Kategorie

Jaka stawka VAT na kanapki?

Jaka stawka VAT na kanapki?
Codziennie w biurowcach, kawiarniach i innych punktach sprzedaży sprzedaje się tysiące gotowych do spożycia, ładnie zapakowanych kanapek z kilkudniowym terminem przydatności do spożycia. Okazuje się, że mogą powstać wątpliwości jaką stawką VAT ta sprzedaż powinna być opodatkowana.

Jeden z producentów zapakowanych kanapek, gotowych do spożycia, z 5-dniowym terminem przydatności do spożycia uważał, że właściwa jest stawka 5% VAT. Okazało się jednak, że się mylił. Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja z 13 września 2018 r.) sprzedaż (dostawa) takich kanapek powinna być opodatkowana 8% stawką VAT.

Kanapki gotowe - klasyfikacja statystyczna i stawka VAT

Reklama

Ów producent kanapek zwrócił się z zapytaniem do Urzędu Statystycznego z pytaniem o klasyfikację statystyczną takich kanapek. Otrzymał odpowiedź, że zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w X oraz zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (PKWiU 2015), omawiany wyrób mieści się w grupowaniu PKWiU 10.89.16.0.

Natomiast w oparciu o paragraf 3 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do 31 grudnia 2018 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008), omawiany wyrób mieści się w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0.

PKWiU 2008 będzie stosowana dla celów podatkowych także w 2018 roku

Udzielając interpretacji podatkowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poinformował na wstępie, że:

1) Zaliczanie danego produktu (lub usługi) do odpowiedniego grupowania statystycznego jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z  poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

2) W razie wątpliwości przy zaliczaniu produktu lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU można wystąpić w tej sprawie z pisemnym wnioskiem do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi.

3) Dyrektor KIS nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Takie przyporządkowanie nie może być przedmiotem interpretacji podatkowej. Dlatego też w przypadku w przypadku wskazania przez podatnika we wniosku o indywidualną interpretację podatkową błędnej klasyfikacji PKWiU wydana na tej błędnej podstawie interpretacja nie chroni podatnika.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Na podstawie art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi opodatkowane VAT, wymienione w klasyfikacjach statystycznych, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy o VAT lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.  Oznacza, to, że symbole klasyfikacji PKWiU stosuje się jedynie w określonych w ustawie lub rozporządzeniach sytuacjach, tzn. gdy przepis wprost odnosi się do symbolu PKWiU.

Jak wiadomo obecnie podstawową stawką VAT jest 23%. Funkcjonują jednocześnie stawki obniżone 8% i 5%.

Reklama

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT, gdzie zostały wymienione towary i usługi opodatkowane 8% stawką VAT , w poz. 48 wskazano symbol PKWiU ex 10.89.19.0 – „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%”.

Trzeba tu wskazać, ze na podstawie art. 2 pkt 30 ustawy o VATprzez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

To oznaczenie „ex” przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Z wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU wynika, że grupowanie PKWiU 10.89.19.0 obejmuje:

 • ekstrakt słodowy zawierający dekstryny, maltozę, białka, witaminy, enzymy i substancje smakowo-zapachowe,
 • syropy izoglukozowe,- miód sztuczny i karmel,
 • słodycze, gumy do żucia zawierające syntetyczne środki słodzące zamiast cukru,
 • gotową żywność łatwo psującą się,
 • bitą śmietanę pakowaną w puszki pod ciśnieniem,
 • ser fondue,
 • aromatyzowane lub barwione syropy glukozowe,
 • koncentraty białkowe,
 • przetwory spożywcze z mąki, mączki, skrobi itp.,
 • tabletki aloesowe w opakowaniu do sprzedaży detalicznej, stosowane jako suplement diety, wzmacniający odporność organizmu na przeziębienia oraz dające ulgę w zaburzeniach układu trawiennego, takich jak: obstrukcja i niestrawność,
 • preparaty alkoholowe lub bezalkoholowe, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji różnych napojów,
 • pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Grupowanie to nie obejmuje jednak:

 • mrożonej pizzy, sklasyfikowanej w 10.85.19.0,
 • przetworów dla niemowląt, zawierających ekstrakt słodowy, nawet gdy jest jednym z głównych składników, sklasyfikowanych w 10.86.10.0.- napojów, sklasyfikowanych w dziale 11.

Jeżeli zatem Urząd Statystyczny uznał, że zapakowane kanapki gotowe do spożycia z 5-dniowym terminem przydatności do spożycia mieszczą się w ww. grupowaniu 10.89.19.0 PKWiU 2008 (jako „pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”) , to nie powinno być wątpliwości, że dostawa (sprzedaż) tych kanapek musi być opodatkowana stawkę 8% VAT (na podstawie  załącznika nr 3 do ustawy o VAT).


Kanapki to nie są dania (posiłki) gotowe wg PKWiU

Warto jeszcze zauważyć, że błędna okazała się interpretacja podatnika w tym zakresie.  Podatnik uważał, że sprzedaje „Gotowe posiłki i dania”, które są opodatkowane 5% stawką VAT.

W  załączniku nr 10 do ustawy o VAT znajduje się wykaz towarów opodatkowanych stawką 5% VAT. W pozycji 28 tego załącznika zostały wskazane towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.85.1 „Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%”.

Zgodnie z wyjaśnieniami Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU grupowanie 10.85 obejmuje:

 • gotowe (tj. przygotowane, przyprawione i ugotowane) posiłki i dania, zamrożone lub pakowane próżniowo lub w puszkach, składające się co najmniej z dwóch różnych składników (z wyłączeniem przypraw), które zwykle są pakowane i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż, w tym dania regionalne i narodowe.

Natomiast grupowanie to nie obejmuje:

 • świeżej żywności lub żywności składającej się z mniej niż dwóch składników, sklasyfikowanej w odpowiednich grupowaniach działu 10,
 • gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 10.89.19.0,
 • sprzedaży hurtowej gotowych posiłków i dań, sklasyfikowanej w 46.38,
 • sprzedaży detalicznej gotowych posiłków i dań w sklepach, sklasyfikowanej w odpowiednich grupowaniach działu 47,
 • usług przygotowywania posiłków do bezpośredniego spożycia, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 56.

Czy naprawdę Dyrektor KIS nie może oceniać prawidłowość klasyfikacji statystycznej towaru lub usługi?

Jak już wyżej wskazano Dyrektor KIS stoi na stanowisku (podkreślił to w wydanej interpretacji dwukrotnie), że nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. W szczególności nie ma prawa tego robić (jego zdaniem) w ramach wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych w trybie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.

Jednak należy tu wskazać na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 listopada 2017 r. (sygn. I FSK 179/16), w którym NSA odrzucając skargę kasacyjną Ministra Finansów stwierdził:

„Naczelny Sąd Administracyjny podziela jednak stanowisko Sądu pierwszej instancji, że wskazane w przepisach podatkowych klasyfikacje statystyczne są elementem normy prawnej określającej sposób opodatkowania i w procesie stosowania prawa przez organy podatkowe podlegają także procesowi wykładni dokonywanej przez te organy, inaczej bowiem, zdaniem NSA, gdyby symbol PKWiU był uznawany za element stanu faktycznego, to organ interpretacyjny, tym symbolem byłby związany, co w zasadzie przekreślałoby w niektórych przypadkach, gdzie tak jak w niniejszej sprawie od odpowiedniego grupowania zależy stawka podatku VAT, sens interpretacji, bowiem organ nie mogąc zmienić klasyfikacji statystycznej produktu, musiałby podzielić stanowisko wnioskodawcy, w tej kwestii, a co za tym idzie w kwestii stawki podatku.”

Zatem tak jak to stwierdził WSA w Krakowie w wyroku z 10 września 2015 r. (sygn. I SA/Kr 1206/15) w przypadku oceny zastosowania obniżonej stawki VAT w interpretacji podatkowej organ podatkowy nie może się uchylić od oceny stanowiska wnioskodawcy co do prawidłowości zaklasyfikowania statystycznego (np. w PKWiU) konkretnego towaru (produktu) lub świadczonej usługi, o ile we wniosku zostaną przedstawione informacje o składzie produktu, sposobie jego wytwarzania itp. czyli okoliczności faktyczne mające znaczenie dla przyporządkowania towarów lub usług do konkretnych ugrupowań statystycznych.

Zatem w świetle tych precedensowych orzeczeń Dyrektor KIS nie może w wydawanej indywidualnej interpretacji podatkowej uchylić się od oceny prawidłowości dokonanego przez wnioskodawcę przyporządkowania grupowań statystycznych do dokładnie opisanych towarów lub usług.

Pozostaje mieć nadzieję, że zrealizują się wreszcie zapowiedzi Ministerstwa Finansów i w przypadku stawek VAT i zwolnień z tego podatku zamiast PKWiU będzie stosowana prostsza Nomenklatura scalona (kody CN) obowiązująca obecnie w obrocie celnym. Ministerstwo Finansów pracuje także od miesięcy nad uproszczeniem tzw. matrycy stawek VAT, tak by nie było tak wielkich jak obecnie zróżnicowań stawek w przypadku podobnych towarów, czy usług.

Źródła:

- indywidualna interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 września 2018 r. (sygn. 0115-KDIT1-1.4012.526.2018.1.EA);

- wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 listopada 2017 r. (sygn. I FSK 179/16);

- wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 10 września 2015 r. (sygn. I SA/Kr 1206/15).

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?