Kategorie

Nowe zasady rozliczania VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.
Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe
Nowe zasady rozliczania VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych
Nowe zasady rozliczania VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych
24 czerwca 2019 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadzający m.in. jednolite zasady opodatkowania magazynów konsygnacyjnych oraz transakcji łańcuchowych. Projekt zakłada także dodanie „nowego” warunku zastosowania stawki 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT).

Celem projektu jest implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów znowelizowanej Dyrektywy Rady 2006/112. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Tego samego dnia zacznie obowiązywać kolejna zmiana (tym razem niewymagająca implementacji do prawa krajowego) wprowadzona Rozporządzeniem wykonawczym Rady 282/2011 (dalej: Rozporządzenie).

Quick fixes, czyli pakiet szybkich zmian naprawczych w podatku VAT jest jednym z elementów mających uporządkować zasady rozliczania transakcji transgranicznych do momentu przyjęcia ostatecznego systemu opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: VAT 2019. Komentarz

Magazyny konsygnacyjne (call off stock)

Pierwsza z omawianych zmian dotyczy magazynów konsygnacyjnych. Warto przypomnieć, że są one wykorzystywane, gdy sprzedawca zamierza przenieść zapasy do magazynu nabywcy z innego państwa UE (konkretny nabywca odbiera je w dogodnym dla siebie momencie, a dostawca uzupełnia zapasy).

Aktualnie wewnątrz Unii Europejskiej obowiązują różne zasady w zakresie opodatkowania transakcji z wykorzystaniem magazynu konsygnacyjnego. Niektóre państwa posiadają regulacje dotyczące magazynów typu call-off stock (w Polsce pod nazwą magazynów konsygnacyjnych), inne takich regulacji w swoim ustawodawstwie nie posiadają. Od 2020 r. w każdym kraju członkowskim będzie możliwość zastosowania jednolitego uproszczenia dla tego typu transakcji (podobnego do funkcjonującego obecnie w Polsce).

Jedną z kluczowych zmian wynikających z projektu polskiej ustawy nowelizującej  jest to, że towary przemieszczane do magazynu będą mogły być przeznaczone (oprócz działalności produkcyjnej lub usługowej prowadzonej przez nabywcę)  także do działalności handlowej. Inna istotna zmiana dotyczy ram czasowych stosowania uproszczenia – ulegną one skróceniu do 12 miesięcy od momentu przybycia towarów do magazynu. Projekt ustawy zakłada także wprowadzenie nowego rodzaju informacji podsumowującej, w której rejestrowane będzie przemieszczenie towarów.

Transakcje łańcuchowe

Projekt ustawy zakłada również wprowadzenie zmian w zakresie dostawy towarów w ramach tzw. transakcji łańcuchowych. Tego typu transakcje charakteryzują się tym, że w dostawie towaru biorą udział co najmniej trzy podmioty, natomiast towar jest transportowany lub wysyłany od pierwszego do ostatniego w kolejności nabywcy. W takiej transakcji wysyłka lub transport towaru mogą być przyporządkowane tylko jednej dostawie towarów. W praktyce pojawiają się jednak wątpliwości, którą dostawę towarów należy traktować jako tzw. dostawę ruchomą. Przyporządkowanie transportu towarów ma istotne znaczenie, gdyż od tego zależy miejsce świadczenia dla każdej z dostaw w łańcuchu i skutki podatkowe dla podmiotów dokonujących dostaw. Obecnie pod uwagę bierze się to, kto organizuje transport jakie są warunki Incoterms oraz kiedy i na kogo przechodzi prawo do rozporządzania towarem jak właściciel (inne zasady obowiązują jeśli transport organizuje pierwszy podmiot, inne jak pośrednik, a jeszcze inne jak podmiot trzeci). Warto zauważyć, że obecne regulacje są przedmiotem licznych wątpliwości interpretacyjnych, narażając uczestników obrotu na konkretne ryzyka podatkowe, a także na sankcje w Polsce i innych krajach UE.

Z projektu ustawy wynika, że decydujące znaczenie dla przypisania transakcji ruchomej będzie miała rola podmiotu pośredniczącego (rozumianego w myśl nowych przepisów jako innego niż pierwszy w kolejności, dostawcę towarów, który wysyła lub transportuje towar samodzielnie albo za pośrednictwem osoby trzeciej działającej na jego rzecz).

Transakcją ruchomą (czyli WDT objętą stawką 0%) będzie pierwsza dostawa realizowana na rzecz pośrednika z UE – zgodnie z poniższym obrazkiem.

Jedyny wyjątek dotyczy sytuacji, w której dostawca i pośrednik posługują się numerem VAT z tego samego kraju – w takim przypadku dopiero dostawa dokonana przez podmiot pośredniczący powinna stanowić WDT, zgodnie z poniższym obrazkiem.

Projekt ustawy nie precyzuje jednak, co w sytuacji, gdy w transakcjach uczestniczy większa liczba podmiotów. Zgodnie z uzasadnieniem w takim przypadku „pośredniczącym” może być zarówno drugi, jak i trzeci podmiot w łańcuchu - zaś dla określenia, który z nich rzeczywiście będzie tym podmiotem, należy odwołać się do łączących strony umów.

Istotnym problemem może się okazać fakt, że omawiane zmiany nie dotyczą transakcji łańcuchowych obejmujących import i eksport towarów. Znowelizowane przepisy odnoszą się tylko do dostawy między kontrahentami z UE. W praktyce funkcjonować będą różne sposoby opodatkowania podobnych transakcji, w zależności od tego jakie podmioty biorą w niej udział.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Projekt ustawy wprowadza nowe przesłanki materialne, od których spełnienia zależy możliwość zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Jedną z nich będzie podanie dostawcy towarów przez nabywcę właściwego i ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Obecne przepisy  ustawy o VAT przewidują co prawda obowiązek posiadania przez nabywcę ważnego numeru identyfikacyjnego, nadanego mu przez państwo członkowskie inne niż państwo rozpoczęcia wysyłki, niemniej jednak wymóg ten (zgodnie z wykładnią prezentowaną przez TSUE) stanowi wyłącznie przesłankę formalną. Brak spełnienia przesłanki formalnej nie pozwala kwestionować zasadności zastosowania stawki 0%.

Ponadto, aby możliwe było zastosowanie 0% stawki podatku, projektowane przepisy wprowadzają warunek złożenia przez dostawcę prawidłowej informacji podsumowującej.

Warto także wskazać na zmiany wprowadzane przez Rozporządzenie. Od 1 stycznia 2020 r. w przepisach dotyczących WDT pojawi się instytucja domniemania wywiezienia towaru pozwalająca uznać, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione do innego państwa członkowskiego.

Domniemanie to będzie miało zastosowanie w następujących przypadkach:

 1. w przypadku wywozu towarów przez osobę trzecią działającą na rzecz dostawcy, sprzedawca musi posiadać co najmniej dwa niesprzeczne ze sobą dokumenty (np. CMR i faktura od przewoźnika towaru), które zostały wydane przez dwa niezależne od siebie podmioty, a także niezależne od sprzedawcy i od nabywcy, albo posiadać jakikolwiek pojedynczy dowód, o którym mowa powyżej, wraz z jakimikolwiek pojedynczymi niebędącymi ze sobą w sprzeczności dowodami (przykładowo polisa ubezpieczeniow, potwierdzającymi wysyłkę lub transport, które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, a także niezależne od sprzedawcy i od nabywcy;
 2. w przypadku posiadania przez sprzedawcę pisemnego oświadczenia nabywcy potwierdzającego, że towary zostały wywiezione do innego państwa członkowskiego (wskazanie tego państwa również jest obowiązkowe) przez tego nabywcę lub osobę trzecią działającą w jego imieniu;
 3. w przypadku wywozu towaru przez osobę trzecią, sprzedawca musi posiadać co najmniej dwa niesprzeczne ze sobą dokumenty (np. CMR i faktura od przewoźnika towaru), które zostały wydane przez dwa niezależne od siebie podmioty, a także niezależne od sprzedawcy i od nabywcy, lub posiadać jakikolwiek pojedynczy dowód (przykładowo CMR), wraz z jakimikolwiek pojedynczymi niebędącymi ze sobą w sprzeczności dowodami (przykładowo polisa ubezpieczeniowa), potwierdzającymi wysyłkę lub transport, które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, a także niezależne od sprzedawcy i od nabywcy.

W myśl nowych przepisów organy podatkowe będą mogły obalić powyższe domniemanie np. w toku kontroli podatkowej stwierdzając, że towar znajduje się w dalszym ciągu na terytorium kraju. Konsekwencją obalenia domniemania będzie brak możliwości zastosowania stawki 0%. Co jednak istotne – w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej (Rozporządzenie nie wymaga implementacji jednak projektodawca zdecydował się omówić wprowadzane zmiany w uzasadnieniu do analizowanego powyżej projektu ustawy) wskazano, że to organ podatkowy będzie musiał udowodnić, że wywóz nie nastąpił.

Zdaniem autora niespełnienie powyższych warunków nie oznacza automatycznie, że stawka 0% nie będzie miała zastosowania dla WDT (co zresztą potwierdzają autorzy projektu w uzasadnieniu, o którym mowa wyżej). Warto zauważyć, że Rozporządzenie wprowadza nową instytucję – domniemanie wywiezienia towaru, natomiast nie ingeruje bezpośrednio  w obecnie obowiązujące warunki zwolnienia dla transakcji WDT określone w polskiej ustawie o VAT. Innymi słowy - krajowe przepisy w tym zakresie nie zostaną uchylone. To oznacza, że w przypadku niespełnienia warunków domniemania dostawca będzie mógł udowodnić w inny sposób, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, że warunki zastosowania stawki 0% zostały spełnione.

Podsumowanie

Bez wątpienia wszystkich podatników dokonujących transakcji międzynarodowych czekają bardzo poważne zmiany. Pozytywnie należy ocenić objęcie procedurą magazynów konsygnacyjnych towarów przeznaczonych na cele handlowe oraz wprowadzenie zagranicznych magazynów tego typu.

W przypadku transakcji łańcuchowych, korzystną zmianą jest wprowadzenie dwóch prostych zasad umożliwiających określenie, która transakcja jest dostawą ruchomą. Niestety, uproszczenia będą dotyczyły wyłącznie (prostych) transakcji unijnych, w których będą brały udział jedynie trzy podmioty. To oznacza konieczność dokonywania odrębnej analizy każdej transakcji, w której uczestniczy większa liczba podmiotów.

Zmiany w dokumentowaniu WDT oznaczają, że podatnicy będą musieli dodatkowo pilnować poprawności złożenia informacji podsumowującej. Do tego, chcąc zastosować stawkę 0% przy WDT trzeba będzie zwrócić większą uwagę na kwestię numerów rejestracyjnych swoich kontrahentów.  

Chcąc odpowiednio przygotować się na nadchodzące zmiany już dzisiaj należy dokonać przeglądu obecnie funkcjonujących zasad, w szczególności w zakresie stosowanych uproszczeń dla magazynów konsygnacyjnych, sposobu dokumentacji transakcji łańcuchowych jak i przyjętych zasad opodatkowania transakcji wewnątrzunijnych. Biorąc natomiast pod uwagę fakt, że celem omawianych zmian jest szybkie (tymczasowe) naprawienie systemu VAT musimy być przygotowani na prawdziwą rewolucję, która zgodnie z zapowiedziami Komisji Europejskiej nadejdzie już w 2023 roku.

Piotr Adamski, konsultant ds. podatków

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  27 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład. Nowa składka zdrowotna dla władz spółek

  Składka zdrowotna. W Polskim Ładzie znalazła się zmiana obniżająca wynagrodzenie członkom zarządów oraz prezesom spółek, a także innym osobom wybranym do pełnienia swoich funkcji w drodze powołania. Do tej pory uiszczali oni jedynie podatek dochodowy, a od 1 stycznia 2022 r. dojdzie jeszcze konieczność opłacania składki zdrowotnej.

  Koszty usług niematerialnych w CIT - usługi handlowe nie są podobne do doradczych

  Tematyka limitowanych kosztów uzyskania przychodów z tytułu niektórych usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych budzi wiele sporów podatników z organami podatkowymi. W wyroku z 16 marca 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny zakwestionował interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który usługi handlowe uznał za podobne do usług doradczych, badania rynku oraz reklamowych. W uzasadnieniu wyroku NSA trafnie stwierdził, że „(…) gdyby usługi doradcze odnosić do innych usług w taki sposób, jak czyni to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, to byłyby do nich podobne wszystkie profesjonalne usługi, których świadczenie opiera się na wiedzy i doświadczeniu.”. Co ważne, wyrok ten pozostanie aktualny nawet w przypadku uchylenia art. 15e ustawy o CIT, co zakłada projekt nowelizacji ustawy o CIT przygotowany w ramach Polskiego Ładu.

  Kasy fiskalne online w gastronomii - wyrok WSA

  Kasy fiskalne online w gastronomii. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wydał wyrok w zakresie obowiązku stosowania kas fiskalnych online do rejestrowania sprzedaży w placówkach gastronomicznych. Czego dotyczyła sprawa i co orzekł WSA?

  Polski Ład. Dodatkowe obciążenia podatkowe w CIT

  Polski Ład zawiera propozycje zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Na jakie dodatkowe obciążenia podatkowe muszą być przygotowani podatnicy CIT?

  Polski Ład. Podatkowe zmiany dla rodzin

  Polski Ład. Zamiast preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem będzie odliczenie 1500 zł rocznie dla samotnych rodziców. Pojawi się ulga „zero PIT dla dużych rodzin”. Poznaliśmy jej szczegóły.

  Ulga dla klasy średniej w PIT. Za niskie lub za wysokie zarobki to utrata ulgi

  Ulga podatkowa dla klasy średniej w PIT, przewidziana w pakiecie zmian podatkowych Polskiego Ładu od 2022 roku, może mieć zaskakujące skutki dla niektórych pracowników. Jeśli korzystali w niej w trakcie roku, a przy rozliczaniu PIT-u okaże się, że jednak zarobili za mało (tj. mniej niż 68 412 zł brutto rocznie) lub za dużo (więcej niż 133 692 zł brutto rocznie) - utracą prawo do ulgi i będą musieli zwrócić korzyści podatkowe.

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?