REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Tarcza antykryzysowa: dofinansowanie do wynagrodzeń w pytaniach i odpowiedziach

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.
Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe
Tarcza antykryzysowa: dofinansowanie do wynagrodzeń w pytaniach i odpowiedziach
Tarcza antykryzysowa: dofinansowanie do wynagrodzeń w pytaniach i odpowiedziach
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest jedną z form pomocy oferowanej w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. Omawiane rozwiązanie uregulowane zostało w art. 15g ustawy o z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dofinansowanie przysługuje przedsiębiorcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

Autopromocja
 1. nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego;
 2. nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Polecamy: Przedsiębiorca w kryzysie (PDF)
Polecamy:
Tarcza antykryzysowa – Podatki i prawo gospodarcze. Pakiet 5 ebooków
Promocja: INFORLEX Twój Biznes Jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej Zamów już od 98 zł

Z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy:

 1. wobec których nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.).
 2. którzy nie zalegają w uregulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem przypadku, gdy uprawniony podmiot zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności.
 3. którzy zawarli porozumienie w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników lub objęcia pracowników przestojem ekonomicznym.

Przyjęte rozwiązania mają chronić miejsca pracy w okresie wprowadzonego przez uprawniony podmiot:

 1. przestoju ekonomicznego lub
 2. obniżonego wymiaru czasu pracy.

Przestój ekonomiczny jest to okres niewykonywania pracy z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy. Ustawa nie określa przesłanek wprowadzenia takiego przestoju. W trakcie przestoju pracownik otrzymuje wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50% nie niższe jednak niż wynagrodzenie minimalne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika musi nastąpić z przyczyn niedotyczących pracownika. Pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, przy czym wynagrodzenie nie może być niższe od minimalnego.

Wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub obniżonego czasu pracy wymaga uprzedniego zawarcia porozumienia ze stroną społeczną tj. właściwą organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników.

Porozumienie powinno określać warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. W imieniu pracowników porozumienie zawiera związek zawodowy, zakładowa organizacja związkowa lub przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy - jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. W przypadku, gdy pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli objęci ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, okręgowy inspektor pracy przekazuje informacje o porozumieniu do rejestru ponadzakładowych układów pracy.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

W przypadku przestoju ekonomicznego jest to 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy jest to dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W skład dofinansowania wchodzą środki na sfinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, a także umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dot. zlecenia. W ramach dofinansowania przedsiębiorca otrzymuje także środki na opłacenie składek ZUS pracowników. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zachęcamy do pobrania publikacji „Dofinansowanie do wynagrodzeń w pytaniach i odpowiedziach”. Publikacja przedstawia odpowiedzi na pytania uczestników webinarium “COVID-19 – dofinansowanie wynagrodzenia pracowników”. Bezpłatny dostęp do materiału możliwy jest po dołączeniu do grona subskrybentów newslettera Business Tax Professionals. Zapisy na stronie: https://b-tax.pl/newsletter/

Autopromocja

Poniżej prezentujemy przykładowe, wybrane pytania z publikacji:

Czy przy obniżonym wymiarze czasu pracy należy obniżyć wynagrodzenia pracowników?

Do kwestii obniżonego wymiaru czasu pracy odnosi się art. 15g ust. 8 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z którym przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Powyższy przepis nie nakazuje wymogu obniżki wynagrodzenia wraz z obniżonym czasem pracy. Jednakże, zgodnie z wyjaśnieniami Wojewódzkich Urzędów Pracy obniżeniu wymiaru czasu pracy z reguły (choć nie jest to warunkiem koniecznym, niezbędnym) towarzyszy proporcjonalne obniżenie wymiaru czasu pracy.

Czy jeśli pracownicy pracują zdalnie, a w niektóre dni przychodzą na dyżury do pracy na kilka godzin, to można w tym przypadku zastosować obniżony wymiar czasu pracy?

Praca zdalna, zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to nic innego jak zmiana miejsca wykonywania pracy. W związku z tym, wprowadzenie w zakładzie pracy trybu pracy zdalnej (całkowitej lub częściowej) nie stanowi przeszkody do obniżenia wymiaru czasu pracy.

