| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Zwolnienia > Dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz dyplomatów a podatek VAT

Dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz dyplomatów a podatek VAT

Co do zasady podatek od towarów i usług (VAT) jest naliczany od każdej odpłatnej dostawy towarów oraz każdego świadczenia usług dokonywanych przez podatników. Jednakże przepisy podatkowe przewidują odstępstwa od tej zasady ogólnej. Do tych wyjątków należy zaliczyć zwolnienia z VAT oraz preferencyjną stawkę 0%. W unijnym wspólnym systemie podatku od wartości dodanej przewidziano zwolnienie z VAT dla czynności opodatkowanych VAT świadczonych w ramach stosunków dyplomatycznych i konsularnych.

Zgodnie z art. 151 ust. 1 lit. a dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE.L 2006 Nr 347, str. 1 ze zm.) państwa członkowskie zwalniają z VAT dostawy towarów i świadczenie usług dokonane w ramach stosunków dyplomatycznych i konsularnych.

Minister Finansów na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.) wydał rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 839 ze zm., dalej jako: „Rozporządzenie”), w którym przewidział preferencyjną stawkę 0% dla czynności opodatkowanych VAT dokonywanych w ramach stosunków dyplomatycznych i konsularnych.

Na mocy § 8 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia obniżoną do wysokości 0% stawkę VAT stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz:

  • misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych posiadających przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju,
  • członków personelu ww. misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych,
  • innych osób zrównanych z członkami personelu ww. misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych.

Ustawodawca przewidział jeszcze inne wymagania formalne warunkujące zastosowanie stawki 0% dla dostawy towarów i świadczenia usług w ramach stosunków dyplomatycznych i konsularnych.

Zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia stawkę 0% stosuje się, pod warunkiem że podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada (łącznie oba dokumenty):

1) wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo zwolnienia z podatku, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.) dla tych towarów, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty wskazane w ust. 1 pkt 4 posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo,

2) zamówienie dotyczące towarów (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo.

W przypadku gdy nabywane towary lub usługi są przeznaczone do celów służbowych, świadectwo nie musi być potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo. Tak stanowi § 8 ust. 4 Rozporządzenia. W takim przypadku zgodnie § 8 ust. 5 Rozporządzenia nabywca przekazuje dostawcy towarów lub usługodawcy dokumenty wskazane w ust. 2 oraz kopię pisma, o którym mowa w rubryce 7 świadectwa, zezwalającego na odstąpienie od potwierdzenia tego świadectwa, wydanego przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo.

Przykład 1

Stan faktyczny:

Spółka XYZ rozważa sprzedaż samochodu na rzecz członka zagranicznej misji dyplomatycznej, która odbywa się na terytorium Niemiec. Dyplomata przeznaczy samochód do celów użytku prywatnego. Dyplomata dostarczył spółce świadectwo zwolnienia z podatku VAT potwierdzone przez właściwe władze państwa oraz zamówienie dotyczące towarów (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo. Czy w tym przypadku spółka może zastosować stawkę 0%?

Analiza:

W podanym przykładzie zostały spełnione wszystkie warunki przewidziane w § 8 ust. 1 pkt 4 oraz § 8 ust. 2 Rozporządzenia. Wątpliwości może wzbudzić cel przeznaczenia samochodu tj. użytek prywatny.

Ww. przepisy nie wyrażają expressis verbis, czy zwolnienie obejmuje również dostawę towarów na rzecz dyplomatów, którzy przeznaczą nabyte towary na użytek prywatny. W § 8 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia ustawodawca nie mówi, że zwolnieniu podlegają tylko dostawy towarów przeznaczonych do celów służbowych. Taki wymóg znajduje się przykładowo w § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia (w tym przepisie znajduje się następujący zapis: „do celów służbowych tych instytucji lub organów”). Zgodnie z podstawowymi zasadami wykładni prawa przyjmuje się założenie racjonalnego ustawodawcy. Jeżeli ustawodawca w tym samym akcie prawnym w jednym przepisie zawarł jakiś warunek, a w innym go pominął, to należy przyjąć, że zrobił to celowo. Stąd nabycie samochodu do użytku prywatnego na potrzeby członka zagranicznej misji dyplomatycznej spełnia warunki przewidziane w § 8 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia.

Potwierdza to interpretacja indywidualna z dnia 9 stycznia 2018 r., sygn. akt 0114-KDIP1-2.4012.604.2017.1.RM, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że „Świadectwo zawiera imię i nazwisko Dyplomaty oraz informację, że nabywane towary przeznaczone są do celów prywatnych. Świadectwo jest potwierdzone przez podmiot, przy którym dany Dyplomata jest afiliowany, jak i właściwe władze państwa, na terytorium którego zlokalizowany jest podmiot, przy którym jest on afiliowany. (…) Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa wskazać należy, że dostawy dokonywane przez Wnioskodawcę w ramach Sytuacji I spełniają przesłanki do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 0%. Skoro bowiem nabywcami towarów oferowanych przez Wnioskodawcę są podmioty wskazane w § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, tj. członkowie personelu misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych posiadających przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego UE niż terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych i jednocześnie Wnioskodawca, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada dokumenty, o których mowa § 8 ust. 2 rozporządzenia, tj. Świadectwo oraz Zamówienie, to tym samym ww. transakcje podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0% na podstawie § 8 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 8 ust. 2 rozporządzenia”.

Polecamy: VAT 2018. Komentarz

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zdjęcia

Dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz dyplomatów a podatek VAT
Dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz dyplomatów a podatek VAT

Serwis Inforlex Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – procedury149.40 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »