Kategorie

JPK_FA(2) od 1 lipca 2019 - struktura, opis, wyjaśnienia MF

JPK_FA(2) od 1 lipca 2019 - struktura, opis, wyjaśnienia MF
JPK_FA(2) od 1 lipca 2019 - struktura, opis, wyjaśnienia MF
Ministerstwo Finansów opublikowało drugą wersję struktury JPK_FA(2), która będzie obowiązywać od 1 lipca 2019 r. Faktury wystawione przed tą datą powinny być raportowane od 1 lipca już wg nowej (drugiej) wersji struktury JPK_FA(2). JPK_FA jest jedną z 6 struktur, które podatnicy prowadzący księgi rachunkowe w formie elektronicznej muszą przekazać na żądanie organu podatkowego. Jak wyjaśnia MF wprowadzone zmiany w JPK_FA(2) poprawią jakość raportowanych danych i jednocześnie będą spójne z poprzednią wersją schematu.

JPK na żądanie

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują struktury JPK na żądanie organów podatkowych. Do 30 czerwca 2018 r. obowiązek ten dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców.

JPK na żądanie obejmuje 6 struktur:

 • JPK_KR — księgi rachunkowe
 • JPK_WB — wyciąg bankowy
 • JPK_MAG — magazyn
 • JPK_FA — faktury VAT
 • JPK_PKPIR — podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • JPK_EWP — ewidencja przychodów

Kiedy i jak udostępniać struktury JPK na żądanie

Jeżeli organ podatkowy, w toku postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej zażąda przekazania jednej/kilku z ww. struktur, podatnik będzie miał nie mniej niż 3 dni na udostępnienie struktur JPK.

W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) podatnik może zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu, który jest wyznaczony w wezwaniu. Pozwoli to na uniknięcie konsekwencji w przypadku niedostarczenia plików w wyznaczonym terminie.

Polecamy: Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

Polecamy: AKADEMIA VAT z Radosławem Kowalskim (od 30 sierpnia do 10 września) – Cykl 3 webinariów: 8 wybranych zmian w VAT - praktyczny przegląd dla księgowych, Split payment, Biała lista podatników VAT

Jak udostępniać struktury JPK

Można je przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych lub za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej.

Jeśli podatnik w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia struktur JPK, może zostać ukarany karą porządkową w wysokości do 2800 zł.

Struktura jednolitego pliku kontrolnego dla faktur VAT (JPK_ FA[2])

Struktura JPK_FA – faktury VAT – wersja 2. obowiązuje od 1 lipca 2019 r.

Faktura (zgodnie z art. 2 ust. 31 ustawy o VAT) to dokument w formie papierowej lub elektronicznej, który zawiera dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Jeśli jest wytwarzana w postaci elektronicznej (za pomocą programów komputerowych), organ podatkowy może żądać przekazania jej w strukturze logicznej opublikowanej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów (w rozumieniu art. 193a Ordynacji podatkowej - Dz.U. z 2018 r., poz.800 z późn. zm.).

Struktura PK_FA zawiera szczegółowe dane dotyczące faktur VAT.

Struktura JPK_FA obejmuje wyłącznie faktury sprzedaży.

Rodzaje faktur raportowanych w strukturze JPK_FA określają przepisy art. 106 a-q ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm..). Są to m.in.: faktury VAT, faktury VAT korygujące, faktury VAT dokumentujące otrzymanie zapłaty, a także faktury wystawione na podstawie przepisów wydanych w oparciu o upoważnienie zawarte w art.106o ustawy o VAT. W strukturze tej nie są natomiast raportowane faktury VAT RR czy inne dowody sprzedaży określone w Ordynacji podatkowej.

Struktura JPK_FA składa się z następujących sekcji danych:

1. Nagłówek — dane dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego (cel złożenia, okres, którego dotyczy),

2. Podmiot1 — dane identyfikujące podmiot przekazujący JPK (NIP, REGON, nazwę podmiotu oraz dane adresowe),

3. Faktura — dane syntetyczne dotyczące danej faktury,

4. FakturaCtrl — sumy kontrolne dla danych syntetycznych faktur z sekcji Faktura,

5. StawkiPodatku — informacje dotyczące stosowanych stawek,

6. FakturaWiersz — dane analityczne z poziomu pojedynczego wiersza faktury,

7. FakturaWierszCtrl — sumy kontrolne dla danych analitycznych poszczególnych wierszy faktur z sekcji FakturaWiersz.

Faktura powinna zawierać (zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT):

• datę wystawienia (co odpowiada polu P_1),

• kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę (P_2A),

• imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy (nabywcy P_3A, P_3B, sprzedawcy P_3C, P_3D),

• numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (P_4B),

• numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi (P_5B),

• datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury (P_6),

• nazwę (rodzaj) towaru lub usługi (P_7),

• miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług (P_8A, P_8B),

• cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto) (P_9A),

• kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto (P_10),

• wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto) (P_11),

• stawkę podatku (P_12).

Reklama

Struktura JPK_FA na poziomie syntetycznym zawiera m.in. element, który pozwala na filtrowanie i sortowanie faktur wg rodzaju. W polu RodzajFaktury wymienione są: VAT-podstawowa, KOREKTA-korygująca, ZAL-faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktury końcowe (art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).

Dodatkowo ta część struktury zawiera pozostałe informacje dotyczące szczególnych typów transakcji (określonych w art. 106 e) ust. 1 pkt 16-24 ustawy o VAT), takich jak: stosowanie metody kasowej, samofakturowania czy transakcji „odwrotnego obciążenia”.

Struktura JPK_FA na poziomie analitycznym zawiera dane dotyczące szczegółów transakcji występujących w fakturze na poziomie pojedynczego wiersza.

Dane z tej sekcji, co do zasady, powinny się uzgadniać z danymi z sekcji syntetycznej. Kluczem łączącym obie sekcje struktury jest numer faktury, który raportowany w  identycznej postaci w polach P_2A i P_2B, pozwala łączyć dane syntetyczne faktury z danymi analitycznymi.

Szczegółowe omówienie wszystkich elementów części syntetycznej i analitycznej struktury JPK_FA(2) znajduje się w broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów.

Faktura VAT - JPK_FA(2) obowiązująca od 1 lipca 2019 r. - struktura logiczna (plik XSD)

Faktura VAT - JPK_FA(2) obowiązująca od 1 lipca 2019 r. - struktura logiczna (plik PDF)


JPK_FA - pytania podatników i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Co zrobić, gdy program do wystawiania faktur nie tworzy pliku JPK_FA?

Jeśli faktury wystawiane są za pomocą programu komputerowego, w tym również za pomocą arkusza kalkulacyjnego, powinien on również wytwarzać plik JPK_FA. Jeśli program nie ma takiej funkcji, powinien zostać zaktualizowany. Należy jednak zaznaczyć, że ani Ordynacja podatkowa ani inne ustawy nie wprowadzają obowiązku wystawiania faktur za pomocą programów komputerowych.

Czy struktura JPK_FA jest przeznaczona również dla faktur zakupowych, czy jedynie dla faktur wystawianych przez podmiot sporządzający JPK?

Struktura JPK_FA, w wyniku uwag zgłaszanych na etapie wdrożenia, zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, służy do raportowania wyłącznie faktur sprzedaży.

Czy, w przypadku funkcjonowania odrębnych systemów informatycznych do generowania faktur można wysłać informacje zawarte w więcej niż w jednym pliku JPK_FA?

Tak, można przygotować i przekazać pliki JPK_FA osobno z każdego systemu.

Reklama

Według jakich kryteriów organ podatkowy będzie żądać przesłania pliku JPK_FA: daty wystawienia, sprzedaży, obowiązku VAT, waluty, odbiorcy? Czy okres, którego będzie dotyczył plik będzie zawsze okresem miesięcznym, czy może być dowolny?

