REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Klasyfikacja składników majątku rzeczowego - inwentarz żywy

Krystyna Michaluk

REKLAMA

Każda jednostka gospodarcza, także gospodarstwo rolne, posiada rzeczowy majątek trwały i obrotowy. W gospodarstwach zajmujących się produkcją roślinną głównym składnikiem majątku trwałego są grunty rolne, a majątku obrotowego plony, będące wynikiem produkcji, np. zboża, warzywa. W jednostkach zajmujących się produkcją zwierzęcą środki trwałe to zwierzęta. Zwierzęta będą też elementem aktywów obrotowych.

 

Autopromocja


Inwentarz żywy jako środek trwały


Według ustawy o rachunkowości o zaliczeniu danego składnika do aktywów trwałych lub obrotowych albo zaliczeniu w koszty w momencie przekazania do użytkowania nie decyduje kryterium wartościowe, lecz przewidywany czas użyteczności na potrzeby jednostki, niemniej jednak określenie istotnej wartości, powyżej której składnik majątku powinien być aktywowany, powinno stanowić element polityki rachunkowości.


UWAGA

Należy pamiętać, że jeżeli składnik majątku ma być zaliczony do aktywów trwałych, powinien:

• mieć okres ekonomicznej użyteczności dłuższy niż rok,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• być kompletny, zdatny do użytku i przeznaczony na potrzeby jednostki.


Hipotetyczne składniki majątku trwałego wymieniono wcześniej, w zakładowym planie kont, w specyfikacji konta 010. Problem powstaje w klasyfikacji zwierząt, tj. inwentarza żywego. Inwentarz żywy, składnik majątku charakterystyczny dla działalności rolniczej, może być zaliczony zarówno do majątku obrotowego, jak i do środków trwałych. W ustawie o rachunkowości nie znajdziemy klasyfikacji zwierząt dla celów ewidencji.

Ewidencja składników majątku rolniczego


Tabela 2.
Klasyfikacja zwierząt dla celów ewidencji księgowej

INWENTARZ ŻYWY

Pozycja księgi głównej

Pozycje ksiąg analitycznych

1

2

Środki trwałe

Autopromocja

1. Zwierzęta pociągowe (konie)

 

2. Bydło (krowy i buhaje)

 

3. Konie hodowlane (klacze i ogiery)

 

4. Trzoda (maciory i knury)

 

5. Owce (matki i tryki-skopy)

 

6. Zwierzęta w cyrkach

 

7. Zwierzęta w ogrodach zoologicznych

Składniki majątku obrotowego

1. Zwierzęta młode w odchowie:

cielęta, jałówki i buhajki,

źrebaki,

prosięta, warchlaki, maciorki i knurki

jagnięta i jarlaki

 

2. Zwierzęta w tuczu (opasy, konie rzeźne, bekony i tuczniki, drób w tuczu)

 

3. Zwierzęta futerkowe

 

4. Zwierzęta będące przedmiotem obrotu handlowego

 

5. Drób (nioski, koguty i kurczęta)

 

6. Roje pszczół

 

7. Zwierzęta domowe (psy, koty i ryby w akwariach)

Źródło: Rachunkowość jednostek zajmujących się produkcją roślinną i zwierzęcą (wybrane zagadnienia), dodatek do „Prawa Przedsiębiorcy” nr 13/98 autorstwa Telesfora Żyznowskiego.


Działy specjalne produkcji rolnej - kiedy księgi rachunkowe?


Zwierzęta mogą być zaliczone:

• do aktywów trwałych,

• do aktywów obrotowych jako:

- towary przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzetworzonym - księgowane na koncie w zespole 330,

- materiały - przeznaczone do uboju, odchowu, księgowane na koncie 310, następnie 401 i ostatecznie na koncie 501,

- produkty - przeznaczone do tuczu, ujmowane na koncie 602.

Zapraszamy do dyskusji na forum o podatkach

Wstępnej klasyfikacji inwentarza do określonej grupy aktywów (trwałe lub obrotowe) należy dokonać w momencie nabycia, otrzymania, wytworzenia, kierując się kryteriami właściwymi dla aktywów trwałych lub obrotowych. W trakcie ich użytkowania niejednokrotnie istnieje potrzeba zmiany ich klasyfikacji z powodu zmiany przeznaczenia.

 

 


Ewidencja księgowa zmiany klasyfikacji inwentarza żywego


1. Przeksięgowanie zwierząt w odchowie lub tuczu na środki trwałe

Wn konto 010 „Środki trwałe - Inwentarz żywy”

Ma konto 501 „Koszty produkcji zwierzęcej” lub 602 „Inwentarz żywy”

2. Przeksięgowanie inwentarza żywego stanowiącego środek trwały do aktywów obrotowych - zwierzęta w tuczu

a) przeniesienie wartości początkowej

Wn konto 602 „Inwentarz żywy”

Ma konto 010 „Środki trwałe - Inwentarz żywy”

b) przeniesienie wartości umorzenia

Wn konto 070 „Odpisy umorzeniowe inwentarza żywego”

Ma konto 602 „Inwentarz żywy”

3. Przekwalifikowanie zwierząt w odchowie do zwierząt w tuczu

Wn konto 602 „Inwentarz żywy”

Ma konto 501 „Koszty produkcji zwierzęcej”


Jak wykazać aktywa biologiczne w księgach rachunkowych


Księgowania przedstawiono na schemacie 1.


