Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podatek od wygranych w grach, loteriach, konkursach. Kto musi rozliczać PIT?

Klaudia Pastuszko
Podatek od wygranych w grach, loteriach, konkursach. Kto musi rozliczać PIT? /Fot. Fotolia
Podatek od wygranych w grach, loteriach, konkursach. Kto musi rozliczać PIT? /Fot. Fotolia
Fotolia
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa kilka rodzajów wygranych w grach, loteriach i konkursach. Niektóre z nich podlegają zwolnieniu podatkowemu w całej swojej kwocie, inne do pełnego limitu, od innych zaś należy odprowadzić podatek PIT.

Wygrane w loteriach

Wygrane pochodzące z udziału w grach liczbowych, telebingo, loterii pieniężnych, zakładów wzajemnych, loterii promocyjnych, loterii audiotekstowych (związanych z odpłatnym połączeniem telefonicznym lub wysłaniem wiadomości SMS przy użyciu publicznej sieci telekomunikacyjnej) i loterii fantowych korzystają ze zwolnienia podatkowego. Owo zwolnienie ma w tym przypadku charakter limitowany – dotyczy tylko takich wygranych, których wysokość nie przekracza 2280 złotych. W przypadku, w którym wartość wygranej przewyższa podaną kwotę, podatek płaci się od całości wygranej, nie zaś jedynie od nadwyżki przekraczającej kwotę zwolnienia.

Zwolnieniu podlega wygrana w grach prowadzonych przez uprawniony podmiot. Warto tu zauważyć, iż prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych i gier telebingo stanowi monopol państwa, co oznacza, iż uprawnionym podmiotem w tym zakresie są jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. W przypadku loterii fantowych, promocyjnych, audiotekstowych oraz gry w bingo pieniężne podmiot prowadzący musi posiadać zezwolenie – prowadzenie takiej działalności bez zezwolenia jest niezgodne z prawem.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wygrane podlegają zwolnieniu do kwoty 2280 złotych, przy czym jest to wartość jednorazowej wygranej. Jeśli podatnik w ciągu roku podatkowego otrzymał większą ilość wygranych, nawet jeśli ich łączna suma przekracza kwotę 2280 zł, zwolnienie nadal będzie mu przysługiwać – pod warunkiem, iż żadna z pojedynczych wygranych nie przekroczyła owej kwoty. Zatem w przypadku uzyskania w ciągu roku podatkowego kilku wygranych, w każdym z tych przypadków można skorzystać z limitowanego zwolnienia podatkowego. Wartość wygranej rzeczowej określa się po jej cenie rynkowej lub w przypadku gdy owy przedmiot został zakupiony przez organizatora – przez cenę zakupu.

Wygrane w kasynach

Wygrane pochodzące z gier w kasynach, gier na automatach (także tych o niskich wygranych) oraz z gier w bingo pieniężne oraz fantowe. Prowadzone mogą być tylko przez podmiot, który posiada stosowne zezwolenie. Uczestnictwo w grach organizowanych przez podmioty działające bez zezwolenia może stanowić przestępstwo skarbowe, karane grzywną w wysokości do 120 stawek dziennych.

Kasyno ma możliwość organizowania następujących rodzajów gier: cylindrycznych, karcianych, w kości oraz na automatach - czyli urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych. Aby wygrana pochodząca z gier na automatach podlegała zwolnieniu, może być ona przeprowadzana jedynie w kasynach gry.

Wszystkie wygrane pochodzące z kasyn lub salonów gier w bingo podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego osób fizycznych. Zwolnienie to ma charakter nielimitowany – przysługuje na pełną kwotę wygranej.

Wygrane w konkursach

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje ulgę podatkową przysługującą przy wygranej w konkursie. Jest to jednak dość szerokie pojęcie, które zdefiniowane zostało stanowiskiem doktryny i orzecznictwem.

Konkurs definiowany jest jako przedsięwzięcie, mające na celu wyłonienie osób najlepszych w danej dziedzinie. Oznacza to, że aby dane przedsięwzięcie odpowiadało istocie konkursu, powinien w nim wystąpić element rywalizacji. Współzawodnictwo odbywa się według określonych wcześniej kryteriów, których spełnienie ocenia specjalna komisja wskazująca zwycięzcę (zwycięzców). Nagrody otrzymują najlepsi uczestnicy.

Każdy konkurs powinien posiadać swój regulamin. Ma on określać nazwę konkursu, jego organizatora i uczestników, a także przewidywaną nagrodę, sposób wyłonienia zwycięzców, ograniczenie liczby zwycięzców (nagrody nie mogą zostać przekazane wszystkim uczestnikom akcji), wskazanie osób odpowiedzialnych za prawidłowy, zgodny z regulaminem, przebieg akcji (komisja konkursowa, jury), zasady wydawania nagród zwycięzcy (zwycięzcom).

Bardzo istotny dla pojęcia konkursu jest element rywalizacji. W Słowniku Języka Polskiego pod zwrotem "rywalizować" wskazuje się, że oznacza to: "ubiegać się o pierwszeństwo, o wygraną, o zdobycie czegoś; współzawodniczyć; konkurować z kimś". Tylko konkursy zawierające ten element podlegają pod rygor ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jedyne ubieganie się o nagrodę przez zawodników bez elementu współzawodnictwa nie mieści się na jej gruncie pod pojęciem „konkurs”.


Wspomniany w ustawie konkurs powinien obejmować dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin jest to wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu. Zostało to zasygnalizowane w piśmie z dnia 16 listopada 2011 r., sygn. IBPBII/1/415-732/11/BJ Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zgodnie z którym „do skorzystania ze zwolnienia nie jest wystarczający sam fakt, że informacja o konkursie przekazana została w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja). Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wymaga bowiem, aby konkursy takie były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Oba te elementy, tj. organizacja konkursu przez środki masowego przekazu i ich emisja (ogłaszanie) przez środki masowego przekazu, muszą wystąpić łącznie, aby zwolnienie miało zastosowanie. Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik "i" w wyrażeniu "organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)". Stanowisko organów skarbowych jest jednak w tej kwestii poddawane krytyce.

Wartość wygranych rzeczowych w konkursach zwyczajowo oblicza się według wartości rynkowej nagrody lub według ceny jej zakupu. Nagrodę w konkursie może stanowić także obniżenie ceny zakupów, jeśli rabat jest faktycznym wyróżnieniem dla zwycięzcy, nie akcją promocyjną dla wszystkich biorących udział w konkursie.

Nagrody wygrane w konkursach podlegają zwolnieniu, które ma charakter limitowany. Przepisy stanowią o zwolnieniu wygranych, których jednorazowa wysokość nie przekracza 760 zł. Stąd też wartości wygranych nie kumulują się w ciągu roku podatkowego. Zwolnienie będzie zatem przysługiwać, jeżeli pojedyncze wygrane są niższe niż 760 zł, choćby nawet ich łączna wysokość w ciągu roku podatkowego przekroczyła tę kwotę.

  

Sprzedaż premiowana

Zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są wartości nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Co istotne, zwolnienie to nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności, jednak gdy przedsiębiorca otrzymuje nagrodę tego rodzaju bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to jej wartość korzysta ze wspomnianego zwolnienia podatkowego do wysokości 760 zł.

Zauważyć należy jednak, że podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą mogą korzystać także z innego rodzaju ulg przysługujących z tytułów wygranych. Ograniczenie to dotyczy jedynie sprzedaży premiowanej. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze II FSK 232/13: „Nie ma żadnych podstaw, aby z zakresu znaczeniowego zwrotu frazeologicznego "wygrane w konkursach" wyłączyć nagrody związane z działalnością gospodarczą, co potwierdza wykładnia systemowa wewnętrzna przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazująca iż art. 30 ust. 1 pkt 2 stanowi lex specialis w stosunku do zasad opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Gdyby z zakresu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. ustawodawca chciał wyłączyć nagrody i wygrane otrzymane w konkursach związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez ich uczestników, uczyniłby to poprzez stosowny zapis w treści tego przepisu. Brak takiego zapisu oznacza, że związek konkursu z działalnością gospodarczą podatnika nie wpływa na sposób opodatkowania wygranej (nagrody). Sprzedaż premiowa związana z działalnością gospodarczą także objęta jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym przewidzianym w art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f, jednakże nagrody związane ze sprzedażą premiową otrzymane przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiące przychód z tej działalności, wyłączone zostały jedynie ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., nie zaś z zakresu zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. Dowodzi to, iż ustawodawca dostrzega fakt, że sprzedaż premiowa może dotyczyć zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i stosownie do tego konstruuje opodatkowanie związanych z nią nagród, wprost uwzględniając przy tym związek nagród z działalnością gospodarczą podatnika - zdobywcy nagrody”.
 

Wygrane pochodzące zza granicy

Wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe, które zostały uzyskane po 31 grudnia 2007 r. w innych państwach UE oraz państwach EOG w grach urządzanych na podstawie obowiązujących tam przepisów prawa - są zwolnione od podatku dochodowego.

Warunkiem zwolnienia jest istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium loterie, gry lub zakłady wzajemne były urządzane i prowadzone. Warunek ten jest w obecnym stanie prawnym spełniony w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich UE i wchodzących w skład EOG.

Na tych samych zasadach zwolnienie podatkowe dotyczy również wygranych uzyskiwanych w grach liczbowych, grze telebingo, loteriach pieniężnych, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audiotekstowych i loteriach fantowych, które to gry i zakłady są urządzane i prowadzone przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów obowiązujących w innym państwie członkowskim UE bądź w państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Państwami Unii Europejskiej, poza Polską, są obecnie: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Do Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza państwami członkowskimi UE należą także Islandia, Norwegia i Liechtenstein.


Wygrane niepodlegające ulgom podatkowym

Zwolnieniom podatkowym nie podlegają wszelkie kwoty wygranych przekraczające progi przewidziane dla danego rodzaju wygranej.

Jeśli chodzi natomiast o wygrane w konkursach, zwolnieniom nie podlegają konkursy „zamknięte”, to jest przewidziane dla określonej wąskiej grupy osób, niepodane do publicznej wiadomości – np. konkurs pracowniczy ogłoszony przez radiowęzeł w zakładzie pracy. Ponadto konkursy które nie są z dziedzin nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu są ogłaszana za pomocą massmediów, a nie organizowane przez nie, także nie podlegają zwolnieniom.

Sposób rozliczenia podatku

Jeśli od wygranej nie przysługuje żadne zwolnienie, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Kwota ta nie jest pomniejszona o koszt uzyskania dochodu. Podatek pobierany jest ryczałtowo, co wiąże się z tym, iż na podatniku nie ciąży obowiązek samodzielnego opłacenia podatku i składania deklaracji rocznej PIT.

Podmiotem obowiązanym do poboru zryczałtowanego podatku jest płatnik, który w tym przypadku jest po prostu organizatorem konkursu. Przekazuje on na rachunek organu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania lub siedziby płatnika podatek, przesyłając jednocześnie deklarację we wzorze PIT-8A. Ponadto zobligowany jest do przesłania podatnikowi deklaracji PIT-8C w terminie do końca lutego roku następującego po roku, w którym przekazano nagrodę. Stanowi to dla podatnika jedynie informację i nie wiąże obowiązkiem wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej.  

Jeśli jednak nagroda wynika z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, nie jest ona rozliczana ryczałtowo, a w ramach źródła przychodów. Wtedy obowiązek rozliczenia ciąży na podatniku. Podobnie 10% podatek nie wystąpi przy zaliczeniu wygranej do źródła przychodów, jakim jest działalność wykonywana osobiście, działalność sportowa czy też twórcza.

W przypadku nagrody uzyskanej w konkursie prowadzonym przez podmiot zagraniczny, podatek pobierany jest zgodnie z rygorem skarbowym obowiązującym w kraju jego pochodzenia.

Reklama
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów. 

  Prezydent podpisał pakiet Slim VAT 3

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT – podała kancelaria prezydenta. Ustawa wprowadza pakiet Slim VAT 3, który ma uprosić rozliczanie tego podatku.

  Emilewicz: projektem nowelizacji ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu zajmie się rząd

  Zakładam, że projekt ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu trafi pod obrady rządu, byśmy zdążyli przepracować ją w Sejmie w czerwcu i lipcu - powiedziała PAP pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz.

  Zwrot składki zdrowotnej: wydłużenie terminu, ostatni moment

  Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługuje  jej zwrot. Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R) został wydłużony do 5 czerwca 2023 r.

  Podatek od napiwku. Kto zapłaci?

  Napiwek przypisany konkretnej osobie nie jest dochodem spółki gastronomicznej, a spółka nie zapłaci podatku dochodowego. Podatek dochodowy za napiwek obciąża jednak osobę, która otrzymała napiwek.

  Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

  Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

  Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

  31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

  Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

  Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku RZS-R o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

  Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

  Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

  Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

  UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

  Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

  Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

  Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

  Podatkowe zagadnienia e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów interfejsu elektronicznego

  Pakiet e-commerce, który wprowadził szereg zmian oraz nowych pojęć  głównie w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązuje od 20 maja 2021 r. Szczególnie ciekawe były zmiany, które „uporządkowały” kwestię platform ułatwiających sprzedaż wysyłkową dla konsumentów z UE (B2C).  Mowa jest tutaj głównie o interfejsach elektronicznych takich jak chociażby Amazon. Co istotne, adres siedziby dla takich platform nie ma żadnego znaczenia w rozwiązaniu, o którym będzie mowa, o ile ułatwiają one określone dostawy towarów.

  Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

  W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

  Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

  Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

  Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

  Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?