Kategorie

Zwrot podatku VAT w trybie przyspieszonym - przepisy, zasady, orzecznictwo

e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
Zwrot podatku VAT w trybie przyspieszonym - przepisy, zasady, orzecznictwo
Zwrot podatku VAT w trybie przyspieszonym - przepisy, zasady, orzecznictwo
Zwrot VAT. Na podstawie art. 86 ustawy o VAT, w określonych przypadkach podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z art. 87 ustawy o VAT (jeżeli kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego) zwrot podatku na rachunek bankowy podatnika następuje w terminie 60 dni, od dnia złożenia przez podatnika rozliczenia. Istnieją jednak pewne wyjątkowe zasady, dotyczące zwrotów w trybie przyspieszonym, wymagające od urzędów skarbowych dokonywania zwrotów w termie dni 25. Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby skorzystać z takiej możliwości? Na co zwrócić uwagę, w przypadku sporu z organem podatkowym?

Zwrot VAT - podstawy prawne zagadnienia

Kwestie możliwości skorzystania z zwrotu podatku VAT (w tym w trybie przyspieszonym) i normy postępowania organów w takich sprawach, zostały opracowane przez ustawodawcę w dwóch podstawowych aktach prawnych: Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), zwanej dalej „Ordynacja podatkowa” oraz Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwana dalej "Ustawa o VAT".

Do kluczowych przepisów zaliczyć można:

 1. Ustawa o VAT: art. 87 ust. 1 i 2 i następne, art. 86 ust. 1 i następne – które stanowią drogowskaz, w zakresie stosowania zasad i terminów zwrotów podatku VAT;
 2. Ordynacja podatkowa: art. 210 § 1 – 6, art. 124, art. 121 – które określają podstawy pracy organów podatkowych – które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcia w zakresie zwrotów podatku VAT.

W zakresie postępowania sądowego, postaw prawnych (w tym prawa sądów administracyjnych do kontrolowania prawidłowości zaskarżonych decyzji oraz praw podatnika do złożenia do sądu skargi) należy szukać w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawa p.p.s.a.” oraz Ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 137).

Analiza aktualnych przepisów prawa

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów:

 • art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi (określonemu w art. 15 - patrz definicja podatnika) przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego. Zasada ta została ograniczona przez ustawodawcę do zastrzeżeń art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

 • art. 86 ust. 2 Ustawy o VAT

W tym miejscu Ustawodawca wyjaśnił co stanowi kwotę podatku naliczonego.

 • art. 86 ust. 10 Ustawy o VAT

Zgodnie z ustępem 10 zdecydowano, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. W kolejnych literach tego ustępu uszczegóławiając tę zasadę.

 • art. 86a Ustawy o VAT

W tym miejscu Ustawodawca ograniczył możliwość obliczania podatku naliczonego, w zakresie wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.

 • art. 87 ust. 1 Ustawy o VAT

Zasady zwrotu różnicy podatku zostały opisane w art. 87 Ustawy o VAT. Zgodnie z zasadą główną (cytat z przepisów):

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

 • art. 87 ust. 2 Ustawy o VAT

Ustęp 2 art. 87 wskazuje podstawowy termin zwrotu różnicy podatku. Ustawodawca zdecydował (w uproszczeniu), że zwrot następuje w terminie 60 dni, od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika, na rachunek bankowy podatnika. Dodatkowo czas ten może ulec przedłużeniu, w sytuacji, jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania. Wtedy naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika, dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego.

 • art. 87 ust. 6 i 6a Ustawy o VAT

Istnieje jednak tak zwany tryb przyspieszony zwrotu podatku VAT. Jego zasady zostały opisane w art. 87 ust. 6 i 6a Ustawy o VAT. Zgodnie z nim, po spełnieniu określonych warunków, podatnik ma prawo do zwrotu w terminie nie 60, a 25 dni licząc od dnia złożenia rozliczenia. Jest to kluczowy artykuł, w zakresie oceny warunków, kiedy podatnik może starać się o zwrot podatku VAT w trybie przyspieszonym – i wymaga dokładniejszego omówienia.

Warunki przyspieszonego zwrotu podatku VAT

W zakresie możliwości skorzystania ze zwrotu podatku VAT w trybie przyspieszonym, podatnik musi więc najpierw przeanalizować ogólnie możliwość (prawidłowość) zwrotu, a następnie spełnienie dodatkowych warunków, w zakresie trybu przyspieszonego. Ustawodawca wskazał cztery podstawowe warunki, po spełnieniu których (łącznie) organ podatkowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia.

Wyciąg z przepisów (Ustawa o VAT art. 6)

 1. kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:
  1. faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,
  2. faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,
  3.  dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2-3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,
  4. importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

Należy więc stwierdzić, że pierwszy element (warunek) dotyczy pochodzenia (skąd wynika) kwoty podatku. Na tym etapie ustawodawca wprowadził również dodatkowe ograniczenie kwotowe, że w zakresie faktur nieopłaconych w trybie ust. 1 lit. a (na rachunek bankowy), limit faktur dokumentujących takie należności został określony na kwotę 15 000 zł.

 1. kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,

Drugi warunek określa drugi limit kwotowy: 3000 zł, dla kwot podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanych w deklaracji.

 1.  podatnik złoży w urzędzie skarbowym, nie później niż w dniu złożenia deklaracji, potwierdzenie zapłaty należności, o których mowa w pkt 1 lit. a,

Trzeci warunek nakłada na podatnika obowiązek przedłożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających zapłaty należności. Warunek ten staje się często potencjalnym problemem w uzyskaniu zwrotu.

 1.  podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:
  1. był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  2. składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1-3

- przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.

Czwarty warunek dotyczy stricte osoby podatnika i jego podmiotowości dotyczącej podatnika VAT czynnego, i realizacji obowiązków deklaracyjnych.

Przyśpieszony zwrot VAT - przykładowy wyrok sądu administracyjnego 

Jednym z najnowszych orzeczeń w zakresie omawianego zagadnienia zwrotu podatku VAT w trybie przyspieszonym, jest Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, który zapadł dnia 6 maja 2021 i dotyczy sprawy I SA/Sz 184/21. Sprawa dotyczyła stanu faktycznego z lipca i sierpnia 2020 roku – Sąd więc w swoich dywagacjach opierał się na przepisach dotyczących tego okresu.

Stan faktyczny

Sprawa dotyczyła dokonania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wykazanego w deklaracji podatkowej podatku od towarów i usług VAT-7. Podatniczka złożyła w sierpniu 2020 roku za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklarację VAT-7, za lipiec 2020. Wskazała w niej kwotę podatku do zwrotu na rachunek podatnika w terminie 25 dni (który przypadał na sierpień 2020). Dodatkowo, za pomocą platformy ePUAP, podatniczka przesłała zestawienie transakcji z rachunków bankowych. Następnie złożyła również pliki JPK_VAT za lipiec 2020, które zostały dodatkowo skorygowane jeszcze w sierpniu. Naczelnik Urzędu Skarbowego wezwał podatnika na piśmie (za pośrednictwem Poczty) do przedłożenia dokumentów źródłowych, dotyczących sprzedaży i zakupów za lipiec 2020. Chodziło o faktury VAT, dokumenty fiskalne – paragony i raport fiskalny. Podatniczka nie przedłożyła tych dokumentów. Następnie Naczelnik Urzędu Skarbowego skierował do podatniczki zawiadomienie w trybie art. 200 §1 Ordynacji podatkowej. Ponownie zostało one doręczone za pośrednictwem Poczty, w trybie art. 150§4 Ordynacji podatkowej.

Rozstrzygnięcia organów

W końcu Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówił dokonania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, w kwocie wskazanej w deklaracji podatkowej, dla podatku od towarów i usług VAT-7 za lipiec 2020 (w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji). Podstawą rozstrzygnięcia organu miała być okoliczność, że przesłany przez podatniczkę rejestr zakupów JPK_VAT zawiera 110 pozycji faktur, na określoną kwotę łączną – która nie zgadza się z ilością faktur i kwotami zapłaty wskazanymi w przedstawionych wyciągach bankowych. Analiza wyciągów bankowych dla organu wskazywała 62 faktury, które zostały w całości opłacone. Dlatego organ stwierdził, że należności z 48 faktur nie zostały uregulowane w sposób określony w art. 87 ust. 6 pkt. 1 lit. a ustawy o VAT, tj. przelewem na rachunek bankowy. Następnie organ podatkowy wezwał podatniczkę do przedłożenia kolejnych dokumentów – faktur i innych. Podatniczka nie dostarczyła tychże. Postanowieniem z września 2020 Naczelnik Urzędu Skarbowego przedłużył termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia. Od decyzji organu I instancji podatniczka złożyła odwołanie, wnosząc o uchylenie go w całości oraz umorzenie postępowania. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy opisaną wyżej decyzję organu podatkowego I instancji.

Proces sądowy

Sprawa została poprzez skargę podatniczki złożona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Skarżąca podatniczka wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Organ złożył odpowiedź na skargę i wniósł o jej oddalenie, nie podzielając zarzutów podatniczki. Po rozpatrzeniu całej sprawy Sąd stwierdził, że skarga zasługiwała na uwzględnienie. Nie zdecydował jednak wprost, która ze stron postępowania ma rację – nie mniej zdecydował, że postępowanie organu w tej sprawie nie było prawidłowe. Dlatego też zaskarżona decyzja została uchylona.

Podsumowanie i praktyczne wskazówki z orzecznictwa

Jednym z kluczowych aspektów weryfikacji orzecznictwa w sprawach podatkowych, jest możliwość przetworzenia odpowiednich fragmentów wyroków sądowych na potrzeby innych postępowań. Przeprowadzane przez Sądy analizy są nierzadko na tyle uniwersalne, że mogą służyć wielu podatnikom. W zakresie zwrotu podatku VAT w trybie przyspieszonym, w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 6 maja 2021, sygn. akt. I SA/Sz 184/21 warto zwrócić szczególna uwagę na kilka fragmentów uzasadnienia oraz wyciągniętą tezę.

Teza (aktualna) LEX nr. 3180606:

Reklama

Na podatniku ciąży obowiązek wykazania, że spełnia warunki do przyspieszonego zwrotu, jednak skoro organy uznały, że posiadany materiał dowodowy pozwala na precyzyjne ustalenia (liczba opłaconych i nieopłaconych faktur, dokładna kwota opłacona i kwota nieopłacona), to winny w uzasadnieniach decyzji zawrzeć konkretne ustalenia co do poszczególnych pozycji, pozwalające sądowi skontrolować, czy wskazane ustalenia są zgodne z rzeczywistością.

W tym miejscu, w przypadku sporu z organem podatkowym, każdy podatnik może więc wskazywać, że pomimo tego, że faktycznie to na nim ciąży obowiązek dowodowy, w zakresie wykazania przesłanek (spełnienia warunków) do skorzystania z przyspieszonego trybu zwrotu VAT – organy nie mogą przedstawionych dokumentów czy informacji traktować dowolnie, zaś ich ocena i ustalenia powinny być konkretne.

Fragmenty uzasadnienia:

Reklama

Proces rozumowania organu, wnioski dotyczące oceny dowodów oraz argumenty przemawiające za przyjęciem określonego stanowiska, winny znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji (art. 210 § 4 O.p.), tak by adresat, a nadto sąd dokonujący kontroli legalności aktu, miał możliwość zapoznania się nie tylko ze stwierdzeniem organu, ale również z analizą, jaką organ przeprowadził w stosunku do każdego z dowodów.

Sporządzenie uzasadnienia jest więc nie tylko wymogiem formalnym - wynikającym z art. 210 § 1 pkt 4 i 6 O.p., ale także ma istotne znaczenie merytoryczne. Przedstawienie toku rozumowania organu podatkowego, które poprzedza wydanie decyzji, nie tylko pełni funkcję perswazyjną, przedstawiając i wyjaśniając powody podjętego rozstrzygnięcia, tak aby strona mogła się przekonać o jego słuszności, czego wymaga zasada budowania zaufania do organów podatkowych wyrażona w art. 121 O.p., ale także umożliwia kontrolę legalności aktu w postępowaniu odwoławczym lub też sądowo-administracyjnym.

W tej sytuacji, wskazując już konkretne przepisy Ustawy Ordynacja Podatkowa, Sąd wypunktował, dlaczego sporządzenie uzasadnienia powinno być odpowiednie i ma zasadnicze znaczenie merytoryczne. W ocenie orzecznictwa podatnik ma swoje obowiązki ma jednak prawo do rzetelnego opracowania swojej sprawy przez właściwe organy, a po wydaniu decyzji uzyskania odpowiedniego uzasadnienia wyjaśniającego - powody rozstrzygnięcia.

Źródła prawa:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) zwana dalej „Ordynacja podatkowa”;
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). zwana dalej "Ustawa o VAT";
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, z dnia 6 maja 2021 r. I SA/Sz 184/21.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Biuro rachunkowe Modrzejewski
  2021-07-16 16:15:30
  Zapraszamy do nas! Oferujemy kompleksowe usługi księgowe dla każdego! :) tel. 12 376 72 41
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Księgowość
1 sty 2000
29 lip 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

Karta podatkowa 2022 - zmiany

Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Procedura zwrotu akcyzy

Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.