SCHEMAT 1.

Zwierzęta stanowiące element aktywów trwałych mogą pochodzić z różnych źródeł. Od źródła pochodzenia zależy sposób ich wyceny w momencie wprowadzenia na stan środków trwałych. I tak:

• zwierzęta nabyte należy wprowadzić na stan według ceny zakupu lub nabycia,

• zwierzęta pochodzące z własnej hodowli przyjmowane są do ewidencji po kosztach wytworzenia, z uwzględnieniem przyrostu wagi, a gdy brak tego kosztu - po cenach sprzedaży netto.

Analogicznie jak dla środków trwałych jednostka może prowadzić na dwa sposoby ewidencję inwentarza żywego spełniającego kryterium zaliczenia go do środków trwałych.


Metoda 1


Pierwsza metoda jest ogólnie przyjęta. Kwalifikacja zwierząt do środków trwałych lub obrotowych następuje według kryteriów ustawy o rachunkowości. Ewidencja ilościowo-wartościowa, dokonywanie rachunkowych odpisów amortyzacyjnych, prezentacja w bilansie zgodnie z treścią ekonomiczną w grupie aktywów trwałych (zwierzęta zakwalifikowane do środków trwałych) lub w grupie aktywów obrotowych jako zapasy (pozostałe zwierzęta).

Dla celów podatkowych środki trwałe w postaci inwentarza żywego nie podlegają amortyzacji. Z art. 31 ust. 2 ustawy o rachunkowości wynika, że odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) zmniejszają wartość początkową środków trwałych. Wyjątek stanowią tylko grunty niesłużące wydobyciu kopalin metodą odkrywkową. Inwentarz żywy nie jest wymieniony jako wyjątek, stąd wniosek, że dla celów bilansowych należy obligatoryjnie dokonywać amortyzacji tego środka trwałego. Przy ustalaniu okresu i stawki amortyzacji należy uwzględnić przewidywaną przy likwidacji cenę sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego. W przypadku inwentarza żywego ta pozostałość może być faktycznie istotna. Amortyzacji podlegać będzie wówczas tylko różnica między wartością początkową a wartością tej pozostałości.

 


PRZYKŁAD 1

Wartość początkowa krowy mlecznej ustalona według ceny nabycia wynosi 10 000 zł. Krowa jest przeznaczona na potrzeby jednostki. Użytkowana będzie 5 lat. Po tym okresie zostanie sprzedana jako bydło rzeźne. Jej przewidywana wartość wyniesie 5000 zł. Ustalając stawkę amortyzacji, należy uwzględnić czas używania na potrzeby jednostki: 5 lat, oraz wartość rezydualną: 5000 zł. Roczna stawka amortyzacyjna wyniesie: 100% : 5 lat = 20%

a wartość roczna amortyzacji:

(wartość początkowa minus wartość rezydualna) × stawka amortyzacji, czyli:

(10 000 zł - 5000 zł) × 20% = 1000 zł

Zwierzęta pracujące - ujęcie księgowe i podatkowe


Metoda 2


W tej metodzie w trakcie trwania roku obrotowego wszystkie zwierzęta należy wykazać na wyodrębnionym koncie w zespole 602 „Inwentarz żywy”. Do tego konta trzeba prowadzić ewidencję ilościowo-wartościową. W ten sposób unika się księgowań korygujących aktywa w momencie przekwalifikowań zwierząt do odpowiednich grup, gdy następuje zmiana przeznaczenia posiadanych zwierząt. Na dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji zwierząt i wyodrębnia się te, które spełniają definicję środków trwałych, oraz te, które tej definicji nie spełniają.

Wartość zwierząt zakwalifikowanych do środków trwałych należy zaksięgować następująco:

Wn konto 010 „Środki trwałe”

- „Inwentarz żywy”

Ma konto 602 „Inwentarz żywy”

W bilansie należy wykazać w aktywach trwałych w części A.II.1.e jako inne środki trwałe według cen określonych w art. 28 ust. 1 pkt 6 uor, tj. według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto. W tym przypadku odpis amortyzacyjny wynosi 0, ale wartość inwentarza żywego jest realna i zasada ostrożności jest zachowana. Na początek następnego roku należy dokonać odwrotnego zapisu (Wn 602, Ma 010).

Jako uzupełnienie powyższych wywodów należy jeszcze dodać, że w przypadku produkcji zwierzęcej występuje szczególny rodzaj strat losowych - padnięcie zwierząt, które niezależnie od kwalifikacji padłego zwierzęcia (aktywo trwałe czy obrotowe) należy ująć w ciężar strat nadzwyczajnych lub w pozostałych kosztach operacyjnych.


PODSTAWA PRAWNA:

• art. 2 ust. 2 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym - Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 660

• art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, art. 17 ust. 2, art. 28 ust. 1 pkt 6, ust. 3, art. 31 ust. 2, art. 34 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 5, art. 39 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 613

• art. 2, 15, 17 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 613

• art. 2, 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 888

• § 5 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 41 Rolnictwo

Krystyna Michaluk

biegły rewident

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn Głównego Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA