Kategorie

VAT od usług reklamowych - jak rozliczać?

VAT od usług reklamowych - jak rozliczać?
VAT od usług reklamowych - jak rozliczać?
VAT od reklamy. Usługi reklamowe świadczone na terytorium Polski podlegają opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej. Niezbędne jest także wykazywanie ich w części ewidencyjnej i deklaracyjnej nowego JPK_VAT. Wątpliwości podatników budzą m.in. kwestia kiedy należy stosować kody GTU i EE oraz oznaczać faktury symbolem MPP, jeśli usługa reklamowa obejmuje także usługę budowlaną.

Definicja usług reklamowych

Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia usług reklamowych. Powoduje to, że w celu ustalenia znaczenia tego pojęcia należy odwołać się do wykładni językowej. "Słownik języka polskiego" definiuje reklamę jako działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług. Dlatego za usługi reklamowe należy uznać usługi, które mają na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług.

Czy dla uznania usług za reklamowe ma znaczenie zakres działalności świadczącego usługę

Z orzecznictwa unijnego (zob. wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 listopada 1993 r. w sprawach C-68/92 i C-73/92) wynika, że dla uznania danej usługi za usługę reklamową nie jest konieczne jej wykonywanie przez podmiot zajmujący się reklamą (np. agencję reklamową). W konsekwencji usługi reklamowe w rozumieniu VAT mogą być świadczone również przez podatników prowadzących działalność w innym zakresie, którzy incydentalnie dokonują czynności stanowiących świadczenie usług reklamowych.

Jak szeroko należy rozumieć definicję usług reklamowych

Pojęcie usług reklamowych dla celów VAT należy rozumieć szeroko. Potwierdzają to wyjaśnienia organów podatkowych, z których wynika, że do usług reklamowych należą również usługi udostępniania powierzchni reklamowych. Stanowisko takie zajął, przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach indywidualnych z:

  • 20 maja 2014 r. (sygn. IPPP3/443-190/14-2/KC),
  • 6 października 2014 r. (sygn. IPPP1/443-756/14-4/AP).

Jak czytamy w drugiej z tych interpretacji:
(…) usługi udostępnienia powierzchni reklamowych np. na banerach, bilbordach, tablicach reklamowych, wiatach komunikacyjnych na przystankach, ścianach budynków na zewnątrz i wewnątrz, drzwiach różnych pomieszczeń, pojazdach itp., nie można utożsamiać z klasycznym wynajmem bądź dzierżawą. Istotą tego świadczenia jest umożliwienie drugiej stronie, tj. Klientowi, przekazywania określonych informacji dotyczących towarów bądź usług w celu nakłonienia odbiorców reklamy do ich nabycia. Nie występuje tu klasyczne wydanie rzeczy do używania. Zatem, ze względu na brak przesłanek charakterystycznych dla usług najmu czy dzierżawy, usługi udostępniania przestrzeni promocyjnej należy w opisanym przypadku uznać za usługi reklamowe.

Usługi reklamowe w rozumieniu VAT mogą być świadczone również przez podatników prowadzących działalność w innym zakresie, którzy incydentalnie dokonują czynności stanowiących świadczenie usług reklamowych.

Ponadto z jednej z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania dotyczące nowego JPK_VAT wynika, że przy ocenie, czy świadczona usługa jest usługą reklamową, pomocniczo można się posługiwać kodem PKWiU 73.1. Nie oznacza to jednak, że pojęcie usług reklamowych w rozumieniu VAT należy utożsamiać z usługami sklasyfikowanymi w dziale PKWiU 73.1. Z jednej bowiem strony w dziale tym sklasyfikowane są również usługi marketingowe (PKWiU 73.11.12.0), które stanowią odrębny od usług reklamowych rodzaj usług (mimo bardzo dużego podobieństwa do usług reklamowych). Z drugiej zaś strony niektóre usługi są usługami reklamowymi w rozumieniu VAT, mimo że nie są klasyfikowane w tym dziale (np. sprzedaż miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych przez ich wydawcę).

Wskazać także należy, że usług reklamowych nie stanowią czynności polegające na wykonywaniu na zlecenie z materiału własnego wykonawcy różnego rodzaju produktów reklamowych, np. wizytówek, etykiet reklamowych czy banerów firmowych. Jest tak dlatego, że czynności te w ogóle nie stanowią świadczenia usług, lecz dokonywanie dostaw towarów. Odpowiednie zastosowanie ma w tym zakresie wyrok NSA z 9 czerwca 2009 r. (sygn. akt I FSK 510/08), z którego wynika, że w przypadku druku na materiale własnym czynności wykonywane przez drukarnie stanowią z punktu widzenia VAT dostawy towarów. Tylko w przypadku druku na materiale powierzonym czynności wykonywane przez drukarnie stanowią z punktu widzenia VAT świadczenie usług druku.

Miejsce świadczenia usług reklamowych

Miejsce świadczenia usług reklamowych na rzecz podatników jest ustalane na zasadach ogólnych, określonych przepisami art. 28b ustawy o VAT.

W przypadku świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami sposób ustalania miejsca świadczenia usług zależy od tego, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. I tak, jeżeli miejsce to znajduje się na terytorium Unii Europejskiej, miejsce świadczenia usług jest ustalane na zasadach ogólnych określonych przepisami art. 28c ustawy o VAT. Natomiast jeśli miejsce to znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, miejscem świadczenia usług reklamowych jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (na podstawie art. 28l pkt 2 ustawy o VAT).

Zasady określania miejsca świadczenia usług reklamowych

Status podmiotu, na rzecz którego jest świadczona usługa

Miejsce świadczenia

Podatnik VAT

dla siedziby działalności gospodarczej usługobiorcy

miejsce siedziby działalności gospodarczej usługobiorcy (art. 28b ust. 1 ustawy o VAT)

dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługobiorcy znajdującego się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej

stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej usługobiorcy (art. 28b ust. 2 ustawy o VAT)

Podmiot z terytorium UE niebędący podatnikiem

z siedziby działalności gospodarczej usługodawcy

miejsce siedziby działalności gospodarczej usługodawcy (art. 28c ust. 1 ustawy o VAT)

ze stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy znajdującego się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej

stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy (art. 28c ust. 2 ustawy o VAT)

Podmiot niebędący podatnikiem, posiadający siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium UE

siedziba, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu nabywcy (art. 28l pkt 2 ustawy o VAT)

Zatem miejsce świadczenia usług na rzecz polskich podatników (tj. podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski) znajduje się najczęściej na terytorium Polski. Dla nabywców usług reklamowych od podatników zagranicznych (tj. podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej poza terytorium Polski) może to oznaczać konieczność rozpoznawania importu usług reklamowych).

Przykład
Polski czynny podatnik VAT (nieposiadający stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium Polski) nabył usługę reklamową od podatnika belgijskiego (nieposiadającego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski). Zakup takiej usługi reklamowej stanowi dla polskiego podatnika import usługi reklamowej (opodatkowanej podatkiem VAT), który powinien wykazać w polach K_29 i K_30 części ewidencyjnej oraz uwzględnić w polach P_29 i P_30 części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT.

Z kolei miejsce świadczenia usług reklamowych na rzecz zagranicznych podatników (tj. podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej poza terytorium Polski) znajduje się najczęściej poza terytorium kraju. Powoduje to, że świadczenie takich usług najczęściej nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce.

Wysokość (stawka) VAT od usług reklamowych

Dla usług reklamowych nie zostało przewidziane stosowanie obniżonej stawki VAT ani zwolnienie od VAT. W konsekwencji świadczenie tych usług, co do zasady, jest opodatkowane VAT według stawki podstawowej, tj. 23%.

