Kategorie

Błędna (zawyżona) stawka VAT na fakturze - skutki i korekta

Błędna (zawyżona) stawka VAT na fakturze - skutki i korekta
Błędna (zawyżona) stawka VAT na fakturze - skutki i korekta
Zastosowanie na fakturze niewłaściwej, zawyżonej stawki VAT wiąże się z określonymi konsekwencjami po stronie zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy. Wystawca faktury jest wówczas obowiązany do dokonania korekty i do odprowadzenia podatku należnego w wysokości z niej wynikającej. Sytuacja nabywcy zależy od rodzaju błędu. Gdy błąd dotyczył wyłącznie stawki podatku, nie traci prawa do odliczenia VAT. Gdy jednak sprzedawca opodatkował czynności korzystające ze zwolnienia z VAT bądź w ogóle niepodlegające opodatkowaniu, nabywca traci prawo do odliczenia VAT.

Sprzedawca, który w wystawionej fakturze zawyży kwotę VAT, jest obowiązany do odprowadzenia podatku należnego w wykazanej kwocie. Wynika to z art. 108 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Regułę tę stosuje się odpowiednio, jeżeli podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od kwoty podatku należnego. Zastosowanie nieprawidłowej stawki VAT, a w konsekwencji zawyżenie kwoty podatku od towarów i usług, nie zwalnia z obowiązku jego zapłaty.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: VAT 2019. Komentarz

1. Korekta faktury z błędną stawką VAT

Przywrócenie właściwej stawki podatku będzie wymagało każdorazowo sporządzenia odpowiedniej faktury korygującej. W takich przypadkach podstawą wystawienia korekty jest art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT. Zgodnie z tymi regulacjami podatnik wystawia fakturę korygującą wówczas, gdy po wystawieniu faktury podwyższono cenę bądź stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Należy podkreślić, że zmiana stawki VAT może być realizowana jedynie w drodze wystawienia faktury korygującej. Prawo to przysługuje tym samym wyłącznie wystawcy faktury.

Uwaga!
Błędną stawkę VAT na fakturze może poprawić tylko sprzedawca, wystawiając fakturę korygującą.

Reklama

Nabywca, który otrzyma fakturę z niewłaściwą, zawyżoną stawką podatku, może poinformować o tym wystawcę i żądać sporządzenia stosownej korekty. Nie ma natomiast uprawnień, by naprawić błąd sprzedawcy samodzielnie, przez wystawienie noty korygującej. Zasady wystawiania not korygujących, zawarte w art. 106k ust. 1 ustawy, wskazują wprost, że nie można nimi korygować pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, czyli m.in. stawki i kwoty podatku.

Sporządzenie faktury korygującej, nie oznacza jednak wyłączenia stosowania art. 108 ustawy. Podatek z błędnie wystawionej faktury powinien być rozliczony w deklaracji za okres, kiedy powstał obowiązek podatkowy. Gdy faktura dokumentuje czynności niepodlegające VAT, to według sądów i części organów nie powinna być rozliczana w ramach deklaracji. Gdy jej nie skorygujemy lub anulujemy musimy wpłacić VAT bezpośrednio do urzędu.

2. Rozliczenie korekty u sprzedawcy, gdy konieczne jest potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Reklama

Obniżenie podatku należnego na podstawie faktury korygującej wymaga natomiast uzyskania potwierdzenia jej otrzymania przez odbiorcę (art. 29a ust. 13 ustawy o VAT). Obniżenia VAT sprzedawca może dokonać pod warunkiem, że uzyska potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Potwierdzenie musi uzyskać  przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą. Gdy uzyska potwierdzenie później, rozliczy korektę w deklaracji za okres, w którym go otrzyma.

Obniżenie podatku należnego na podstawie faktury korygującej w rozliczeniu za okres sporządzenia korekty wymaga więc uzyskania przed terminem do sporządzenia deklaracji VAT-7/VAT-7K potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Musi z niego wynikać, że nabywca otrzymał korektę w okresie rozliczeniowym jej wystawienia. Jeżeli sprzedawca uzyska potwierdzenie jeszcze przed terminem złożenia deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym wystawił fakturę korygującą, ale z potwierdzenia wynika, że odbiorca ją otrzymał w kolejnym okresie, to nie będzie mógł rozliczyć tej faktury w miesiącu lub kwartale, w którym ją wystawił. Prawo do obniżenia podatku należnego powstaje dopiero w rozliczeniu za okres, w którym sprzedawca otrzymał potwierdzenie.

Z kolei gdy sprzedawca uzyska potwierdzenie po terminie złożenia deklaracji VAT-7/VAT-7K za okres, w którym wystawił fakturę korygującą, może uwzględnić fakturę korygującą w rozliczeniu za okres, w którym potwierdzenie to otrzymał.