Autopromocja

Jeżeli pracownik ma ustaloną stawkę godzinową, to wynagrodzenie wyliczamy jako iloczyn liczby godzin w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku i stawki godzinowej?

Ustawa nie reguluje tej kwestii. Jednakże z wyjaśnień WUP wynika, że należy przemnożyć liczbę godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę przez wysokość godzinowej stawki wynagrodzenia. Naszym zdaniem te regulacje można stosować odpowiednio do pracowników.

Czy należy zwrócić dofinansowanie na osobę, która ma zasiłek „opieka Covid”, czy zasiłek na dziecko, a w momencie wnioskowania nie była na zasiłku ?

Zgodnie z art. 15g ust. 17 Ustawy COVID-19 do rozliczania dofinansowania stosuje się odpowiednio m.in. art. 7 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Celem tego przepisu jest wyłączenie z dofinansowania pracowników pobierających świadczenia z ubezpieczenia chorobowego – w tym zasiłku opiekuńczego. Zatem, dofinansowanie przysługuje do dnia, w którym pracownik świadczył pracę - przed przejściem na zasiłek. W związku z tym, wg nas przedsiębiorca powinien proporcjonalnie wyliczyć, jakie dofinansowanie mu przysługuje za dni, w których pracownik jeszcze świadczył pracę. Pozostałą część środków – w naszej ocenie należy zwrócić do WUP. Rozliczeń z WUP (w tym zwrot części nienależnego dofinansowania) dokonuje się w terminach miesięcznych.

Interesuje mnie kwestia, czy na etapie przygotowania wniosku powinno się weryfikować, czy spadki obrotów były spowodowane tylko skutkami ekonomicznymi pandemii? W rzeczywistości może być bowiem sytuacja, że częściowo wynikają z kryzysu, natomiast dodatkowo wpływają na nie również inne zmiany w przedsiębiorstwie (przekształcenia, zmiana polityki firmy itd.).

Ustawa COVID-19 nie nakłada takiego obowiązku, co więcej mówi o porównywalności dowolnych okresów po 1 stycznia 2020 r., a powszechnie wiadomo, że pandemia rozpoczęła się formalnie nieco później. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że w praktyce, bardzo trudne byłoby ustalenie w jakim stopniu spadek obrotów był spowodowany przez COVID-19, a w jakim przez inne zmiany. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy trudno nam przewidzieć jakie będzie podejście organów w tym obszarze. Przepisy są naszym zdaniem w tym zakresie niejasne.

Czy w przypadku, gdy pracodawca wystąpił o dofinansowanie dla pracownika w obniżonym wymiarze czasu pracy a pracownik wystąpi z inicjatywą rozwiązania stosunku pracy, to czy pracodawca będzie musiał zwrócić otrzymane dotychczas dofinasowanie, czy będzie ono należne do końca okresu zatrudnienia tego pracownika?

Naszym zdaniem, pracodawca będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowania, które otrzymał już po wypowiedzeniu przez pracownika umowy o pracę. W związku z tym, przedsiębiorca powinien proporcjonalnie wyliczyć, jakie dofinansowanie mu przysługuje za dni, w których pracownik świadczył pracę. Pozostałą część środków – w naszej ocenie należy zwrócić do WUP. Rozliczeń z WUP (w tym zwrotu części nienależnego dofinansowania) dokonuje się w terminach miesięcznych.

W jaki sposób należy dokumentować wypłacane wynagrodzenie i jak rozliczyć otrzymane środki?

Zgodnie z wyjaśnieniami WUP przedsiębiorca jest zobowiązany w terminie 30 dni po upływie okresu pobierania świadczenia oraz okresu odpowiadającemu długością liczbie miesięcy pobierania świadczenia, złożyć do właściwego WUP dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania środków oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników, na rzecz których otrzymał świadczenie. Wymagane dokumenty powinny być określone w umowie o dofinansowanie z właściwym WUP.

Zespół Business Tax Professionals

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zmiany: zwolnienie z PIT zapomóg do 10 000 zł tylko do końca 2023 r. W 2024 r. będzie gorzej

  Tylko do końca 2023 r. wysokie limity zwolnień w PIT dla niektórych zapomóg. Już od 1 stycznia 2024 r. gorsze warunki podatkowe dla tych świadczeń.

  Ile lat trzeba pracować by dostać emeryturę. Jak zagwarantować sobie minimalną emeryturę - 1 588,44 zł do corocznej waloryzacji

  Po to każdy pracujący na etacie jest zobowiązany do płacenia obowiązkowo składek na ubezpieczenie społeczne – podobnie jak jego pracodawca – by w przyszłości gdy już osiągnie ustawowy wiek emerytalny mógł złożyć wniosek o emeryturę i już do końca życia otrzymywać z ZUS takie świadczenie, które zapewni mu utrzymanie, podobnie jak wcześniej zapewniało wynagrodzenie za pracę. Mało kto jest zadowolony ze swojej emerytury, a ściślej – jej wysokości.

  MF ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail o zwrocie podatku

  Ministerstwo Finansów ostrzegło dzisiaj przed fałszywymi wiadomościami o zwrocie podatku. Resort podkreślił, że ani MF, ani KAS nie wysyłają tego typu wiadomości do podatników.

  Zamknięcie roku podatkowego 2023 – o czym muszą pamiętać przedsiębiorcy?

  Przedsiębiorcy przed zakończeniem roku podatkowego muszą wykonać wiele różnych czynności, takich jak sporządzenie inwentaryzacji czy weryfikacja ujęcia wszystkich wydatków w działalności gospodarczej. Przygotowana roczna dokumentacja pozwoli na sporządzenie i złożenie zeznania rocznego.

  Czy zostaną nałożone nowe podatki na spółki Skarbu Państwa?

  Nie ma planów nakładania dodatkowych podatków na spółki Skarbu Państwa - powiedziała posłanka Polska2050 Paulina Hennig-Kloska. Dodała, że Orlen do tej pory korzystał z uprzywilejowanej pozycji i nie rozliczył się z nadmiarowych zysków.

  Wysoki wzrost wynagrodzeń. Jak bardzo ożywi inflację?

  Wynagrodzenia realne wzrosły w najwyższym tempie od lutego 2019 r. Natomiast dwucyfrowe tempo wzrostu nominalnych płac, które jest czynnikiem napędzającym inflację, utrzymuje się od początku 2022 r. Dynamika konsumpcji znów rośnie.

  Funkcjonariusze KAS wykryli proceder obrotu podrabianą odzieżą. Wartość zajętego towaru to ponad 1 mln zł

  Warmińsko-mazurscy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wspólnie z policją ujawnili proceder obrotu odzieżą z podrabianymi znakami znanych marek odzieżowych - poinformowały obie służby. Wartość ubrań zabezpieczonych w magazynach i mieszkaniach na terenie Elbląga i Pasłęka to ponad 1 mln zł.

  Szybki szacunek inflacji w listopadzie 2023 r. Dane GUS

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 r. Pełne dane o listopadowej inflacji GUS przekaże 15 grudnia.

  Jednorazowe odszkodowania ZUS w 2024 roku

  Jednorazowe odszkodowania od ZUS w pierwszym kwartale 2024 roku są już znane. Określa je obwieszczenie MRiPS. Jakie dokładnie wypłaty z ZUS należą się w przypadku uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową?

  „Biały wywiad” – nie tylko wywiad gospodarczy wykorzystuje OSINT do zdobywania informacji

  Metody stosowane przez wywiad gospodarczy należy zaliczyć do tzw. wywiadu białego lub z ang. OSINT (ang. open-source Intelligence) czyli do kategorii wywiadu, polegającego na gromadzeniu informacji pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł, jakim jest między innymi Internet. Jednak nie tylko wywiad gospodarczy wykorzystuje OSINT do zdobywania niezbędnych informacji. Od dawna metodę tę stosują wywiady państwowe, a wraz z rozwojem Internetu i mediów społecznościowych, OSINT w Internecie zyskiwał na znaczeniu. Obecnie, ocenia się, że informacje zdobywane w ten sposób stanowią od 70 do 90% wszystkich informacji pozyskiwanych przez państwowe służby wywiadowcze.

  REKLAMA