Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wybór formy opodatkowania i inne uproszczenia w PIT i CIT - objaśnienia podatkowe

Wybór formy opodatkowania i inne uproszczenia w PIT i CIT - objaśnienia podatkowe
Wybór formy opodatkowania i inne uproszczenia w PIT i CIT - objaśnienia podatkowe
W dniu 27 września 2019 r. minister finansów inwestycji i rozwoju wydał objaśnienia podatkowe (w trybie art. 14a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej), które dotyczą stosowania przepisów podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (podatku PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (podatku CIT) w zakresie wyboru formy opodatkowania, oraz innych uproszczeń dla podatników podatku PIT oraz podatku CIT.

Zakres objaśnień:

I. wybór formy opodatkowania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej,
II. opodatkowanie przychodów z tzw. najmu prywatnego, czyli najmu świadczonego poza działalnością gospodarczą,
III. wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej,

IV. wybór sposobu ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości,
V. wybór sposobu wpłacania zaliczek/ryczałtu,
VI. wybór prowadzenia ksiąg rachunkowych (podatek PIT),
VII. wybór roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy (podatek CIT).

Objaśnienia dotyczą (w ww. zakresie) zmian obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., wprowadzonych:

 • ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) - zwana dalej "ustawą upraszczającą",
 • ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2159).

Polecamy: CIT 2019. Komentarz

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

I. Wybór formy opodatkowania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej

Podstawową formą opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej jest opodatkowanie na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Podatnik może też wybrać – dla przychodów/dochodów z działalności gospodarczej – opodatkowanie według 19% stawki podatku, bądź jedną ze zryczałtowanych form opodatkowania, tj.:

- ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zwanym dalej „ryczałtem”, albo

- kartą podatkową.

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. wydłużone zostały terminy na dokonanie wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów/dochodów z działalności gospodarczej osiąganych przez osoby fizyczne.

Podatnik może dokonać ostatecznego wyboru formy opodatkowania według 19% stawki podatku albo ryczałtem, składając pisemne oświadczenie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego. Termin ten obowiązuje zarówno podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, jak i kontynuujących tę działalność.

Istotną zmianą jest także umożliwienie podatnikowi dokonania zmiany decyzji o wyborze, przed upływem ustawowego terminu.

Ważne! Wniosek o zastosowanie karty podatkowej, tak jak dotychczas, podatnik powinien złożyć do 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli rozpoczyna prowadzenie działalności w trakcie roku – przed jej rozpoczęciem.

Przykład
Podatnik w styczniu danego roku podatkowego rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Za pomocą wniosku CEIDG-1 złożył oświadczenie o wyborze ryczałtu dla przychodów osiąganych z rozpoczętej działalności. Pierwszy przychód osiągnął w lutym tego roku. Na podjęcie ostatecznej decyzji ma więc czas do 20 marca. Zatem przed upływem tego terminu może on zrezygnować z ryczałtu, co będzie równoznaczne z opodatkowaniem na ogólnych zasadach według skali podatkowej, albo może złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania według jednolitej 19% stawki podatku.

Powyższa zasada dotyczy również przypadku, gdy podatnik złożył pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Natomiast podatnik ten nie może już wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej, ponieważ wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie na ten rok podatkowy, powinien złożyć przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Ważne!
Termin 20 stycznia danego roku podatkowego obowiązuje również podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym korzystali z opodatkowania w formie karty podatkowej. Jeżeli bowiem do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie złożył oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu albo oświadczenia o wyborze opodatkowania według 19% stawki podatku albo nie zawiadomił w formie pisemnej urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej, uważa się, że nadal dochody z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowane są w tej formie.

Przykład:
Podatnik, który w 2019 r. korzystał z opodatkowania w formie karty podatkowej i zamierza w 2020 r. wybrać ryczałt, powinien do 20 stycznia 2020 r. złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania.

Jeżeli do dnia 20 stycznia 2020 r. złoży oświadczenie o wyborze ryczałtu, a następnie zmieni zdanie, to będzie jeszcze mógł złożyć oświadczenie o rezygnacji z tej formy. W konsekwencji jego dochody będą opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, albo jeżeli złoży oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej według 19% stawki podatku – w takiej formie.

Na dokonanie ostatecznego wyboru podatnik ma czas do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku  podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Nie uległa natomiast zmianie zasada, zgodnie z którą wybór dokonany w danym roku podatkowym obowiązuje również w latach następnych, dopóki podatnik nie dokona innego wyboru. Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy upraszczającej, skutki określone w art. 9a ust. 4 ustawy PIT w brzmieniu dotychczasowym oraz w art. 9 ust. 1 ustawy ryczałtowej w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2018 r., chyba że podatnik złoży odpowiednio zawiadomienie albo oświadczenie lub wniosek, o których mowa odpowiednio w art. 9a ust. 2b ustawy PIT w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą albo w art. 9 ust. 1b ustawy ryczałtowej w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Nadal obowiązuje również zasada, zgodnie z którą właściwe oświadczenie/wniosek/ zawiadomienie podatnik może złożyć bezpośrednio do urzędu skarbowego albo za pomocą wniosku CEIDG-1.

Podstawa prawna:

- art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej „ustawą PIT”,

- art 9, art. 29 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 43 z późn. zm.) zwanej „ustawą ryczałtową”,

- art. 40 ust. 3 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz. U. poz. 2244)., zwanej dalej „ustawą upraszczającą”.


II. Opodatkowanie przychodów z tzw. najmu prywatnego, czyli najmu świadczonego poza działalnością gospodarczą

1. Dochody małżonków

Zasadą jest, iż małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, opodatkowują swoje przychody/dochody z najmu prywatnego rzeczy należących do wspólnego majątku odrębnie, proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Jeżeli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa, to uzyskane przychody/dochody z najmu prywatnego mogą być opodatkowane w całości przez jednego z małżonków. W takim przypadku małżonkowie powinni złożyć do urzędu skarbowego pisemne oświadczenie i wskazać, które z nich będzie w całości rozliczać podatek z tytułu osiągniętego dochodu (przychodu) z najmu.

Od 1 stycznia 2019 r. zarówno ustawa PIT, jak i ustawa ryczałtowa dopuszczają, by oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu (przychodu) osiągniętego z najmu prywatnego przez jednego z małżonków oraz zawiadomienie o rezygnacji z takiego sposobu rozliczania, składane w imieniu obojga małżonków, było podpisane przez jednego z nich.

Podpisanie oświadczenia lub zawiadomienia przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia oświadczenia lub zawiadomienia w imieniu ich obojga. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje również nowy termin, w jakim na gruncie ustawy ryczałtowej podatnicy mogą złożyć oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu z najmu prywatnego przez jednego z małżonków oraz zawiadomienie o rezygnacji z tego sposobu rozliczeń.

Podatnicy mogą złożyć takie oświadczenie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymany został pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięty został w grudniu roku podatkowego.

Te same terminy obowiązują dla złożenia przez małżonków zawiadomienia o rezygnacji z tego sposobu rozliczeń.

Podstawa prawna:
- art. 8 ust. 3–6 i 8 ustawy PIT,
- art. 12 ust. 6–8a i 8c ustawy ryczałtowej.

2. Formy opodatkowania najmu prywatnego

Podstawową formą opodatkowania przychodów z najmu prywatnego są ogólne zasady opodatkowania, według skali podatkowej.
Podatnicy osiągający ww. przychody mogą też wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu.

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. ustawa ryczałtowa za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania na dany rok podatkowy przychodów osiąganych z tytułu najmu prywatnego w formie ryczałtu uznaje pierwszą w roku podatkowym wpłatę ryczałtu z tego tytułu. Jeżeli pierwszy przychód podatnik osiągnie w grudniu roku podatkowego, to złożenie zeznania (PIT-28) jest równoznaczne z dokonaniem wyboru tej formy opodatkowania.

Zatem pierwsza wpłata ryczałtu jest równoznaczna z wyborem tej formy opodatkowania.

Nie zmieniła się natomiast zasada, zgodnie z którą wybrana forma opodatkowania przychodów z najmu prywatnego obowiązuje przez cały rok podatkowy.

Przykład:
Podatnik, który pierwszy czynsz z tytułu najmu lokalu mieszkalnego otrzymał w lipcu, wpłacając do 20 sierpnia ryczałt, informuje jednocześnie o dokonanym wyborze tej formy opodatkowania. Nie musi już składać żadnego innego oświadczenia o wyborze ryczałtu. Od 1 stycznia 2019 r. zlikwidowany został obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów przez podatników osiągających przychody z najmu prywatnego i korzystających z opodatkowania ryczałtem w przypadku, gdy wysokość przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej.

Począwszy od 2019 roku, w każdym przypadku wysokość przychodów ustalana jest na podstawie dowodów potwierdzających ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmującego.

Podstawa prawna:
- art. 9a ust. 6 ustawy PIT,
- art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 3 ustawy ryczałtowej.

III. Wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu, w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej

Ustawa PIT oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, zwana dalej „ustawą CIT”, stanowią, że w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, za datę powstania przychodu podatnik może uznać dzień pobrania wpłaty.

W przypadku wyboru takiego sposobu ustalania daty powstania przychodu podatnik jest obowiązany stosować go przez cały rok podatkowy. Z dniem 1 stycznia 2019 r. zlikwidowany został obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o dokonanym wyborze.

Podatnik informuje o tym wyborze w zeznaniu rocznym, składanym za rok podatkowy, w którym stosował ten sposób.

Ważne!
Jeżeli podatnik dokonał wyboru ustalania daty powstania przychodów według metody kasowej i stosował ten sposób przez cały rok podatkowy, nie traci prawa do tego sposobu, jeżeli nie poinformował o tym w zeznaniu rocznym.

Podstawa prawna:
- art. 14 ust. 1j i 1l ustawy PIT,
- art. 12. ust. 3g i 3i ustawy CIT,
- art. 6 ust. 1 ustawy ryczałtowej,
- art. 40 ustawy upraszczającej.

IV. Wybór sposobu ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości

Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe mogą ustalać różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zlikwidowany został obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o wyborze ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz o rezygnacji z tego sposobu, które to zawiadomienia warunkowały odpowiednio możliwość stosowania tego sposobu oraz zaprzestanie jego stosowania.

Podatnicy, którzy wybrali ustalanie różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości, informują o dokonanym wyborze w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym rozpoczęli stosowanie tej metody.

Natomiast informację o rezygnacji ze stosowania ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości podatnicy zamieszczają w zeznaniu składanym za ostatni rok podatkowy, w którym stosowali tę metodę.

Ważne!
Jeżeli podatnik dokonał wyboru ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości i stosował tę metodę przez cały rok podatkowy, w którym rozpoczął jej stosowanie, nie traci prawa do stosowania tej metody, jeżeli nie poinformował o tym w zeznaniu rocznym.
Podobnie, w przypadku rezygnacji ze stosowania tej metody – okoliczność, że podatnik nie poinformuje w zeznaniu rocznym o tej okoliczności, nie oznacza, że zobligowany jest stosować ją nadal.

Podstawa prawna:
- art. 14b ustawy PIT,
- art. 9b ustawy CIT,
- art. 41 ustawy upraszczającej.


V. Wybór sposobu wpłacania zaliczek/ryczałtu

Ustawa PIT oraz ustawa CIT przewidują, że podatnicy mogą wybrać kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podatek dochodowy (spełniający definicję małego podatnika albo rozpoczynający działalność) lub wpłacanie zaliczek w uproszczonej formie.

Podatnicy opłacający podatek PIT w formie ryczałtu mogą wybrać kwartalny sposób wpłacania ryczałtu. Prawo to przysługuje podatnikom, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zlikwidowany został obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o:
- wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek oraz o rezygnacji z tego sposobu,
- wyborze wpłacania zaliczek w formie uproszczonej oraz o rezygnacji z tego sposobu,
- wyborze kwartalnego sposobu wpłacania ryczałtu oraz o rezygnacji z tego sposobu.

W przypadku zaliczek wpłacanych kwartalnie albo w formie uproszczonej, podatnicy informują o wyborze wpłacania zaliczek w takiej formie w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosowali ten sposób wpłacania zaliczek.

Zniesiony został obowiązek zawiadomienia o rezygnacji z wybranej formy wpłacania zaliczek.

Podobnie, w przypadku opłacania kwartalnie ryczałtu, podatnicy informują o wyborze opłacania ryczałtu w takiej formie w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosowali ten sposób. Podatnicy ci nie mają już obowiązku zawiadomienia o rezygnacji z tej formy.

Przykład 1:
Podatnik wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek w 2019 r. W trakcie roku wpłacał zaliczki kwartalne w ustawowym terminie. Jeżeli podatnik ten nie poinformuje w zeznaniu rocznym składanym za 2019 r. o dokonanym wyborze, nie oznacza to utraty przez niego prawa do takiego sposobu wpłacania zaliczek. W związku z ewentualną korektą jego dochodów, która będzie miała wpływ na wysokość należnych zaliczek, odsetki naliczane będą od terminów określonych dla kwartalnych 7 zaliczek.

Przykład 2:
Podatnik wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek w 2019 r. W roku tym osiągał dochody w wysokości powodującej obowiązek wpłacania zaliczek, jednak nie dokonał żadnej wpłaty w trakcie roku. Jeżeli podatnik ten poinformuje w zeznaniu składanym za 2019 rok o dokonanym wyborze, oznacza to, że odsetki od niezapłaconych w terminie zaliczek obliczane będą od terminów określonych dla kwartalnych zaliczek.

Przykład 3:
Jeżeli podatnik przez cały rok podatkowy nie wpłacał zaliczek na podatek, ani nie poinformował w zeznaniu składanym za ten rok o wyborze kwartalnych zaliczek lub zaliczek uproszczonych, to odsetki od niezapłaconych w terminie zaliczek obliczane będą od terminów określonych dla zaliczek miesięcznych, obliczonych na ogólnych zasadach. Dodatkowo, począwszy od 1 stycznia 2019 r. z kwartalnego sposobu wpłacania ryczałtu mogą korzystać podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności.

Ważne!
Ryczałt kwartalnie wpłacać mogą zarówno podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, jak i inny rodzaj działalności, np. najem.

Podstawa prawna:
- art. 44 ust. 3i, ust. 6d ustawy PIT,
- art. 25 ust. 1e, ust. 7a ustawy CIT,
- art. 21 ust. 1b–1c ustawy ryczałtowej,
- art. 40 ustawy upraszczającej.

VI. Wybór prowadzenia ksiąg rachunkowych (podatek PIT)

Ustawa PIT nakłada na podatników prowadzących działalność gospodarczą obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody z tej działalności w poprzednim roku wyniosły co najmniej 2 mln euro. Ustawa ta pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych również podatnikom, których przychody były niższe od tego limitu.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zlikwidowany został obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku następnym.

Podatnik, który zdecydował się na prowadzenie ksiąg rachunkowych, pomimo że jego przychody w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęły co najmniej 2 mln euro, informuje o prowadzeniu tych ksiąg w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym je prowadził.

Ważne!
Jeżeli podatnik prowadził w roku podatkowym księgi rachunkowe, pomimo że jego przychody w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęły co najmniej kwoty 2 mln euro i nie poinformował o tym w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym je prowadził, nie traci prawa do ustalania dochodu (straty) na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Podstawa prawna:
- art. 24a ust. 5 ustawy PIT,
- art. 42 ustawy upraszczającej.

VII. Wybór roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy (podatek CIT)

Ustawa CIT daje podatnikom możliwość wyboru innego roku podatkowego niż rok kalendarzowy.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zlikwidowany został obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o wyborze innego roku podatkowego niż rok kalendarzowy.

O wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy podatnik informuje w zeznaniu, składanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które nie były dotychczas podatnikami w rozumieniu ustawy CIT, informują o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym uzyskały status podatnika.

Podstawa prawna:
- art. 8 ust. 1, 4, 5 ustawy CIT.

Tabela z opisem zmian

Stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2018 r. (TAK BYŁO)

Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. (TAK JEST)

Termin na wybór formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej

· do 20 stycznia roku podatkowego lub

· przed rozpoczęciem działalności w przypadku karty podatkowej albo do dnia uzyskania pierwszego przychodu w pozostałych przypadkach – jeżeli podatnik rozpoczynał prowadzenie działalności.

· do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego – w przypadku 19% stawki podatku lub ryczałtu,

· do 20 stycznia lub przed rozpoczęciem działalności – w przypadku karty podatkowej,

 

· do 20 stycznia, jeżeli w poprzednim roku podatnik opodatkowany był w formie karty podatkowej – w przypadku wszystkich form opodatkowania.

Opodatkowanie przychodów z tzw. najmu prywatnego przez jednego z małżonków (PIT)

· oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu (przychodu) z najmu przez jednego z małżonków, jak i zawiadomienie o rezygnacji z takiego sposobu rozliczeń, musiały być podpisane przez oboje małżonków,

· na gruncie ustawy ryczałtowej, oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z małżonków należało złożyć najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, albo w terminie pierwszej wpłaty ryczałtu, jeśli osiąganie przychodów z najmu rozpoczynało się w trakcie roku. Zawiadomienie o rezygnacji z tego sposobu rozliczeń – do 20 stycznia roku podatkowego.

· oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu (przychodu) z najmu przez jednego z małżonków, jak i zawiadomienie o rezygnacji z takiego sposobu rozliczeń, mogą być podpisane przez jednego z małżonków,

· na gruncie ustawy ryczałtowej, oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z małżonków należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymany został pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięty został w grudniu roku podatkowego. Te same terminy obowiązują dla złożenia zawiadomienia o rezygnacji z tego sposobu rozliczeń.

Wybór formy opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego

Oświadczenie o wyborze ryczałtu podatnik składał do urzędu skarbowego:

· do 20 stycznia roku podatkowego lub

· do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego – w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku.

Brak odrębnego oświadczenia.

Równoznaczne z dokonaniem wyboru ryczałtu na dany rok podatkowy, jest:

· dokonanie pierwszej w roku podatkowym wpłaty ryczałtu lub

· złożenie zeznania PIT-28 jeżeli pierwszy przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu, w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej

Zawiadomienie urzędu skarbowego o dokonanym wyborze:

· do 20. dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego lub

· do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej – w przypadku rozpoczęcia ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Brak odrębnego zawiadomienia urzędu skarbowego o dokonanym wyborze.

Podatnik informuje o ustalaniu momentu powstania przychodu w zeznaniu rocznym, składanym za rok podatkowy, w którym stosował ten sposób.

Wybór sposobu ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości

Zawiadomienie urzędu skarbowego o dokonanym wyborze:

· do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego lub

· w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności – w przypadku podatników rozpoczynających działalność.

Brak odrębnego zawiadomienia o dokonanym wyborze.

Podatnik informuje o wyborze w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym rozpoczął stosowanie tej metody ustalania przychodu. Podatnik informuje również o rezygnacji ze stosowania tej metody w zeznaniu składanym za ostatni rok podatkowy, w którym go stosował.

Wybór sposobu wpłacania zaliczek/ryczałtu

Zawiadomienie urzędu skarbowego o wyborze kwartalnych zaliczek/ryczałtu w podatku PIT:

· do 20 lutego roku podatkowego lub

· nie później, niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu – w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku podatkowego.

Brak odrębnego zawiadomienia urzędu skarbowego o:

· wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek oraz o rezygnacji z tego sposobu,

· wyborze wpłacania zaliczek w formie uproszczonej oraz o rezygnacji z tego sposobu,

· wyborze kwartalnego sposobu wpłacania ryczałtu oraz o rezygnacji z tego sposobu.

Podatnik informuje o dokonanym wyborze w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosował określony sposób wpłacania zaliczek/ryczałtu.

Zawiadomienie urzędu skarbowego o wyborze uproszczonych zaliczek w podatku PIT:

· do 20 lutego roku podatkowego.

Zawiadomienie urzędu skarbowego o wyborze kwartalnych zaliczek w podatku CIT:

· do 20 dnia drugiego miesiąca roku podatkowego.

Zawiadomienie urzędu skarbowego o wyborze uproszczonych zaliczek w podatku CIT:

· w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym.

Wybór prowadzenia ksiąg rachunkowych PIT

Zawiadomienie urzędu skarbowego o dokonanym wyborze przed rozpoczęciem roku podatkowego.

Brak odrębnego zawiadomienia urzędu skarbowego.

Podatnik informuje o dokonanym wyborze w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym prowadził księgi rachunkowe.

Wybór roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy CIT

Zawiadomienie urzędu skarbowego o dokonanym wyborze w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Brak odrębnego zawiadomienia urzędu skarbowego.

O wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy podatnik informuje w zeznaniu, składanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy.

Reklama
PODATKI 2023
PODATKI 2023

Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet składa się jedenaście publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2023 r. oraz rozliczenia PIT za 2022 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 2023.

