REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wymiana udziałów w spółkach - skutki w PIT

PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC
wymiana udziałów, spółki, PIT
wymiana udziałów, spółki, PIT
OKAM Capital Spółka z o.o.

REKLAMA

REKLAMA

Przy umorzeniu lub zbyciu udziałów objętych na skutek wniesienia aportu, kosztem właściciela takich udziałów jest - co do zasady - ich wartość nominalna. Zasada ta nie dotyczy przypadków, w których aport ten miał formę, neutralnej podatkowo, transakcji wymiany udziałów. W takiej sytuacji, koszty właściciela umarzanych lub zbywanych udziałów są równe rzeczywistym kosztom historycznym, jakie poniósł na ich nabycie (a ściślej rzecz biorąc: na nabycie udziałów, jakie w ramach transakcji wymiany, były wnoszone drogą aportu).

Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w uzasadnieniu wyroku z 11 września 2012 r. (sygn. I SA/Kr 864/12).

Autopromocja

Czy dobrowolne, nieodpłatne umorzenie akcji jest opodatkowane PIT?

Przepisy dotyczące transakcji tzw. wymiany udziałów zostały wprowadzone do ustaw podatkowych (o PIT i CIT) jako wynik implementacji dyrektywy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z dnia 23 lipca 1990 r. (90/434/EWG). Celem tej dyrektywy, jak też przepisów implementujących, było ułatwienie transakcji restrukturyzacyjnych przez zapewnienie, by niektóre transakcje tego typu były neutralne podatkowo.

Wymiana udziałów: na czym to polega ?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Transakcja wymiany udziałów polega na tym, że udziałowiec spółki kapitałowej wnosi jej udziały (lub akcje) do innej spółki kapitałowej, co prowadzi do tego, że ta druga („spółka nabywająca”) uzyskuje bezwzględną większość głosów w tej pierwszej („spółka nabywana”) lub – jeśli miała już większość – dochodzi do powiększenia tej większości.

W zamian za aport, udziałowiec otrzymuje udziały lub akcje w spółce nabywającej.

Korzystne zasady podatkowe związane z wymianą udziałów polegają na tym, że – po stronie udziałowca – otrzymanie nowych udziałów lub akcji w spółce nabywającej jest neutralne podatkowo (nie prowadzi do powstania przychodu).

Jak rozliczać zbycie udziałów (akcji) w celu umorzenia?

Wspomniana reguła dotyczy zarówno tych udziałowców, którzy są osobami fizycznymi, jak i tych, którzy są osobami prawnymi; została zapisana w art. 24 ust. 8a ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 4d ustawy o CIT.

Jest jednocześnie odstępstwem od ogólnej zasady, dotyczącej transakcji aportowych, która stanowi, że podmiot wnoszący aport rozpoznaje przychód w postaci wartości nominalnej udziałów (akcji), jakie otrzymał w zamian.

Pomysł na optymalizację

Jak zwykle bywa z tego typu przepisami, regulacja dotycząca wymiany udziałów stała się poręcznym narzędziem, wykorzystywanym do różnych koncepcji optymalizacyjnych.

Jedną z takich koncepcji starał się zrealizować podatnik (osoba fizyczna), którego dotyczył sygnalizowany na wstępie wyrok WSA w Krakowie z 11 września 2012 r. Podatnik ten był jedynym udziałowcem spółki kapitałowej, która – w przeszłości – wypracowała znaczące zyski. W związku z tym rzeczywista wartość jej udziałów była znacząco wyższa aniżeli wartość wkładów, jakie zostały wniesione w momencie, w którym spółka zaczynała działalność.

Autopromocja

Jak rozliczyć umorzenie udziałów w spółce z o.o.?

W tej sytuacji udziałowiec zastanawiał się nad zbyciem tych udziałów lub ich części, przy czym zamierzał to zrobić w sposób, który byłby najbardziej efektywny podatkowo. Gdyby dokonał zwykłej sprzedaży, mógłby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jedynie wartość wkładów, która – jak już wspomnieliśmy – była znacząco niższa niż aktualna wartość udziałów. Stąd pomysł, by wykonać operację w dwóch etapach, co pozwoliłoby podwyższyć koszty podatkowe do wartości aktualnej.

Pierwsza z tych operacji polegałaby na opisanej powyżej wymianie udziałów. Podatnik zamierzał wnieść 51% udziałów swojej spółki do specjalnie utworzonej spółki holdingowej (byłaby to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). W zamian za to, otrzymałby udziały w spółce holdingowej. Na tym etapie nie musiałby wykazywać żadnych przychodów ani kosztów w związku ze wspomnianym już art. 24 ust. 8a ustawy o PIT.

Autopromocja

W drugim kroku spółka holdingowa dokonałaby umorzenia własnych udziałów, należących do podatnika. Umorzenie przybrałoby formę tzw. umorzenia przymusowego (art. 199 §1 kodeksu spółek handlowych), bądź też automatycznego (art. 199 §4 k.s.h.). Zgodnie z k.s.h, warunkiem umorzenia udziałów w obu tych trybach jest wskazanie takiej możliwości w umowie spółki.

Ponadto, zgodnie z art. 199 §2 k.s.h., umorzenie przymusowe wymagałoby decyzji spółki holdingowej podjętej w drodze uchwały wspólników. Z kolei umorzenie automatyczne nie wymagałoby takiej uchwały, bo jest to umorzenie dokonywane „w razie ziszczenia się określonego zdarzenia”, wskazanego w umowie spółki. W obu przypadkach podatnik uzyskałby, w zamian za umarzane udziały, wynagrodzenie równe – co najmniej – ich bilansowej wartości, co również wynika z art. 199 §2 k.s.h.

Skutki podatkowe

Zgodnie z zamysłem podatnika, fiskalny efekt umorzenia odpowiadałby celom, o których wspomnieliśmy na początku: chodziłoby o podwyższenie kosztów pozbycia się udziałów do wartości rynkowej udziałów spółki, której podatnik był właścicielem przed rozpoczęciem opisanych operacji.

Zdaniem podatnika, przy ocenie skutków umorzenia należałoby sięgnąć do art. 24 ust. 5d ustawy o PIT, który nakazuje, by – przy obliczaniu kosztów podatkowych – stosowano przepis odnoszący się do skutków odpłatnego zbycia.

W opisanej sytuacji byłby to art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o PIT. Ten zaś stwierdza, że przy zbyciu udziałów otrzymanych w zamian za aport (niebędący przedsiębiorstwem ani zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa), kosztem jest nominalna wartość umarzanych udziałów.

Jak opodatkować dochody ze zbycia akcji i udziałów w celu ich umorzenia?

Wartość ta byłaby równa rynkowej wartości udziałów w pierwszej spółce podatnika (wniesionych do spółki holdingowej), więc podatnik osiągnąłby swój cel w postaci podwyższenia kosztów do rynkowej wartości udziałów wniesionych.

Dodajmy, że podobną wartość miałby przychód z umorzenia, więc cała dwuetapowa transakcja zostałaby wykonana przy całkowitym lub niemal całkowitym uniknięciu jakiegokolwiek opodatkowania.

Można zapytać, skąd pomysł, by wykorzystać instytucje umorzenia przymusowego lub automatycznego, które są stosowane dość rzadko. Co więcej, ta pierwsza stosowana jest głównie wtedy, gdy wspólnicy, którzy mają większość udziałów, pozbywają się niechcianego wspólnika mniejszościowego.

Wydaje się, że sięganie do tego typu form umorzenia nie było konieczne. Z równym skutkiem można byłoby spróbować umorzenia dobrowolnego lub zbycia udziałów w spółce holdingowej na rzecz osoby trzeciej. W każdym z tych wariantów podatnik mógłby wywodzić, że art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o PIT daje mu prawo do potrącenia kosztu równego wartości nominalnej udziałów w spółce holdingowej.

Ponadto, w każdym z tych wariantów, dochód ze zbycia lub umorzenia – o ile w ogóle by wystąpił – byłby opodatkowany według 19% stawki podatkowej. Jedyna różnica polegałaby na tym, że dochód z umorzenia przymusowego lub automatycznego jest dochodem o charakterze dywidendy i dlatego ewentualny podatek jest odprowadzany przez spółkę umarzającą, działającą w charakterze płatnika; tymczasem w przypadku umorzenia dobrowolnego lub zwykłego zbycia, podatek byłby uiszczany przez samego podatnika. 

Pierwsza przeszkoda

Niezależnie od tych subtelności, organ podatkowy (dyrektor IS, działający w imieniu Ministra Finansów) wydał interpretację indywidualną, w której uznał, że podatnik nie ma prawa do potrącenia kosztów odpowiadających nominalnej wartości umarzanych udziałów spółki holdingowej.

Tym samym, nie może skorzystać z koncepcji optymalizacyjnej, jaka została opisana w kilku akapitach powyżej. W uzasadnieniu napisał, że byłoby to niezgodne z logiką przepisów dotyczących opodatkowania transakcji zbycia i umorzenia udziałów. Przede wszystkim dlatego, że w scenariuszu planowanym przez podatnika, ten ostatni – na żadnym etapie – nie poniósłby kosztu równego wartości nominalnej udziałów objętych w spółce holdingowej.

Dyrektor IS przyznał, że – co do zasady – wartość nominalna jest zaliczana do kosztów podatkowych przy zbywaniu i umarzaniu udziałów nabytych drogą aportu (zgodnie ze wskazanym przez podatnika art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o PIT), ale nie dotyczy to opisanego stanu faktycznego.

Od 2011 r. wymiana udziałów może nie powodować powstania przychodu także w ustawie o PIT

Zdaniem dyrektora, taka możliwość odnosi się wyłącznie tych przypadków, kiedy ta sama wartość nominalna została wcześniej zaliczona do przychodów na etapie wniesienia aportu. Tymczasem podatnik uniknąłby tego zaliczenia, bowiem transakcja aportowa przybrałaby formę wymiany udziałów, co oznaczałoby, że nie pociągałaby powstania przychodu.

Sąd i system podatkowy

Podatnik nie zgodził się z interpretacją, więc zaskarżył ją do WSA w Krakowie. W skardze zarzucił dyrektorowi, że naruszył art. 24 ust. 5d i art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o PIT.

Przypomnijmy, że pierwszy z tych przepisów stanowi, że przy umorzeniu udziałów stosuje się przepisy kosztowe dotyczące odpłatnego zbycia, a drugi pozwala na uznanie, że kosztem zbycia udziałów objętych drogą aportu jest ich wartość nominalna.

Podatnik podkreślił, że przepisy przewidują wyjątki od tych reguł, ale nie dotyczą one planowanych przez niego transakcji. Literalna wykładnia tych przepisów nie pozwala sformułować ogólnej tezy, że wartość nominalna umarzanego (lub zbywanego) udziału objętego na skutek aportu jest zaliczana do kosztów podatkowych tylko wtedy, gdy wcześniej została zaliczona do przychodów. Przepisy nie wskazują takiego warunku.

Nie wskazują też żadnej szczególnej reguły potrącania kosztów przy umarzaniu i zbywaniu udziałów objętych w wyniku transakcji wymiany udziałów.

Zdaniem podatnika, trzeba zatem stosować ogólną regułę dotyczącą umarzania i zbywania udziałów objętych w zamian za aport, która pozwala na zaliczenie do kosztów – ich wartości nominalnej.

Krakowski WSA oddalił skargę, uznając że podatnik nie ma racji.

Co można wnieść aportem do spółki kapitałowej?

Zdaniem sądu, za takim rozstrzygnięciem przemawia systemowa i celowościowa wykładnia przepisów ustawy o PIT. Zgodnie z tą pierwszą, przy umorzeniu udziałów, podatnik może potrącić tylko takie koszty, które wcześniej poniósł.

W planowanym scenariuszu, poniesione koszty sprowadzałyby się do historycznych kosztów nabycia udziałów w pierwszej spółce podatnika, wniesionych później do spółki holdingowej. Dlatego tylko te historyczne koszty mogłyby pomniejszać dochód z tytułu umorzenia udziałów w spółce holdingowej.

Sąd – podobnie jak dyrektor IS – przyznał, że istnieje specjalny przepis dotyczący potrącania kosztów przy umarzaniu i zbywaniu udziałów objętych w zamian za aport i że przepis ten pozwala na potrącenie ich wartości nominalnej tych udziałów.

Zgodził się jednak z organem podatkowym, że ta reguła ma ścisły związek z przepisem, który stwierdza, że wniesienie aportu (niebędącego przedsiębiorstwem, ani jego zorganizowaną częścią) pociąga za sobą rozpoznanie przychodu w postaci wartości nominalnej objętych udziałów.

Skoro podatnik tego przychodu nie rozpoznał (z uwagi na to, że aport przybrał formę wymiany udziałów), to nie może – na następnym etapie restrukturyzacji – zaliczać tej samej wielkości do kosztów.

Wykładnia językowa coraz mniej ważna

Poglądy wyrażone przez sąd, a także organ podatkowy mają mocne uzasadnienie ekonomiczne. Bez wątpienia, odpowiadają też intencjom ustawodawcy.

Nie ma sporu, że ustawodawca – regulując sytuację właścicieli umarzanych udziałów – nie miał zamiaru dawać nikomu uprawnień do potrącania kosztów, które nie zostały poniesione.

Trudno też zaprzeczyć, że prawo do odliczenia wartości nominalnej przy umorzeniu (zbyciu) udziałów objętych w zamian za aport ma ścisły związek z tym, że ta wartość – na etapie wnoszenia aportu – jest zaliczana do przychodu. W przeciwnym razie, regulacja kosztowa nie miałaby żadnych racjonalnych podstaw.

Trzeba jednak zauważyć, że opisane powyżej intencje ustawodawcy zostały wyrażone w ustawie wyjątkowo niefortunnie. W efekcie powstała luka prawna, którą skarżący podatnik odnalazł.

Opodatkowanie VAT z tytułu wniesienia aportu do spółki

W przepisach kosztowych odnoszących się do opodatkowania zbycia i umorzenia udziałów objętych w zamian za aport jest wyjątek dotyczący udziałów objętych w zamian za aport w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Przy zbyciu i umorzeniu takich udziałów, kosztów uzyskania przychodów nie określa się na podstawie wartości nominalnej, bo ta wartość nie musi mieć wiele wspólnego z rzeczywistymi wydatkami udziałowca; poza tym, nie jest zaliczana do przychodów na etapie wniesienia aportu (aport w postaci przedsiębiorstwa, podobnie jak aport w postaci wymiany udziałów, jest neutralny podatkowo).

Istota sprawy polega na tym, że wyjątek dotyczący udziałów objętych w zamian za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część – został wprost zapisany w ustawie. W przypadku udziałów objętych w drodze wymiany udziałów, analogicznej regulacji zabrakło.

Dlatego przedstawiony wyrok oraz poprzedzająca go interpretacja są sprzeczne z językową wykładnią właściwego przepisu kosztowego, jakim jest art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o PIT. Oba organy – administracyjny oraz sądowy – oparły się na wykładni systemowej oraz celowościowej.

Trzeba zatem przypomnieć, że do niedawna obowiązywała doktryna, wedle której podstawowe znaczenie ma wykładnia językowa. W przypadku sprzeczności między rezultatami wykładni językowej oraz wykładni innego rodzaju (np. celowościowej lub systemowej), standardowo dawano prymat wykładni językowej. Tylko wyjątkowo odstępowano od tej zasady, przy czym dotyczyło to tylko takich przypadków, kiedy alternatywne rodzaje wykładni były korzystne dla podatnika, zaś wykładnia językowa była dla niego krzywdząca.

Optymalizacja podatkowa przy sprzedaży udziałów i akcji

W sprawie przedstawionej powyżej było dokładnie odwrotnie: sąd pominął rezultaty wykładni językowej, choć była dla podatnika korzystna.

Takie działanie trzeba uznać za mocno kontrowersyjne. Podważa ono przekonanie podatników, że tekst ustawy – odczytany literalnie – jest wiarygodnym źródłem poznania prawa.

Z drugiej strony, można zrozumieć postępowanie sądu, a jeszcze bardziej – organu podatkowego. Gdyby koncepcja optymalizacyjna zaproponowana przez podatnika okazała się prawidłowa, byłaby to droga pozwalająca na całkowite lub niemal całkowite uniknięcie opodatkowania dochodu z tytułu zbycia lub umorzenia udziałów.

Piotr Kaim, doradca podatkowy.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Limit działalności nierejestrowanej w 2024 r. wzrośnie do 3225 zł. Ale VAT i tak trzeba będzie niekiedy zapłacić.

  Kolejny wzrost limitu dla działalności nierejestrowanej cieszy tych, którzy poprawiają kondycję domowego budżetu korzystając z możliwości prowadzenia niewielkiej działalności bez konieczności jej rejestrowania w CEIDG. Jednak brak rejestracji to jedno, a rozliczenia na gruncie VAT, to odrębna sprawa. Warto sprawdzić, czy ciesząc się uproszczeniami przewidzianymi dla tej formy działalności nie zaniedbuje się obowiązków czynnego podatnika VAT.

  Jak sformułować klauzulę arbitrażową w umowie?

  Klauzule arbitrażowe w umowach. Jak odzyskać zaległą płatność nawet w 3 tygodnie? Duże, ale także małe firmy np. z sektorów budowalnego, logistycznego czy informatycznego coraz częściej korzystają z arbitrażu online zamiast sądów powszechnych.

  Tabela kursów średnich NBP z 5 grudnia 2023 roku - nr 235/A/NBP/2023

  Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 5 grudnia 2023 roku - nr 235/A/NBP/2023. Kurs euro to 4,3233 zł.

  Wyższe opłaty drogowe w transporcie – czy zapłacą za nie konsumenci?

  Podwyżki opłat drogowych, które wyniosą nawet 80 proc. w Niemczech sprawią, że firmy transportowe będą musiały szukać oszczędności gdzie indziej. Jedynym skutecznym rozwiązaniem wydaje się podniesienie cen frachtu, chociaż wiadomo, że koszty tego rozwiązania poniosą nie zleceniodawcy, lecz konsumenci. A niezależnie od tego firmy transportowe i tak muszą dobrze przygotować się do funkcjonowania w nowej, droższej rzeczywistości. Sprawdzamy nastroje panujące w branży i szukamy rozwiązań, które mogą pomóc przewoźnikom oszczędzać nie tylko w tym trudnym okresie. 

  Nowe stawki minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku. Wyższe nie tylko pensje. Jak wzrosną w nowym roku inne świadczenia pracownicze?

  Minimalne wynagrodzenie za pracę, które obecnie wynosi 3600 zł, od 1 stycznia 2024 r. wzrośnie do 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. - o kolejne kilkadziesiąt złotych, do 4300 zł. Łącznie da to wzrost płacy minimalnej o 19,4%. Zaplanowana na przyszły rok podwyżka będzie rekordową w ujęciu kwotowym i bliską rekordowej w ujęciu procentowym. Od 2000 roku tylko dwukrotnie procentowy wzrost płacy minimalnej był wyższy. W 2008 r. jej kwota została ona podniesiona z 936 zł do 1126 zł, a więc o 20,3%. Natomiast w 2023 r. dwie zmiany, obowiązujące od stycznia i od lipca, wywindowały płacę minimalną z 3010 zł do 3600 zł, a więc łącznie o 19,6%. Podwyższenie płacy minimalnej wpłynie również w 2024 roku na szereg wskaźników i świadczeń pracowniczych. 

  Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Kiedy przysługuje i ile wynosi? Jakie warunki trzeba spełnić? Jak długo można być na zwolnieniu lekarskim?

  ZUS informuje, że zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy nie tylko w trakcie zatrudnienia, lecz także podczas wypowiedzenia, a nawet po rozwiązaniu umowy o pracę. Ale w tym przypadku muszą być spełnione określone warunki. Jakie?

  Nowe oszustwo na rynku finansowym: przestępcy oferują „klejnoty flippowe”

  Na rynku pojawiła się nowa metoda „inwestycyjna”. Oszuści poprzez spółki zawierają umowy sprzedaży tzw. biżuterii flippowej z pewnym zyskiem. W rzeczywistości wartość przedmiotu z reguły jest kilkukrotnie zawyżona. Sprzedawcy często proponują zawarcie umowy komisu, na mocy której mają dokonać dalszej sprzedaży klejnotu, co jednak nie następuje. Następnie klientom proponuje się zawarcie kolejnych umów z innymi podmiotami, np. umowy pożyczki i kolejnej umowy komisu z inną spółką. Dzięki temu moment rozliczenia jest odsunięty w czasie, a podmiot wyłudza w ten sposób dodatkowe pieniądze. Z reguły na zabezpieczenie roszczeń zawierana jest też umowa zastawu na udziałach innej spółki. Warto też dodać, że większość pokrzywdzonych prawdopodobnie jeszcze nie wie lub nie ma pewności, że doszło do oszustwa.

  Do jakiej kwoty nie płaci się podatku od darowizny?

  Podatek od darowizny dotyka wielu osób w Polsce. W 2023 roku wprowadzono znaczące zmiany w przepisach dotyczących podatku od spadków i darowizn, które wpłynęły na kwoty wolne od podatku. W tym artykule skupimy się na aktualnym stanie prawnym, przywołując obowiązujące regulacje.

  Chcesz dostać emeryturę lub rentę na czas? Musisz szybko powiadomić ZUS o zmianie adresu lub konta bankowego! Jak to zrobić i w jakim terminie?

  Emeryt i rencista powinien jak najszybciej poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zmianie adresu zamieszkania, czy numeru rachunku bankowego. Jeśli zrobi to z opóźnieniem, to może zdarzyć się, że emerytura czy renta zostanie zwrócona do ZUS-u.

  Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie RPP. Czy czeka nas zmiana stóp procentowych?

  Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. "RPP nie zmieni stóp procentowych na rozpoczynającym się dzisiaj grudniowym posiedzeniu" – powiedział ekonomista ING BSK Adam Anotniak. Jego zdaniem, pauza w obniżkach stóp potrwa co najmniej do marca.

  REKLAMA