Kategorie

Porównanie zasad ogólnych i podatku liniowego

inFakt
inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe
Porównanie zasad ogólnych i podatku liniowego/ Fot. Fotolia
Fotolia
Osoby, które rozważają założenie jednoosobowej działalności gospodarczej często zastanawiają się nad tym, która z form opodatkowania będzie dla nich najkorzystniejsza. Najczęściej brane są pod uwagę zasady ogólne i podatek liniowy, zatem przedstawiamy porównanie które powinno pomóc w podjęciu odpowiedniej decyzji.

Podmioty uprawnione

Warto zacząć od tego, że osoba zastanawiająca się nad założeniem działalność ma zawsze możliwość rozliczania się w oparciu o zasady ogólne. Ustawodawca nie określił katalogu osób, które z tej formy opodatkowania nie mogą skorzystać, zatem jest to ogólnodostępne rozwiązanie dla każdego podatnika. Inaczej sytuacja wygląda przy podatku liniowym. Art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych określa bowiem, że w danym roku podatkowym w którym zakładana jest działalność, podatnik nie może rozliczać się w sposób liniowy, jeśli w tym roku będzie wykonywał te same usługi, które świadczył w ramach umowy o pracę na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Dla lepszego zobrazowania sytuacji przyjrzyjmy się trzem przykładom.

Przykład 1 - Osoba była zatrudniona do dnia 15.06.2016 na stanowisku programisty w firmie X. Od dnia 1.07.2017 świadczy te same usługi dla firmy X, ale prowadząc swoją działalność gospodarczą. Oznacza to, że wybierając formę opodatkowania na rok 2016 r. nie może skorzystać z podatku liniowego, dostępne są natomiast zasady ogólne.

Przykład 2 - Osoba była zatrudniona do dnia 15.12.2016 na stanowisku programisty w firmie X. Od dnia 1.01.2017 świadczy te same usługi dla firmy X, ale prowadząc swoją działalność gospodarczą. Podatnik wybierając formę opodatkowania działalności może wybrać zarówno podatek liniowy, jak i zasady ogólne.

Przykład 3 - Osoba była zatrudniona do dnia 15.06.2016 na stanowisku programisty w firmie X. Od dnia 1.07.2017 świadczy te same usługi dla firmy Y, ale prowadząc swoją działalność gospodarczą. Podatnik wybierając formę opodatkowania działalności może wybrać zarówno podatek liniowy, jak i zasady ogólne.

Zwracam także uwagę na to, że podatnik który założył działalność gospodarczą i wybrał opodatkowanie według metody liniowej może utracić w trakcie roku podatkowego prawo do korzystania z tego formy. Jak wyżej dla jasności posłużę się przykładem.

Przykład 4 - Osoba była zatrudniona do dnia 15.06.2016 na stanowisku programisty w firmie X. Od dnia 1.07.2017 świadczy te same usługi dla firmy Y, ale prowadząc swoją działalność gospodarczą. W dniu 01.10.2017 zawierana jest umowa na świadczenie usług programistycznych z firmą X.

Dla podatnika oznacza to, utratę prawa do rozliczania się według podatku liniowego. Wszystkie dochody od początku prowadzenia działalności muszą zostać opodatkowane na zasadach ogólnych. Może zdarzyć się sytuacja taka, że podatnik będzie musiał dopłacić podatek wraz z odsetkami.

Stawki podatku

Kolejna różnica między tymi dwoma formami opodatkowania, to stawka podatku. W przypadku zasad ogólnych mamy dwa progi podatkowe:

 • do kwoty 85 528 zł (rocznego dochodu) - 18%
 • powyżej 85 528 zł - 32%

Zostało to określone w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym wysokość dochodu nie ma znaczenia, mamy stałą stawkę 19% - art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kwota wolna i zmniejszająca podatek

Od początku tego roku zmianie uległy przepisy dotyczące kwoty wolnej i kwoty zmniejszającej podatek. Kwota wolna jest obecnie na poziomie 6600 zł, a kwota zmniejszająca podatek nie jest stałą, ale uzależniona jest od rocznego dochodu podatnika i może być z przedziału od [0,1188].

Powyższe kwestie uległy zmianie, ale nie mamy różnic w tym, że kwota wolna i kwota zmniejszająca podatek mają znaczenie tylko dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. Przy opodatkowaniu liniowym podatnik nie pomniejszy zaliczek, a potem podatku o kwotę zmniejszającą podatek. Uregulowania w tym zakresie zostały określone w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Polecamy: Podatki 2017 - PIT, CIT, ryczałt 2017 (książka)


Sposób wyliczenia zaliczki na podatek

Zarówno podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych, jak i według podatku liniowego ma możliwość uwzględniania w kosztach wydatków związanych z prowadzoną działalnością. Art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bowiem mówi, że kosztami uzyskania przychodówkoszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Kolejna ważna informacja to, że większość podatników opłaca z tytułu prowadzonej działalności składki społeczne i zdrowotną. Należy pamiętać, że składki społeczne w dacie zapłaty można uwzględnić w kosztach lub odliczyć od dochodu w pełnej wysokości. Składkę zdrowotną opłacamy w wysokości 9% podstawy wymiaru, a odliczamy od podatku w wysokości 7,75% podstawy wymiaru.

Zastanówmy się teraz, jak wygląda wyliczenie zaliczki przy tych formach opodatkowania. Zakładam, że dochody podatnika są nie większe niż 85 528 zł.

Jeśli chodzi o wyliczania według skali podatkowej to wygląda to następująco :

 1. przychód - koszty = dochód
 2. dochód - składki na ubezpieczenie społeczne = dochód do opodatkowania
 3. dochód do opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych, tworząc podstawę opodatkowania
 4. podstawa opodatkowania x 18% - 556,02 zł (kwota wolna od podatku) = podatek
 5. podatek - składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu = podatek
 6. zaliczkę za dany miesiąc zaokrągla się do pełnych złotych = kwota do wpłaty do US

Przy opodatkowaniu w sposób liniowy nie ma większych różnic, poza tym, że podstawę opodatkowania mnożymy przez 19% i nie uwzględniamy kwoty zmniejszającej podatek, gdyż ona podatnikowi nie przysługuje.

Należy także pamiętać, że podatek dochodowy przy działalności gospodarczej liczony jest narastająco od początku roku.

Ulgi i odliczenia

Zastanawiając się nad wyborem właściwej formy opodatkowania, warto też wziąć pod uwagę ulgi i odliczenia, które podatnik może uwzględnić np. w zeznaniu rocznym.

Ogólnie podatnik rozliczający się :

 • według podatku liniowego może odliczyć:
  • składki społeczne (od dochodu)
  • składki zdrowotne (od podatku)
  • ulgę na IKZE (od dochodu)
  • stratę z lat ubiegłych (od dochodu)
  • ulgę na działalność badawczo - rozwojową (od dochodu)
  • ulgę abolicyjną (od podatku)

 • na zasadach ogólnych może odliczyć :
  • składki społeczne (od dochodu)
  • składki zdrowotne (od podatku)
  • stratę z lat ubiegłych (od dochodu)
  • darowizny (od dochodu)
  • wydatki rehabilitacyjne (od dochodu)
  • Internet (od dochodu)
  • ulgę na IKZE (od dochodu)
  • ulgę na dzieci (od podatku) + uzyskać dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci
  • ulgę mieszkaniowa (od dochodu)
  • ulgę na działalność badawczo - rozwojową (od dochodu)
  • ulgę abolicyjną (od podatku)

Jak widać podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych ma prawo uwzględnić znacznie więcej ulg i odliczeń, niż podatnik korzystający z metody liniowej. Warto natomiast podkreślić, że każdy podatnik powinien ocenić swoją faktyczną korzyść, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację.

Preferencyjne rozliczenia

Będąc przy temacie rozliczeń rocznych, nie sposób nie wspomnieć o kolejnych przywilejach z tym tematem związanych. Mianowicie podatnik składający zeznanie roczne PIT-36 ma możliwość rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Takiego rozwiązania ustawodawca nie przewidział dla podatników składających PIT-36L.

Polecamy: PIT-y i ulgi podatkowe 2016


Podobieństwa

Przy okazji omawiania tematu podatku liniowego i progresywnego, warto także powiedzieć o rzeczach wspólnych dla tych form opodatkowania. Przy obu tych rozwiązaniach podatnik ma możliwość opłacania zaliczek :

 • miesięcznych (art. 44 ust. 1f ustawy)
 • kwartalnych (art. 44 ust. 3g ustawy -  opcja dla małych podatników i osób rozpoczynających działalność gospodarczą)
 • uproszczonych (art. 44 ust. 6b ustawy)

Niezależnie od sposobu wpłacania zaliczek na podatek, podatnik w trakcie roku nie składa żadnych deklaracji w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Po zakończonym roku podatnik do dnia 30 kwietnia zobowiązany jest złożyć odpowiednie zeznanie roczne:

 • PIT-36 + PIT/B, gdy rozlicza się na zasadach ogólnych
 • PIT-36L + PIT/B, gdy rozlicza się według podatku liniowego

plus oczywiście dodatkowe załączniki, jeśli dana osoba korzysta z jakichś ulg lub odliczeń.

Warto także wspomnieć, że osoba prowadząca działalność ma szereg obowiązków i nie ma tu znaczenia forma opodatkowania. Na pewno trzeba pamiętać o tym, że samodzielnie należy wyliczać i opłacać zaliczki na podatek dochodowy, składki ZUS, składać deklaracje. Oczywiście taka forma współpracy ma też wiele zalet. Sami bowiem decydujemy o miejscu i czasie wykonywania usług, możemy negocjować warunki, możemy rozliczać wydatki związane z prowadzoną działalnością w kosztach.

Opłacalność

W kwestii finansowej podatek liniowy opłaca się zazwyczaj przy dochodach rocznych na poziomie 100 000 zł, natomiast trzeba też wziąć pod uwagę inne czynniki, jak ulgi lub preferencyjne rozliczenie, które mogą wpłynąć na to, że jednak zasady ogólne mimo wysokiego dochodu będą korzystniejsze.

Zmiana formy opodatkowania

Reklama

Należy pamiętać, że podatnik w momencie zakładania działalności gospodarczej wybiera formę opodatkowania na dany rok. Można oczywiście dokonać jej zmiany. Jak wskazano w art. 9a ustawy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej dotyczy także lat kolejnych, chyba że podatnik do dnia 20 stycznia złoży naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o zmianie.

Często pojawia się w takich sytuacjach pytanie, czy aktualizacja druku CEIDG-1 jest wystarczająca. Odpowiedź jest taka, że obecnie niestety te informacje nie są przekazywane z CEIDG do US, a zatem podatnik powinien złożyć odpowiednie pismo skierowane do naczelnika US.

Autorka: Aneta Socha, InFakt

InFakt łączy obsługę księgową przez biuro rachunkowe z dostępem do aplikacji www oraz mobile. Firma specjalizuje się w obsłudze branż IT, Internet, reklama, media. Osoby, które nie prowadzą jeszcze działalności, mogą skorzystać z pomocy i usługi Zakładania Firmy.

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.