Teraz komplet kupisz z rabatem 100 zł i e-bookiem w PREZENCIE!
Źródło: Ministerstwo Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od nieruchomości
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:
  działki budowlane
  domy jednorodzinne
  garaże
  lasy
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Opłata za egzamin na doradcę podatkowego wzrośnie do 1800 zł
  Opłata za egzamin na doradcę podatkowego wzrośnie z 900 zł do 1800 zł. Tak zakłada projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów, opublikowany 7 grudnia 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Opłata za egzamin poprawkowy ma wzrosnąć do 900 zł (z 600 zł).
  Podatki przy zakupie nowego mieszkania - ile bierze fiskus
  W sumie prawie 148 tysięcy złotych różnych podatków (PCC, VAT, PIT, CIT) inkasuje fiskus przy okazji zakupu nowego mieszkania wartego 400 tysięcy. Dodatkowo budownictwo mieszkaniowe jest ważnym kołem zamachowym gospodarki mającym wyraźne przełożenie na PKB i dochody budżetu państwa. Dlatego wsparcie finansowe z budżetu państwa tego sektora (np. w postaci taniego kredytu ze stałym oprocentowaniem) może się więc temu budżetowi po prostu opłacać.
  Skutki podatkowe korzystania z telefonów służbowych do celów prywatnych
  Telefon służbowy do celów prywatnych. Pracodawcy najczęściej tolerują, a czasami wprost wyrażają zgodę na korzystanie przez pracowników z telefonów służbowych dla celów prywatnych. Jednak takie postępowanie, jak każde nieodpłatne świadczenie, może pociągać za sobą konsekwencje podatkowe zarówno na gruncie podatków dochodowych, jak i podatku od towarów i usług.
  Uproszczenia w uldze na złe długi od 2023 r.
  Ulga na złe długi od 2023 roku zostanie uproszczona. Na czym polegają zmiany? Jak przygotować się do nowych przepisów?
  Kasy fiskalne 2023 - co się zmieni
  W nowym 2023 roku kasy fiskalne będą sprzedawane wyłącznie w wersji online lub wirtualnej. Wyjątek ma dotyczyć kas o zastosowaniu specjalnym, używanych m.in. w aptekach, taksówkach i automatach.
  JPK_V7 od 2023 r. - na czym polegają zmiany?
  JPK_V7 od 2023 r. Rząd szykuje zmiany w zasadach wypełniania ewidencji JPK_V7. Jak przygotować się do zmian w przepisach?
  10% VAT w restauracjach i obiektach sportowych od stycznia do marca 2023 r. na Słowacji
  Koleje linowe, wyciągi narciarskie, parki wodne, obiekty sportowe i restauracje będą miały przez trzy miesiące niższy, 10-procentowy VAT - uchwaliła we wtorek Rada Narodowa (parlament). Tym samym rekreacyjne pobyty zimowe na Słowacji powinny być atrakcyjniejsze.
  Limit ceny energii elektrycznej - MKiŚ pracuje nad rozporządzeniem
  Zmiany w formułach do obliczania limitu ceny dla poszczególnych technologii wytwarzania energii elektrycznej przewiduje nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów ws. sposobu obliczania limitu ceny opracowywana przez resort klimatu - wynika z informacji zamieszczonej w wykazie prac rządu.
  Nowelizacja KSH 2022. Czy jest obowiązek zmiany umów i statutów spółek?
  Nowelizacja prawa często ma wpływ na bieżące funkcjonowanie i obowiązki przedsiębiorców. W październiku 2022 r. weszła w życie największa od 20 lat nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Czy wymusza ona zmiany w umowie lub statucie spółki?
  "Essa" - Młodzieżowe Słowo Roku 2022. "Odklejka" z Nagrodą Jury
  "Essa" została Młodzieżowym Słowem Roku 2022. "+Essa+ jest jak młodzież – różnorodna i niepoddająca się szablonowym definicjom, ale za to spontaniczna i ekstatycznie emocjonalna" – mówi PAP prof. Anna Wileczek, przewodnicząca jury plebiscytu.
  Agroturystyka czy działalność gospodarcza - opodatkowanie PIT
  Podatnik osiągający dochody z wynajmu do pięciu pokoi z wyżywieniem w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym nie płaci podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) nawet wtedy, gdy gości pracownika w delegacji służbowej lub przedsiębiorcę podróżującego w interesach. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 listopada 2022 r. NSA nie zgodził się z fiskusem i sądem I instancji, że zwolnienie z podatku przysługuje tylko przy oferowaniu pobytów wczasowych, weekendowych lub o charakterze rodzinnym.
  Jak działa faktoring online
  Faktoring online to prosty sposób na poprawę płynności finansowej. Nawet przy długich terminach płatności, należność spływa na konto bardzo szybko.
