reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ryczałt > Działalność gospodarcza > Zryczałtowany podatek w zakresie budowy lub przebudowy statku od 1 stycznia 2017 r.

Zryczałtowany podatek w zakresie budowy lub przebudowy statku od 1 stycznia 2017 r.

Na początku 2017 roku zaczną obowiązywać nowe regulacje dla przemysłu okrętowego, które zakładają wprowadzenie szeregu korzystnych rozwiązań podatkowych, w tym zryczałtowanego podatku w zakresie budowy lub przebudowy statku, w wysokości 1 proc.

Zmiany zakłada ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1206), która wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.

Z nowym rokiem przedsiębiorcy okrętowi otrzymają możliwość wyboru pomiędzy opodatkowaniem budowy lub przebudowy statków podatkiem CIT albo podatkiem PIT, a nowym – zryczałtowanych podatkiem od wartości sprzedanej produkcji. Aby wybrać podatek ryczałtowy, dany podatnik będzie musiał złożyć organowi podatkowemu odpowiednie oświadczenie, natomiast ewentualna kolejna zmiana formy opodatkowania ma być możliwa dopiero po 3 latach.

Zmieni się także ustawa o VAT, tj. znacznie poszerzone zostaną możliwości stosowania zerowej stawki na produkty przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Rozszerzenie dotyczyć będzie m.in. holowników, lodołamaczy oraz wszystkich dostaw.

Ustawa przede wszystkim jednak reguluje opodatkowanie nowym zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji, którego podstawowe zasady wyjaśniamy poniżej.

Zryczałtowany podatek

Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorca okrętowy będzie mógł opłacać zryczałtowany podatek w zakresie budowy statku lub przebudowy statku.

Przy czym przez przedsiębiorcę okrętowego należy rozumieć:

a) osobę fizyczną, osobę prawną i spółkę komandytowo-akcyjną, mającą odpowiednio miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) wspólnika spółki cywilnej, spółki jawnej i spółki komandytowej, mającego siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.)

– prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na budowie statku lub przebudowie statku.

Ważne!

Jak wynika z definicji zawartej w ustawie, budowa statku oznacz budowę nowego, kompletnego i zdolnego do żeglugi statku. Natomiast przebudowa statku oznacza przebudowę przeprowadzoną w całości przez przedsiębiorcę okrętowego, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej – przez tę spółkę:

a) której wartość całkowita wynosi co najmniej równowartość w złotych kwoty 5 000 000 euro (która jest przeliczana na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wydania certyfikatu stwierdzającego przebudowę statku) lub

b) polegającą na zmianie przeznaczenia statku lub zmianie źródła napędu.

Wyższy limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od 2017 r.

Budowę statku oraz jej zakończenie, a także przebudowę statku oraz jej zakończenie stwierdza, w formie certyfikatu, na wniosek przedsiębiorcy okrętowego:

- dyrektor urzędu morskiego właściwy terytorialnie dla miejsca budowy statku lub przebudowy statku;

- dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej właściwy terytorialnie dla miejsca budowy statku lub przebudowy statku – w przypadku statku przeznaczonego wyłącznie do żeglugi śródlądowej.

Ważne!

We wniosku, o którym tutaj mowa, przedsiębiorca okrętowy:

- podaje dane identyfikujące przedsiębiorcę okrętowego, w szczególności nazwę albo imię i nazwisko, adres siedziby albo miejsca zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;

- wskazuje organ podatkowy właściwy w sprawach zryczałtowanego podatku.

Do wniosku przedsiębiorca okrętowy dołącza:

- umowę o budowę statku albo umowę o przebudowę statku;

- dokumenty uznanej organizacji wydane na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim – w przypadku certyfikatu zakończenia budowy statku lub przebudowy statku.

W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę okrętowego działalności w formie spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej wniosek składa ta spółka.

Certyfikat zaś stanowi zaświadczenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868 i 996). Jest wydawany w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Organ wydający certyfikat przekazuje jego kopię, niezwłocznie po wydaniu, organowi podatkowemu właściwemu w sprawach zryczałtowanego podatku wskazanemu we wniosku.

Polecamy: Poradnik Gazety Prawnej - Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja

Podstawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem jest przychód należny ze sprzedaży statku lub przebudowy statku osiągnięty w roku podatkowym, z wyłączeniem podatku od towarów i usług.

Za dzień powstania przychodu należnego uważa się dzień wydania rzeczy lub wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo

2) uregulowania płatności w całości.

Przychodu należnego przedsiębiorcy okrętowego nie łączy się z innymi przychodami tego przedsiębiorcy podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie odrębnych ustaw.

W przypadku nieuzyskania certyfikatu przychód należny podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych albo podatku dochodowym od osób prawnych od pierwszego dnia miesiąca roku podatkowego, w którym przedsiębiorca okrętowy wybrał opodatkowanie w formie zryczałtowanego podatku.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Tarcza antykryzysowa 4.0 – przegląd najważniejszych zmian

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama