowej osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Do przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § lb Ordynacji podatkowej:

1) za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., nie są obowiązani mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.);

2) za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., nie są obowiązani mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 1.

Zatem, podatnik spełnia wymogi definicji dla „dużego podatnika” (zatrudnienie i obrót), to jest zobowiązane do przekazywania bez wezwania JPK_VAT.

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Czy należy sporządzać plik VAT, jeśli klient sporządza deklarację VAT-9M. Klient ma tylko usługi finansowe i jako takiej ewidencji VAT nie prowadzi.

Odpowiedź MF: Podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT nie są obowiązani do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, a w konsekwencji nie są obowiązani do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej JPK_VAT.

Sekcje: SprzedazWiersz oraz ZakupWiersz. Obie sekcje są wymagane, co wprowadzać w pliku jeśli w danym miesiącu sprzedaż lub zakup nie występuje.

Odpowiedź MF:W takiej sytuacji niezbędne jest struktury z wierszem o wartości „0”.

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, które podmioty gospodarcze będą zobowiązane do generowania JPK_WB? Kto na żądanie organu podatkowego będzie zobowiązany do dostarczenia wygenerowanego JPK_WB (bank czy klient banku/kontrolowany podatnik)?

Odpowiedź MF: Struktura JPK_WB jest strukturą dotyczącą wyciągu bankowego - dowodu księgowego, który wytwarza bank. Obowiązek dostarczenia tej struktury spoczywa na podatniku, jednakże będzie on realizowany przez podatnika we współpracy z bankiem. W praktyce organ podatkowy będzie mógł zwrócić się do banku za zgodą podatnika o wydanie wyciągów bankowych w formie JPK, wskazując podstawę żądania, nr rachunku bankowego i okres, którego wyciąg będzie dotyczył.

Czy firma prowadząca ewidencję zakupu i sprzedaży VAT przy pomocy programu Microsoft Excel musi przysłać w okresach miesięcznych pliki JPK_VAT? Czy Microsoft Excel jest programem komputerowym?

Odpowiedź MF: Księgi podatkowe prowadzone z wykorzystaniem programów biurowych, w tym arkuszy kalkulacyjnych, należy uznać za prowadzone przy użyciu programów komputerowych. Tym samym podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych są obowiązane do comiesięcznego przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2.

Czy w strukturze JPK_FA muszą być ujmowane faktury zakupowe?

Odpowiedź MF: Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Finansów podmioty, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, nie będą miały obowiązku przesyłania faktur VAT dokumentujących zakup w formacie JPK. Wprowadzono rozwiązanie alternatywne. 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która rozszerzy zakres danych zawartych w ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT, przesyłanych w formacie JPK (NIP). W związku z tym nie będzie potrzeby przekazywania do organu podatkowego faktur zakupu w formacie JPK.

Struktura ewidencja sprzedaży

Czy w polu „K_13”, opisanym jako „Sprzedaż opodatkowana 0%” ująć należy jednie obrót krajowy opodatkowany według stawki VAT 0%, czy także obrót z tytułu eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, świadczenia usług transportu międzynarodowego itp.?

Odpowiedź MF: W polu „K_13”, opisanym jako „Sprzedaż opodatkowana 0%” ująć należy jednie obrót krajowy opodatkowany według stawki VAT 0%.

Pola K_10 do K_38 - rozumiemy, że chodzi o zbiorcze podsumowanie pozycji z faktur w podziale według stawek VAT, a nie pokazanie poszczególnych linii na każdej fakturze.

Odpowiedź MF: TAK

Jeśli plik JPK_VAT ma być zgodny z deklaracją VAT to musi być wykonany za okres odpowiadający dacie ujęcia dokumentu w rejestrze VAT. Czy plik JPK_VAT będzie wykonywany dla okresu związanego z datą księgowania dokumentu, czy zawsze dla okresu dotyczącego daty rejestru VAT dla poszczególnych dokumentów?

Odpowiedź MF: W świetle art. 109 ust. 3 ustawy o VAT ewidencja powinna zawierać dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. Powinny być w niej zatem uwzględniane m.in. faktury („sprzedażowe” i „zakupowe”), które mają wpływ na rozliczenie podatku należnego i podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej za dany okres.

Spółka dla celów rozliczeń podatku VAT sporządza zbiorcze dowody księgowe (obejmujące sprzedaż ewidencjonowaną za pomocą systemów bilingowych), na podstawie których dokonuje wpisu do Ewidencji VAT. Z uwagi na powyższe czy błędem będzie jeżeli Spółka w strukturze JPK Ewidencja sprzedaży i zakupu VAT w przypadku zbiorczych dowodów księgowych ujętych w Ewidencji sprzedaży VAT:

• Nie wypełni pola „Data Sprzedaży"

• w polu „Data wystawienia” wstawi datę sporządzenia zbiorczego dokumentu księgowego,

• w polu Numer dokumentu „poda numer wewnętrzny zbiorczego dowodu księgowego”,

• nie wypełni pola „Nazwa nabywcy”, „Adres Nabywcy”.

Odpowiedź MF: Spółka nie wyjaśnia jaki rodzaj dostawy ewidencjonowany jest za pomocą systemu bilingowego i co to jest za system. Co do zasady JPK_VAT w odniesieniu do sprzedaży wymaga ewidencjonowania dowodu sprzedaży, jakim jest faktura lub w przypadku obrotu paragonowego dowody zbiorcze. Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości zbiorcze dowody księgowe służą do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych (np. faktur, rachunków, dokumentów KP), które to muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione. Data sprzedaży jest polem opcjonalnym, zatem nie musi być wypełniona jeżeli nie różni się od daty wystawienia. W przypadku wystawienia dowodu zbiorczego, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, w JPK Spółka poda numer dowodu zbiorczego i nie wypełni pól „NazwaNabywcy” i „AdresNabywcy”

Polecamy: Biuletyn VAT

Czy faktury zakupowe skutkujące po stronie nabywcy rozliczeniem VAT należnego (tj. import usług, WNT, import towarów), od których podatnik nie odlicza VAT, nie są one w ogóle wykazywane w części dotyczącej ewidencji zakupu, a jedynie w części ewidencji sprzedaży. Czy w ewidencji sprzedaży powinien być wykazany numer faktury zakupowej z danymi podatnika jako nabywcy, czy numer dokumentu księgowego własnego, na podstawie którego dokonano rozliczenia VAT należnego?

Odpowiedź MF: Z treści art. 109 ust. 3 ustawy o VAT nie wynika obowiązek ujmowania zakupów związanych wyłącznie z czynnościami zwolnionymi, nieopodatkowanymi oraz od których nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zatem nie podlegają również wykazaniu w JPK_VAT w części dotyczącej zakupów. W ewidencji sprzedaży należy wpisać numer faktury zakupu, na podstawie której podatnik dokonuje rozliczenia podatku należnego.

W ewidencji sprzedaży powinien być wykazywany numer faktury zakupowej z danymi sprzedawcy – kontrahenta podatnika (jego NIPem), na podstawie którego podatnik będzie dokonywał obliczenia podatku należnego. W przypadku importu towarów istotny dla celów analiz kontrolnych byłby także dokument celny. Przepisy art. 109 ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. będą umożliwiać taką interpretację (w ewidencji powinny bowiem znaleźć się również inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer VAT kontrahenta).


W części tej jest pole (nie wymagane) K_37 - Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących. Wartość ta, podobnie jak roczna korekta VAT naliczonego, wykazywana jest tylko na deklaracji i na kontach księgowych. Nie ma jej w ewidencji VAT.

Odpowiedź MF: Pole podlega wypełnieniu za okres, w którym wartość ujęto w deklaracji VAT.

W strukturze logicznej „Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT” dotyczy to np. pól „NazwaNabywcy”, „AdresNabywcy”, „K_10” (wartość netto sprzedaży zwolnionej z VAT), „K_11” (wartość netto sprzedaży poza terytorium kraju), „K_13” (wartość sprzedaży na terytorium kraju ze stawką 0%), „K_21” (wartość wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów), „K_22” (wartość eksportu towarów), „DataWplywuFaktury”.

Czy oznacza to, że w „Ewidencji sprzedaży” należy zawsze podać np. datę wystawienia i numer faktury dokumentującej WDT i eksport, i jednocześnie nie ma obowiązku podawania wartości netto wynikających z tych faktur?

Odpowiedź MF: Pola „DataWystawienia”, „NumerDokumentu” są wymaganymi elementami ewidencji bez względu jakiego zdarzenia podlegającego ewidencjonowaniu dotyczą: w przypadku sprzedaży może to być sprzedaż krajowa opodatkowana różnymi stawkami, WDT, eksport i inne, stąd przynajmniej jedno z pól dotyczące wartości dostawy musi mieć wykazaną wartość netto.

Pytanie dot. pól K_11 i K_12 oraz K_13 i K_14. Czy pozycje dotyczące świadczenia usług poza terytorium kraju, o których mowa w art. 100 ust.1 pkt 4 ustawy oraz pozycje dotyczące dostaw towarów na terytorium kraju opodatkowanych stawką 0%, o których mowa w art. 129 ustawy w plikach mają być wstawiane w jednym wierszu czy w dwóch wierszach?

Oczywiście jeżeli w jednym wierszu to z wstawionym dwoma kwotami netto, odpowiednio w pola K_11 i K_12 oraz K_13 i K_14 a jeżeli w dwóch wierszach to w każdym odpowiednio z wstawioną jedną kwotą netto.

Odpowiedź MF: Oba rozwiązania są akceptowalne.

Czy dopuszczalne są zbiorcze dokumenty korygujące podatek VAT naliczony z tyt. ulgi za złe długi? Przykład: (ZD) FZ zbiorczy – umieszczenie wszystkich dokumentów w jednym zbiorczym wpisie w rejestrze VAT. W takim przypadku jako kontrahenta umieszczamy nazwę własną podmiotu.

Odpowiedź MF: Nie, dokumenty korygujące podatek odnoszą się do faktur dokumentujących wierzytelność (art.89a ust. 2 pkt 5). Korekta podatku może nastąpić na warunkach określonych w art. 89a ustawy o VAT, jeżeli od daty wystawienia faktury nie upłynęły dwa lata licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura

W przypadku obowiązku korekty podatku naliczonego z tytułu ulgi na złe długi, zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, adnotacja w rejestrze zakupów (korekta odliczenia) nie powinna się odbywać na podstawie zbiorczego dokumentu.

Faktura sprzedaży została zarejestrowana na kontrahenta K1 w miesiącu lipcu 2016. Za ten okres został wygenerowany i złożony plik JPK_VAT. W miesiącu wrześniu otrzymano informację od kontrahenta, że właściwą nazwą powinno być K1-bis. Czy w takim przypadku należy przesłać jeszcze raz plik JPK_VAT ze zmienionymi danymi?

Odpowiedź MF: W przypadku wysłania w pliku JPK_VAT z błędną nazwą kontrahenta nie jest konieczne ponowne przesłanie skorygowanego pliku.

Czy pole „K_44” dla „Ewidencji zakupu VAT” opisane jako "Wartość faktury netto" ma dotyczyć tylko tej część faktury, w której dokumentuje ona transakcje z kwotą podatku różną od zera (tj. innych niż zwolnione z VAT, opodatkowane stawką VAT 0%), czy całości faktury?

Odpowiedź MF: Zgodnie z treścią objaśnień do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług – Dz.U. poz. 944 i 2230) w części deklaracji D. Rozliczenie podatku naliczonego wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art. 86-92 ustawy o podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja. W pozycjach tych nie wykazuje się wartości zakupów zwolnionych od podatku oraz opodatkowanych stawką 0%, bowiem faktury dokumentujące tego typu nabycia nie zawierają kwoty podatku. Biorąc pod uwagę, że odpowiednie pola JPK_VAT mają uzgadniać się z deklaracją, w przypadku wypełniania pola K_44 należy przyjąć identyczną metodę, to znaczy uwzględnić tylko część faktury, która dokumentuje transakcje zawierające kwotę podatku do odliczenia.

Czy w przypadku faktur dokumentujących transakcje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów zawsze obowiązkowe jest wypełnienie pola „DataWplywuFaktury”, skoro moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT nie jest uzależniony od momentu otrzymania faktury od kontrahenta?

Odpowiedź MF: W przypadku faktur dokumentujących transakcje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów nie jest obowiązkowe wypełnienie pola „DataWplywuFaktury. Co do zasady bowiem, w takich przypadkach obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano dostawy towarów, a nie otrzymania faktury.

Co oznacza wpis minOccurs="0” w strukturach plików JPK

Np.: <xsd:element name="K_47" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">

Odpowiedź MF: minOccurs w schematach XSD jest atrybutem elementu i oznacza minimalną liczbę jego wystąpienia. Wpis minOccurs=”0” oznacza, iż opisywany element w danym schemacie jest opcjonalny.

JPK - zagadnienia ogólne

Czy Kapitałowa Grupa Podatkowa (KGP) jest odrębnym podmiotem dla celów JPK? Jak liczyć limity do obowiązku sporządzania JPK dla KGP ? Czy dla każdej spółki osobno?

Odpowiedź MF: Nowelizacja przepisów Ordynacji podatkowej w odniesieniu do Jednolitego Pliku Kontrolnego nie precyzuje sposobu postępowania w zakresie obowiązku przekazywania danych w formacie JPK przez Podatkową Grupę Kapitałową (PGK). Mając na uwadze postanowienia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwrócić należy uwagę, iż podatkowa grupa kapitałowa dokonuje wspólnych rozliczeń spółek wchodzących w jej skład wyłącznie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób prawnych oraz zaliczki na ten podatek są obliczane, pobierane i wpłacane przez spółkę reprezentującą podatkową grupę kapitałową. W praktyce wygląda to tak, że każda ze spółek sporządza kalkulację podatkową, następnie spółka reprezentująca wylicza dochód dla całej grupy i wpłaca zobowiązanie podatkowe (zaliczkę) na konto urzędu skarbowego. W zakresie wszystkich innych podatków, w tym VAT, podatnikiem nie jest już podatkowa grupa kapitałowa, lecz każda ze spółek. Każdy z podmiotów wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej samodzielnie prowadzi księgi rachunkowe i samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe, ponieważ podatkowa grupa kapitałowa, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, nie jest grupą kapitałową zdefiniowaną w ustawie o rachunkowości.

W kontekście powyższego, uwzględniając postanowienia art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej, wydaje się, iż podmiotem zobowiązanym do przekazania ksiąg podatkowych w formie JPK będzie nie podatkowa grupa kapitałowa, lecz poszczególne spółki wchodzące w jej skład. Podatkowa grupa kapitałowa, jak wskazano wyżej, nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, a czynności wykonywane przez spółkę reprezentującą podatkową grupę kapitałową mają jedynie charakter techniczny polegający na wyliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych dla PGK.

Odnosząc się do terminu, od którego powstaje w/w obowiązek, wydaje się zasadnym, iż każda ze spółek wchodzących w skład PGK, winna indywidualnie ustalić datę bazując na kryteriach wielkości danego podmiotu i rozmiaru jego działalności, które zostały powiązanie z zatrudnieniem średniorocznym oraz rocznym obrotem netto lub sumą aktywów bilansu (art. 104 - 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Źródło: http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.
JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Firma w Anglii, oddział w Polsce - co warto wiedzieć?

  Firma w Anglii. Ze względu na atrakcyjne dla biznesu rozwiązania prawne oraz przyjazne nastawienie urzędów względem przedsiębiorców, Wielka Brytania przyciąga pod swoje skrzydła wielu przedsiębiorców, chcących pracować w tak odpowiednich dla nich warunkach. Są wśród nich także nasi rodacy. Jednak decydując się na przeniesienie bądź zarejestrowanie firmy w UK, powinni oni pamiętać, że będąc właścicielami spółki typu Limited (odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), mają oni możliwość otworzenia oddziału tejże spółki na terytorium Polski. Kiedy taki oddział powinno się otworzyć? Jak to zrobić i jakie płyną z tego korzyści?

  Zmiana urzędu skarbowego neutralna dla dużych podatników

  Zmiana urzędu skarbowego dla dużych podatników. Ponad połowa dużych podatników nie dostrzegła zmiany jakości obsługi w pierwszym kwartale po przeniesieniu obsługi największych podatników do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. W pierwszym okresie po wdrożeniu reformy 45,2% respondentów dostrzegło przejściowe pogorszenie się jakości obsługi – wynika z ankiety przeprowadzonej przez EY.

  Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej

  Rygor natychmiastowej wykonalności w celu zabezpieczenia zobowiązania podatkowego. Wydane przeciw spółce postanowienie o rygorze natychmiastowej wykonalności upadło, bo wydał je niewłaściwy organ.

  Dlaczego francuskie firmy (prawie) nie płacą w Polsce CIT?

  Szereg francuskich przedsiębiorstw nie płaci w Polsce podatku CIT lub jest on odprowadzany w marginalnej wysokości. Jednocześnie wiele francuskich korporacji otrzymało pomoc państwową większą niż zapłacony przez nie podatek – wynika z opublikowanego 5 sierpnia 2021 r. raportu ZPP.

  Ceny transferowe - obowiązek sporządzania dokumentacji „master file”

  Dokumentacja „master file” (ceny transferowe). Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedź na interpelację poselską w sprawie grupowej dokumentacji cen transferowych „master file”.

  Polski Ład. Jak zmienią się koszty dla ryczałtowców?

  Ryczałt według Polskiego Ładu – obniżki stawek podatku dla wybranych, wzrost kosztów dla wszystkich. Jak zmienią się koszty dla ryczałtowców?

  Jak prawidłowo stosować uproszczenia w procedurze TIR w Unii Europejskiej?

  Przy wysyłce towarów każda ze stron kontraktu handlowego powinna wziąć na siebie odpowiedzialność co do poszczególnych etapów transportu towaru. Poczynając od instytucji nadawcy na liście przewozowym, poprzez stawienie się kierowcy w urzędzie otwarcia i zamknięcia procedury, aż po urząd celny przekroczenia granicy. Wszystkie elementy muszą być spójne i zachowywać ciągłość zdarzeń. W przeciwnym wypadku należy spodziewać się sankcji karnych o niedopełnienie obowiązków prawnych.

  Ulga rehabilitacyjna - jakie zmiany od 2022 r.?

  Ulga rehabilitacyjna znalazła się w programie zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Ustawodawca planuje m.in. rozszerzenie katalogu wydatków uprawniających do tej preferencji podatkowej. Jakie dokładnie zmiany mają się pojawić od 2022 r.?

  Zwrot VAT przy oskarżeniu o udział w transakcji karuzelowej

  Wstrzymanie zwrotu VAT. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność w tzw. branży wrażliwej, a więc w obszarze szczególnie narażonym na oszustwa związane z podatkiem od towarów i usług, oskarżony o takie oszustwo w ramach transakcji karuzelowych, objęty kontrolą i postępowaniem podatkowym, ma w trakcie jego trwania szansę na odzyskanie VAT?

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur od 1 października

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) to kolejne etapy wdrażania e-usług ułatwiających rozliczenia między firmami. KSeF ma zbierać wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Co ciekawe, jego celem jest możliwość analizowania i doglądania zgodności faktur VAT wystawionych przez przedsiębiorców swoim kontrahentom. Można wobec tego powiedzieć, że rząd chce mieć nad wszystkim większą kontrolę i zapobiec stosowaniu nieuczciwych praktyk względem urzędu skarbowego. Przejrzystość dokumentacji ma pomóc w wyłapywaniu przestępstw podatkowych i wszelkiego typu nadużyć z tym związanych. Zaletą wprowadzenia KSeF jest automatyzacja procesu związanego z przeprowadzaniem kontroli podatkowych – skrócenie ich czasu i mniejsze zaangażowanie w to przedsiębiorców.

  Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Biura rachunkowe. Od 31 lipca 2021 roku obowiązuje rozszerzony katalog podmiotów oraz instytucji zobowiązanych przepisami w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy, oraz modyfikacja niektórych obowiązków podmiotów wcześniej do tego zobowiązanych. Obowiązek został rozszerzony między innymi na małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo ksiąg rachunkowych.

  Prosta Spółka Akcyjna a startup

  Prosta Spółka Akcyjna a startup. Po wejściu w życie do polskiego porządku prawnego Prostej Spółki Akcyjnej („PSA”) wiele nowych przedsiębiorstw do rozwoju których niezbędne jest finansowanie zewnętrzne zastanawia się nad wyborem PSA jako formy prowadzenia działalności. Dla niektórych z nich może być to rzeczywiście dobry wybór. Poniżej przedstawione zostaną wybrane korzyści dla startupów jakie daje prowadzenie działalności w formie PSA.

  Polski Ład. Rewolucja w podatku dochodowym

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Rząd przedstawił projekt zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw. W przypadku Polskiego Ładu sprawdza się powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. Wśród zaproponowanych zmian znajdują się bowiem sztandarowe projekty podniesienia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu, które należy ocenić pozytywnie. Jest też jednak wiele przepisów, które będą skutkowały dotkliwą podwyżką świadczeń publiczno-prawnych. Z kolei dla klasy średniej, która według projektu zaczyna się od poziomu dochodów nieco ponad 68 tys. zł, rząd zapowiedział ulgę.

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.