Organ podatkowy będzie żądał przekazania pliku JPK_FA, co do zasady, wg zakresu kontroli oraz kryteriów dostępnych w systemie fakturującym, np. data wystawienia, sprzedaży, obowiązku VAT, wg waluty czy kontrahenta. Okres, którego będzie dotyczył plik również będzie uzależniony od okresu objętego kontrolą.

Czy plik JPK_FA ma się uzgadniać z deklaracją VAT, księgami rachunkowymi, innymi zestawieniami?

Plik JPK_FA nie musi się uzgadniać z deklaracją VAT. Natomiast faktury, które są zawarte w pliku powinny znaleźć odzwierciedlenie w zapisach ksiąg podatkowych i ewidencji.

W jakich pozycjach w strukturze JPK_FA należy wykazać takie transakcje jak: eksport towarów, WDT, odwrotne obciążenie i transakcje niepodlegające opodatkowaniu?

W strukturze JPK_FA, transakcje eksportu towarów oraz WDT należy wykazać w polu P_13_6. Procedurę odwrotnego obciążenia dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT należy ująć należy ująć w polach P_13_4 i P_14_4, natomiast transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju należy ująć w polach P_13_5 i P_14_5, przy czym w tych przypadkach pola P_14_4 i P_14_5 należy wypełnić wartościami zerowymi.

W jaki sposób zaprezentować w strukturze JPK_FA faktury walutowe?

Faktury walutowe przygotowywane są w plikach odrębnie dla każdej waluty. W sekcji FakturaWiersz (pola P_9A i P_11) należy ująć dane w walucie obcej, natomiast w sekcji Faktura (pola P_13 – P_15) należy ująć dane w PLN. W pliku JPK_FA wartości walutowe należy przeliczać na złote zgodnie z zasadami określonymi w art. 31a ustawy o VAT. W nagłówku pliku w elemencie „DomyślnyKodWaluty” należy wskazać odpowiedni kod waluty obcej.

Czy w przypadku wystawiania faktur w imieniu dostawcy - faktury zakupu selfbillingowe powinny być one ujmowane pliku JPK_FA wystawcy? Czy jednak plik JPK_FA dotyczy tylko sprzedaży własnej?

W pliku JPK_FA raportowane są wyłącznie faktury sprzedaży podatnika, do którego zostało skierowane żądanie przekazania tych faktur. Faktury wystawione za pomocą programów komputerowych w imieniu innego podatnika VAT (tzw. „samofakturowanie”) powinny być dostępne i przekazane w formie pliku JPK_ FA temu podatnikowi, jeśli organ podatkowy zwróci się do niego z żądaniem dostarczenia jego faktur sprzedaży.

Jaką stawkę VAT należy wskazać w polu P_12 (część FakturaWiersz) dla transakcji:
- odwrotnego obciążenia - Dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT (pole P_13_4 w części Faktura);
- dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju (pole P_13_5 w części Faktura)?

W części FakturaWiersz: - dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT w elemencie P_12 należy wykazać „oo”, natomiast - dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju w elemencie P_12 należy wykazać „np”.

W jaki sposób zaprezentować numery faktur korygowanych, jeśli korekta dotyczy dużej liczby tych faktur?

W przypadku dużej ilości faktur korygowanych możliwe jest podanie nr wewnętrznego dowodu zbiorczego, na podstawie którego będzie możliwe ustalenie numerów wszystkich faktur korygowanych. Może to być załącznik do faktury, który generowany jest poza systemem. Dokument taki powinien być dostępny na potrzeby czynności sprawdzających, postępowania lub kontroli podatkowej.

Na której wersji struktury będą raportowane faktury za okres sprzed 1 lipca 2019 r.?

Od 1 lipca 2019 r. faktury wystawione przed tą datą będą raportowane według wersji struktury JPK_FA(2).

Źródło: Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Faktury VAT 2021
Faktury VAT 2021
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.