Kategorie

Jaka stawka VAT na kanapki?

Jaka stawka VAT na kanapki?
Jaka stawka VAT na kanapki?
Codziennie w biurowcach, kawiarniach i innych punktach sprzedaży sprzedaje się tysiące gotowych do spożycia, ładnie zapakowanych kanapek z kilkudniowym terminem przydatności do spożycia. Okazuje się, że mogą powstać wątpliwości jaką stawką VAT ta sprzedaż powinna być opodatkowana.

Jeden z producentów zapakowanych kanapek, gotowych do spożycia, z 5-dniowym terminem przydatności do spożycia uważał, że właściwa jest stawka 5% VAT. Okazało się jednak, że się mylił. Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja z 13 września 2018 r.) sprzedaż (dostawa) takich kanapek powinna być opodatkowana 8% stawką VAT.

Kanapki gotowe - klasyfikacja statystyczna i stawka VAT

Ów producent kanapek zwrócił się z zapytaniem do Urzędu Statystycznego z pytaniem o klasyfikację statystyczną takich kanapek. Otrzymał odpowiedź, że zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w X oraz zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (PKWiU 2015), omawiany wyrób mieści się w grupowaniu PKWiU 10.89.16.0.

Natomiast w oparciu o paragraf 3 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do 31 grudnia 2018 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008), omawiany wyrób mieści się w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0.

PKWiU 2008 będzie stosowana dla celów podatkowych także w 2018 roku

Udzielając interpretacji podatkowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poinformował na wstępie, że:

1) Zaliczanie danego produktu (lub usługi) do odpowiedniego grupowania statystycznego jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z  poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

2) W razie wątpliwości przy zaliczaniu produktu lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU można wystąpić w tej sprawie z pisemnym wnioskiem do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi.

3) Dyrektor KIS nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Takie przyporządkowanie nie może być przedmiotem interpretacji podatkowej. Dlatego też w przypadku w przypadku wskazania przez podatnika we wniosku o indywidualną interpretację podatkową błędnej klasyfikacji PKWiU wydana na tej błędnej podstawie interpretacja nie chroni podatnika.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Na podstawie art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi opodatkowane VAT, wymienione w klasyfikacjach statystycznych, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy o VAT lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.  Oznacza, to, że symbole klasyfikacji PKWiU stosuje się jedynie w określonych w ustawie lub rozporządzeniach sytuacjach, tzn. gdy przepis wprost odnosi się do symbolu PKWiU.

Jak wiadomo obecnie podstawową stawką VAT jest 23%. Funkcjonują jednocześnie stawki obniżone 8% i 5%.

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT, gdzie zostały wymienione towary i usługi opodatkowane 8% stawką VAT , w poz. 48 wskazano symbol PKWiU ex 10.89.19.0 – „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%”.

Trzeba tu wskazać, ze na podstawie art. 2 pkt 30 ustawy o VATprzez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

To oznaczenie „ex” przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Z wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU wynika, że grupowanie PKWiU 10.89.19.0 obejmuje:

 • ekstrakt słodowy zawierający dekstryny, maltozę, białka, witaminy, enzymy i substancje smakowo-zapachowe,
 • syropy izoglukozowe,- miód sztuczny i karmel,
 • słodycze, gumy do żucia zawierające syntetyczne środki słodzące zamiast cukru,
 • gotową żywność łatwo psującą się,
 • bitą śmietanę pakowaną w puszki pod ciśnieniem,
 • ser fondue,
 • aromatyzowane lub barwione syropy glukozowe,
 • koncentraty białkowe,
 • przetwory spożywcze z mąki, mączki, skrobi itp.,
 • tabletki aloesowe w opakowaniu do sprzedaży detalicznej, stosowane jako suplement diety, wzmacniający odporność organizmu na przeziębienia oraz dające ulgę w zaburzeniach układu trawiennego, takich jak: obstrukcja i niestrawność,
 • preparaty alkoholowe lub bezalkoholowe, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji różnych napojów,
 • pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Grupowanie to nie obejmuje jednak:

 • mrożonej pizzy, sklasyfikowanej w 10.85.19.0,
 • przetworów dla niemowląt, zawierających ekstrakt słodowy, nawet gdy jest jednym z głównych składników, sklasyfikowanych w 10.86.10.0.- napojów, sklasyfikowanych w dziale 11.

Jeżeli zatem Urząd Statystyczny uznał, że zapakowane kanapki gotowe do spożycia z 5-dniowym terminem przydatności do spożycia mieszczą się w ww. grupowaniu 10.89.19.0 PKWiU 2008 (jako „pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”) , to nie powinno być wątpliwości, że dostawa (sprzedaż) tych kanapek musi być opodatkowana stawkę 8% VAT (na podstawie  załącznika nr 3 do ustawy o VAT).


Kanapki to nie są dania (posiłki) gotowe wg PKWiU

Warto jeszcze zauważyć, że błędna okazała się interpretacja podatnika w tym zakresie.  Podatnik uważał, że sprzedaje „Gotowe posiłki i dania”, które są opodatkowane 5% stawką VAT.

W  załączniku nr 10 do ustawy o VAT znajduje się wykaz towarów opodatkowanych stawką 5% VAT. W pozycji 28 tego załącznika zostały wskazane towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.85.1 „Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%”.

Zgodnie z wyjaśnieniami Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU grupowanie 10.85 obejmuje:

 • gotowe (tj. przygotowane, przyprawione i ugotowane) posiłki i dania, zamrożone lub pakowane próżniowo lub w puszkach, składające się co najmniej z dwóch różnych składników (z wyłączeniem przypraw), które zwykle są pakowane i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż, w tym dania regionalne i narodowe.

Natomiast grupowanie to nie obejmuje:

 • świeżej żywności lub żywności składającej się z mniej niż dwóch składników, sklasyfikowanej w odpowiednich grupowaniach działu 10,
 • gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 10.89.19.0,
 • sprzedaży hurtowej gotowych posiłków i dań, sklasyfikowanej w 46.38,
 • sprzedaży detalicznej gotowych posiłków i dań w sklepach, sklasyfikowanej w odpowiednich grupowaniach działu 47,
 • usług przygotowywania posiłków do bezpośredniego spożycia, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 56.

Czy naprawdę Dyrektor KIS nie może oceniać prawidłowość klasyfikacji statystycznej towaru lub usługi?

Jak już wyżej wskazano Dyrektor KIS stoi na stanowisku (podkreślił to w wydanej interpretacji dwukrotnie), że nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. W szczególności nie ma prawa tego robić (jego zdaniem) w ramach wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych w trybie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.

Jednak należy tu wskazać na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 listopada 2017 r. (sygn. I FSK 179/16), w którym NSA odrzucając skargę kasacyjną Ministra Finansów stwierdził:

„Naczelny Sąd Administracyjny podziela jednak stanowisko Sądu pierwszej instancji, że wskazane w przepisach podatkowych klasyfikacje statystyczne są elementem normy prawnej określającej sposób opodatkowania i w procesie stosowania prawa przez organy podatkowe podlegają także procesowi wykładni dokonywanej przez te organy, inaczej bowiem, zdaniem NSA, gdyby symbol PKWiU był uznawany za element stanu faktycznego, to organ interpretacyjny, tym symbolem byłby związany, co w zasadzie przekreślałoby w niektórych przypadkach, gdzie tak jak w niniejszej sprawie od odpowiedniego grupowania zależy stawka podatku VAT, sens interpretacji, bowiem organ nie mogąc zmienić klasyfikacji statystycznej produktu, musiałby podzielić stanowisko wnioskodawcy, w tej kwestii, a co za tym idzie w kwestii stawki podatku.”

Zatem tak jak to stwierdził WSA w Krakowie w wyroku z 10 września 2015 r. (sygn. I SA/Kr 1206/15) w przypadku oceny zastosowania obniżonej stawki VAT w interpretacji podatkowej organ podatkowy nie może się uchylić od oceny stanowiska wnioskodawcy co do prawidłowości zaklasyfikowania statystycznego (np. w PKWiU) konkretnego towaru (produktu) lub świadczonej usługi, o ile we wniosku zostaną przedstawione informacje o składzie produktu, sposobie jego wytwarzania itp. czyli okoliczności faktyczne mające znaczenie dla przyporządkowania towarów lub usług do konkretnych ugrupowań statystycznych.

Zatem w świetle tych precedensowych orzeczeń Dyrektor KIS nie może w wydawanej indywidualnej interpretacji podatkowej uchylić się od oceny prawidłowości dokonanego przez wnioskodawcę przyporządkowania grupowań statystycznych do dokładnie opisanych towarów lub usług.

Pozostaje mieć nadzieję, że zrealizują się wreszcie zapowiedzi Ministerstwa Finansów i w przypadku stawek VAT i zwolnień z tego podatku zamiast PKWiU będzie stosowana prostsza Nomenklatura scalona (kody CN) obowiązująca obecnie w obrocie celnym. Ministerstwo Finansów pracuje także od miesięcy nad uproszczeniem tzw. matrycy stawek VAT, tak by nie było tak wielkich jak obecnie zróżnicowań stawek w przypadku podobnych towarów, czy usług.

Źródła:

- indywidualna interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 września 2018 r. (sygn. 0115-KDIT1-1.4012.526.2018.1.EA);

- wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 listopada 2017 r. (sygn. I FSK 179/16);

- wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 10 września 2015 r. (sygn. I SA/Kr 1206/15).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.

  Orzecznictwo TSUE chroni oszustwa podatkowe w VAT

  Skuteczne działania legislacyjne państw członkowskich mające na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych okazują się być (w świetle orzecznictwa TSUE) sprzeczne z prawem wspólnotowym – pisze profesor Witold Modzelewski. Najlepszym tego przykładem jest wyrok z 9 września 2021 r., który na podstawie jakiś mętnych wywodów uzasadnia pogląd, że wprowadzenie w Polsce w 2016 roku granicznej płatności podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu eliminacji oszustw na rynku paliwowym, jest sprzeczny z prawem unijnym.

  Ulga dla klasy średniej - jakie są założenia Polskiego Ładu?

  Ulga dla klasy średniej to jedno z rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Kto będzie miał prawo do ulgi? Jak wygląda algorytm dla ulgi przygotowany przez ustawodawcę?

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października. Pozostało już tylko 8 dni do wygaszenia viaTOLL, który to system będzie działał tylko do 30 września 2021 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa apelują, by nie zwlekać i zmienić system na e-TOLL. Z nowym systemem można zapłacić zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Od 1 października 2021 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na autostradach A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica). Od tego dnia nie będą działać viaBOX i viaAUTO. Dotychczasowi użytkownicy tych urządzeń powinni korzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL.

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola aktuariusza przy wycenie rezerw pracowniczych wg UoR, MSR 19 i KSR 6

  Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze - aktuariusz i jego rola (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.).

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?