Przy czym podatnicy świadczący usługi reklamowe mogą - o ile możliwości tej nie wyłącza inna okoliczność niż świadczenie usług reklamowych - korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego (tj. zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT). W przypadku podatników korzystających z tego zwolnienia świadczenie usług reklamowych jest zwolnione z VAT.

Usługi reklamowe podlegają opodatkowaniu 23% stawką VAT.

Wykazywanie świadczenia usług reklamowych w nowym JPK_VAT

Jeżeli miejsce świadczenia (przez czynnego podatnika VAT) usług reklamowych znajduje się na terytorium kraju, świadczenie tych usług jest opodatkowane VAT według stawki 23%. Wówczas jest ono:

 1. wykazywane w polach K_19 i K_20 części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT,
 2. uwzględniane w polach P_19 i P_20 części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT.

Jeżeli natomiast miejsce świadczenia (przez czynnego podatnika VAT) usług reklamowych znajduje się poza terytorium kraju, świadczenie tych usług nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce. Wówczas świadczenie usług reklamowych jest:

 1. wykazywane w polu K_11 JPK_V7, a jeżeli jest to usługa, o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT (tj. usługa, którą należy wykazać w informacji podsumowującej - zob. pkt 3) - również w polu K_12 części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT,
 2. uwzględniane w polu P_11 JPK_V7, a jeżeli jest to usługa, o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT - również w polu P_12 części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT,
 3. wykazywane w części E. informacji podsumowującej VAT-UE - gdy usługi reklamowe można zaliczyć do usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, tj.:
  • miejsce ich świadczenia zostało ustalone na podstawie art. 28b ustawy o VAT,
  • zostały wykonane na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,
  • są świadczone na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju,
  • usługi te nie korzystają ze zwolnienia od podatku od wartości dodanej lub nie są opodatkowaną stawką 0%,
  • do zapłaty podatku od wartości dodanej z tytułu ich świadczenia są zobowiązani usługobiorcy.

Polski czynny podatnik VAT oraz VAT UE wykonał usługę reklamową na rzecz podatnika niemieckiego (nieposiadającego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski). Świadczenie tej usługi reklamowej nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce. Dlatego podatnik powinien udokumentować transakcję poprzez wystawianie faktury bez danych dotyczących stawki (ewentualnie ze stawką "NP") i kwoty podatku. W zamian powinien umieścić na fakturze adnotację "odwrotne obciążenie" oraz numery VAT UE stron, a następnie:
1) wykazać w polach K_11 i K_12 części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT (z kodem GTU_12),
2) uwzględnić w polach P_11 i P_12 części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT,
3) wykazać w części E. informacji podsumowującej VAT-UE.

Oznaczanie usług reklamowych kodem GTU_12

Od 1 października 2020 r. świadczenie określonych przepisami usług o charakterze niematerialnym powinno być oznaczane przez wskazanie liczby 12 w ewidencji VAT oraz wpisanie wartości 1 w polu GTU_12 części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT. Jak z tego wynika, do oznaczanych w ten sposób usług należą także usługi reklamowe (oraz często do nich bardzo podobne usługi marketingowe).

W konsekwencji wykazując faktury dokumentujące świadczenie usług reklamowych:

 • podlegających opodatkowaniu VAT w Polsce według stawki 23%, a także
 • niepodlegających opodatkowaniu VAT w Polsce ze względu na miejsce ich świadczenia znajdujące się poza terytorium kraju,

należy stosować w ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT oznaczenie GTU_12.

Usługi reklamowe wykazywane w ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT tylko na podstawie faktur podlegają obowiązkowi oznaczania kodem GTU_12.

Przykład
Podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących wykonał usługę reklamową dla podatnika A oraz osoby prywatnej B. Tylko pierwszą z tych usług podatnik udokumentował fakturą. W konsekwencji wykazując w ewidencji VAT oraz części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT usługę reklamową wykonaną dla podatnika A podatnik powinien zastosować kod GTU_12. Wykazując (na podstawie oznaczonego kodem WEW dowodu wewnętrznego) w ewidencji VAT oraz części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT usługę reklamową dla osoby prywatnej B podatnik nie powinien zastosować tego oznaczenia.

Kodów GTU - jak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania dotyczące nowego pliku JPK_VAT - nie stosuje się również przy wykazywaniu w ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT importu usług. A zatem importu usług reklamowych nie należy oznaczać kodem GTU_12.

Oznaczanie usług reklamowych kodem EE

Również od 1 października 2020 r. istnieje obowiązek oznaczania (w ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT) kodem EE świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT (§ 10 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług). Powstaje pytanie, czy podatnik świadczący usługi reklamowe przez Internet powinien stosować kod EE. Z art. 7 ust. 3 lit. m rozporządzenia UE 282/2011 wynika, że do usług elektronicznych nie należy świadczenie usług reklamowych. Powoduje to, że świadczenie usług reklamowych przez Internet - zważywszy, że nie są to również usługi telekomunikacyjne ani usługi nadawcze - nie podlega obowiązkowi oznaczania kodem EE.

Usługi reklamowe, niezależnie od tego czy są świadczone przez Internet, czy nie, nie podlegają oznaczeniu kodem EE.

Obciążanie nabywców usług reklamowych kosztami przekazywanych konsumentom towarów

Z orzecznictwa unijnego wynika, że w przypadku obciążania nabywcy usług reklamowych kosztami towarów (np. nagród czy prezentów) przekazywanych konsumentom otrzymywane przez podatnika świadczącego usługi reklamowe wynagrodzenie jest tylko częściowo wynagrodzeniem za świadczenie tych usług. W części (często w większości) wynagrodzenie to z punktu widzenia VAT stanowi wynagrodzenie płacone przez osobę trzecią (nabywcę usług marketingowych) za odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług na rzecz uczestników programów lojalnościowych, konkursów itp. (zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 7 października 2010 r. w połączonych sprawach C-53/09 oraz C-55/09). Analogiczne stanowisko reprezentują polskie sądy administracyjne, czego przykładem mogą być wyroki NSA z dnia:

 • 10 października 2014 r. (sygn. akt I FSK 1523/13),
 • 22 marca 2016 r. (sygn. akt I FSK 1954/14),
 • 22 marca 2016 r. (sygn. akt I FSK 1954/14),
 • 19 maja 2017 r. (sygn. akt I FSK 1517/15).

Jak czytamy w pierwszym z tych wyroków:

(…) wydawanie nagród klientom nieodpłatnie nie oznacza jeszcze, że czynność ta jest czynnością nieodpłatną, albowiem w tej sytuacji po prostu zapłaty dokonał nie klient, lecz zlecający. Z powyższego płynie wniosek, iż wynagrodzenie wypłacone Spółce przez zleceniodawców za wykonywane przez nią czynności obejmuje dwa elementy, z których jeden stanowi wynagrodzenie za dostawę towarów. Zatem opodatkowaniu podatkiem VAT - jako dostawa towarów - podlega tylko część wynagrodzenia otrzymanego od zleceniodawcy za przekazane towary. W zakresie pozostałej części wynagrodzenia, nieobejmującej dostawy towarów, właściwe będzie jej odrębne traktowanie dla celów opodatkowania podatkiem VAT - jako wynagrodzenie za świadczenie usługi.

Powoduje to, że świadczący usługę reklamową nie powinien obciążać nabywców kosztami przekazywanych konsumentom towarów poprzez uwzględnienie ich na fakturze w cenie świadczonych usług reklamowych. Powinno to nastąpić w inny sposób, np. poprzez wystawianie not obciążeniowych. Jeżeli mimo to nabywca otrzyma fakturę uwzględniającą w cenie usług reklamowych również koszt przekazanych konsumentom towarów, to i tak nie przysługuje mu prawo do odliczenia z niej VAT w części dotyczącej towarów (zob. przykładowo wyrok NSA z 26 czerwca 2014 r., sygn. akt I FSK 1112/13).

Świadczenie usług reklamowych a obowiązek dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

Usługi reklamowe nie należą do usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Powoduje to m.in., że:

 1. nabywcy usług reklamowych nie mają obowiązku opłacania ich nabycia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (art. 108a ust. 1a ustawy o VAT),
 2. podatnicy świadczący usługi reklamowe nie mają obowiązku oznaczania faktur dokumentujących świadczenie tych usług wyrazami "mechanizm podzielonej płatności" (art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT) i stosowania kodu MPP.

Dotyczy to również sytuacji, gdy w celu wykonania usług reklamowych podatnicy nabywają towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (np. usługi budowlane), których koszty uwzględniają w cenie świadczonych usług reklamowych. Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem mogą być interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z:

 • 12 grudnia 2019 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4012.451.2019.1.MK),
 • 28 lutego 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.818.2019.2.MWJ),
 • 13 lipca 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.271.2020.2.JO),
 • 17 lipca 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.278.2020.2.MM).

Jak czytamy w ostatniej z tych interpretacji:

"(…) należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w analizowanym przypadku realizuje on świadczenie złożone polegające na wykonaniu kompleksowej usługi reklamowej, co potwierdza wystawiana na rzecz kontrahenta faktura, z wskazaną jedną pozycją dotyczącej tej usługi. Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca na potrzeby świadczonych usług reklamowych nabywa szereg towarów i usługi, objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. Wnioskodawca kalkulując należne mu wynagrodzenie, uwzględnia m.in. koszty nabywanych towarów i usług jednocześnie wskazując, że bez nabycia ww. towarów i usług nie byłoby możliwe wyświadczenie przez Wnioskodawcę usługi reklamowej zgodnej z oczekiwaniami kontrahenta. W konsekwencji organ podatkowy wyjaśnił, że (…) skoro przedmiotem sprzedaży przez Wnioskodawcę jest/będzie świadczenie kompleksowe, sklasyfikowane w dziale PKWiU 73.1 "usługi reklamowe", które nie jest wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, to należy stwierdzić, że nie zachodzi/nie będzie zachodził obowiązek wynikający z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy, tj. obowiązek umieszczenia przez Wnioskodawcę na fakturach dokumentujących świadczenie kompleksowej usługi reklamowej wyrazów "mechanizm podzielonej płatności".

Podstawa prawna:

 • art. 28b, art. 28c, art. 28l pkt 4, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 100 ust. 1 pkt 4, art. 108a ust. 1a oraz załącznik nr 15 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2419

 • § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2326

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Powołane wyroki sądowe:

 • wyroki TSUE z 17 listopada 1993 r. w sprawach C-68/92 i C-73/92
 • wyroki TSUE z 7 października 2010 r. w połączonych sprawach C-53/09 oraz C-55/09
 • wyrok NSA z 10 października 2014 r. (sygn. akt I FSK 1523/13)
 • wyrok NSA z 22 marca 2016 r. (sygn. akt I FSK 1954/14)
 • wyrok NSA z 22 marca 2016 r. (sygn. akt I FSK 1954/14)
 • wyrok NSA z 19 maja 2017 r. (sygn. akt I FSK 1517/15)
 • wyrok NSA z 26 czerwca 2014 r. (sygn. akt I FSK 1112/13)
 • wyrok NSA z 9 czerwca 2009 r. (sygn. akt I FSK 510/08)

Powołane interpretacje podatkowe:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 maja 2014 r. (sygn. IPPP3/443-190/14-2/KC)
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 października 2014 r. (sygn. IPPP1/443-756/14-4/AP
 • interpretacja Dyrektora KIS z 12 grudnia 2019 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4012.451.2019.1.MK)
 • interpretacja Dyrektora KIS z 28 lutego 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.818.2019.2.MWJ)
 • interpretacja Dyrektora KIS z 13 lipca 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.271.2020.2.JO)
 • interpretacja Dyrektora KIS z 17 lipca 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.278.2020.2.MM)
Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.
JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  18 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.