Kategorie

Nowe deklaracje VAT za lipiec 2018 – jak uzyskać zwrot lub zapłacić podatek z rachunku VAT

Nowe deklaracje VAT za lipiec 2018 – jak uzyskać zwrot lub zapłacić podatek z rachunku VAT
Nowe deklaracje VAT za lipiec 2018 – jak uzyskać zwrot lub zapłacić podatek z rachunku VAT
Od rozliczenia za lipiec 2018 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-7, wersja 18. Natomiast dla rozliczeń kwartalnych, począwszy od rozliczenia za III kwartał 2018 r., obowiązuje wersja 12 deklaracji VAT-7K. W nowych deklaracjach zmieniły się m.in. zasady ubiegania się o zwrot VAT. Podatnik, który będzie płacił VAT z rachunku VAT, będzie musiał zaznaczać dodatkową pozycję.

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2019. Podatki, rachunkowość, prawo pracy i ZUS

VAT 2019

Na początku przypomnijmy zasady składania i wypełniania deklaracji VAT-7/VAT-7K:

● od rozliczenia za styczeń lub I kwartał 2018 r. deklaracje mogą być składane wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli w systemie e-deklaracji;

Złożenie deklaracji w wersji papierowej jest zagrożone karą grzywny (art. 56 § 4 Kodeksu karnego skarbowego). Najniższa kara wynosi 10 stawek dziennych, a najwyższa 720 stawek dziennych. Stawka dzienna nie może być natomiast niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia, ani też przekraczać jej czterystukrotności. Najniższe wynagrodzenie w 2018 r. wynosi 2100 zł brutto, dlatego najniższa stawka dzienna wynosi 70 zł, a najwyższa 840 000 zł.

● kwoty w deklaracji wpisujemy w pełnych złotych. Zaokrągla się je w następujący sposób:

- wartości poniżej 50 groszy pomija się,

- wartości wynoszące 50 groszy i powyżej zaokrągla się do najbliższej liczby całkowitej;

Polecamy: Jak stosować split payment

● wszystkie wartości ujemne poprzedza się znakiem minus (-);

● deklaracje składamy do urzędu skarbowego właściwego ze względu na:

- miejsce zamieszkania - gdy rozliczamy VAT jako osoba fizyczna,

- adres siedziby - gdy rozliczamy VAT jako spółka, stowarzyszenie, fundacja czy gmina albo inna jednostka organizacyjna,

- adres stałego miejsca prowadzenia działalności - gdy nie mamy w Polsce siedziby ani miejsca zamieszkania;

W pozostałych przypadkach deklarację VAT-7/VAT-7K składamy do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

● składając korektę deklaracji VAT-7, podatnik nie musi załączać pisma wyjaśniającego przyczyny korygowania deklaracji.

W nowych deklaracjach nie zmieniły się pozycje ani zasady wypełniania części A, C i D deklaracji VAT-7/VAT-7K. Zmieniły się natomiast zasady wypełniania części B, E, F, G, H deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Od rozliczenia za lipiec obowiązują również nowe wzory deklaracji VAT-8(9), VAT-12(4) i VAT-9M(8).

Polecamy: Biuletyn VAT

1. Dane identyfikujące w nowej deklaracji

W nowej deklaracji podatnik niebędący osobą fizyczną (czyli wszystkie spółki) będzie wpisywał tylko swoją pełną nazwę. Nie trzeba będzie podawać numeru REGON. Natomiast osoby fizyczne nadal będą podawać imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Dla każdego podatnika numer NIP jest podstawowym identyfikatorem podatkowym.

2. Nowe zasady zwrotu podatku

Od rozliczenia za lipiec lub III kwartał 2018 r. obowiązują nowe zasady ubiegania się o zwrot VAT. W związku z tym ustawodawca zmienił deklaracje VAT-7/VAT-7K, dostosowując je do nowych regulacji.

2.1. Zwrot VAT w terminie 25 dni

Od rozliczenia za lipiec lub III kwartał 2018 r. podatnik, który będzie chciał uzyskać zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni od złożenia deklaracji, będzie mógł to zrobić na dwa sposoby, wnioskując o zwrot:

● na rachunek VAT lub

● na swój rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym.