Do czasu uzyskania potwierdzenia odbioru korekty wystawca faktury będzie zatem obowiązany do wykazania i odprowadzenia kwoty podatku należnego w wysokości wynikającej ze sporządzonej faktury. Możliwe są zatem sytuacje, kiedy pomimo szybkiego dostrzeżenia błędu i wystawienia odpowiedniej faktury korygującej sprzedawca i tak będzie zobligowany do odprowadzenia podatku należnego w kwocie zawyżonej, wykazanej w fakturze pierwotnej. Dopiero uzyskanie potwierdzenia odbioru korekty pozwoli na pomniejszenie podatku należnego.

Przykład
24 kwietnia 2019 r. podatnik dokonał dostawy towarów na rzecz innego krajowego podatnika VAT. W dniu dostawy sprzedawca wystawił fakturę, w której błędnie zastosował 23% stawkę VAT dla części towarów podlegających opodatkowaniu według stawki 8%. Obowiązek podatkowy powstał w kwietniu. Po stwierdzeniu błędu, 29 kwietnia 2019 r. podatnik sporządził fakturę korygującą i przesłał ją drogą pocztową nabywcy towarów. Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę sprzedawca uzyskał 8 maja 2019 r. Z potwierdzenia tego wynika, że nabywca odebrał korektę 2 maja 2019 r. Sprzedawca rozlicza podatek od towarów i usług za okresy miesięczne.

W takiej sytuacji sprzedawca nie będzie uprawniony do pomniejszenia na jej podstawie podatku należnego już w rozliczeniu za kwiecień 2019
r. Decydująca jest tutaj data otrzymania korekty przez nabywcę, tj. 2 maja 2019 r. Tym samym sprzedawca będzie upoważniony do obniżenia na jej podstawie podatku należnego w rozliczeniu za maj. Sprzedawca będzie zatem obowiązany do wykazania w rozliczeniu za kwiecień podatku należnego w zawyżonej kwocie, wynikającej z błędnie zastosowanej w fakturze stawki VAT. Odpowiedniej korekty „in minus” dokona w rozliczeniu za maj.

Ujęcie korekty w kwietniu byłoby możliwe, gdyby nabywca otrzymał ją również w kwietniu, a potwierdzenie dotarłoby do sprzedawcy do 27 maja. Z kolei gdyby sprzedawca uzyskał to potwierdzenie później, np. w czerwcu, mógłby rozliczyć korektę dopiero w tym miesiącu. Data odebrania korekty przez nabywcę nie miałyby wtedy znaczenia.

3. Korekta u sprzedawcy, gdy nie musi uzyskać potwierdzenia odbioru faktury korygującej

Należy zaznaczyć, że wymóg posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie ma zastosowania do (art. 29a ust. 15 pkt 1-3 ustawy o VAT):

 • eksportu towarów,
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju,
 • sprzedaży energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz
 • tzw. usług powszechnych wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Obowiązek uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie dotyczy także przypadku, gdy przedmiotem korekty jest faktura:

 • bez naliczonego VAT,
 • na której naliczono VAT, zamiast zastosować odwrotne obciążenie.

Uwaga!
Korekta faktury bez naliczonego VAT nie wymaga uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

W takim przypadku fakturę korygującą rozliczamy w deklaracji za okres, kiedy powstała przyczyna jej wystawienia. Gdy powodem korekty jest błędna stawka VAT, fakturę korygującą rozliczamy w deklaracji za okres, kiedy powstał obowiązek podatkowy i trzeba rozliczyć fakturę pierwotną.

Przewidziano ponadto możliwość obniżenia podstawy opodatkowania w sytuacji, gdy nie uzyskano potwierdzenia odbioru faktury korygującej, mimo podjęcia próby jej doręczenia (art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy). Dotyczy to przypadków, gdy uzyskanie takiego potwierdzenia jest konieczne. Aby skorzystać z tego uprawnienia, sprzedawca musi jednak odpowiednio udokumentować taką próbę. Z posiadanej przez podatnika dokumentacji powinno wynikać, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, iż transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Obniżenie podstawy opodatkowania następuje wtedy nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały spełnione łącznie wszystkie wskazane przesłanki (art. 29a ust. 16 ustawy o VAT).

4. Korekta u nabywcy, gdy otrzymał fakturę z błędną stawką

Faktura z nieprawidłową stawką VAT, może:

 • być efektem zastosowania np. stawki VAT 23% w miejsce prawidłowej stawki 8%, czy też
 • wynikać z niezasadnego opodatkowania czynności korzystających ze zwolnienia z VAT bądź w ogóle temu podatkowi niepodlegających.

Dla nabywcy ma znaczenie na czym polega błąd. Zastosowanie zawyżonej stawki VAT co do zasady nie wyklucza prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie tak sporządzonej faktury. W określonych przypadkach prawo to jednak może być wyłączone.

Pomimo zastosowania nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług prawo do odliczenia przysługuje nadal, jeżeli dana czynność podlega opodatkowaniu VAT i nie korzysta ze zwolnienia od podatku. Ustawodawca nie wprowadził w tym zakresie żadnych ograniczeń.

Przykładowo, jeżeli sprzedawca zastosuje stawkę VAT 23% w sytuacji, gdy właściwa była stawka 8%, nabywca może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie otrzymanej faktury. Nie jest on ograniczany wysokością stawki VAT, która powinna być zastosowana do opodatkowania tej konkretnej czynności. Oznacza to, że może dokonać odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości wynikającej z faktury, o ile nie występują inne przesłanki, które wykluczałyby prawo do skorzystania z takiego odliczenia. Oczywiście po otrzymaniu faktury korygującej będzie on obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego. Do tego czasu może jednak korzystać z pełnego prawa do odliczenia.

Kwestię rozliczenia faktur korygujących, w których sprzedawca pomniejszył kwotę podatku od towarów i usług, reguluje art. 86 ust. 19a ustawy o VAT. Nabywca jest wówczas obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli podatnik nie odliczył VAT z faktury, której korekta dotyczy, a prawo do odliczenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia w rozliczeniu za okres, w którym dokonuje odliczenia.

Przykład

29 kwietnia 2019 r. podatnik sprzedał towar innemu krajowemu podatnikowi VAT. W dniu dostawy sprzedawca wystawił fakturę, w której zastosował pomyłkowo 23% stawkę VAT przy dostawie towarów podlegającej opodatkowaniu stawką 8%. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu zrealizowanej dostawy towarów powstał w kwietniu. Nabywca otrzymał fakturę w dacie jej wystawienia. Po dostrzeżeniu pomyłki, 27 maja sprzedawca wystawił odpowiednią fakturę korygującą i w dacie sporządzenia przekazał osobiście nabywcy. Sprzedawca i nabywca rozliczają podatek od towarów i usług za okresy miesięczne.

W takiej sytuacji sprzedawca będzie obowiązany do wykazania faktury pierwotnej w rozliczeniu za kwiecień. Wartości z faktury korygującej może natomiast uwzględnić w rozliczeniu za maj.

Z kolei nabywca, który 29 kwietnia 2019 r. otrzymał zarówno towar, jak i fakturę, w deklaracji za kwiecień odliczył VAT w pełnej kwocie wynikającej z faktury. Po otrzymaniu faktury korygującej w deklaracji za maj zmniejszy VAT naliczony.

Odnosząc się do prezentowanego przykładu można stwierdzić, że w przypadku braku odpowiedniej faktury korygującej obie strony transakcji zasadniczo nic na tym nie tracą. Sprzedawca jest wprawdzie obowiązany do odprowadzenia wyższej kwoty należnego VAT, jednak kwotę tę uzyska jako zapłatę za towar od nabywcy. Ten z kolei zapłaci wprawdzie wyższą kwotę za towar, wynikającą z zastosowania 23% stawki VAT, dokona jednak odliczenia podatku naliczonego na podstawie wystawionej faktury, które różnicę tę zniweluje.

Oczywiście każdorazowo należy brać pod uwagę specyfikę i okoliczności przeprowadzanej transakcji, które mogą znacząco wpływać na sytuację jej uczestników. W przypadku znacznie wydłużonego terminu płatności i wysokiej wartości transakcji sprzedawca, który wystawi fakturę z zawyżoną kwotą podatku, będzie dążył do jak najszybszego sporządzenia korekty i przekazania jej nabywcy, tak aby uniknąć obowiązku zapłaty wyższego VAT.

Z kolei nabywca, który płaci za towar, od razu, już w chwili dostawy, wolałby zapewne zapłacić mniej, niż odzyskać tę kwotę później w postaci wyższego podatku naliczonego. Niemniej jednak mogą wystąpić przypadki, kiedy strony podobnych transakcji nie będą dążyły do sporządzenia faktury korygującej.

Dlatego ustawodawca uregulował również przypadek, gdy faktura korygująca nie została doręczona, mimo że dostawca towaru lub usługodawca podjął próbę jej doręczenia (art. 86 ust. 19b ustawy o VAT), natomiast nabywca wie, na jakich warunkach została zrealizowana transakcja (np. otrzymał zwrot części nadpłaconego VAT). Nabywca jest wtedy obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dowiedział się o warunkach, na jakich transakcja została zrealizowana


5. Korekta odliczonego VAT z faktury, gdy transakcja w ogóle nie podlega VAT lub jest zwolniona od podatku

Z punktu widzenia nabywcy sytuacja przedstawia się jednak zupełnie odmiennie w przypadku niezasadnego opodatkowania przez sprzedawcę czynności, które korzystają ze zwolnienia od podatku bądź w ogóle nie podlegają VAT. U sprzedawcy niczego to zasadniczo nie zmienia. Nadal jest on obowiązany do odprowadzenia podatku należnego w kwocie wynikającej z faktury. Na podstawie tak sporządzonej faktury nabywca nie jest jednak uprawniony do dokonania odliczenia podatku naliczonego. Zastosowanie znajduje wówczas art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT. Wynika z niego, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Tym samym, jeżeli dana czynność nie podlega podatkowi od towarów i usług lub korzysta ze zwolnienia od podatku, a sprzedawca mimo to dokona jej opodatkowania, nabywcy w ogóle nie przysługuje prawo odliczenia VAT na podstawie błędnie sporządzonej faktury.  

W razie niezasadnego opodatkowania sprzedaży zwolnionej od podatku bądź niepodlegającej VAT, po sporządzeniu przez sprzedawcę faktury korygującej, nabywca nie jest już obowiązany do dokonywania na jej podstawie obniżenia podatku naliczonego. Faktura pierwotna nie dawała mu prawa do odliczenia. Nie można zatem nakładać na podatnika obowiązku pomniejszenia kwoty podatku naliczonego, którego wcześniej nie mógł odliczyć. Oczywiście gdyby nabywca dokonał jednak odliczenia VAT, korekta będzie obowiązkowa. Powinna być ona realizowana za okres odliczenia podatku naliczonego. Data otrzymania korekty nie ma wtedy znaczenia. Sprzedawca po wystawieniu korekty i uzyskaniu potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę może natomiast pomniejszyć kwotę podatku należnego.

Przypadki niezasadnego opodatkowania sprzedaży podlegającej zwolnieniu z VAT dotyczą najczęściej dostawy nieruchomości, korzystającej ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy o VAT. Pomyłki są z reguły efektem nieprawidłowego ustalenia chwili pierwszego zasiedlenia budynków, budowli lub ich części. Ze względu na wartość transakcji ewentualne błędy mogą być tutaj bardzo kosztowne. W takich sytuacjach nabywca może nie mieć pełnej informacji, która pozwoliłaby mu na jednoznaczne zweryfikowanie zasadności opodatkowania danej transakcji, a błędne opodatkowanie obciąża go najbardziej.

Sprzedawca po stwierdzeniu pomyłki może sporządzić odpowiednią fakturę korygującą. Jeżeli jednak zostanie ona wystawiona po pewnym czasie od realizacji dostawy, nabywca musi cofnąć się z korektą do okresu, w którym dokonał odliczenia podatku naliczonego. W konsekwencji może być obciążony odsetkami za zwłokę pobieranymi od zaległości podatkowych. Przy transakcjach obejmujących budynki, budowle lub ich części będą to znaczące kwoty.

Przykład

16 lipca 2018 r. podatnik sprzedał halę magazynową. W dniu realizacji dostawy sprzedawca wystawił fakturę ze stawką 23%. Obowiązek podatkowy powstał w lipcu 2018 r. Nabywca otrzymał fakturę w dacie jej wystawienia. Sprzedawca ujął podatek należny, wynikający ze zrealizowanej transakcji, w rozliczeniu za lipiec 2018 r.

Nabywca dokonał odliczenia podatku naliczonego również w rozliczeniu za lipiec 2018 r.

W kwietniu 2019 r. sprzedawca zorientował się, że niezasadnie dokonał opodatkowania dostawy tej nieruchomości. Powinna ona korzystać ze zwolnienia z VAT. Dlatego 12 kwietnia 2019 r. wystawił fakturę korygującą i w dacie sporządzenia przekazał osobiście nabywcy.

W takiej sytuacji sprzedawca ujmie fakturę korygującą w rozliczeniu za kwiecień 2019 r., bez konieczności zmian wcześniejszych okresów rozliczeniowych. Nabywca będzie natomiast obowiązany do dokonania korekty odliczenia w deklaracji oraz JPK_VAT za lipiec 2018 r.

Może się również zdarzyć, że strony transakcji nie dostrzegą w porę niezasadności opodatkowania dostawy korzystającej ze zwolnienia z VAT i nieprawidłowość ta zostanie stwierdzona dopiero w toku kontroli prowadzonej u nabywcy nieruchomości. Oprócz naliczenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych może być on wówczas obciążony ustaleniem przez organ podatkowy kwoty sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 112b ustawy o VAT. 

Podstawa prawna:

 • art. 29a ust. 13, 14, 15 i 16, art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a, art. 86 ust. 19a i 19b, art. 88 ust. 3a pkt 2, art. 106j ust. 1 pkt 5, art. 106k ust. 1, art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 112b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 675

Ewa Kowalska, ekspert w zakresie VAT

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.