Kategorie

Wymiana starych kas fiskalnych na kasy online - jakie obowiązki ma podatnik?

Wymiana starych kas fiskalnych na kasy online - jakie obowiązki ma podatnik?
Wymiana starych kas fiskalnych na kasy online - jakie obowiązki ma podatnik?
fot. Fotolia
Zbliża się kolejny termin wymiany kas na kasy online. Do końca 2020 roku kasy starego typu muszą wymienić na kasy online podatnicy świadczący usługi gastronomiczne, hotelarskie i sprzedawcy węgla. Podatnicy ci mają wybór - mogą zakupić stacjonarną kasę online lub mobilną. Jakie obowiązki mają podatnicy? Które czynności od 2021 r. muszą być ewidencjonowane na kasach online? Jaką kasę online wybrać - stacjonarną czy mobilną? Kiedy przysługuje ulga na zakup kasy online? Jak rozliczyć ulgę na zakup kasy w nowym JPK_VAT?

Branża gastronomiczna, hotelarska oraz sprzedawcy węgla są kolejni na liście do wymiany kas. Mimo trwającej epidemii i dotkliwych ograniczeń w funkcjonowaniu gastronomii i hotelarstwa MF nie informuje, czy planowane jest kolejne przesunięcie tego terminu, jak to odbyło się na wiosnę tego roku. Redakcja "Biuletynu VAT" zwróciła się do MF z pytaniem w tej sprawie.

Dlatego warto się zastanowić, kogo ta wymiana dotknie i na zakup jakiej kasy się zdecydować.

Polecamy: Biuletyn VAT

Krok 1. Ustalić, czy dotyczy mnie wymiana kas do końca 2020 r.

Na tym etapie wymiany kas ustawodawca przewidział trzy grupy podatników, którzy muszą dokonać wymiany. Oczywiście obowiązek zakupu kas online nie dotyczy podatników, którzy korzystają ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie, nawet gdy dokonują czynności wymienionych w tabeli. Zakres korzystania ze zwolnień pozostał bez zmian.

Tabela. Czynności, które od 2021 r. muszą być ewidencjonowane na kasach online

1.

świadczenie usług związanych z wyżywieniem przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo

2.

świadczenie usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania

3.

sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu, przeznaczonych do celów opałowych

Obowiązek ten nie dotyczy podatników sprzedających np. pellet z biomasy, węgiel drzewny

Najwięcej wątpliwości wzbudza wymiana kas w gastronomii ze względu na możliwość świadczenia tych usług w różnej formie.

1. Wymiana kas w gastronomii

Reklama

Pierwszą branżą zobowiązaną do wymiany kas jest gastronomia. Ustawodawca określa, że do tego obowiązku są zobowiązani podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem. Obowiązek ten jednak istnieje, gdy usługi są świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo.

Ustawodawca nie wskazuje numeru PKWiU, określając zakres usług, które będą musiały być zaewidencjonowane na kasach online, mimo że posługuje się nazwą grupowania PKWiU 56 "Usługi związane z wyżywieniem". Dlatego pomocniczo można się posłużyć zakresem tego grupowania.

Zgodnie z opisem do grupowania 56 PKWiU "Usługi związane z wyżywieniem" obowiązek wymiany kas obejmie podatników świadczących stacjonarnie usługi:

 • gastronomiczne,
 • stołówkowe,
 • przygotowywania i podawania napojów.

Ważne
Obowiązek wymiany kas dotyczy również podatników prowadzących stołówki.

Jak wyjaśnia GUS, są to usługi związane z zapewnianiem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji w restauracjach, włączając restauracje samoobsługowe i oferujące posiłki "na wynos", z miejscami do siedzenia lub bez takich miejsc. Nie jest tu istotny rodzaj obiektu serwującego posiłki, ale fakt, że są one przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji.

Do placówek gastronomicznych nie zalicza się ruchomych punktów sprzedaży detalicznej i automatów sprzedażowych.

Jak wyjaśnia MF w wydanych interpretacjach, do placówek gastronomicznych oprócz restauracji, barów, stołówek, kawiarni zaliczamy również:

- smażalnie,
- pijalnie,
- lodziarnie,
- bufety w kinie, na stadionie itp.

Jednocześnie stała placówka gastronomiczna to placówka czynna w ciągu całego roku kalendarzowego, ewentualnie pracująca z pewnymi przerwami, wynikającymi z takich przyczyn, jak remont, okresowy brak personelu (z powodu urlopu lub choroby), okresowa inwentaryzacja itp. Z kolei sezonowa placówka gastronomiczna to placówka uruchamiana okresowo i działająca nie dłużej niż 6 miesięcy w roku kalendarzowym.

1.1. Sprzedaż gotowych kanapek, pizzy itp.

Według opisu do grupowania 56 PKWiU usługi związane z wyżywieniem nie obejmują sprzedaży:

- gotowej żywności łatwo psującej się, takiej jak: kanapki, sklasyfikowanej w PKWiU 10.89.16.0,
- detalicznej żywności, sklasyfikowanej w dziale 47.

Reklama

O ile drugi punkt nie budzi wątpliwości, o tyle pierwszy już tak, ze względu na analizę interpretacji podatkowych dotyczących wymiany kas. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, odpowiadając na pytanie podatnika sprzedającego w sklepie kanapki, które na życzenie klienta podgrzewał, oraz wyciskane soki i kawę, uznał, że obejmuje go obowiązek wymiany kasy na kasę online. W piśmie z 14 października 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.516.2020.1.KP) czytamy:

Dla uznania, czy dana czynność będzie zaliczona do klasy PKWiU 10.85 "Gotowe posiłki i dania", czy do działu PKWiU 56 "Usługi związane z wyżywieniem" istotne jest, czy oferowane produkty są w pełni przyrządzone i serwowane jako posiłek gotowy do bezpośredniego spożycia, czy też nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji - np. są zamrożone lub pakowane próżniowo i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż.

Fakt oferowania tych produktów osobno bądź w zestawach (np. kanapka mięsna, frytki razem z napojem, czy też tortilla, pieczone ziemniaki razem z napojem), nie ma wpływu na sposób zaklasyfikowania. Dla dokonania prawidłowej klasyfikacji wg PKWiU nie mają wpływu również czynniki takie jak to, czy:

- punkty sprzedaży znajdują się w miejscu ogólnodostępnym,
- w punktach sprzedaży znajdują się stoliki i krzesła,
- dostępne są naczynia i sztućce,
- produkty są przeznaczone do spożycia na miejscu czy na wynos, (np. pakowane w bibułki czy tekturowe pudełka),
- w punktach sprzedaży są: toalety, szatnia, zainstalowana jest klimatyzacja, czy ogrzewanie.

Zatem Wnioskodawca podając dania - jak wynika z wniosku - jako gotowe i podgrzane produkty typu kanapki, pizzeriny przeznaczone do natychmiastowej konsumpcji przez klienta oraz przygotowując kawę z ekspresu czy świeżo wyciskany sok oraz robiąc kanapki na miejscu, sprzedaje gotowe posiłki i napoje w pełni przyrządzone i serwowane do bezpośredniego spożycia. Czyli takie jak oferowane w placówkach gastronomicznych.

Nie oznacza to jednak, że jeśli klient może kupić w sklepie kanapkę, pizzę itp., oznacza to, że sprzedawca musi nabyć kasy online do końca roku. Będzie tak tylko wtedy, gdy w związku z tą sprzedażą świadczy dodatkowe usługi, np. podgrzanie zakupionego jedzenia. Potwierdza to MF w kolejnej interpretacji na ten temat (zob. pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 października 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.420.2020.2.ISK).

Tabela. Przykłady czynności, w przypadku wykonywania których podatnik musi zakupić kasy online

Lp.

Rodzaj czynności

Czy według MF trzeba zakupić kasę online

1.

Przygotowanie kawy lub herbaty gotowej do spożycia albo podawanie wrzątku wraz z wydzieloną herbatą, np. na sali zabaw

Tak

Sprzedaż napojów w butelkach, owoców, batoników lub innych gotowych przekąsek

Nie

Poczęstunki przygotowane przez zewnętrznych dostawców, które nie będą w żaden sposób przez podatnika przygotowywane czy podgrzewane na miejscu

Nie

Przygotowywanie przez podatnika kanapek, sałatek pizzy itp., które są sprzedawane jego w sklepie firmowym

Tak

Podgrzewanie na życzenie klienta gotowych kanapek, pizzy itp., które zakupił w sklepie podatnika

Tak

Usługi gastronomiczne w wagonie gastronomicznym (tzw. sprzedaż wagonowa)

Tak

Wózki z żywnością

Nie

Przyczepy gastronomiczne tzw. food truck

Nie

Krok 2. Ustalić, jaką kasę online wybrać - stacjonarną czy mobilną

Gdy jesteśmy w grupie podatników, którzy muszą do końca roku zakupić kasy online, czeka nas jeszcze jedno ustalenie. Dla niektórych podatników ustawodawca przewidział możliwość stosowania specjalnego rodzaju kas online. Są to tzw. kasy mobilne w postaci oprogramowania instalowanego na urządzeniach mobilnych, tj. smartfonach, tabletach, laptopach. Do grupy podatników, którzy mogą korzystać z tego rodzaju kas, ustawodawca zaliczył również podatników, którzy muszą wymienić kasy do końca 2020 r., tj. gastronomię, zakwaterowanie, sprzedaż węgla. Mimo że w tym przypadku ustawodawca w nieco inny sposób definiuje te usługi, i tak należy stwierdzić, że prawo do stosowania kas mobilnych mają wszyscy podatnicy, którzy będą wymieniać kasy do końca 2020 r.

Tabela. Przykłady czynności, które mogą być ewidencjonowane przy użyciu kas mobilnych

Lp.

Kasy mobilne mogą być używane przez podatników w odniesieniu do następujących czynności:

usług hotelarskich i podobnych usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55.10)

usług obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU 55.20)

usług świadczonych przez pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKWiU 55.30)

pozostałych usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55.90)

usług restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych (PKWiU 56.10)

usług przygotowywania i dostarczania żywności (katering) dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU 56.21)

pozostałych usług gastronomicznych (PKWiU 56.29)

usług przygotowywania i podawania napojów (PKWiU 56.30)

sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych

Oczywiście szczegóły dotyczące funkcjonowania kas przedstawią nam najlepiej sprzedawcy. Ale warto poznać różnice między kasą online stacjonarną i mobilną, zanim skontaktujemy się ze sklepem. Nie zawsze kasa mobilna okaże się korzystnym wyborem.

Czym zatem wyróżnia się kasa mobilna spośród dotychczas znanych wszystkim kas stacjonarnych, w tym również kas online? Otóż:

- kasa mobilna to oprogramowanie w formie aplikacji, do zainstalowania którego potrzebujemy smartfona, tabletu, komputera; użytkownik ma obowiązek zapewnienia konfiguracji takiego urządzenia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta kasy;
- podatnik ma obowiązek zapewnienia połączenia kasy mobilnej z drukarką i jej konfiguracji w sposób zapewniający wydruk zgodny z wymaganiami rozporządzenia;
- kasy mobilne nie podlegają obsłudze serwisowej i przeglądom okresowym;
- kasy mobilne, jak i stacjonarne kasy online, muszą mieć dostęp do Internetu;
- kasa mobilna
 musi pobrać codziennie przed rozpoczęciem prac z MF klucz współdzielony, który jest rodzajem zezwolenia na pracę kasy; dlatego np. awaria Internetu powoduje, że nie możemy prowadzić ewidencji, gdy nie pobraliśmy klucza; w przypadku kas stacjonarnych nie ma takiego obowiązku;
- kasa mobilna, jak wszystkie kasy online, ma możliwość wydawania paragonów w formie elektronicznej za zgodą nabywcy;
- kasa mobilna nie posiada dodatkowej funkcji wystawiania faktur;

- do kasy mobilnej producent ma obowiązek dołączyć instrukcję i deklarację o spełnieniu funkcji i wymagań technicznych oraz zgodności z kasą, która była podstawą do wydania potwierdzenia.

Krok 3. Ustalić, czy przysługuje nam ulga na zakup kasy online

Gdy wymieniamy kasy starego typu na kasy online, przysługuje nam zwrot części poniesionych kosztów, tzw. ulga na zakup kasy. Na każdą kasę otrzymamy zwrot w wysokości 90% jej wartości netto, jednak nie więcej niż 700 zł. Czynny podatnik odliczy również VAT od zakupu kasy. Należy pamiętać o ważnych zasadach, aby nie stracić ulgi. I tak prawo do ulgi przysługuje:

 • tylko tym podatnikom, którzy są zobowiązani do wymiany; nie dotyczy dobrowolnej wymiany;
 • na kasy zakupione do końca 2020 r. w przypadku podatników, którzy od nowego roku muszą obowiązkowo ich używać; nie możemy rozłożyć ich zakupu na raty; zdaniem organów podatkowych 6-miesięczny dodatkowy termin jest przeznaczony tylko dla podatników rozpoczynających ewidencjonowanie, a nie tych, którzy wymieniają obowiązkowo kasy. W cytowanym już piśmie Dyrektora KIS z 14 października 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.516.2020.1.KP) czytamy:

Zatem w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia ulgi na zakup kas rejestrujących on-line, które zakupi przed 1 stycznia 2021 r., stosownie do art. 145b ust. 3 pkt 2 ustawy w zw. z § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 czerwca 2020 r., pod warunkiem spełniania wymagań formalnych, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących.

 • tylko na zakup takiej samej liczby kas, które były dotychczas stosowane; na zakup dodatkowych kas ulga nie przysługuje;

Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z 12 grudnia 2019 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.441.2019.2.ISK), w którym czytamy:

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że podatnik zobligowany do wymiany kas, który dokona zakupu kas on-line do nowych punktów sprzedaży (tj. zakup nie jest związany z wymianą kasy w danym punkcie) nie będzie mógł skorzystać z tzw. "ulgi" na zakup kas rejestrujących przeznaczonych do tych nowych punktów.

 • podatnikom posiadającym fakturę potwierdzającą zakup kasy rejestrującej oraz dowód zapłaty całej należności za jej zakup; dlatego może powstać problem z uzyskaniem ulgi na zakup kas mobilnych, gdy będziemy płacili miesięczny abonament za zakup aplikacji kasowej; ustawodawca, mimo że nie wyłączył prawa do ulgi dla tego rodzaju kas, nie przewidział żadnego wyjątku w takich przypadkach.

Polecamy: Nowy JPK_VAT z kodami GTU

Krok 4. Rozliczyć ulgę na zakup kasy w nowym JPK_VAT

Jeśli zakupimy kasę wcześniej, nie musimy czekać z rozliczeniem do stycznia 2021 r, czyli okresu, w którym podatnicy zobowiązani do wymiany muszą już ewidencjonować sprzedaż przy użyciu nowej kasy. Ulgę na zakup kas możemy rozliczyć w miesiącu, w którym rozpoczęliśmy faktycznie jej użytkowanie, lub w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Potwierdził to Dyrektor KIS w piśmie z 29 maja 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.142.2020.2.MT), w którym czytamy:

Przenosząc powyższe przepisy na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca, jako podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży usług związanych z wyżywieniem w stacjonarnych placówkach gastronomicznych (w Sklepach typu od 1 do 4) przy użyciu kas on-line (…) , który dokonał zakupu tych kas i rozpoczął prowadzenie ewidencji na nich przed datą graniczną - będzie mógł wykazać ,,ulgę" na kasę on-line w deklaracji składanej za okres, w którym faktycznie rozpoczął prowadzenie ewidencji sprzedaży na danej kasie on-line.

Gdy jesteśmy podatnikiem VAT czynnym, rozliczamy ulgę w nowym JPK. Sposób wykazania ulgi zależy od tego, jak wygląda rozliczenie w części deklaracyjnej nowego JPK. Szczegółowe zasady rozliczania ulgi na zakup kasy w pliku JPK_V7 zostały określone w broszurze informacyjnej MF.

1. Wystąpiła nadwyżka podatku należnego nad naliczonym

Jeśli wystąpiła nadwyżka podatku należnego nad naliczonym, to jak wynika z objaśnień do JPK_V7, wpisujemy w pozycji deklaracyjnej P_49:

- przysługującą kwotę ulgi na zakup kasy; nie możemy jednak wpisać całej kwoty, tylko do wysokości tej różnicy; pozostałą część wpisujemy w poz. P_52,
- 0 lub pozostawiamy pole puste, jeżeli z deklaracji wynika nadwyżka podatku naliczonego nad należnym lub różnica między podatkiem należnym i naliczonym wynosi 0.

Jeżeli w poz. P_49 wpisaliśmy kwotę ulgi, to następnie w poz. P_51 wpisujemy różnicę między kwotą do wpłaty i kwotą ulgi z poz. P_49.

2. Wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym

Gdy wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym lub nie mogliśmy rozliczyć całej kwoty ulgi w poz. P_49, to jak wynika z objaśnień do JPK-V7, należy tę kwotę wpisać w poz. P_52.

Kwotę ulgi z poz. P_52 możemy wykazać do zwrotu lub do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Obecnie całą kwotę z poz. P_52 możemy jednorazowo wykazać do zwrotu.

Gdy korzystamy ze zwolnienia z VAT, aby uzyskać ulgę, musimy złożyć wniosek o zwrot.

Podstawa prawna:

 • art. 111 oraz 111b, art. 145a, art. 145b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1747

 • § 2-6 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika - Dz.U. z 2019 r. poz. 820

 • § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii - Dz.U. z 2020 r. poz. 1059

 • § 1-3 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania - Dz.U. z 2020 r. poz. 965

Joanna Dmowska, ekspert w zakresie VAT

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.