reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Jednolity plik kontrolny > JPK_VAT, ewidencja VAT – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

JPK_VAT, ewidencja VAT – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów opublikowało 28 lipca 2016 r. kilkadziesiąt swoich odpowiedzi i wyjaśnień na pytania podatników przede wszystkim z zakresu JPK_VAT i struktury ewidencji sprzedaży VAT. Prezentujemy poniżej te pytania i odpowiedzi.

Jak wdrożyć w firmie Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, JPK_VAT

Struktura „Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT” powinna uzgadniać się do danych zawartych w deklaracji VAT. Czy należy więc, w strukturze „Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT” uwzględniać także paragony fiskalne do momentu utworzenia oddzielnej struktury dla paragonów fiskalnych?

Odpowiedź MF: Tak, zbiorczo na podstawie dowodu „Raport fiskalny okresowy”.

Często dziennik oraz rejestr VAT nie posiadają systemowej numeracji wpisów. Numeracja ta jest dodawana przy generowaniu odpowiednich raportów z systemu i może ulec zmianie za każdym generowaniem tego raportu, W efekcie skorygowany JPK (wygenerowany w kolejnym miesiącu po doksięgowaniu pewnych dokumentów) może mieć inne numery porządkowe. Prosimy o potwierdzenie, że taka sytuacja będzie akceptowalna. Zmiana zasad funkcjonowania systemu informatycznego w tym zakresie jest praktycznie niemożliwa.

Odpowiedź MF: Jest akceptowalna zmiana numeru zapisu w dzienniku w strukturze JPK_KR.

Polecamy: JPK_VAT 2018 – Instrukcja wdrożenia

Czy w JPK ewidencji sprzedaży i zakupu VAT dokumenty muszą być ułożone wg daty ujęcia w ewidencji VAT?

Odpowiedź MF: Istotne jest, aby zawartość ewidencji odpowiadała deklaracji lub jej korekcie. Kwestia numeracji należy do decyzji podatnika

Czy dostosowanie zdarzeń (ujęcie/wyłączenie odpowiednich faktur) kwalifikujących się do rozliczenia podatku VAT w danym okresie rozliczeniowym, wygenerowanych pierwotnie w systemie SAP, może być przeprowadzone np. w programie Excell (poprzez utworzenie rejestru zgodnego z wymogami art. 109 ust. 3 ustawy o VAT)?

Odpowiedź MF: Tak – pod warunkiem, że potem z pliku arkusza Excel wytworzony zostanie dodatkowy plik JPK_VAT, który zostanie połączony w całość z plikiem JPK_VAT z systemu SAP. Istotne jest aby plik JPK_VAT był zgodny z deklaracją dla podatku od towarów i usług.

Czy plik JPK „Ewidencje Zakupu i Sprzedaży VAT” może być bezpośrednio generowany we właściwym formacie z rejestru VAT utworzonego np. w programie Excell czy też powinien być generowany pierwotnie z programu SAP, po czym modyfikowany np. w programie Excell.

Odpowiedź MF:  Sposób eksportu danych do *.xml w strukturze JPK_VAT zależy od podatnika, istotne jest by dane JPK_VAT odpowiadały danym podlegającym wykazaniu w deklaracji VAT.

Jakich struktur JPK (poza „Ewidencją Zakupu i Sprzedaży VAT”) może żądać – w przypadku czynności sprawdzających, kontroli itp. - od zagranicznej spółki (takiej jak opisana we wprowadzeniu) polski urząd skarbowy?

Odpowiedź MF: Od opisanych w pytaniu podmiotów można żądać przedkładania struktur: JPK Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT oraz JPK Faktury VAT.

Pytanie dot. korekt deklaracji i ewentualnych skutków związanych z JPK – czy korekta deklaracji VAT będzie niosła ze sobą obowiązek każdorazowego załączania „aktualnej” ewidencji VAT? Jak powyższe odnosi się do korekt okresów sprzed 01.07.2016?

Odpowiedź MF: TAK, korekta deklaracji za okresy po 01.07.2016 r. będzie powodowała obowiązek przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, jeżeli zostaną w niej dokonane zmiany w stosunku do przekazanej poprzednio w postaci jednolitej struktury JPK_VAT. Plik JPK_VAT nie dotyczy okresów sprzed 01.07.2016 r.

Rejestr zakupu i sprzedaży VAT musi być ewidencjonowany co miesiąc (JPK_VAT), niezależnie czy deklaracja jest miesięczna czy kwartalna. Oczywiście rejestr zakupu i sprzedaży VAT musi odzwierciedlać deklarację (sumarycznie) w innym przypadku podatnik będzie wzywany do złożenia wyjaśnień co do różnic. Czy założenie jest słuszne?

Odpowiedź MF: TAK, rejestry zakupu i sprzedaży muszą odzwierciedlać dane podlegające wykazaniu w deklaracji VAT.

W jaki sposób będzie się odbywać comiesięczne wysyłanie plików JPK_VAT?

Odpowiedź MF: Na stronie Ministerstwa Finansów została opublikowana „Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego”. Dokument opisuje proces przekazywania przez podatników danych z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Opis warunków znajduje się na stronie MF.

 Link do strony: http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny/- /asset_publisher/2NoO/content/specyfikacja-interfejsow-uslug-jednolitego-plikukontrolnego?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fkontrolaskarbowa%2Fdzialalnosc%2Fjednolity-plikkontrolny%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2NoO%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_st ate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn- 2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2NoO_ .

W związku z miesięcznym obowiązkiem raportowania JPK_VAT, czy przedsiębiorstwo może nadal zachować możliwość składania Deklaracji VAT kwartalnie?

Odpowiedź MF: Tak, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w tym zakresie nie uległy zmianie.

Jak ująć zmianę w sytuacji gdy wartość korekt ujemnych powoduje, że wartości deklaracji są ujemne? Czy kwoty powinny być prezentowane z minusem?

Odpowiedź MF: Zasady sporządzania dokumentów oraz deklaracji nie uległy zmianie. Jeżeli wielkości korekt przyjmują wartości ujemne, tak też należy je wykazać.

W związku z wykonywaniem usług medycznych od większości materiałów nie odliczamy podatku vat czy powinnyśmy te rejestry ujmować w przesyłanym pliku do Ministerstwa.

Odpowiedź MF: Szczegółowe wyjaśnienie terminów wdrożenia JPK dla podmiotów nie będących przedsiębiorcami zostało zawarte w piśmie Ministra Finansów znak PK4.8012.55.2016 zamieszczonym na stronie http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny/-/asset_publisher/2NoO/content/jpk-a-podmioty-niebedace-przedsiebiorcami-%E2%80%93-interpretacja-ogolna-1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fkontrola-skarbowa%2Fdzialalnosc%2Fje .

Na podstawie przepisu art. 82 § lb Ordynacji podatkowej osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Do przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § lb Ordynacji podatkowej:

1) za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., nie są obowiązani mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.);

2) za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., nie są obowiązani mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 1.

Zatem, podatnik spełnia wymogi definicji dla „dużego podatnika” (zatrudnienie i obrót), to jest zobowiązane do przekazywania bez wezwania JPK_VAT.

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Czy należy sporządzać plik VAT, jeśli klient sporządza deklarację VAT-9M. Klient ma tylko usługi finansowe i jako takiej ewidencji VAT nie prowadzi.

Odpowiedź MF: Podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT nie są obowiązani do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, a w konsekwencji nie są obowiązani do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej JPK_VAT.

Sekcje: SprzedazWiersz oraz ZakupWiersz. Obie sekcje są wymagane, co wprowadzać w pliku jeśli w danym miesiącu sprzedaż lub zakup nie występuje.

Odpowiedź MF:W takiej sytuacji niezbędne jest struktury z wierszem o wartości „0”.

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, które podmioty gospodarcze będą zobowiązane do generowania JPK_WB? Kto na żądanie organu podatkowego będzie zobowiązany do dostarczenia wygenerowanego JPK_WB (bank czy klient banku/kontrolowany podatnik)?

Odpowiedź MF: Struktura JPK_WB jest strukturą dotyczącą wyciągu bankowego - dowodu księgowego, który wytwarza bank. Obowiązek dostarczenia tej struktury spoczywa na podatniku, jednakże będzie on realizowany przez podatnika we współpracy z bankiem. W praktyce organ podatkowy będzie mógł zwrócić się do banku za zgodą podatnika o wydanie wyciągów bankowych w formie JPK, wskazując podstawę żądania, nr rachunku bankowego i okres, którego wyciąg będzie dotyczył.

Czy firma prowadząca ewidencję zakupu i sprzedaży VAT przy pomocy programu Microsoft Excel musi przysłać w okresach miesięcznych pliki JPK_VAT? Czy Microsoft Excel jest programem komputerowym?

Odpowiedź MF: Księgi podatkowe prowadzone z wykorzystaniem programów biurowych, w tym arkuszy kalkulacyjnych, należy uznać za prowadzone przy użyciu programów komputerowych. Tym samym podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych są obowiązane do comiesięcznego przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2.

Czy w strukturze JPK_FA muszą być ujmowane faktury zakupowe?

Odpowiedź MF: Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Finansów podmioty, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, nie będą miały obowiązku przesyłania faktur VAT dokumentujących zakup w formacie JPK. Wprowadzono rozwiązanie alternatywne. 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która rozszerzy zakres danych zawartych w ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT, przesyłanych w formacie JPK (NIP). W związku z tym nie będzie potrzeby przekazywania do organu podatkowego faktur zakupu w formacie JPK.

Struktura ewidencja sprzedaży

Czy w polu „K_13”, opisanym jako „Sprzedaż opodatkowana 0%” ująć należy jednie obrót krajowy opodatkowany według stawki VAT 0%, czy także obrót z tytułu eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, świadczenia usług transportu międzynarodowego itp.?

Odpowiedź MF: W polu „K_13”, opisanym jako „Sprzedaż opodatkowana 0%” ująć należy jednie obrót krajowy opodatkowany według stawki VAT 0%.

Pola K_10 do K_38 - rozumiemy, że chodzi o zbiorcze podsumowanie pozycji z faktur w podziale według stawek VAT, a nie pokazanie poszczególnych linii na każdej fakturze.

Odpowiedź MF: TAK

Jeśli plik JPK_VAT ma być zgodny z deklaracją VAT to musi być wykonany za okres odpowiadający dacie ujęcia dokumentu w rejestrze VAT. Czy plik JPK_VAT będzie wykonywany dla okresu związanego z datą księgowania dokumentu, czy zawsze dla okresu dotyczącego daty rejestru VAT dla poszczególnych dokumentów?

Odpowiedź MF: W świetle art. 109 ust. 3 ustawy o VAT ewidencja powinna zawierać dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. Powinny być w niej zatem uwzględniane m.in. faktury („sprzedażowe” i „zakupowe”), które mają wpływ na rozliczenie podatku należnego i podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej za dany okres.

Spółka dla celów rozliczeń podatku VAT sporządza zbiorcze dowody księgowe (obejmujące sprzedaż ewidencjonowaną za pomocą systemów bilingowych), na podstawie których dokonuje wpisu do Ewidencji VAT. Z uwagi na powyższe czy błędem będzie jeżeli Spółka w strukturze JPK Ewidencja sprzedaży i zakupu VAT w przypadku zbiorczych dowodów księgowych ujętych w Ewidencji sprzedaży VAT:

• Nie wypełni pola „Data Sprzedaży"

• w polu „Data wystawienia” wstawi datę sporządzenia zbiorczego dokumentu księgowego,

• w polu Numer dokumentu „poda numer wewnętrzny zbiorczego dowodu księgowego”,

• nie wypełni pola „Nazwa nabywcy”, „Adres Nabywcy”.

Odpowiedź MF: Spółka nie wyjaśnia jaki rodzaj dostawy ewidencjonowany jest za pomocą systemu bilingowego i co to jest za system. Co do zasady JPK_VAT w odniesieniu do sprzedaży wymaga ewidencjonowania dowodu sprzedaży, jakim jest faktura lub w przypadku obrotu paragonowego dowody zbiorcze. Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości zbiorcze dowody księgowe służą do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych (np. faktur, rachunków, dokumentów KP), które to muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione. Data sprzedaży jest polem opcjonalnym, zatem nie musi być wypełniona jeżeli nie różni się od daty wystawienia. W przypadku wystawienia dowodu zbiorczego, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, w JPK Spółka poda numer dowodu zbiorczego i nie wypełni pól „NazwaNabywcy” i „AdresNabywcy”

Polecamy: Biuletyn VAT

Czy faktury zakupowe skutkujące po stronie nabywcy rozliczeniem VAT należnego (tj. import usług, WNT, import towarów), od których podatnik nie odlicza VAT, nie są one w ogóle wykazywane w części dotyczącej ewidencji zakupu, a jedynie w części ewidencji sprzedaży. Czy w ewidencji sprzedaży powinien być wykazany numer faktury zakupowej z danymi podatnika jako nabywcy, czy numer dokumentu księgowego własnego, na podstawie którego dokonano rozliczenia VAT należnego?

Odpowiedź MF: Z treści art. 109 ust. 3 ustawy o VAT nie wynika obowiązek ujmowania zakupów związanych wyłącznie z czynnościami zwolnionymi, nieopodatkowanymi oraz od których nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zatem nie podlegają również wykazaniu w JPK_VAT w części dotyczącej zakupów. W ewidencji sprzedaży należy wpisać numer faktury zakupu, na podstawie której podatnik dokonuje rozliczenia podatku należnego.

W ewidencji sprzedaży powinien być wykazywany numer faktury zakupowej z danymi sprzedawcy – kontrahenta podatnika (jego NIPem), na podstawie którego podatnik będzie dokonywał obliczenia podatku należnego. W przypadku importu towarów istotny dla celów analiz kontrolnych byłby także dokument celny. Przepisy art. 109 ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. będą umożliwiać taką interpretację (w ewidencji powinny bowiem znaleźć się również inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer VAT kontrahenta).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama