Kategorie

W jaki sposób wykonywane są kary orzeczone za wykroczenia i przestępstwa skarbowe - część 1

Katarzyna Broniszewska
Kary orzeczone za wykroczenia i przestępstwa skarbowe - część 1
Kary orzeczone za wykroczenia i przestępstwa skarbowe - część 1
Kary orzeczone za popełnione przestępstwo lub wykroczenie skarbowe wykonywane są według zasad określonych kodeksem karnym skarbowym. Ustawodawca dopuszcza możliwość ich modyfikacji. Poniżej zostały przedstawione podstawowe zasady ich realizacji.

Regulacje dotyczące tego zagadnienia znajdują się w ustawie z 10 września 1999 roku kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2007 r. – Nr 111, poz. 765 ze zmianami), zwanej dalej kodeksem.

Zmiany okoliczności wymaganych dla ustalenia stawki dziennej (sytuacji materialnej sprawcy)

W sytuacji, gdy sprawca zdołał uiścić (lub ściągnięto w drodze egzekucji) tylko część orzeczonej kary grzywny, sąd ma możliwość wskazania nowej wysokości stawki dziennej.

Ilość stawek pozostaje niezmienna. Jednak należy pamiętać, że stanie się tak tylko pod pewnymi warunkami.

POLECAMY: W jaki sposób wykonywane są kary orzeczone za wykroczenia i przestępstwa skarbowe - część 2

I. Po pierwsze, okoliczności (dotyczące przede wszystkim sytuacji materialnej sprawcy a więc takie, które wymagane są dla ustalenia stawki dziennej) muszą się zmienić w istotny sposób. Oznacza to, że nie może to być jakakolwiek zmiana. Może to być m.in. zmiana pracy na mniej płatną, powiększenie się rodziny lub zobowiązań wobec jej członków.

II. Po drugie, to sprawca musi wykazać, że zmiana okoliczności wpłynęła na to, że kara grzywny została uiszczona tylko częściowo. W tym celu przeprowadza się postępowanie dowodowe. Ponadto zmiana powinna być niezależna od sprawcy, spowodowana czynnikami zewnętrznymi. Sprawca zatem nie może ponosić winy za powstanie nowej sytuacji.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 lutego 2005 roku (I KZP 36/08) wskazał, że Upośledzenie umysłowe strony nie jest "przyczyną od strony niezależną", w rozumieniu art. 126 § 1 k.p.k., która uzasadniałaby, sama przez się, przywrócenie niedotrzymanego terminu zawitego, od zachowania którego ustawa uzależnia skuteczność określonej czynności procesowej.Może natomiast stanowić taką przyczynę niewystarczające, w tym niedostosowane do poziomu intelektualnego strony, pouczenie jej o przysługującym prawie, terminie lub sposobie dokonania czynności procesowej, w tym także zmierzającej do wniesienia środka zaskarżenia.

III. Po trzecie, przepis ten (art. 182 kodeksu) dotyczy tylko kary grzywny wymierzonej za przestępstwo skarbowe.

Nowe ustalenie wysokości stawki może nastąpi na wniosek:

- skazanego,

- jego obrońcy,

- prokuratora,

- finansowego organu postępowania przygotowawczego,

- z urzędu.

Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystu krotności (art. 23 § 3 kodeksu).

Zobacz także: Przestępstwa i wykroczenia skarbowe 2012 – grzywny

Zmiana stawki dziennej dokonywana jest po to, aby nieuiszczona jeszcze część kary grzywny mogła być wyegzekwowana, co jest korzystne dla Skarbu Państwa, ponieważ powoduje to uniknięcie zamiany kary grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności lub pracę społecznie użyteczną.

Rozłożenie kary grzywny  na raty

Rozłożenie kary grzywny na raty przewiduje art. 49 kodeksu karnego wykonawczego (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny wykonawczy (Dz.U.97.90.557 ze zmianami)).

Stanowi, że jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki, to sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nie dłuższy niż 1 rok (licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie).

W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, można rozłożyć grzywnę na raty na okres do 3 lat.

Sąd ma także prawo do odwołania swego postanowienia dotyczącego rozłożenia kary grzywny na raty, jeśli ujawnią się nowe lub poprzednio nie znane okoliczności, istotne dla takiego rozstrzygnięcia. Ponadto sąd może je odwołać, gdy skazany nie wpłacił w terminie choćby jednej raty (chyba że wykaże, iż nastąpiło to z przyczyn od niego niezależnych).

Sprawcy przysługuje prawo do wniesienia zażalenia na takie postanowienie sądu.

Przepis art. 183 kkw uprawnia sąd do tego, aby przed wydaniem postanowienia o rozłożeniu kary grzywny na raty, zobowiązał sprawcę do zabezpieczenia tej kary na swoim majątku (np. poprzez zastaw na ruchomościach lub prawach, hipotekę na nieruchomości). Sąd ma możliwość a nie obowiązek orzeczenia takiego zabezpieczenia.

Zabezpieczenia może dokonać także podmiot odpowiedzialny posiłkowo.

Przepis odnosi się tylko do grzywny orzeczonej za przestępstwa skarbowe.

Sytuacja osoby odpowiedzialnej posiłkowo

Osobą odpowiedzialną posiłkowo jest osoba trzecia, która odniosła korzyść majątkową z danego przestępstwa skarbowego, mimo że nie odpowiada bezpośrednio za jego popełnienie. Ponosi ona odpowiedzialność majątkową na wypadek niewypłacalności sprawcy czynu zabronionego. Regulacja ma zastosowanie tylko do przestępstw skarbowych.

Odpowiedzialność tego rodzaju można nałożyć na osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną (która nie jest osobą prawną), gdy sprawca działał jako jego zastępca, pełnomocnik, zarządca, pracownik bądź w innym charakterze występował w jego imieniu.

Odpowiedzialność posiłkowa ma charakter jedynie pomocniczy. Ściągnięcie całej grzywny od samego skazanego powoduje, że przestaje obowiązywać.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 13 maja 2005 (FSK 121/04) orzekł, że Nałożenie na spółkę cywilną odpowiedzialności za grzywnę orzeczoną wobec sprawy na podstawie art. 24 § 1 i art. 184 § 1 k.k.s. nie daje podstaw do przyjęcia, że nastąpił zbieg odpowiedzialności podatkowej i karnej.

Odpowiedzialność na podstawie art. 24 § 1 k.k.s. ma charakter jedynie: możliwy i posiłkowy; uzależniona jest (też) od spełnienia przesłanek wymienionego przepisu i, co wynika w szczególności z art. 184 § 1 k.k.s., realizowana jest niejako dopiero w "trzeciej kolejności" - przede wszystkim grzywnę powinien uiścić sam skazany, jeżeli to nie nastąpi, należy grzywnę ściągnąć z jego majątku w drodze egzekucji, dopiero wówczas gdy okaże się to niemożliwe, grzywna może obciążyć odpowiedzialnego posiłkowo.

Jeśli:

a) skazany nie zapłaci kary grzywny w wyznaczonym terminie lub

b) zostanie stwierdzone, że kary nie można ściągnąć nawet w drodze egzekucji lub

c) nastąpi śmierć skazanego za przestępstwo skarbowe( już po uprawomocnieniu się orzeczenia o nałożeniu odpowiedzialności posiłkowej)

- to osoba odpowiedzialna posiłkowo staje się stroną w postępowaniu wykonawczym.

Oznacza to, że uzyskuje pewne uprawnienia (np. może wziąć udziału w posiedzeniu sądu, składać zażalenia i skargi).

POLECAMY: Podatnik w postępowaniu karnoskarbowym - PORADNIK

Śmierć skazanego nie powoduje umorzenia postępowania wykonawczego, o ile wymierzona kara lub środki karne objęte były odpowiedzialnością posiłkową. Odpowiedzialny posiłkowo powinien być wezwany (tak jak to wcześniej miało miejsce wobec uprzednio skazanego), do uiszczenia grzywny. Jeśli nie dokona tego w oznaczonym terminie, może być podjęta wobec jego majątku egzekucja (chyba że odroczono mu lub rozłożono na raty uiszczenie grzywny).

Nieskuteczność egzekucji z majątku odpowiedzialnego posiłkowo, może spowodować, że sprawca znowu będzie zobowiązany do wykonania kary grzywny.

Jeśli sąd orzekł zabezpieczenie kary grzywny, to w pierwszej kolejności należ przeprowadzić egzekucję, a gdy będzie ona niewystarczająca, dopiero wtedy wystąpić wobec odpowiedzialnego posiłkowo.

Osoba odpowiedzialna posiłkowo ponosi odpowiedzialność tylko za taką część grzywny lub równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów, jakiej nie ściągnięto od samego skazanego.

Wobec odpowiedzialnego posiłkowo nie stosuje się zastępczej kary pozbawienia wolności za grzywnę ani pracy społecznie użytecznej.

Natomiast jeśli egzekucja grzywny z odpowiedzialnego posiłkowo za karę okaże się bezskuteczna, to sąd ma możliwość zarządzenia wykonania kary grzywny przez pracę społecznie użyteczną skazanego lub zastępczą karę pozbawienia wolności.

Dotyczy to jednak tylko tej części, w jakiej grzywna nie została ściągnięta ani od skazanego, ani od odpowiedzialnego posiłkowo

Przedawnienie odpowiedzialności posiłkowej następuje wraz z upływem terminu przedawnienia wykonania kary grzywny.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.