2.1.1. Zwrot na rachunek VAT

Pierwszy sposób jest nowością i wynika z wprowadzenia do ustawy o VAT systemu podzielonej płatności, czyli split payment. Zwrot na rachunek VAT będzie przysługiwał niezależnie od tego, czy i jak faktury zakupowe zostaną opłacone. Ustawodawca nie przewidział w tym przypadku żadnych dodatkowych warunków. Należy jednak pamiętać, że podatnik nie może swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku VAT.

Aby uzyskać zwrot na rachunek VAT, wypełniamy w nowej deklaracji następujące pozycje:

poz. 56 „Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym” - w tej pozycji, tak jak w poprzedniej wersji deklaracji, podatnik będzie wpisywał kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym;

poz. 57 „Kwota do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika” - w tej pozycji, tak jak w poprzedniej wersji deklaracji, wykazujemy całą kwotę z poz. 56, jeśli chcemy uzyskać ją do zwrotu, lub tylko część - wtedy pozostałą należność wpisujemy w poz. 62 „Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy”;

poz. 58 „na rachunek VAT” - jest to nowa pozycja, w której podatnik będzie wpisywał, jaka kwota zwrotu ma zostać przelana na rachunek VAT; oznacza to, że podatnik będzie decydował, jaka kwota jest do zwrotu na rachunek VAT, a jaka ma być zwrócona na dotychczasowych zasadach; oczywiście może zadecydować, że cała kwota ma być przelana na rachunek VAT, lub w ogóle nie skorzystać z tej opcji;

poz. 68 „Podatnik wnioskuje o zwrot na rachunek VAT (wykazany w poz. 58)” - jest to nowa pozycja, którą podatnik będzie wypełniał, jeśli wpisał kwotę w poz. 58; w takiej sytuacji będzie musiał zaznaczyć kwadrat „tak”; wypełnienie tej pozycji będzie oznaczało, że podatnik wnioskuje o zwrot na rachunek VAT;

poz. 69 „Wniosek o zwrot podatku (VAT-ZZ)” - w tej pozycji należy zaznaczyć kwadrat „nie”;

poz. 70 „Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT)” - w tej pozycji również zaznaczamy kwadrat „nie”.

PRZYKŁAD

Spółka wykazała w deklaracji za lipiec nadwyżkę w wysokości 60 000 zł. Zadysponowała 30 000 zł do zwrotu na rachunek VAT, a pozostałą część do przeniesienia na następny miesiąc. W tym przypadku rozliczenie będzie wyglądać w następujący sposób:

 Deklaracja VAT-7 za lipiec

2.1.2. Zwrot na rachunek bankowy

Aby uzyskać zwrot na rachunek bankowy, podatnik musi spełnić warunki wskazane w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Warunki muszą być spełnione na dzień złożenia deklaracji. Od 1 lipca 2018 r. nic w tym zakresie się nie zmieniło.

Tabela Warunki uzyskania zwrotu w terminie 25 dni na rachunek bankowy

Lp.

Warunki

1

2

1.

Kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, z poprzednich okresów rozliczeniowych, wynikają z:

a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

b) faktur innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,

c) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji celnych i zostały przez podatnika zapłacone,

d) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji

2.

Kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł

3.

Podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

4.

Podatnik przez 12 kolejnych miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje miesięczne lub kwartalne

Aby uzyskać zwrot na rachunek VAT, należy wypełnić w nowej deklaracji następujące pozycje:

poz. 56 „Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym” - w tej pozycji, tak jak w poprzedniej wersji deklaracji, podatnik będzie wpisywał kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym;

poz. 57 „Kwota do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika” - w tej pozycji, tak jak w poprzedniej wersji deklaracji, wykazujemy całą kwotę z poz. 56, jeśli chcemy uzyskać ją do zwrotu, lub tylko część, a pozostałą wpisujemy w poz. 62 „Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy”;

poz. 59 „w terminie 25 dni (art. 87 ust. 6)”- jest to pozycja, w której podatnik będzie wpisywał, jaka kwota zwrotu ma zostać przelana na rachunek bankowy w terminie 25 dni;

poz. 69 „Wniosek o zwrot podatku (VAT-ZZ)” - w tej pozycji należy zaznaczyć kwadrat „nie”;