  Kiedy dane nabywcy na fakturze można skorygować notą korygującą
  Faktura jest jednym z najpopularniejszych dokumentów stosowanych w obrocie gospodarczym. Nie tylko potwierdza przeprowadzoną pomiędzy sprzedającym a kupującym transakcję (sprzedaż towarów lub usług) ale również umożliwia jej ujęcie w księgach rachunkowych. Prawidłowo wystawiona stanowi podstawę do rozliczenia podatku VAT, w tym odliczenia podatku naliczonego. W artykule odpowiemy na pytanie co zrobić, jeżeli po wystawieniu faktury okaże się, że błędnie zostały w jej treści wykazane dane nabywcy – czy i kiedy taką pomyłkę będzie mógł poprawić sam nabywca.
  KNF: metoda opracowywania WIBOR spełnia warunki wymagane przez unijne rozporządzenie BMR
  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) odnotowuje w ostatnim czasie w środkach masowego przekazu wypowiedzi, których osią jest kontestowanie i podważanie wiarygodności wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR. Zdaniem UKNF metoda opracowywania WIBOR spełnia warunki wymagane przez unijne rozporządzenie BMR.
  Grupy VAT od 1 stycznia 2023 r. Jak się przygotować?
  Grupa VAT. Od 1 stycznia 2023 r. do ustawy o VAT zostanie wprowadzona nowa kategoria podatników VAT. Grupa VAT oznacza grupę podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowana jako podatnik VAT.
  Maraton podatkowy 2023 [szkolenie]
  Podatki 2023. Zapraszamy Państwa do udziału w Maratonie podatkowym 2023. To już 4 edycja tego wyjątkowego wydarzenia online przeznaczonego do osób, które zajmują się rozliczeniami podatkowymi, tak w ramach biur rachunkowych, jak i księgowości wewnętrznej podatnika.
  Stopy procentowe NBP 2022. W grudniu nie będzie podwyżki?
  Jeśli wierzyć przewidywaniom rynkowym i komentarzom ekonomistów, to stopy procentowe w Polsce pozostaną na niezmienionym poziomie. Tym samym grudzień będzie trzecim miesiącem z rzędu, w którym RPP nie podniesie stóp procentowych.
  PIT i zryczałtowany podatek dochodowy Polski Ład 2.0 i 2.1 czy prawodawca szykuje kolejne niespodzianki? [szkolenie]
  PIT i zryczałtowany podatek dochodowy Polski Ład 2.0 i 2.1 czy prawodawca szykuje kolejne niespodzianki? [SZKOLENIE ONLINE]
  Paragony z kas fiskalnych - przechowywanie, utylizacja
  Minister Finansów udzielił wyjaśnień odnośnie przechowywania i utylizacji paragonów fiskalnych z kas rejestrujących (kas fiskalnych).
  Podatek od gier – co warto wiedzieć?
  Gra w pokera jest formą rozrywki lub zarobku. W zależności od rodzaju gry przewidziane są różne podatki i stawki. Możliwa jest również odpowiedzialność karnoskarbowa.
  Stawka VAT w różnych rodzajach wynajmu
  Rodzaje najmu: krótkoterminowy, na cele mieszkaniowe, użytkowe oraz zakwaterowania. Dla każdego z nich inaczej wygląda obowiązek w podatku VAT
  Korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA) - zmiany 2022
  Od 2022 roku obowiązują nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA). ZUS przypomina o tym za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Płatnicy składek mogą spodziewać się wiadomości na swoich profilach na PUE ZUS.
  Wcześniejsi emeryci i pracujący renciści - ile mogą dorobić. Nowe limity od grudnia 2022 r. do lutego 2023 r.
  Osoby, które pobierają świadczenia z ZUS i jednocześnie pracują, ale nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, mogą dorobić więcej do budżetu domowego. Od grudnia 2022 r. niższy, bezpieczny próg limitu zwiększa się o ponad 227 zł brutto.
  Jak zachować prawo do amortyzacji lokali mieszkalnych po 2022 r.?
  W 2022 r. na mocy art. 71 ustawy zmieniającej Polski Ład, przez ostatni rok, przedsiębiorcy mogą do kosztów uzyskania przychodów zaliczać odpisy amortyzacyjne z tytułu nabycia nieruchomości mieszkalnych. Od 2023 r. będzie obowiązywał bezwzględny zakaz amortyzacji lokali mieszkalnych.
  Kolejne odroczenie podatku minimalnego. “Podatek niechciany”?
  Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2180), to kolejna próba "naprawy" Polskiego Ładu. Jedna z wprowadzanych zmian dotyczy podatku minimalnego. Co to oznacza dla podatników? Odroczenie poboru podatku o kolejny rok (do końca 2023 roku), powoduje, że faktyczna zapłata podatku będzie wymagana w marcu 2025 roku. Warto zauważyć, że samo odroczenie terminu, to nie jedyne zmiany jakie przyniosła nowelizacja.