REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rejestracja sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej - działalność okresowa

Rejestracja sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej - działalność okresowa
Rejestracja sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej - działalność okresowa
fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Czy w związku z likwidacją działalności podatnik musi robić odczyt pamięci i wymieniać pamięć fiskalną wiedząc, że w następnym roku w okresie letnim zarejestruje tę samą działalność o tej samej nazwie pod tym samym NIP-em? Czy ma on obowiązek w nowo rozpoczętej działalności ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej? A także, czy przy działalności okresowej musi posiadać kasę fiskalną skoro i tak prowadzi pkpir?

Autopromocja

Odpowiedzi na powyższe pytania udzielił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 25 lutego 2015 r., sygn. IBPP3/443-1412/14/KG.

Rozpatrywana przez organ podatkowy sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wynajmu domków letniskowych. Działalność prowadzona jest w okresie letnim (lipiec - sierpień). Ze względu na wysoki podatek od nieruchomości naliczany podatnik przy zawieszeniu działalności przez Urząd Gminy, co roku po zakończeniu sezonu wakacyjnego działalność likwiduje. Ta sytuacja powtarza się co roku: rejestracja z dniem 1 lipca - likwidacja z dniem 31 sierpnia. W dniu 2 lipca 2014 r. podatnik rozpoczął sprzedaż ewidencjonowaną za pomocą kasy rejestrującej, o czym powiadomił właściwy urząd skarbowy.

1. Czy w związku z likwidacją działalności podatnik musi robić odczyt pamięci i wymieniać pamięć fiskalną wiedząc, że w następnym roku w okresie letnim zarejestruje tę samą działalność o tej samej nazwie pod tym samym NIP-em?

Jak wyjaśniła katowicka izba skarbowa, zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 363).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgodnie z § 2 pkt 8 rozporządzenia przez moduł fiskalny kasy rozumie się urządzenie ewidencjonujące obrót i wyliczające kwoty podatku, a także sterujące w jednoznaczny sposób wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę oraz wyświetlaczem kasy.

Doradztwo podatkowe w biurze rachunkowym a obowiązek instalacji kasy rejestrującej

Natomiast w myśl § 2 pkt 11 rozporządzenia, pod pojęciem pamięci fiskalnej rozumie się urządzenie zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające jednokrotny, niezmienialny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia, oraz wielokrotny odczyt tych danych.

Likwidacja działalności gospodarczej, wiąże się z zakończeniem przez kasę pracy w trybie fiskalnym.

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:

  1. wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
  2. składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
  3. składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
  4. dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Zgodnie z ust. 2 ww. § 15 rozporządzenia, odczyt, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem § 27. Raport stanowi załącznik do protokołu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Polecamy produkt: Kasy rejestrujące 2015 - PDF

Stosownie do § 16 ust. 1 cyt. rozporządzenia, w przypadku konieczności wymiany pamięci fiskalnej podatnik dokonuje czynności określonych w § 15 ust. 1 pkt 1, 2 i 4. Przepis § 15 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, po wymianie pamięci fiskalnej podatnik:

  1. dokonuje fiskalizacji kasy;
  2. składa zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy z nowym numerem unikatowym w terminie 7 dni od dnia otrzymania kasy od podmiotu prowadzącego serwis główny, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, według wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

W oparciu o wyżej wymieniony w § 15 ust. 2 rozporządzenia protokół z czynności odczytania zawartości pamięci, Naczelnik właściwego dla podatnika Urzędu Skarbowego dokonuje wykreślenia tej kasy z rejestru urządzeń kasowych.

Z powołanych powyżej przepisów jednoznacznie wynika, że pamięć kasy fiskalnej po zlikwidowaniu działalności staje się bezużyteczna, w związku z tym istnieje konieczność jej wymiany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.


Jednocześnie należy wskazać, że po zlikwidowaniu działalności Wnioskodawca winien zgłosić posiadaną kasę rejestrującą do serwisanta, celem dokonania odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy. Odczyt zostanie dokonany po uzgodnieniu terminu z pracownikiem urzędu skarbowego, a z odczytu sporządzony zostanie protokół. Protokół oraz wszystkie dokumenty wygenerowane przez kasę rejestrującą Wnioskodawca winien przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dopuszczalne jest używanie tej samej kasy po dokonaniu wymiany modułu z pamięcią fiskalną kasy rejestrującej, pod warunkiem, że konstrukcja urządzenia umożliwia instalację nowego modułu fiskalnego. Jeżeli więc zostanie dokonana wymiana pamięci fiskalnej, a uprawniony urząd nada ufiskalnionej kasie nowy numer ewidencyjny, użytkowanie przedmiotowej kasy przez Wnioskodawcę będzie możliwe.

Kto musi zakupić kasę rejestrującą w 2015 r.

W konsekwencji, według Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, stanowisko podatnika, zgodnie z którym w związku z likwidacją działalności nie musi robić odczytu pamięci fiskalnej i wymieniać jej na nową jest nieprawidłowe.

2. Czy podatnik ma obowiązek w nowo rozpoczętej działalności ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej?

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r., kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz. 1382), zwane dalej rozporządzeniem z 31 grudnia 2012 r.

Natomiast od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., obowiązują w tym zakresie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544), zwane dalej rozporządzeniem z 4 listopada 2014 r.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 4 listopada 2014 r., zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Na podstawie § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia z 4 listopada 2014 r., zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia.

Z wniosku wynika, że wobec Wnioskodawcy powstał już wcześniej obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Fakt przerwy w działalności związany z likwidacją działalności przez osobę fizyczną, a następnie ponowne jej zainicjowanie, bez względu na to czy o tym samym profilu czy innym, na gruncie unormowań regulujących obowiązek ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, nie ma znaczenia.


Zatem Organ stwierdza, że w związku ze wznowieniem prowadzenia działalności gospodarczej, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu oraz kwot podatku należnego ze sprzedaży na przecz podmiotów o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem wcześniej powstał wobec niego obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej.

W związku z czym, Wnioskodawca będzie miał obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży, o której mowa we wniosku za pomocą kasy rejestrującej począwszy od pierwszej sprzedaży.

Stanowisko podatnika w tym zakresie zostało uznane za prawidłowe.

3. Czy przy działalności okresowej podatnik musi posiadać kasę fiskalną skoro i tak prowadzi książkę przychodów i rozchodów?

Przechodząc do oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie braku obowiązku posiadania kasy rejestrującej przy sprzedaży w działalności okresowej i prowadzeniu ewidencji przychodów i rozchodów, organ podatkowy wskazał, że podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy, tj. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolnicy ryczałtowi, wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z cytowanego na wstępie art. 111 ustawy o VAT.

Zgodnie z regulacjami art. 111 ust. 1 ustawy, ewidencja prowadzona przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest szczególnego rodzaju ewidencją podatkową i jest niezależna od ewidencji, której prowadzenie wymagają inne przepisy, dotyczy bowiem tylko części sprzedaży podatnika ściśle wskazanej w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

Oznaczenie sprzedawanych towarów na paragonie fiskalnym

Obowiązek ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej ciąży na wszystkich podatnikach dokonujących sprzedaży na rzecz dwóch rodzajów podmiotów, mianowicie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Jak już wskazano Wnioskodawca utracił prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania z uwagi na przekroczenie limity obrotów. W konsekwencji, Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży, o której mowa we wniosku, za pomocą kasy rejestrującej, bez względu na to czy dokonuje sprzedaży w działalności okresowej i prowadzi ewidencję przychodów i rozchodów.

Organ uznała zatem stanowisko podatnika w tym zakresie jest nieprawidłowe.

oprac. Adam Kuchta

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek u źródła (WHT) w świetle nowych technologii

Podatek u źródła (WHT) może stanowić wyzwanie dla branży informatycznej, w kontekście stale rozwijającej się technologii. Z chęci świadczenia kompleksowych usług, przedsiębiorstwa nabywają różnego rodzaju oprogramowania, dostępy do platform, usługi w chmurze, serwery, urządzenia przemysłowe czy usługi niematerialne. Wykorzystanie najnowszej technologii jest niezbędne, aby oferowane usługi pozostały konkurencyjne na rynku. Często dostawcami takich produktów są zagraniczne spółki, co rodzi wątpliwości – czy nabycie tego rodzaju usług wiąże się z ryzykiem w podatku u źródła?

Obligacje skarbowe - czerwiec 2024 r. Zmiana oprocentowania obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w czerwcu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w maju br. Od 27 maja można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Zwrot podatku z Austrii – ile, dla kogo, jak uzyskać (formalności)

Austria to zyskujący na popularności kierunek emigracji zarobkowej wśród Polaków. Jeśli podejmowane zatrudnienie jest legalne, z łatwością można ubiegać się o zwrot podatku z tego kraju. Wysokość zwrotu może być naprawdę spora, przy małym nakładzie wysiłku ze strony podatnika. 

Dłuższy okres ważności znaków akcyzy do końca 2024 r.

Aktualnie znajdują się w legalnej sprzedaży wyroby winiarskie oznaczone znakami akcyzy, których ważność została przedłużona do 31 grudnia 2024 r.

Sanatorium na koszt ZUS 2024 - choroby psychosomatyczne. Nerwice, lęki, depresja, ciężki stres i inne. Jak uzyskać skierowanie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że cały czas – także w 2024 roku - można skorzystać z rehabilitacji leczniczej w sanatorium na koszt ZUSu. Dotyczy to różnych schorzeń, także psychosomatycznych. 

Podatek od nieruchomości w przypadku najmu lokali mieszkalnych. Kiedy stawka niższa a kiedy nawet 28 razy wyższa?

Wynajęcie swojego mieszkania lub domu nie zwalnia właściciela z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. Ale w tym przypadku wątpliwe jest jaka stawka podatku od nieruchomości jest właściwa. Ta dla budynków mieszkalnych, czy dla budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej? Problem jest istotny, bo ta druga stawka jest ponad 28 razy wyższa.

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe?

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe? Przepisy wskazują na obowiązek przechowania dokumentacji podatkowej do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (o ile nie został zawieszony/przerwany bieg terminu przedawnienia).

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki. Podatnikowi przysługuje możliwość złożenia wniosku o zaliczenie w całości lub w części nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Ma do tego prawo, gdy spełnione są przesłanki zawarte w przepisach Ordynacji podatkowej.

Ulgi w spłacie podatków (odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie). Dla kogo? Kiedy? Warunki udzielenia

Ordynacja podatkowa przewiduje w szczególnych sytuacjach możliwość zastosowania wobec podatnika trzech ulg w spłacie podatków lub zaległości podatkowej. Chodzi o odroczenie terminu płatności, rozłożenie zapłaty na raty lub umorzenie całości lub części podatku lub zaległości podatkowej. Kiedy można liczyć na taki gest fiskusa?

Kontrola podatkowa: czy musi być zapowiedziana. Zasada i wyjątki

Kontrola podatkowa, to oczywiście nic przyjemnego dla podatnika ale czasem się zdarza. Na taką okoliczność trzeba być przygotowanym. W szczególności warto wiedzieć, że taka kontrola z urzędu skarbowego powinna być w większości przypadków zapowiedziana z 7-dniowym wyprzedzeniem. Ale od tej zasady są niestety liczne wyjątki. Zobaczmy co na ten temat mówią przepisy.

REKLAMA