poz. 70 „Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT)” - w tej pozycji zaznaczamy kwadrat „tak”; w nowej wersji deklaracji ustawodawca posługuje się już wprost wzorem wniosku VAT-ZT, który nie jest wnioskiem formalnym określonym w rozporządzeniu MF; wzór tego wniosku został opracowany przez organy podatkowe i był powszechnie stosowany mimo braku takiego obowiązku; wynika to z faktu, że obecnie każdy podatnik VAT wysyła deklarację w formie elektronicznej i jeśli zaznaczył, że składa wniosek o przyspieszony zwrot, to ten formularz podłączał się automatycznie; tak samo będzie w nowej wersji deklaracji; nie będzie już jednak wątpliwości, że składając wniosek o przyspieszony zwrot, należy wypełnić formularz VAT-ZT.

Na podatniku nie ciąży obowiązek szczególnego umotywowania wniosku. Wystarczy, że poda w nim, iż spełnia warunki, które uzasadniają zwrot tego podatku w przyspieszonym terminie, i że jest to korzystne lub niezbędne dla sytuacji finansowej firmy.

Należy pamiętać, że podatnik musi złożyć w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Dokumenty te trzeba złożyć zawsze, gdy występujemy o zwrot w terminie 25 dni na rachunek bankowy. Nie czekamy na wezwanie urzędu skarbowego. Jest to jeden z warunków uzyskania zwrotu w terminie 25 dni. Brak dokumentów powoduje, że organ podatkowy może odmówić prawa do zwrotu w tym terminie, bez wezwania podatnika do uzupełnienia braków. To podatnik musi udowodnić, że spełnia warunki. Obowiązek ten istnieje nadal, mimo że deklaracja i wniosek są składane elektronicznie.

PRZYKŁAD

Spółka wykazała w deklaracji za lipiec nadwyżkę w wysokości 60 000 zł. Zadysponowała 30 000 zł do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 25 dni, a pozostałą część do przeniesienia na następny miesiąc. Na dzień złożenie deklaracji wszystkie warunki zostały spełnione. Do deklaracji został dołączony wniosek VAT-ZT. W tym przypadku rozliczenie będzie wyglądać w następujący sposób:

Wypełniona deklaracja VAT-7 (części E i G) oraz wniosek VAT-ZT (część B)

2.2. Zwrot w terminie 60 dni

Zasady zwrotu w terminie 60 dni nie uległy zmianie. Nadal jest to podstawowy termin zwrotu. Aby uzyskać zwrot podatku w tym terminie, nie trzeba zasadniczo składać wniosków. Wystarczy samo zadeklarowanie kwoty zwrotu w deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Aby uzyskać zwrot na rachunek VAT, wypełniamy w nowej deklaracji następujące pozycje:

poz. 56 „Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym” - w tej pozycji, tak jak w poprzedniej wersji deklaracji, podatnik będzie wpisywał kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym;

poz. 57 „Kwota do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika” - w tej pozycji, tak jak w poprzedniej wersji deklaracji, wykazujemy całą kwotę z poz. 56, jeśli chcemy uzyskać ją do zwrotu, lub tylko część, a pozostałą wpisujemy w poz. 62 „Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy”;

poz. 60 „w terminie 60 dni” - wpisujemy kwotę, jaka ma być zwrócona w terminie 60 dni;

poz. 69 „Wniosek o zwrot podatku (VAT-ZZ)” - w tej pozycji należy zaznaczyć kwadrat „nie”;

poz. 70 „Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT)” - w tej pozycji zaznaczamy kwadrat „nie”.

Od zasady, że zwrot VAT w terminie 60 dni nie wymaga złożenia wniosku, istnieje wyjątek. Umotywowany wniosek o zwrot VAT musi być złożony, gdy podatnik dokonuje sprzedaży towarów i usług, które podlegają opodatkowaniu poza terytorium naszego kraju, i nie dokonuje sprzedaży opodatkowanej w Polsce. Umotywowanie wniosku polega na konieczności wykazania przez podatnika spełnienia warunków, od których uzależniony jest zwrot VAT. W stosunku do tak złożonego wniosku naczelnikowi urzędu skarbowego nie przysługuje uznaniowa swoboda oceny w zakresie uprawnienia do zwrotu. Ocenie tej podlega jedynie sam fakt spełnienia wymogów do zwrotu VAT określonych na podstawie art. 87 ust. 5 ustawy o VAT.

Aby uzyskać zwrot w terminie 60 dni, w przypadku gdy trzeba złożyć wniosek, należy wypełnić w nowej deklaracji następujące pozycje:

poz. 56 „Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym” - w tej pozycji, tak jak w poprzedniej wersji deklaracji, podatnik będzie wpisywał kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym;

poz. 57 „Kwota do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika” - w tej pozycji, tak jak w poprzedniej wersji deklaracji, wykazujemy całą kwotę z poz. 56, jeśli chcemy uzyskać ją do zwrotu, lub tylko część, a pozostałą wpisujemy w poz. 62 „Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy”;

poz. 60 „w terminie 60 dni” - wpisujemy kwotę, jaka ma być zwrócona w terminie 60 dni;

poz. 69 „Wniosek o zwrot podatku (VAT-ZZ)” - w tej pozycji należy zaznaczyć kwadrat „tak”; w nowej wersji deklaracji ustawodawca posługuje się już wprost wzorem wniosku VAT-ZZ, który nie jest wnioskiem formalnym określonym w rozporządzeniu MF; wzór tego wniosku został opracowany przez organy podatkowe i był powszechnie stosowany mimo braku takiego obowiązku; wynika to z faktu, że obecnie każdy podatnik VAT wysyła deklarację w formie elektronicznej i gdy zaznaczył, że składa wniosek o przyspieszony zwrot, to ten formularz podłączał się automatycznie; tak samo będzie w nowej wersji deklaracji; nie będzie już jednak wątpliwości, że składając wniosek o przyspieszony zwrot, należy wypełnić formularz VAT-ZZ;

poz. 70 „Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT)” - w tej pozycji zaznaczamy kwadrat „nie”.

PRZYKŁAD

Spółka wykonała w lipcu jedynie usługi budowlane, których miejsce świadczenia znajdowało się w Szwecji. W Polsce kupiła jednak towary i usługi, od zakupu których przysługiwało jej prawo do odliczenia VAT. W związku z tym wystąpiła o zwrot VAT w wysokości 32 000 zł. Do deklaracji dołączyła wniosek VAT-ZZ. Sposób rozliczenia w deklaracji będzie wyglądał w następujący sposób:

 Deklaracja VAT-7 (części E i G) i wniosek VAT-ZZ (część B)

2.3. Zwrot w terminie 180 dni

Podatnik czeka najdłużej na zwrot podatku, gdy w okresie rozliczeniowym nie wykonał ani czynności opodatkowanych na terytorium kraju, ani dostawy towarów lub świadczenia usług podlegających opodatkowaniu poza terytorium kraju. Wówczas na umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową podatnikowi przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia. W tej sytuacji możliwe jest skrócenie oczekiwania na zwrot podatku ze 180 do 60 dni. Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokona szybszego zwrotu podatku, tj. w terminie 60 dni, ale pod warunkiem, że podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w wysokości odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku. Zabezpieczeniem majątkowym może być w tym przypadku np. gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, poręczenie banku, weksel, czek czy papiery wartościowe na okaziciela.

Otrzymanie zwrotu podatku naliczonego w terminie 180 dni wymaga przede wszystkim złożenia wraz z deklaracją podatkową umotywowanego wniosku w tej sprawie. W nowej deklaracji zostało już wprost wskazane, że musi to być formularz VAT-ZZ.

Aby uzyskać zwrot w terminie 180 dni, gdy musimy złożyć wniosek, wypełniamy w nowej deklaracji następujące pozycje:

poz. 56 „Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym” - w tej pozycji, tak jak w poprzedniej wersji deklaracji, podatnik będzie wpisywał kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym;

poz. 57 „Kwota do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika” - w tej pozycji, tak jak w poprzedniej wersji deklaracji, wykazujemy całą kwotę z poz. 56, jeśli chcemy uzyskać ją do zwrotu, lub tylko część, a pozostałą wpisujemy w poz. 62 „Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy”;

poz. 61 „w terminie 180 dni” - wpisujemy kwotę, jaka ma być zwrócona w terminie 180 dni;

poz. 69 „Wniosek o zwrot podatku (VAT-ZZ)” - w tej pozycji należy zaznaczyć kwadrat „tak”; w nowej wersji deklaracji ustawodawca posługuje się już wprost wzorem wniosku VAT-ZZ, który nie jest wnioskiem formalnym określonym w rozporządzeniu MF; wzór tego wniosku został opracowany przez organy podatkowe i był powszechnie stosowany mimo braku takiego obowiązku; wynika to z faktu, że obecnie każdy podatnik VAT wysyła deklarację w formie elektronicznej i jeśli zaznaczył, że składa wniosek o przyspieszony zwrot, to ten formularz podłączał się automatycznie; tak samo będzie w nowej wersji deklaracji; nie będzie już jednak wątpliwości, że składając wniosek o przyspieszony zwrot, należy wypełnić formularz VAT-ZZ;

poz. 70 „Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT)” - w tej pozycji zaznaczamy kwadrat „nie”.


3. Kwota VAT do wpłaty

Jeśli kwota VAT należnego z części C jest większa od kwoty VAT naliczonego z części D.3, oznacza to, że podatnik musi zapłacić VAT do urzędu. Podatnik wpisuje kwotę tej nadwyżki w poz. 54 „Kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu” i kończy rozliczenie w tej części deklaracji.

W związku z wprowadzeniem systemu split payment podatnik, który zapłaci cały podatek z rachunku VAT przed terminem, może obniżyć kwotę do wpłaty. W takim przypadku kwota w poz. 54  jest wpisywana w pełnej wysokości, tylko kwota do wpłaty na rachunek bankowy jest obniżana o przysługującą zniżkę. Dodatkowo w poz. 67 „Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy” zaznaczamy kwadrat „tak”.

To jedyna zmiana w tym zakresie.

Fragment deklaracji VAT-7

4. Ulga na złe długi

Zasady korzystania z ulgi na złe długi przez sprzedawców nie uległy zmianie. Nadal oprócz korekty sprzedaży w części C deklaracji sprzedawca musi złożyć formularz VAT-ZD wraz z deklaracją. Dlatego w poz. 71 „Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (VAT-ZD)” zaznacza kwadrat nr 1 „tak”. Wtedy VAT-ZD podłącza się automatycznie do deklaracji VAT-7/VAT-7K. Należy go tylko wypełnić.

W nowej deklaracji zrezygnowano z pozycji, w której podatnik wpisywał liczbę załączników składanego formularza VAT-ZD. Obecnie, gdy deklaracje VAT-7/VAT-7K i informacje VAT-ZD są składane wyłącznie w formie elektronicznej, liczba pozycji w informacji VAT-ZD rozwija się automatycznie. Podatnik niezależnie od liczby korygowanych faktur składa jeden formularz. Dlatego nie było podstaw, aby nadal ta pozycja była w deklaracji.

5. Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika

W nowej deklaracji w części H nie ma już pozycji przeznaczonej na podpis podatnika. Jest to zmiana techniczna wynikająca z faktu, że deklaracje VAT-7/VAT-7K składane są wyłącznie elektronicznie. Dlatego podatnicy wysyłający deklaracje muszą je opatrzyć wyłącznie podpisem elektronicznym. Jak wynika z rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, deklaracje VAT-7/VAT-7K co do zasady muszą być opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tylko deklaracje VAT-7/VAT-7K składane przez podatnika będącego osobą fizyczną mogą być opatrywane innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań. Podpis ten jest oparty na zestawie unikatowych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika, tj.:

1) identyfikatorze podatkowym NIP albo numerze PESEL,

2) imieniu (pierwszym),

3) nazwisku,

4) dacie urodzenia,

5) kwocie przychodu.

Nadal trzeba będzie wpisać dane kontaktowe i informacyjne:

● imię i nazwisko podatnika lub osoby go reprezentującej,

● telefon kontaktowy,

● datę wypełnienia deklaracji,

● adres e-mail - jest to nowa pozycja w deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Identyczne zmiany wprowadzono również w deklaracji VAT-8/VAT-9M. W deklaracji VAT-12 nadal jest pozycja przeznaczona na podpis podatnika, gdyż można je składać również w wersji papierowej.

Podstawa prawna:

● art. 87 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 650

● § 1-4 rozporządzenia Ministra Finansów z 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2018 r. poz. 856

Joanna Dmowska

Ekspert w zakresie VAT

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.