Kategorie

VAT od usług reklamowych - jak rozliczać?

VAT od usług reklamowych - jak rozliczać?
VAT od reklamy. Usługi reklamowe świadczone na terytorium Polski podlegają opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej. Niezbędne jest także wykazywanie ich w części ewidencyjnej i deklaracyjnej nowego JPK_VAT. Wątpliwości podatników budzą m.in. kwestia kiedy należy stosować kody GTU i EE oraz oznaczać faktury symbolem MPP, jeśli usługa reklamowa obejmuje także usługę budowlaną.

Definicja usług reklamowych

Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia usług reklamowych. Powoduje to, że w celu ustalenia znaczenia tego pojęcia należy odwołać się do wykładni językowej. "Słownik języka polskiego" definiuje reklamę jako działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług. Dlatego za usługi reklamowe należy uznać usługi, które mają na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług.

Czy dla uznania usług za reklamowe ma znaczenie zakres działalności świadczącego usługę

Z orzecznictwa unijnego (zob. wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 listopada 1993 r. w sprawach C-68/92 i C-73/92) wynika, że dla uznania danej usługi za usługę reklamową nie jest konieczne jej wykonywanie przez podmiot zajmujący się reklamą (np. agencję reklamową). W konsekwencji usługi reklamowe w rozumieniu VAT mogą być świadczone również przez podatników prowadzących działalność w innym zakresie, którzy incydentalnie dokonują czynności stanowiących świadczenie usług reklamowych.

Jak szeroko należy rozumieć definicję usług reklamowych

Pojęcie usług reklamowych dla celów VAT należy rozumieć szeroko. Potwierdzają to wyjaśnienia organów podatkowych, z których wynika, że do usług reklamowych należą również usługi udostępniania powierzchni reklamowych. Stanowisko takie zajął, przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach indywidualnych z:

  • 20 maja 2014 r. (sygn. IPPP3/443-190/14-2/KC),
  • 6 października 2014 r. (sygn. IPPP1/443-756/14-4/AP).
Reklama

Jak czytamy w drugiej z tych interpretacji:
(…) usługi udostępnienia powierzchni reklamowych np. na banerach, bilbordach, tablicach reklamowych, wiatach komunikacyjnych na przystankach, ścianach budynków na zewnątrz i wewnątrz, drzwiach różnych pomieszczeń, pojazdach itp., nie można utożsamiać z klasycznym wynajmem bądź dzierżawą. Istotą tego świadczenia jest umożliwienie drugiej stronie, tj. Klientowi, przekazywania określonych informacji dotyczących towarów bądź usług w celu nakłonienia odbiorców reklamy do ich nabycia. Nie występuje tu klasyczne wydanie rzeczy do używania. Zatem, ze względu na brak przesłanek charakterystycznych dla usług najmu czy dzierżawy, usługi udostępniania przestrzeni promocyjnej należy w opisanym przypadku uznać za usługi reklamowe.

Usługi reklamowe w rozumieniu VAT mogą być świadczone również przez podatników prowadzących działalność w innym zakresie, którzy incydentalnie dokonują czynności stanowiących świadczenie usług reklamowych.

Reklama

Ponadto z jednej z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania dotyczące nowego JPK_VAT wynika, że przy ocenie, czy świadczona usługa jest usługą reklamową, pomocniczo można się posługiwać kodem PKWiU 73.1. Nie oznacza to jednak, że pojęcie usług reklamowych w rozumieniu VAT należy utożsamiać z usługami sklasyfikowanymi w dziale PKWiU 73.1. Z jednej bowiem strony w dziale tym sklasyfikowane są również usługi marketingowe (PKWiU 73.11.12.0), które stanowią odrębny od usług reklamowych rodzaj usług (mimo bardzo dużego podobieństwa do usług reklamowych). Z drugiej zaś strony niektóre usługi są usługami reklamowymi w rozumieniu VAT, mimo że nie są klasyfikowane w tym dziale (np. sprzedaż miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych przez ich wydawcę).

Wskazać także należy, że usług reklamowych nie stanowią czynności polegające na wykonywaniu na zlecenie z materiału własnego wykonawcy różnego rodzaju produktów reklamowych, np. wizytówek, etykiet reklamowych czy banerów firmowych. Jest tak dlatego, że czynności te w ogóle nie stanowią świadczenia usług, lecz dokonywanie dostaw towarów. Odpowiednie zastosowanie ma w tym zakresie wyrok NSA z 9 czerwca 2009 r. (sygn. akt I FSK 510/08), z którego wynika, że w przypadku druku na materiale własnym czynności wykonywane przez drukarnie stanowią z punktu widzenia VAT dostawy towarów. Tylko w przypadku druku na materiale powierzonym czynności wykonywane przez drukarnie stanowią z punktu widzenia VAT świadczenie usług druku.

Miejsce świadczenia usług reklamowych

Miejsce świadczenia usług reklamowych na rzecz podatników jest ustalane na zasadach ogólnych, określonych przepisami art. 28b ustawy o VAT.

W przypadku świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami sposób ustalania miejsca świadczenia usług zależy od tego, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. I tak, jeżeli miejsce to znajduje się na terytorium Unii Europejskiej, miejsce świadczenia usług jest ustalane na zasadach ogólnych określonych przepisami art. 28c ustawy o VAT. Natomiast jeśli miejsce to znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, miejscem świadczenia usług reklamowych jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (na podstawie art. 28l pkt 2 ustawy o VAT).

Zasady określania miejsca świadczenia usług reklamowych

Status podmiotu, na rzecz którego jest świadczona usługa

Miejsce świadczenia

Podatnik VAT

dla siedziby działalności gospodarczej usługobiorcy

miejsce siedziby działalności gospodarczej usługobiorcy (art. 28b ust. 1 ustawy o VAT)

dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługobiorcy znajdującego się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej

stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej usługobiorcy (art. 28b ust. 2 ustawy o VAT)

Podmiot z terytorium UE niebędący podatnikiem

z siedziby działalności gospodarczej usługodawcy

miejsce siedziby działalności gospodarczej usługodawcy (art. 28c ust. 1 ustawy o VAT)

ze stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy znajdującego się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej

stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy (art. 28c ust. 2 ustawy o VAT)

Podmiot niebędący podatnikiem, posiadający siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium UE

siedziba, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu nabywcy (art. 28l pkt 2 ustawy o VAT)

Zatem miejsce świadczenia usług na rzecz polskich podatników (tj. podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski) znajduje się najczęściej na terytorium Polski. Dla nabywców usług reklamowych od podatników zagranicznych (tj. podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej poza terytorium Polski) może to oznaczać konieczność rozpoznawania importu usług reklamowych).

Przykład
Polski czynny podatnik VAT (nieposiadający stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium Polski) nabył usługę reklamową od podatnika belgijskiego (nieposiadającego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski). Zakup takiej usługi reklamowej stanowi dla polskiego podatnika import usługi reklamowej (opodatkowanej podatkiem VAT), który powinien wykazać w polach K_29 i K_30 części ewidencyjnej oraz uwzględnić w polach P_29 i P_30 części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT.

Z kolei miejsce świadczenia usług reklamowych na rzecz zagranicznych podatników (tj. podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej poza terytorium Polski) znajduje się najczęściej poza terytorium kraju. Powoduje to, że świadczenie takich usług najczęściej nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce.

Wysokość (stawka) VAT od usług reklamowych

Dla usług reklamowych nie zostało przewidziane stosowanie obniżonej stawki VAT ani zwolnienie od VAT. W konsekwencji świadczenie tych usług, co do zasady, jest opodatkowane VAT według stawki podstawowej, tj. 23%.

Przy czym podatnicy świadczący usługi reklamowe mogą - o ile możliwości tej nie wyłącza inna okoliczność niż świadczenie usług reklamowych - korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego (tj. zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT). W przypadku podatników korzystających z tego zwolnienia świadczenie usług reklamowych jest zwolnione z VAT.

Usługi reklamowe podlegają opodatkowaniu 23% stawką VAT.

Wykazywanie świadczenia usług reklamowych w nowym JPK_VAT

Jeżeli miejsce świadczenia (przez czynnego podatnika VAT) usług reklamowych znajduje się na terytorium kraju, świadczenie tych usług jest opodatkowane VAT według stawki 23%. Wówczas jest ono:

 1. wykazywane w polach K_19 i K_20 części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT,
 2. uwzględniane w polach P_19 i P_20 części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT.

Jeżeli natomiast miejsce świadczenia (przez czynnego podatnika VAT) usług reklamowych znajduje się poza terytorium kraju, świadczenie tych usług nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce. Wówczas świadczenie usług reklamowych jest:

 1. wykazywane w polu K_11 JPK_V7, a jeżeli jest to usługa, o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT (tj. usługa, którą należy wykazać w informacji podsumowującej - zob. pkt 3) - również w polu K_12 części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT,
 2. uwzględniane w polu P_11 JPK_V7, a jeżeli jest to usługa, o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT - również w polu P_12 części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT,
 3. wykazywane w części E. informacji podsumowującej VAT-UE - gdy usługi reklamowe można zaliczyć do usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, tj.:
  • miejsce ich świadczenia zostało ustalone na podstawie art. 28b ustawy o VAT,
  • zostały wykonane na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,
  • są świadczone na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju,
  • usługi te nie korzystają ze zwolnienia od podatku od wartości dodanej lub nie są opodatkowaną stawką 0%,
  • do zapłaty podatku od wartości dodanej z tytułu ich świadczenia są zobowiązani usługobiorcy.

Polski czynny podatnik VAT oraz VAT UE wykonał usługę reklamową na rzecz podatnika niemieckiego (nieposiadającego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski). Świadczenie tej usługi reklamowej nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce. Dlatego podatnik powinien udokumentować transakcję poprzez wystawianie faktury bez danych dotyczących stawki (ewentualnie ze stawką "NP") i kwoty podatku. W zamian powinien umieścić na fakturze adnotację "odwrotne obciążenie" oraz numery VAT UE stron, a następnie:
1) wykazać w polach K_11 i K_12 części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT (z kodem GTU_12),
2) uwzględnić w polach P_11 i P_12 części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT,
3) wykazać w części E. informacji podsumowującej VAT-UE.

Oznaczanie usług reklamowych kodem GTU_12

Od 1 października 2020 r. świadczenie określonych przepisami usług o charakterze niematerialnym powinno być oznaczane przez wskazanie liczby 12 w ewidencji VAT oraz wpisanie wartości 1 w polu GTU_12 części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT. Jak z tego wynika, do oznaczanych w ten sposób usług należą także usługi reklamowe (oraz często do nich bardzo podobne usługi marketingowe).

W konsekwencji wykazując faktury dokumentujące świadczenie usług reklamowych:

 • podlegających opodatkowaniu VAT w Polsce według stawki 23%, a także
 • niepodlegających opodatkowaniu VAT w Polsce ze względu na miejsce ich świadczenia znajdujące się poza terytorium kraju,

należy stosować w ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT oznaczenie GTU_12.

Usługi reklamowe wykazywane w ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT tylko na podstawie faktur podlegają obowiązkowi oznaczania kodem GTU_12.

Przykład
Podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących wykonał usługę reklamową dla podatnika A oraz osoby prywatnej B. Tylko pierwszą z tych usług podatnik udokumentował fakturą. W konsekwencji wykazując w ewidencji VAT oraz części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT usługę reklamową wykonaną dla podatnika A podatnik powinien zastosować kod GTU_12. Wykazując (na podstawie oznaczonego kodem WEW dowodu wewnętrznego) w ewidencji VAT oraz części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT usługę reklamową dla osoby prywatnej B podatnik nie powinien zastosować tego oznaczenia.

Kodów GTU - jak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania dotyczące nowego pliku JPK_VAT - nie stosuje się również przy wykazywaniu w ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT importu usług. A zatem importu usług reklamowych nie należy oznaczać kodem GTU_12.

Oznaczanie usług reklamowych kodem EE

Również od 1 października 2020 r. istnieje obowiązek oznaczania (w ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT) kodem EE świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT (§ 10 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług). Powstaje pytanie, czy podatnik świadczący usługi reklamowe przez Internet powinien stosować kod EE. Z art. 7 ust. 3 lit. m rozporządzenia UE 282/2011 wynika, że do usług elektronicznych nie należy świadczenie usług reklamowych. Powoduje to, że świadczenie usług reklamowych przez Internet - zważywszy, że nie są to również usługi telekomunikacyjne ani usługi nadawcze - nie podlega obowiązkowi oznaczania kodem EE.

Usługi reklamowe, niezależnie od tego czy są świadczone przez Internet, czy nie, nie podlegają oznaczeniu kodem EE.

Obciążanie nabywców usług reklamowych kosztami przekazywanych konsumentom towarów

Z orzecznictwa unijnego wynika, że w przypadku obciążania nabywcy usług reklamowych kosztami towarów (np. nagród czy prezentów) przekazywanych konsumentom otrzymywane przez podatnika świadczącego usługi reklamowe wynagrodzenie jest tylko częściowo wynagrodzeniem za świadczenie tych usług. W części (często w większości) wynagrodzenie to z punktu widzenia VAT stanowi wynagrodzenie płacone przez osobę trzecią (nabywcę usług marketingowych) za odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług na rzecz uczestników programów lojalnościowych, konkursów itp. (zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 7 października 2010 r. w połączonych sprawach C-53/09 oraz C-55/09). Analogiczne stanowisko reprezentują polskie sądy administracyjne, czego przykładem mogą być wyroki NSA z dnia:

 • 10 października 2014 r. (sygn. akt I FSK 1523/13),
 • 22 marca 2016 r. (sygn. akt I FSK 1954/14),
 • 22 marca 2016 r. (sygn. akt I FSK 1954/14),
 • 19 maja 2017 r. (sygn. akt I FSK 1517/15).

Jak czytamy w pierwszym z tych wyroków:

(…) wydawanie nagród klientom nieodpłatnie nie oznacza jeszcze, że czynność ta jest czynnością nieodpłatną, albowiem w tej sytuacji po prostu zapłaty dokonał nie klient, lecz zlecający. Z powyższego płynie wniosek, iż wynagrodzenie wypłacone Spółce przez zleceniodawców za wykonywane przez nią czynności obejmuje dwa elementy, z których jeden stanowi wynagrodzenie za dostawę towarów. Zatem opodatkowaniu podatkiem VAT - jako dostawa towarów - podlega tylko część wynagrodzenia otrzymanego od zleceniodawcy za przekazane towary. W zakresie pozostałej części wynagrodzenia, nieobejmującej dostawy towarów, właściwe będzie jej odrębne traktowanie dla celów opodatkowania podatkiem VAT - jako wynagrodzenie za świadczenie usługi.

Powoduje to, że świadczący usługę reklamową nie powinien obciążać nabywców kosztami przekazywanych konsumentom towarów poprzez uwzględnienie ich na fakturze w cenie świadczonych usług reklamowych. Powinno to nastąpić w inny sposób, np. poprzez wystawianie not obciążeniowych. Jeżeli mimo to nabywca otrzyma fakturę uwzględniającą w cenie usług reklamowych również koszt przekazanych konsumentom towarów, to i tak nie przysługuje mu prawo do odliczenia z niej VAT w części dotyczącej towarów (zob. przykładowo wyrok NSA z 26 czerwca 2014 r., sygn. akt I FSK 1112/13).

Świadczenie usług reklamowych a obowiązek dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

Usługi reklamowe nie należą do usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Powoduje to m.in., że:

 1. nabywcy usług reklamowych nie mają obowiązku opłacania ich nabycia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (art. 108a ust. 1a ustawy o VAT),
 2. podatnicy świadczący usługi reklamowe nie mają obowiązku oznaczania faktur dokumentujących świadczenie tych usług wyrazami "mechanizm podzielonej płatności" (art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT) i stosowania kodu MPP.

Dotyczy to również sytuacji, gdy w celu wykonania usług reklamowych podatnicy nabywają towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (np. usługi budowlane), których koszty uwzględniają w cenie świadczonych usług reklamowych. Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem mogą być interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z:

 • 12 grudnia 2019 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4012.451.2019.1.MK),
 • 28 lutego 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.818.2019.2.MWJ),
 • 13 lipca 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.271.2020.2.JO),
 • 17 lipca 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.278.2020.2.MM).

Jak czytamy w ostatniej z tych interpretacji:

"(…) należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w analizowanym przypadku realizuje on świadczenie złożone polegające na wykonaniu kompleksowej usługi reklamowej, co potwierdza wystawiana na rzecz kontrahenta faktura, z wskazaną jedną pozycją dotyczącej tej usługi. Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca na potrzeby świadczonych usług reklamowych nabywa szereg towarów i usługi, objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. Wnioskodawca kalkulując należne mu wynagrodzenie, uwzględnia m.in. koszty nabywanych towarów i usług jednocześnie wskazując, że bez nabycia ww. towarów i usług nie byłoby możliwe wyświadczenie przez Wnioskodawcę usługi reklamowej zgodnej z oczekiwaniami kontrahenta. W konsekwencji organ podatkowy wyjaśnił, że (…) skoro przedmiotem sprzedaży przez Wnioskodawcę jest/będzie świadczenie kompleksowe, sklasyfikowane w dziale PKWiU 73.1 "usługi reklamowe", które nie jest wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, to należy stwierdzić, że nie zachodzi/nie będzie zachodził obowiązek wynikający z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy, tj. obowiązek umieszczenia przez Wnioskodawcę na fakturach dokumentujących świadczenie kompleksowej usługi reklamowej wyrazów "mechanizm podzielonej płatności".

Podstawa prawna:

 • art. 28b, art. 28c, art. 28l pkt 4, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 100 ust. 1 pkt 4, art. 108a ust. 1a oraz załącznik nr 15 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2419

 • § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2326

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Powołane wyroki sądowe:

 • wyroki TSUE z 17 listopada 1993 r. w sprawach C-68/92 i C-73/92
 • wyroki TSUE z 7 października 2010 r. w połączonych sprawach C-53/09 oraz C-55/09
 • wyrok NSA z 10 października 2014 r. (sygn. akt I FSK 1523/13)
 • wyrok NSA z 22 marca 2016 r. (sygn. akt I FSK 1954/14)
 • wyrok NSA z 22 marca 2016 r. (sygn. akt I FSK 1954/14)
 • wyrok NSA z 19 maja 2017 r. (sygn. akt I FSK 1517/15)
 • wyrok NSA z 26 czerwca 2014 r. (sygn. akt I FSK 1112/13)
 • wyrok NSA z 9 czerwca 2009 r. (sygn. akt I FSK 510/08)

Powołane interpretacje podatkowe:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 maja 2014 r. (sygn. IPPP3/443-190/14-2/KC)
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 października 2014 r. (sygn. IPPP1/443-756/14-4/AP
 • interpretacja Dyrektora KIS z 12 grudnia 2019 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4012.451.2019.1.MK)
 • interpretacja Dyrektora KIS z 28 lutego 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.818.2019.2.MWJ)
 • interpretacja Dyrektora KIS z 13 lipca 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.271.2020.2.JO)
 • interpretacja Dyrektora KIS z 17 lipca 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.278.2020.2.MM)
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  18 maja 2021
  Zakres dat:

  Termin ważności banderol na wyroby spirytusowe przedłużony do 31 grudnia 2021 r.

  Akcyza na wyroby spirytusowe. Ustawodawca przedłużył do 31 grudnia 2021 r. okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych.

  Zmiany w PIT od 2022 roku - kto zyska, a kto straci?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - kto zyska, a kto straci? Celem zmian podatkowych w Polskim Ładzie jest wyrównanie szans na dobre życie między najwięcej i najmniej zarabiającymi - deklarowali 17 maja 2021 r. Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński i przedstawiciele Ministerstwa Finansów na spotkaniu prasowym. Kto zapłaci w 2022 roku mniejszy PIT, a kto większy?

  "Ulga dla klasy średniej" - niższy PIT dla zarabiających do 11 tys. zł miesięcznie

  Ulga dla klasy średniej w PIT. Specjalny algorytm obliczy wysokość odpisu, czyli ulgi podatkowej, z której będzie mogła skorzystać klasa średnia; dzięki temu ci, którzy mogliby stracić na zmianach przewidzianych w Polskim Ładzie, nie stracą - poinformowali 17 maja 2021 r. przedstawiciele resortu finansów. Wiceminister Jan Sarnowski powiedział, że celem "ulgi dla klasy średniej" jest to, aby całościowy prezentowany pakiet zmian nie prowadził do tego, że jakikolwiek pracownik zarabiający do 11 tys. zł miesięcznie musiałby dopłacić przynajmniej złotówkę.

  Polski Ład, czyli wyższe podatki dla przedsiębiorców

  Polski Ład a podatki przedsiębiorców. Zjednoczona Prawica przedstawiła Polski Ład, czyli nowy program społeczno-gospodarczy na okres pocovidowy. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

  Lokaty a obligacje - opłacalność

  Lokaty a obligacje - opłacalność. Inflacja i niemal nieoprocentowane lokaty to prosty przepis na to, abyśmy za nasze oszczędności mogli z czasem kupić coraz mniej. W ciągu zaledwie 12 miesięcy siła nabywcza każdych 10 tysięcy trzymanych na rocznej lokacie spadła o 352 złote. Obligacje skarbowe wygrywają z lokatami tym, że łatwo je kupić, a w regulaminach próżno szukać gwiazdek. Niekoniecznie jednak udaje się dzięki nim zachować siłę nabywczą oszczędności. Zwłaszcza przy coraz szybszej inflacji.

  Spółka komandytowa podatnikiem CIT – ograniczenia w zwolnieniu z opodatkowania dochodu komandytariusza

  Zdążyliśmy się przyzwyczaić, że spółki komandytowe kojarzyły się z optymalną formą prowadzenia biznesu. Z jednej strony z uwagi na ograniczoną odpowiedzialność wspólników-komandytariuszy za zobowiązania spółki, z drugiej natomiast ze względu na ich transparentność podatkową i brak opodatkowania zysku generowanego przez samą spółkę. Dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowania spółek komandytowych straciły jednak na znaczeniu z początkiem 2021 r. (względnie z 1 maja 2021 r.), gdyż od tego czasu w spółkach komandytowych występuje już efekt podwójnego opodatkowania dochodów, zarówno na poziomie samej spółki (CIT) jak również na poziomie wspólników (CIT w przypadku osób prawnych bądź PIT w przypadku osób fizycznych).

  Polski Ład. Jakie zmiany dla przedsiębiorcy?

  Polski Ład a przedsiębiorcy. Rząd opiera strategię społeczno-gospodarczą na najbliższe lata na pięciu filarach. Pandemia spowodowała, że najważniejszy stał się system ochrony zdrowia.

  Podatkowy Polski Ład. Jak wpłynie na wynagrodzenie?

  Polski Ład został zaprezentowany 15 maja. Ważna część programu to zapowiadany „reset podatkowy”, czyli zmiany w przepisach dotyczących podatków, zwłaszcza w PIT. Czy wprowadzone będą też zmiany w innych podatkach? Jak wpłyną na wynagrodzenie? Komentuje ekspert Grant Thornton.

  Polski Ład - zmiany w PIT i brak odliczenia składki zdrowotnej

  Polski Ład - zmiany w PIT. Polski Ład premiuje najmniej zarabiających, lepiej zarabiający będą szukać optymalizacji - ocenił ekspert podatkowy Marek Kolibski z kancelarii KNDP. Dodał, że naliczanie składki zdrowotnej od dochodu i brak możliwości odliczenia jej od podatku to podwójne uderzenie w polskich przedsiębiorców.

  10-krotne podniesienie kwoty wolnej od podatku a szara strefa

  Polski Ład - kwota wolna od podatku. 10-krotne podniesienie kwoty wolnej od podatku pomoże w walce z szarą strefą - komentuje rozwiązania podatkowe zawarte w Polskim Ładzie Jakub Sawulski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

  Polski Ład: gospodarka, biznes, budownictwo

  Polski Ład: gospodarka, biznes, budownictwo. Nowa Polityka Przemysłowa Polski i polityka eksportowa, Tarcza Prawna i ustawa o fundacji rodzinnej, reforma planowania przestrzennego i instytucji rynku pracy, praca zdalna i cyfryzacja procedur inwestycyjno-budowlanych - to najważniejsze inicjatywy, związane z rozwojem polskiej gospodarki, za które w ramach Polskiego Ładu odpowiada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

  Nowe ulgi podatkowe dla firm - plany MF

  Nowe ulgi podatkowe dla firm. Ministerstwo Finansów planuje udogodnienia dla dużych inwestorów, ulgi podatkowe związane z powrotem do Polski oraz przeniesieniem tu działalności, ulgi na prototyp i robotyzację - informuje PAP wiceminister finansów Jan Sarnowski. Dodał, że MŚP dostaną ulgę dotyczącą wejście na giełdę.

  Polski Ład. Oddzielenie składek zdrowotnych od PIT-u

  Polski Ład. Oddzielenie składek zdrowotnych od PIT-u. Oddzielenie składek zdrowotnych od PIT-u to najważniejszy podatkowy element Polskiego Ładu - uważa dyrektor Fundacji Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA dr Michał Myck. Jego zdaniem ciekawym rozwiązaniem jest zwolnienie z podatku dochodów z pracy uzyskiwanych przez osoby w wieku emerytalnym.

  Polski Ład. Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze - 110 zł za ha

  Polski Ład - zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Zwiększenie stawki dopłat do paliwa rolniczego ze 100 do 110 zł za ha; przygotowanie ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym; mniejsza biurokracja i większa możliwość prowadzenia działalności gospodarczej - m.in. takie rozwiązania przygotowano w "Polskim Ładzie" dla rolników.

  Prawo celne - zmiany od 1 czerwca 2021

  Prawo celne. W Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Zmiany od 1 czerwca 2021 r.

  Mariański: podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł jak najbardziej zasadne

  Kwota wolna od podatku. Zaprezentowany 15 maja w Polskim Ładzie program podatkowy zakładający poprawę sytuacji osób o dochodach minimalnych należy ocenić pozytywnie, a podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł jest jak najbardziej zasadne - uważa przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych prof. Adam Mariański.

  Kościński: Restart podatkowy zajmuje ważne miejsce w Polskim Ładzie

  Polski Ład a podatki. Restart podatkowy zajmuje ważne miejsce w Polskim Ładzie; chcemy, by w kieszeniach Polaków zostawało więcej pieniędzy - zapewnia minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Polski Ład: emerytury do 2,5 tys. zł bez podatku

  Polski Ład a emerytury. W ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 zł – przewiduje Polski Ład. Są również rozwiązania na rzecz wydłużania okresu aktywności zawodowej seniorów.

  Polski Ład. Drugi próg podatkowy z 85 tys. zł do 120 tys. zł

  Polski Ład. Drugi próg podatkowy zostanie podniesiony z obecnych 85 tys. zł do 120 tys. zł. Polski Ład zakłada również podniesienie kwoty wolnej od podatków dla wszystkich pracujących Polaków (18 mln osób) do 30 tys. zł. Jakie jeszcze zmiany podatkowe przewiduje Polski Ład?

  Kwota wolna od podatku PIT - 30 tys. zł od 2022 roku

  Kwota wolna od PIT. Nowa kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł będzie dotyczyć wszystkich podatników PIT rozliczanych wg skali podatkowej, czyli nie tylko pracowników ale również m.in. przedsiębiorców. Będzie powszechna, nie będzie maleć z rosnącymi dochodami. Wejdzie w życie w styczniu 2022, czyli będzie obowiązywać w rozliczeniu za przyszły rok. Tak doprecyzował Jan Sarnowski, wiceminister finansów, informacje podane podczas prezentacji Polskiego Ładu w dniu 15 maja 2021 r.

  Prezentacja Polskiego Ładu [spot]

  Nowy Polski Ład. W sobotę o godz. 10 rozpocznie się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, na której zostanie zaprezentowany Polski Ład, czyli nowy społeczno-gospodarczy program ugrupowania na okres pocovidowy. [Spot zapowiadający Polski Ład]

  Wymiana udziałów lub akcji a podatek dochodowy - interpretacja ogólna

  Wymiana udziałów lub akcji a podatek dochodowy. 7 maja 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał interpretację ogólną w sprawie stosowania przepisów o podatku dochodowym regulujących transakcje wymiany udziałów (akcji). Przyjęta przez Ministra wykładnia uznaje za prawidłową taką interpretację przepisów art. 24 ust. 8a- 8c ustawy PIT oraz art. 12 ust. 4d, 11 i 12 ustawy CIT, która dopuszcza ich stosowanie również w modelu, w którym większość głosów w spółce nabywanej jest uzyskiwana przez spółkę nabywającą w wyniku nabycia udziałów (akcji) w tej spółce od większej liczby udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki w drodze odrębnych transakcji zawartych w okresie 6 miesięcy. Publikujemy pełną treść tej interpretacji.

  Jak chronić dane firmy na pendrive'ach (przenośnych pamięciach USB)?

  Ochrona danych. Po 25 latach od premiery oficjalnej specyfikacji USB 1.0, USB pozostaje kamieniem węgielnym w kategorii interfejsu sprzętu komputerowego – poczynając od serwerów, a kończąc na smartfonach. Przenośne pamięci USB zyskały ogromną popularność dzięki prostocie rozwiązania typu plug-and-play. Ta wygoda wiąże się z pewnym kompromisem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych. Zabezpieczenia mogą przybrać różne formy: od wykorzystania gotowych do użycia urządzeń szyfrowanych sprzętowo, po bardziej rozbudowane i dopasowane do konkretnej firmy rozwiązania. Jak skutecznie zapewnić ochronę?

  Czy kara umowna wypłacona przez dłużnika solidarnego jest kosztem?

  Kara umowna wypłacona przez dłużnika solidarnego stanowi jego koszt uzyskania przychodu. Przedsiębiorca wygrał w NSA spór z fiskusem w tej sprawie.

  Korekta JPK_V7 bez czynnego żalu

  Korekta JPK_V7. Złożenie korekty Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7 nie będzie wymagało przesłania tzw. czynnego żalu. W sprawie interweniował Rzecznik MŚP.