REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz dyplomatów a podatek VAT

 TaxCorner
TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.
Dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz dyplomatów a podatek VAT
Dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz dyplomatów a podatek VAT
www.shutterstock.com

REKLAMA

REKLAMA

Co do zasady podatek od towarów i usług (VAT) jest naliczany od każdej odpłatnej dostawy towarów oraz każdego świadczenia usług dokonywanych przez podatników. Jednakże przepisy podatkowe przewidują odstępstwa od tej zasady ogólnej. Do tych wyjątków należy zaliczyć zwolnienia z VAT oraz preferencyjną stawkę 0%. W unijnym wspólnym systemie podatku od wartości dodanej przewidziano zwolnienie z VAT dla czynności opodatkowanych VAT świadczonych w ramach stosunków dyplomatycznych i konsularnych.

Zgodnie z art. 151 ust. 1 lit. a dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE.L 2006 Nr 347, str. 1 ze zm.) państwa członkowskie zwalniają z VAT dostawy towarów i świadczenie usług dokonane w ramach stosunków dyplomatycznych i konsularnych.

Autopromocja

Minister Finansów na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.) wydał rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 839 ze zm., dalej jako: „Rozporządzenie”), w którym przewidział preferencyjną stawkę 0% dla czynności opodatkowanych VAT dokonywanych w ramach stosunków dyplomatycznych i konsularnych.

Na mocy § 8 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia obniżoną do wysokości 0% stawkę VAT stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz:

  • misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych posiadających przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju,
  • członków personelu ww. misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych,
  • innych osób zrównanych z członkami personelu ww. misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych.

Ustawodawca przewidział jeszcze inne wymagania formalne warunkujące zastosowanie stawki 0% dla dostawy towarów i świadczenia usług w ramach stosunków dyplomatycznych i konsularnych.

Zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia stawkę 0% stosuje się, pod warunkiem że podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada (łącznie oba dokumenty):

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1) wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo zwolnienia z podatku, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.) dla tych towarów, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty wskazane w ust. 1 pkt 4 posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo,

2) zamówienie dotyczące towarów (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo.

W przypadku gdy nabywane towary lub usługi są przeznaczone do celów służbowych, świadectwo nie musi być potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo. Tak stanowi § 8 ust. 4 Rozporządzenia. W takim przypadku zgodnie § 8 ust. 5 Rozporządzenia nabywca przekazuje dostawcy towarów lub usługodawcy dokumenty wskazane w ust. 2 oraz kopię pisma, o którym mowa w rubryce 7 świadectwa, zezwalającego na odstąpienie od potwierdzenia tego świadectwa, wydanego przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo.

Przykład 1

Stan faktyczny:

Spółka XYZ rozważa sprzedaż samochodu na rzecz członka zagranicznej misji dyplomatycznej, która odbywa się na terytorium Niemiec. Dyplomata przeznaczy samochód do celów użytku prywatnego. Dyplomata dostarczył spółce świadectwo zwolnienia z podatku VAT potwierdzone przez właściwe władze państwa oraz zamówienie dotyczące towarów (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo. Czy w tym przypadku spółka może zastosować stawkę 0%?

Analiza:

W podanym przykładzie zostały spełnione wszystkie warunki przewidziane w § 8 ust. 1 pkt 4 oraz § 8 ust. 2 Rozporządzenia. Wątpliwości może wzbudzić cel przeznaczenia samochodu tj. użytek prywatny.

Ww. przepisy nie wyrażają expressis verbis, czy zwolnienie obejmuje również dostawę towarów na rzecz dyplomatów, którzy przeznaczą nabyte towary na użytek prywatny. W § 8 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia ustawodawca nie mówi, że zwolnieniu podlegają tylko dostawy towarów przeznaczonych do celów służbowych. Taki wymóg znajduje się przykładowo w § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia (w tym przepisie znajduje się następujący zapis: „do celów służbowych tych instytucji lub organów”). Zgodnie z podstawowymi zasadami wykładni prawa przyjmuje się założenie racjonalnego ustawodawcy. Jeżeli ustawodawca w tym samym akcie prawnym w jednym przepisie zawarł jakiś warunek, a w innym go pominął, to należy przyjąć, że zrobił to celowo. Stąd nabycie samochodu do użytku prywatnego na potrzeby członka zagranicznej misji dyplomatycznej spełnia warunki przewidziane w § 8 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia.

Potwierdza to interpretacja indywidualna z dnia 9 stycznia 2018 r., sygn. akt 0114-KDIP1-2.4012.604.2017.1.RM, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że „Świadectwo zawiera imię i nazwisko Dyplomaty oraz informację, że nabywane towary przeznaczone są do celów prywatnych. Świadectwo jest potwierdzone przez podmiot, przy którym dany Dyplomata jest afiliowany, jak i właściwe władze państwa, na terytorium którego zlokalizowany jest podmiot, przy którym jest on afiliowany. (…) Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa wskazać należy, że dostawy dokonywane przez Wnioskodawcę w ramach Sytuacji I spełniają przesłanki do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 0%. Skoro bowiem nabywcami towarów oferowanych przez Wnioskodawcę są podmioty wskazane w § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, tj. członkowie personelu misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych posiadających przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego UE niż terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych i jednocześnie Wnioskodawca, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada dokumenty, o których mowa § 8 ust. 2 rozporządzenia, tj. Świadectwo oraz Zamówienie, to tym samym ww. transakcje podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0% na podstawie § 8 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 8 ust. 2 rozporządzenia”.

Polecamy: VAT 2018. Komentarz


Przykład 2

Stan faktyczny:

Spółka XYZ rozważa sprzedaż komputera na rzecz osoby fizycznej, która zgodnie ze zwyczajem międzynarodowym jest traktowana na równi z członkami personelu zagranicznej misji dyplomatycznej. Komputer będzie wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych. Dostawa towaru ma nastąpić 10 marca. Nabywca przedłożył spółce zamówienie dotyczące komputera wraz ze specyfikacją. Nabywca nie przekazał dostawcy towaru świadectwa zwolnienia z podatku VAT, ale obiecuje, że zrobi to do 20 kwietnia. Nabywca nie będzie miał potwierdzonego świadectwa przez władze państwa, w których odbywa misję dyplomatyczną. Nabywca zobowiązał się, że dostarczy spółce kopię pisma, o którym mowa w rubryce 7 świadectwa, zezwalającego na odstąpienie od potwierdzenia tego świadectwa. Czy w tak przedstawionym stanie faktycznym spółka może zastosować stawkę 0%?

Analiza:

Jeżeli nabywany towar jest przeznaczony wyłącznie do celów służbowych, to nabywca jest zobowiązany przekazać dostawcy towaru świadectwo zwolnienia z VAT. Jednakże świadectwo nie musi być potwierdzone przez władze państwa, w których odbywa się misja dyplomatyczna. W takim przypadku nabywca zobligowany jest dostarczyć kopię pisma zezwalającego na odstąpienie od potwierdzenia świadectwa, wydanego przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo.

Podatnik może zastosować stawkę 0% w przypadku dostawy towaru na rzecz podatnika będącego osobą fizyczną, która zgodnie ze zwyczajem międzynarodowym jest traktowana na równi z członkami personelu zagranicznej misji dyplomatycznej, jeżeli w momencie dostawy towarów lub wykonania usługi nie będzie dostarczone świadectwo zwolnienia z podatku VAT, pod warunkiem, że nabywca przekaże dostawcy towaru ten dokument przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy. W tym przypadku datą graniczną jest 25 kwietnia (termin złożenia deklaracji VAT-7, która obejmuje dostawę komputera z 10 marca). Jeżeli nabywca w analizowanym przykładzie nie dostarczy ww. dokumentów (tj. świadectwa oraz kopii pisma zezwalającego na odstąpienie od potwierdzenia świadectwa) do 25 kwietnia, to dostawca towaru będzie zobowiązany do skorygowania stawki 0% oraz zastosowania do transakcji stawki 23%.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 stycznia 2018 r., sygn. akt 0114-KDIP1-2.4012.604.2017.1.RM, w której organ podatkowy stwierdził, że „Jednocześnie należy wyjaśnić, że co prawda z praktycznego punktu widzenia podatnik powinien otrzymać wskazane dokumenty przed lub w momencie dokonania sprzedaży ponieważ posiadanie świadectwa oraz zamówienia wraz ze specyfikacją, z której wynika ilość i rodzaj towarów, umożliwia odpowiednie przygotowanie dostawy zgodnie z oczekiwaniami nabywcy oraz uprawnia do zastosowania stawki podatku w wysokości 0%. Niemniej jednak jeśli podatnik nie posiada wspomnianych dokumentów w chwili sprzedaży nie oznacza, że nie może sprzedać towarów przy zastosowaniu stawki 0% i że musi opodatkować taką transakcję stawką podatku właściwą dla danego towaru. Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu wymagają bowiem aby podatnik posiadał świadectwo oraz zamówienie wraz ze specyfikacją przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy. Zatem w sytuacji gdy na moment dostawy podatnik nie posiada fizycznie świadectwa oraz zamówienia ale wie, że nabywca takie dokumenty posiada i dostarczy je w terminie późniejszym, tj. przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, może zastosować stawkę podatku w wysokości 0%. Przy czym decyzja o umożliwieniu nabywcy dostarczenia świadectwa w terminie późniejszym należy zawsze wyłącznie do decyzji podatnika i oparta jest o zaufanie i współpracę z nabywcą”.

Posiadanie odpowiedniej dokumentacji jest bowiem obowiązkiem dostawcy towarów lub usługodawcy. Stawka 0% jest stawką preferencyjną i zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą organów podatkowych i sądów administracyjnych obowiązek wykazania, że zostały spełnione wszystkie warunki zastosowania stawki 0% ciążą na podatniku. WSA w Opolu w wyroku z dnia 10 marca 2017 r., sygn.. akt I SA/Op 9/17 orzekł, iż „Wskazać należy na ugruntowany w orzecznictwie sądów administracyjnych pogląd, że to na podatniku, chcącym skorzystać z prawa zastosowania do opodatkowania preferencyjnej stawki podatku VAT 0%, ciąży obowiązek należytego dokumentowania zdarzeń gospodarczych, które warunkują to prawo” (dla por. wyroki: WSA w Opolu z dnia 20 stycznia 2017 r., sygn. akt I SA/Op 445/16 oraz z 6 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Op 576/15; WSA w Łodzi z dnia 24 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 140/16; NSA z dnia 17 czerwca 2016 r., sygn. akt I FSK 1528/14).

Autorzy:

Artur Ratajczak, doradca podatkowy, nr wpisu 12107, Kancelaria TaxCorner - właściciel

Damian Kowalski, asystent doradcy podatkowego w Kancelarii TaxCorner

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek u źródła (WHT) w świetle nowych technologii

Podatek u źródła (WHT) może stanowić wyzwanie dla branży informatycznej, w kontekście stale rozwijającej się technologii. Z chęci świadczenia kompleksowych usług, przedsiębiorstwa nabywają różnego rodzaju oprogramowania, dostępy do platform, usługi w chmurze, serwery, urządzenia przemysłowe czy usługi niematerialne. Wykorzystanie najnowszej technologii jest niezbędne, aby oferowane usługi pozostały konkurencyjne na rynku. Często dostawcami takich produktów są zagraniczne spółki, co rodzi wątpliwości – czy nabycie tego rodzaju usług wiąże się z ryzykiem w podatku u źródła?

Obligacje skarbowe - czerwiec 2024 r. Zmiana oprocentowania obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w czerwcu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w maju br. Od 27 maja można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Zwrot podatku z Austrii – ile, dla kogo, jak uzyskać (formalności)

Austria to zyskujący na popularności kierunek emigracji zarobkowej wśród Polaków. Jeśli podejmowane zatrudnienie jest legalne, z łatwością można ubiegać się o zwrot podatku z tego kraju. Wysokość zwrotu może być naprawdę spora, przy małym nakładzie wysiłku ze strony podatnika. 

Dłuższy okres ważności znaków akcyzy do końca 2024 r.

Aktualnie znajdują się w legalnej sprzedaży wyroby winiarskie oznaczone znakami akcyzy, których ważność została przedłużona do 31 grudnia 2024 r.

Sanatorium na koszt ZUS 2024 - choroby psychosomatyczne. Nerwice, lęki, depresja, ciężki stres i inne. Jak uzyskać skierowanie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że cały czas – także w 2024 roku - można skorzystać z rehabilitacji leczniczej w sanatorium na koszt ZUSu. Dotyczy to różnych schorzeń, także psychosomatycznych. 

Podatek od nieruchomości w przypadku najmu lokali mieszkalnych. Kiedy stawka niższa a kiedy nawet 28 razy wyższa?

Wynajęcie swojego mieszkania lub domu nie zwalnia właściciela z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. Ale w tym przypadku wątpliwe jest jaka stawka podatku od nieruchomości jest właściwa. Ta dla budynków mieszkalnych, czy dla budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej? Problem jest istotny, bo ta druga stawka jest ponad 28 razy wyższa.

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe?

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe? Przepisy wskazują na obowiązek przechowania dokumentacji podatkowej do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (o ile nie został zawieszony/przerwany bieg terminu przedawnienia).

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki. Podatnikowi przysługuje możliwość złożenia wniosku o zaliczenie w całości lub w części nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Ma do tego prawo, gdy spełnione są przesłanki zawarte w przepisach Ordynacji podatkowej.

Ulgi w spłacie podatków (odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie). Dla kogo? Kiedy? Warunki udzielenia

Ordynacja podatkowa przewiduje w szczególnych sytuacjach możliwość zastosowania wobec podatnika trzech ulg w spłacie podatków lub zaległości podatkowej. Chodzi o odroczenie terminu płatności, rozłożenie zapłaty na raty lub umorzenie całości lub części podatku lub zaległości podatkowej. Kiedy można liczyć na taki gest fiskusa?

Kontrola podatkowa: czy musi być zapowiedziana. Zasada i wyjątki

Kontrola podatkowa, to oczywiście nic przyjemnego dla podatnika ale czasem się zdarza. Na taką okoliczność trzeba być przygotowanym. W szczególności warto wiedzieć, że taka kontrola z urzędu skarbowego powinna być w większości przypadków zapowiedziana z 7-dniowym wyprzedzeniem. Ale od tej zasady są niestety liczne wyjątki. Zobaczmy co na ten temat mówią przepisy.

REKLAMA