| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Nowe objaśnienia do deklaracji VAT-7 i VAT-7K

Nowe objaśnienia do deklaracji VAT-7 i VAT-7K

Ministerstwo Finansów dostosowuje objaśnienia do wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K, w związku z nowym brzmieniem art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Chodzi o zmiany dotyczące ubiegania się o zwrot kwoty wydanej na zakup każdej z kas fiskalnych.

Zwrot kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług, projekt z 30 kwietnia 2019 r.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, rozporządzenie wydaje się na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675). Przepis art. 1 pkt 1 lit. g tej ustawy zmienia dotychczasowe brzmienie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Przepis ten wprowadza zmiany w zakresie ubiegania się o zwrot kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących.

Istota nowego rozwiązania polega na tym, że w przypadku gdy kwota ulgi z tytułu zakupu każdej z kas rejestrujących jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do zwrotu różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Zobacz: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1023

Nowe objaśnienia do deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K(13)

Powyższe rozwiązanie spowodowało konieczność wprowadzenia zmian objaśnień do deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K(13).

W związku z tym, w projektowanym rozporządzeniu, zaproponowano zmianę rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i  usług (Dz. U. poz. 856), poprzez określenie nowych objaśnień do deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K(13) w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmieniającego.

Podatnicy będą stosować objaśnienia w brzmieniu określonym niniejszym rozporządzeniem począwszy od rozliczenia za:

1) maj 2019 r. – w przypadku podatników obowiązanych do składania deklaracji za okresy miesięczne;

2) II kwartał 2019 r. – w przypadku podatników rozliczających podatek za okresy kwartalne, zgodnie z art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy o VAT.

Jednocześnie podatnicy będą mieli możliwość wyboru stosowania dotychczasowych objaśnień, nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2019 r. Możliwość ta nie będzie dotyczyła podatników wykazujących zwrot ulgi, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, w kwocie przekraczającej nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym.

Projektowane rozporządzenie przewiduje także przepis przejściowy dla podatników użytkujących kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które zakupili przed dniem 1 maja 2019 r. Zgodnie z tym przepisem podatnicy ci będą obowiązani stosować objaśnienia w brzmieniu dotychczasowym. 

Proponuję się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Treść nowych objaśnień do deklaracji VAT

Poniżej prezentujemy treść nowych objaśnień, zgodnie z załącznikiem do projektu rozporządzenia.

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K)

Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(19) i VAT-7K(13)) określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 856, z późn. zm.).

Podstawowym aktem prawnym regulującym opodatkowanie podatkiem od towarów i usług jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”. Ilekroć w objaśnieniach jest mowa o okresie rozliczeniowym, należy przez to rozumieć:

- w przypadku deklaracji VAT-7

- miesiąc,

- w przypadku deklaracji VAT-7K

- kwartał.

Polecamy: VAT 2019. Komentarz

Deklaracje VAT-7 składają podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, obowiązani do składania deklaracji za okresy miesięczne, zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy.

Deklaracje VAT-7K składają mali podatnicy, o których mowa w art. 2 pkt 25 ustawy, rozliczający podatek za okresy kwartalne, zgodnie z art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy.

OBJAŚNIENIA OGÓLNE

1. Deklarację składa się w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym.

2. Kwoty z poszczególnych pozycji deklaracji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

3. Wszystkie wielkości ujemne poprzedza się znakiem minus ( - ).

4. Niewypełnienie którejkolwiek pozycji: - od 10 do 62  deklaracji VAT-7 lub VAT-7K jest równoznaczne z wpisaniem zera (0).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »