Kategorie

Wiadomości

18 maja 2021
14 cze 2021
Zakres dat:

Pracownicy bez wyższego wykształcenia także będą mogli znaleźć pracę w nowej skarbówce

Brak wyższego wykształcenia nie będzie przeszkodą w zatrudnieniu w Krajowej Administracji Skarbowej. Z dniem 31 grudnia 2007 r. wszyscy pracownicy skarbówki i służby celnej automatycznie przejdą do pracy w nowej administracji.

Otrzymana kwota to nie odszkodowanie

Kwota dotycząca stosunku pracy, określona w ugodzie sądowej bez wskazania, z jakich konkretnych roszczeń wynika, nie jest odszkodowaniem zwolnionym z PIT.

O zarządzaniu płynnością finansową

Rozliczanie umów cash poolingu nie jest jednoznacznie unormowane w przepisach podatkowych zarówno jeśli chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych, jak i VAT. Potrzebna jest nowelizacja przepisów w tym zakresie.

Sprecyzowano zadania organów celnych

Określono, które organy celne są właściwe w sprawach transportu przesyłowego energii, ropy i gazu.

Można odliczyć VAT od usług reasekuracji

Przy opodatkowaniu reasekuracji należy wydzielić czynności opodatkowane i nieopodatkowane. Dopiero po rozdzieleniu można odliczyć VAT.

Księgowy musi ustalić zmianę stanu produktów

Do pozycji zmiany stanu produktów w sprawozdaniu nie można przenosić automatycznie salda konta „Rozliczenie kosztów według rodzaju”. Księgowi często popełniają ten błąd.

Na zwolnieniu brak kosztów

U pracowników będących na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 33 dni nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów. Zasiłek chorobowy nie jest przychodem ze stosunku pracy.

Można korzystać z ulgi mieszkaniowej

Czasowy pobyt za granicą nie powoduje utraty prawa do ulgi mieszkaniowej przewidzianej w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Ułatwienia dla firm

Małe i średnie firmy nie będą wyceniać w księgach rachunkowych produktów według kosztu wytworzenia.

Spółki powinny dokonać korekty

Spółka, która przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2006 rok otrzyma informacje o zdarzeniach mających wpływ na treść tego dokumentu, musi dokonać korekty.

Więcej osób zapłaci VAT

Zmiany w ustawie o VAT spowodują, że podatkiem tym zostaną objęte nowe grupy zawodowe – ostrzegają eksperci.

Fiskus zarabia miliony na dobroczynności

Od SMS-ów przekazywanych na cele dobroczynne i charytatywne fiskus zabiera 22 proc. VAT. Podatek trzeba płacić, bo MF nie chce zmienić przepisów, zasłaniając się prawem unijnym. Wyjaśnienia resortu finansów nie przekonują ani podatników, ani ekspertów podatkowych.

Opodatkowanie środków z OFE i programów emerytalnych

Składki wpłacane przez członków otwartych funduszy emerytalnych są zwolnione z opodatkowania. Natomiast składki opłacane w ramach pracowniczego programu emerytalnego doliczane są do przychodów pracownika i podlegają opodatkowaniu.

Bliski koniec wojny o standardy księgowe

Z rachunkowością jest jak z ideologią. Gdy na Zachodzie instytucje regulacyjne walczyły o to, żeby zapisy księgowe odzwierciedlały rzeczywistość gospodarczą, radzieccy audytorzy dostawali wytyczne, jakie stawki amortyzacji mają stosować wobec poszczególnych rodzajów śrubek.

Podatku nie ma tylko od umów zawartych w 2006 roku

Pożyczki udziałowców na rzecz spółki kapitałowej udzielone w 2006 roku są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych, nawet jeśli wypłata pieniędzy ma miejsce w 2007 roku.

Reforma skarbowości

Ministerstwo Finansów poinformowało, że projekt ustawy zakładającej połączenie administracji skarbowej i celnej trafi w drugiej połowie maja do uzgodnień międzyresortowych.

Egzamin dla księgowych

Do 21 maja do Ministerstwa Finansów muszą złożyć odpowiednie dokumenty osoby, które chcą przystąpić do najbliższego egzaminu na certyfikat księgowego.

Rozliczenie transakcji nie ma wpływu na VAT

Zapłata ceny stanowi obrót, nawet gdy następuje w innej formie niż pieniężna. Podatnik powinien zatem zapłacić należny VAT.

Biura rachunkowe nie stracą uprawnień

Osoby usługowo prowadzące księgi nadal będą mogły wypełniać PIT-y i inne deklaracje podatkowe. Zmiany w ustawie o rachunkowości nie odbierają im tych uprawnień.

Będzie mniej urzędów celnych

Resort finansów zaproponował zmiany w zakresie działania niektórych urzędów celnych. Zlikwidowany zostanie m.in. II Oddział Celny w Warszawie.

PO proponuje 15-procentową stawkę PIT z ulgą prorodzinną

Wprowadzenie liniowego, 15-procentowego podatku dochodowego od osób fizycznych z ulgą prorodzinną proponuje Platforma Obywatelska.

Opodatkowanie zwrotów za remont

Zwrot ze spółdzielni wydatków poniesionych na remont i modernizację mieszkania podlega opodatkowaniu niezależnie od tego, czy przeprowadzając remont i modernizację dana osoba skorzystała z ulgi remontowej czy też nie.

Wiele przepisów nadal oczekuje na dostosowanie

Mimo trzech lat obecności w UE część polskich przepisów nadal jest sprzeczna ze wspólnotowymi. Podatnicy uczą się jednak powoli wykorzystywać przepisy unijne i orzecznictwo ETS w sporach z fiskusem.

Ostatni dzień z PIT: grzywna za spóźnienie

Jeszcze tylko dziś podatnicy mogą złożyć zeznanie podatkowe za 2006 rok. Termin mija o północy.

Można odpisać zagraniczny podatek

Dyżur podatkowy pełnili eksperci z zespołu doradztwa w zakresie PIT MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, kierowanego przez Jacka Bajsona, doradcę podatkowego. Najwięcej pytań dotyczyło rozliczenia dochodów uzyskanych za granicą.

Egzamin dla księgowych

W dniach 4, 5 i 6 czerwca odbędzie się egzamin na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Różne adresy, ale rozliczenie wspólne

W czasie dyżuru telefonicznego poświęconego rozliczeniom PIT, który pełnił Michał Grzybowski, a także Karol Raźniewski, doradcy podatkowi z firmy Ernst & Young, czytelnicy pytali m.in. o wspólne rozliczenia małżonków.

Liczy się kurs z dnia wypłaty

Podatnicy, którzy w 2006 roku pracowali za granicą i muszą rozliczyć się w Polsce, powinni zarobki przeliczyć na złote według odpowiednich kursów walut.

Koszty będą identyfikowane

Zmiany w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości wymuszą wdrożenia procedur, dzięki którym koszty podlegające kapitalizacji będą identyfikowane.

Książek dla konkretnych osób nie można rozliczyć

Podręczników przekazywanych konkretnym nauczycielom nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydawnictwa.

Wyższe limity dla osób dojeżdżających do pracy

Dyżur poświęcony rozliczeniom PIT pełniła Barbara Pyzel, doradca podatkowy z BDO Numerica. Czytelnicy Gazety Prawnej pytali przede wszystkim o koszty uzyskania dochodów i korzystania z ulg.

Ograniczenia tylko w wyjątkowych sytuacjach

Państwa członkowskie generalnie nie powinny wprowadzać nowych ograniczeń w odliczeniu VAT. Mogą to robić tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Księgowym będzie łatwiej prowadzić ewidencję

Opublikowano projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Wprowadza on precyzyjne przepisy dotyczące ewidencjonowania inwestycji. Publikowanych będzie więcej informacji o transakcjach spółek.

Akcyzę może odzyskać właściciel pojazdu

O zwrot akcyzy od samochodów sprowadzonych do Polski będą mogli starać się ich właściciele. Gdy podatnik, który auto sprowadził, sprzeda je, o zwrot będzie ubiegał się nowy właściciel.

Egzamin z języka angielskiego dla specjalistów od finansów i rachunkowości

Na rynku polskim dotychczas nie było egzaminu specjalistycznego dla finansistów i księgowych. Obecnie Cambridge ESOL (departament Uniwersytetu Cambridge, który należy do największego w Europie konsorcjum egzaminacyjnego) oraz ACCA (Association of Chartered Certified Accountants (międzynarodowa organizacja zawodowa zrzeszająca specjalistów w zakresie rachunkowości i finansów) wspólnie opracowały egzamin z języka angielskiego dla finansistów - ICFE (International Certificate in Financial English).

Zwrot pieniędzy tylko na wniosek

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej zapłacenia nie dokonano czynności urzędowej albo nie wydano wnioskowanego zaświadczenia lub zezwolenia.

Odszkodowania są zwolnione z podatku

Odszkodowania uzyskane na podstawie ugód sądowych są zwolnione z PIT.

Rozwodnicy nie mogą rozliczać się wspólnie

Małżonkowie, którzy w trakcie roku rozwiodą się, nie będą mogli rozliczyć się wspólnie z dochodów rocznych. Muszą wypełnić oddzielne PIT-y.

ETS nie odpowiedział na pytanie sądu

Europejski Trybunał Sprawiedliwości nie odpowiedział na pytanie prejudycjalne dotyczące interpretacji VI Dyrektywy. Sprawa dotyczyła zobowiązania powstałego w 2003 roku, a wtedy Polska nie była w UE.

Nowa definicja pogodzi doradców z księgowymi

Wypełnianie deklaracji podatkowych nie będzie czynnością z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg. Zakłada tak projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości.

Fiskus odda VAT od paliwa

WSA we Wrocławiu: wzór Lisaka dla aut z kratką jest niezgodny z prawem unijnym. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o zwrot nadpłaty i odzyskać VAT. Uzyskując zwrot nadpłaconego podatku, będą musieli skorygować koszty podatkowe.

Skarbowy zasób kadrowy zamiast konkursu

Kierownicze stanowiska w administracji podatkowej nie będą już obsadzane w drodze konkursów. Minister finansów będzie powoływał kandydatów ze skarbowego zasobu kadrowego.

Będą dodatkowe ulgi dla producentów biopaliw

Rozpatrywana dziś w Sejmie nowelizacja ustawy o akcyzie przewiduje zwiększenie ulg i dodatkowe dopłaty dla producentów rzepaku.

Urzędy nie powinny naliczać podatku

Resort finansów zalecił urzędom skarbowym, by nie pobierały VAT z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste od umów podpisanych przed 1 maja 2004 r.

Akcyza na węgiel i koks od 2012 roku

Węgiel i koks zostaną opodatkowane akcyzą dopiero w 2012 roku. Do tego czasu będzie obowiązywało całkowite zwolnienie tych wyrobów z akcyzy.

Konsolidacja sektora przyniesie oszczędności

Projekt ustawy o finansach publicznych zakłada znaczne oszczędności z konsolidacji sektora finansów publicznych.

Minister kultury zapowiada, że będzie walczył o utrzymanie preferencji na książki

Wbrew optymistycznym zapowiedziom ministra kultury utrzymanie 0-proc. stawki VAT na książki będzie trudne. Przepisy unijnej dyrektywy nie przewidują takiej możliwości.

Czyhanie na błąd podatnika

Urzędnicy mogą prowadzić kontrolę, okazując tylko legitymację służbową. Inspektorzy wykorzystują to uprawnienie, czekając na błąd podatnika. Udając klientów, nakładają na sprzedawcę kary za niewydanie paragonu.

Wspólność majątkowa nie musi trwać cały rok

Tylko małżeństwo rozliczających się wspólnie podatników powinno trwać cały rok. Jeżeli chodzi o wspólność majątkową, to wystarczy, żeby istniała w ostatnim dniu roku podatkowego.

Unia nie zakwestionuje zwrotu części wydatków

Ministerstwo Budownictwa uważa, że UE nie powinna kwestionować utrzymania zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych.