reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > JPK dla ksiąg rachunkowych (JPK_KR) od 1 stycznia 2021 r. Co się zmieni?

JPK dla ksiąg rachunkowych (JPK_KR) od 1 stycznia 2021 r. Co się zmieni?

Ministerstwo Finansów opublikowało nową broszurę informacyjną dotyczącą jednolitego pliku kontrolnego dla ksiąg rachunkowych (JPK_KR). Wprowadzone zmiany, czyli zaktualizowane opisy niektórych elementów JPK_KR będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

JPK dla ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2021 r.

W nowej broszurze dla ksiąg rachunkowych JPK_KR(1), jak wyjaśnia resort finansów, znajdują się zaktualizowane opisy niektórych elementów JPK dla ksiąg rachunkowych. Przy czym, wprowadzenie zmian, które wynikają z nowych opisów, nie będzie wymagać aktualizacji oprogramowania.

Nowa broszura nt. struktury logicznej postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych, dotycząca jednolitego pliku kontrolnego (JPK) dla ksiąg rachunkowych, jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej.

Nowa broszura JPK_KR(1) będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Publikacja nowej broszury, jak wskazuje MF, to wynik oceny funkcjonowania dotychczasowych opisów poszczególnych elementów, które zdaniem resortu finansów wymagały doprecyzowania.

Spis zmian do poprzedniej broszury został zamieszczony w pkt 14 nowej broszury.

Ważne!
Wprowadzenie zmian, które wynikają z nowych opisów elementów struktury, nie będzie wymagać aktualizacji oprogramowania wykorzystywanego przez podatników.

Struktura JPK_KR - Księgi rachunkowe

Oto wybrane fragment nowej broszury dotyczącej JPK_KR:

"Struktura jednolitego pliku kontrolnego dla ksiąg rachunkowych (JPK_KR) Struktura JPK_KR – Księgi rachunkowe – wersja 1. obowiązuje od 1 lipca 2016 r.

Kto prowadzi księgi rachunkowe:

1) spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne, z zastrzeżeniem pkt 2, a także inne osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;

2) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. poz. 1629), jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro;

2a) przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, jeżeli na dzień poprzedzający dzień otwarcia spadku prowadzone były księgi rachunkowe;

3) jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów;

4) gminy, powiaty, województwa i ich związki, a także:

a) państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe,

b) gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady budżetowe;

5) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2;

6) oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych;

7) jednostki niewymienione w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych - od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

Jeżeli jesteś osobą fizyczną, jesteś wspólnikiem w spółce cywilnej osób fizycznych, spółce cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółce jawnej osób fizycznych lub spółce partnerskiej, prowadzisz przedsiębiorstwo w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw [3] możesz stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego. Jest to możliwe jeśli twoje przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. Wystarczy, że przed rozpoczęciem roku obrotowego, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, zawiadomisz o tym urząd skarbowy, właściwy w sprawach podatku dochodowego. Osoby fizyczne lub wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych mogą złożyć zawiadomienie na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Szczegółowe zasady określa rozdział 2 ustawy o rachunkowości (w skrócie „UoR”).

Podmioty gospodarcze prowadzą księgi rachunkowe obejmujące zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą:

• dziennik,

• konta księgi głównej,

• konta ksiąg pomocniczych,

• zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej,

• zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych,

• wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). [...]

Formaty pól (danych) ksiąg rachunkowych JPK_KR

Ogólne założenia dotyczące formatu pól:

1. Formatem pliku jest XML.

2. Pola znakowe są polami alfanumerycznymi. Dopuszczalne jest stosowanie małych i dużych liter oraz cyfr. Maksymalna ilość znaków wynosi 256. Polskie znaki diakrytyczne muszą być wpisywane przy użyciu kodowania UTF-8. W polach znakowych dopuszczalne jest stosowanie znaków specjalnych np. /, -, :, +.  Znaki specjalne muszą odpowiadać formatowi pliku XML.

Większość pól w formularzu to pola znakowe. Pola zawierające np. numer faktury są również polami znakowymi.

3. Pola kwotowe (numeryczne) służą wyłącznie do podania wartości liczbowej. Wartość należy wpisać ciągiem cyfr, nie można używać separatorów dla tysięcy (np. spacji). Jako separator miejsc dziesiętnych można używać wyłącznie kropki (.). Wartości w pliku JPK podawane są z dokładnością do 2 miejsc dziesiętnych (np. 12345.56).

4. Daty podawane są w formacie RRRR-MM-DD, np. 2018-03-21.

5. Wymóg podania daty i czasu dotyczy tylko jednego pola. Jest to pole opisujące datę i czas utworzenia pliku. Datę i czas podaje się w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS (np.: 201802-24T09:30:47Z; gdzie T oznacza „Time”. Przy podawaniu czasu uniwersalnego (UTC) na końcu należy dodać literę „Z” (ZULU).

6. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu składającego JPK należy wpisać jednym ciągiem cyfr. Niedopuszczalne jest stosowanie odstępów lub innych znaków.

Struktura JPK_KR

Jednolity plik kontrolny dla ksiąg rachunkowych składa się z następujących elementów: „Naglowek”, „Podmiot1”, „ZOiS”, „Dziennik”, „DziennikCtrl”, „KontoZapis”, „KontoZapisCtrl”. [...]

Lista zmian wprowadzonych do opisów elementów

10.5 W węźle Nalowek zmodyfikowano opis elementu: DataWytworzeniaJPK

10.6 W węźle Dziennik zmodyfikowano opisy elementów: Dziennik (węzeł), LpZapisuDziennika, NrZapisuDziennika, OpisDziennika, NrDowoduKsiegowego, RodzajDowodu, DataOperacji, DataDowodu, KodOperatora, OpisOperacji i DziennikKwotaOperacji

Okres obowiązywania nowej wersji opisów struktury JPK_KR

Nowa wersja opisów struktury JPK_KR będzie obowiązywała dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się od 1 stycznia 2021 r.".

Zobacz całość: Broszura informacyjna dot. JPK​_KR obowiązująca od 1 stycznia 2021 r.

oprac. Adam Kuchta
na podstawie materiałów MF

Polecamy: Nowoczesna księgowość – stacjonarnie czy online. Poradnik Gazety Prawnej 7/2020

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Eugenia Jabłokow

Radca prawny- ekspert w dziedzinie postępowania spadkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama