Kategorie

Podzielona płatność - podatnicy pytają, MF odpowiada

Opracował Paweł Huczko
Podzielona płatność - podatnicy pytają, MF odpowiada
Podzielona płatność - podatnicy pytają, MF odpowiada
28 czerwca 2018 r. w redakcji portalu infor.pl odbył się dyżur telefoniczny dotyczący wchodzących w życie od 1 lipca br przepisów dotyczących podzielonej płatności (split payment) w VAT. Na pytania podatników odpowiadał Wojciech Dąbrowski ekspert z Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów.

Import towarów – płacenie z rachunku VAT podatku VAT określonego w dokumentach SAD

Pytanie: Nasza spółka importuje samochody. Czy z rachunku VAT możemy płacić podatek VAT zawarty w dokumentach SAD? Banki twierdzą, że nie ma takiej możliwości.

Odpowiedź MF:  Ministerstwo Finansów i informuje, że podatek VAT z tytułu importu towarów nie może być obecnie rozliczany przy pomocy mechanizmu podzielonej płatności. Środki z rachunku VAT mogą być wykorzystane w enumeratywnie wymienionych w ustawie o podatku od towarów i usług przypadkach, w tym m.in. do dokonania zapłaty podatku od towarów i usług do urzędu skarbowego. Dokonując płatności podatku VAT przy imporcie towarów podatnik rozlicza jednocześnie kwotę cła. Tym samym tego typu płatność nie może być dokonywana ze środków zgromadzonych na rachunku VAT.

Wojciech Dąbrowski, ekspert z Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów

VAT przy imporcie – agencja celna

Reklama

Pytanie: Prowadzimy agencję celną. W imieniu naszych klientów (jako gwarant) płacimy należności celne i podatkowe z tytułu importu. Potem nasi klienci zwracają nam te kwoty. Czy możemy płacić również VAT importowy (za klienta) z naszego rachunku VAT? A potem, czy nasz klient (ze swojego rachunku VAT) może nam zwracać kwotę zapłaconego przez nas VAT na nasz rachunek VAT? Czy taka praktyka jest zgodna z prawem?

Odpowiedź MF: Niestety nie. Wykorzystanie mechanizmu podzielonej płatności do płatności między kontrahentami możliwe jest jedynie w przypadku zapłaty wynagrodzenia z tytułu dostawy konkretnych towarów lub świadczenia określonych usług udokumentowanych fakturą. Państwa klient nie może zatem rozliczać podatku VAT za Państwa pośrednictwem.

Jak wskazano powyżej, podatnik nie będzie mógł obecnie również samemu rozliczać podatku VAT z tytułu importu towarów.

Split payment w państwowej jednostce budżetowej

Pytanie: Jesteśmy państwową jednostką budżetową (Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna) i nie jesteśmy podatnikiem VAT. Mamy otworzony rachunek VAT. Czy musimy od 1 lipca stosować podzieloną płatność?

Odpowiedź MF: Zależy to od Państwa wyboru. Mogą Państwo zarówno dokonać przelewu swoim dostawcom z użyciem split payment, jak i bez tego mechanizmu. Póki co nie ma obowiązku stosowania split payment w żadnej sytuacji. Ministerstwo Finansów rozważa wprawdzie wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności w obrocie towarami wrażliwymi (np. paliwami) ale na razie takiego obowiązku jeszcze nie ma.

Stosujący podzieloną płatność nie musi znać nr rachunku VAT dostawcy

Pytanie: Skąd nabywca, który chce zastosować podzieloną płatność ma znać nr rachunku VAT kontrahenta, skoro na fakturze jest tylko nr rachunku rozliczeniowego kontrahenta (dostawcy)?

Odpowiedź MF: Polski model split payment jest modelem automatycznym w tym sensie, że przy wyborze w poleceniu przelewu opcji podzielona płatność, kwota VAT z faktury automatycznie wpłynie na rachunek VAT dostawcy powiązany z jego rachunkiem rozliczeniowym, na który płaci nabywca. W poleceniu przelewu nabywca wpisuje nr faktury, kwotę brutto z faktury, kwotę podatku oraz oczywiście nr rachunku rozliczeniowego dostawcy. Dlatego też nabywca nie musi znać nr rachunku VAT dostawcy.

Split payment w urzędzie gminy

Pytanie: Dzwonię z urzędu gminy. Czy musimy od 1 lipca stosować podzieloną płatność, tj. płacić w ten sposób swoim dostawcom?

Odpowiedź MF: Obecnie mechanizm podzielonej płatności jest dobrowolny. Od nabywcy zależy, czy zastosuje podzieloną płatność. Pełne prawo wyboru ma nabywca płacący za fakturę w każdym pojedynczym przypadku. Swoboda wyboru dotyczy zarówno kontrahentów, jak również pojedynczych faktur. Ministerstwo Finansów ma plany wprowadzenia obowiązkowej podzielonej płatności w obrocie towarami wrażliwymi (np. paliwami), czy w przypadku towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem ale na razie jeszcze tego obowiązku nie ma. Na obowiązkowy split payment musi wyrazić zgodę Komisja Europejska.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: Biuletyn VAT

Rachunki VAT dla gminy i jednostek budżetowych

Reklama

Pytanie: Dzwonię z urzędu miasta (gmina miejska). Wiem, że bank otworzy nam rachunek VAT do naszego gminnego rachunku rozliczeniowego. Gmina jest oczywiście jednym podatnikiem VAT (jednostki budżetowe podatnikami VAT nie są). Czy musimy otwierać rachunki VAT dla każdej jednostki budżetowej gminy (np. dla szkoły)?

Odpowiedź MF: Do wszystkich rachunków rozliczeniowych gminy w jednym banku zostanie od 1 lipca 2018 r. automatycznie utworzony jeden rachunek VAT. Ale na wniosek gminy bank może utworzyć dodatkowe rachunki VAT dla poszczególnych gminnych rachunków rozliczeniowych (np. dla rachunku rozliczeniowego szkoły). Co więcej gmina może przelewać środki między swoimi rachunkami VAT w obrębie jednego banku. Warunkiem jest oczywiście, by gmina była posiadaczem tych wszystkich rachunków, co nie przeszkadza, by jednostki budżetowe dysponowały tymi rachunkami. Przy przelewaniu środków między własnymi rachunkami VAT w tym samym banku zamiast nr faktury wpisuje się „przekazanie własne”, a zamiast NIP dostawcy swój NIP.

Pytanie: Czy jeżeli będziemy mieli środki na rachunku VAT, to czy mimo tego będziemy mogli płacić naszym dostawcom całość należności za fakturę (czyli także kwotę VAT) z rachunku rozliczeniowego?

Odpowiedź MF:  Nie, system podzielonej płatności nie przewiduje takiego rozwiązania, żeby płacić w podzielonej płatności wyłącznie z rachunku rozliczeniowego. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy na rachunku VAT podatnik nie ma wystarczających środków do pokrycia kwoty VAT.  Jedynie w takim wypadku brakująca część środków może być pobrana z rachunku rozliczeniowego. Oczywiście podatnik nie ma obowiązku płacić w podzielonej płatności, może więc zapłacić tradycyjnym przelewem i wówczas całość zapłaty będzie dokonana z rachunku rozliczeniowego.

Zwroty VAT a split payment

Pytanie: Mam pytanie dotyczące zwrotów VAT (w przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad należnym). Czy po 1 lipca br zwroty będą dokonywane na rachunek VAT (i w jakim terminie), czy na rachunek rozliczeniowy?

Odpowiedź MF: Rodzaj rachunku dla zwracanego VAT wybiera podatnik. W zmienionych pod kątem split payment deklaracjach VAT (m.in. VAT-7 i VAT-7K) będzie możliwość wyboru, czy podatnik życzy sobie zwrotu na rachunek VAT, czy na rachunek rozliczeniowy. Jeżeli podatnik wybierze (zażąda) w deklaracji zwrot na rachunek VAT otrzyma pieniądze z urzędu zawsze w ciągu 25 dni (termin ten nie może zostać wydłużony) i nie musi spełniać tych warunków, które już dziś umożliwiają otrzymanie zwrotu na rachunek rozliczeniowy w ciągu 25 dni. 

Jeżeli podatnik wybierze w deklaracji zwrot na rachunek rozliczeniowy otrzyma pieniądze z urzędu w ciągu 25 dni (jeżeli spełni te dodatkowe warunki – i w tym przypadku termin ten może zostać wydłużony), 60 dni albo 180 dni – w zależności od sytuacji.

Swoboda wyboru podzielonej płatności

Pytanie: Czy jeżeli zapłacę mojemu dostawcy za fakturę w formule podzielonej płatności, to już zawsze muszę płacić temu dostawcy w ten sposób?

Odpowiedź MF: Nie. Podatnik (zarówno firmy prywatne, jak i jednostki finansów publicznych) ma swobodę wykorzystywania mechanizmu podzielonej płatności przy każdej bezgotówkowej zapłacie za każdą pojedynczą fakturę dowolnego dostawcy. Podatnik może nawet zastosować podzieloną płatność do części kwoty faktury, a pozostałą część zapłacić bez użycia podzielonej płatności.

Pytanie: Czy można umówić się z kontrahentem, że nie stosujemy między sobą mechanizmu podzielonej płatności?

Odpowiedź MF: Tak. W oparciu o zasadę swobody umów można np. zastrzec w umowie, że nie będzie się wykorzystywać mechanizmu podzielonej płatności. Tym niemniej jeżeli nabywca mimo takiego zapisu umownego zdecyduje się zapłacić w formule split payment – dokona tego skutecznie i zapłata zostanie rozdzielona między rachunek rozliczeniowy i rachunek VAT (z którego nie można zrezygnować). Nie będzie można żądać anulowania takiej płatności powołując się na zapis umowy.

Podzielona płatność a należyta staranność w VAT

Pytanie: Czy podzielona płatność wystarcza, by udowodnić należytą staranność w VAT?

Odpowiedź MF: Zapłata w formule podzielonej płatności i zweryfikowanie kontrahenta (czy jest czynnym podatnikiem VAT, czy faktycznie prowadzi zarejestrowaną działalność) pozwala uznać, że podatnik dochował należytej staranności. Oczywiście faktura nie może być „pusta”, tj. musi dokumentować faktyczne i zgodne z rzeczywistością świadczenie (zrealizowaną dostawę lub usługę).

Pytanie i odpowiedź pochodzą z dyżuru telefonicznego, który odbył w redakcji portalu infor.pl 28 czerwca 2018 r. Na pytania podatników odpowiadał Wojciech Dąbrowski ekspert z Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów.

Częściowa zapłata za fakturę w mechanizmie podzielonej płatności

Pytanie: Czy można dokonać częściowej zapłaty z użyciem mechanizmu podzielonej płatności?

Odpowiedź MF: Tak. Przykładowo, gdy płacimy za fakturę w kwocie netto 1000 zł i 230 zł VAT, to możemy zapłacić przy użyciu split payment (z użyciem tzw. komunikatu przelewu) 500 zł, a 730 zł zapłacić w zwykły sposób. Co więcej możemy również dokonać płatności samej kwoty VAT w mechanizmie podzielonej płatności a kwotę netto zapłacić w zwykły sposób (zwykłym przelewem lub gotówką).

Zapłata części kwoty VAT wynikającej z faktury w mechanizmie podzielonej płatności (czyli na rachunek VAT dostawcy) oznacza jednak, że nie ma pełnej ochrony wynikającej z tego mechanizmu. Przykładowo, jeżeli była to płatność za tzw. towary wrażliwe, to nabywca nie będzie ponosił solidarnej odpowiedzialności z dostawcą (jeżeli ten okaże się nierzetelny i nie zapłaci VAT do urzędu skarbowego) tylko do wysokości tej kwoty VAT, którą uiścił w ramach split payment.

Pytanie i odpowiedź pochodzą z dyżuru telefonicznego, który odbył w redakcji portalu infor.pl 28 czerwca 2018 r. Na pytania podatników odpowiadał Wojciech Dąbrowski ekspert z Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów.

Rachunek VAT – czy trzeba zgłaszać do US

Pytanie: Czy trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego numer rachunku VAT?

Odpowiedź MF: Nie. Nie trzeba zgłaszać urzędowi skarbowemu ani numeru rachunku VAT ani przypadków stosowania podzielonej płatności.

Podzielona płatność a zapłata w walcie obcej

Pytanie: Nasza spółka ma dużo rozrachunków walutowych. Czy możemy dokonać podzielonej płatności w taki sposób, że zapłacimy kwotę netto z faktury w obcej walucie (na rachunek walutowy dostawcy) a kwotę VAT w złotówkach?

Odpowiedź MF: Tak, aczkolwiek musi on również dysponować rachunkiem rozliczeniowym w złotówkach, gdyż do takiego rachunku będzie podłączony rachunek VAT. W komunikacie przelewu w ramach split payment wpisuje się wtedy w rubryce kwota brutto taką samą kwotę jak w rubryce kwota VAT. Wtedy kwota VAT wpłynie na rachunek VAT dostawcy połączony z rachunkiem rozliczeniowym w złotówkach. A kwotę netto przelać można następnie na rachunek walutowy dostawcy. Tylko tak można to zrobić, bo do rachunków walutowych nie są otwierane rachunki VAT.


Kiedy nie można zrealizować podzielonej płatności

Pytanie: Co w sytuacji, gdy będę chciała zapłacić za fakturę w mechanizmie podzielonej płatności (wypełnię komunikat przelewu), a na fakturze dostawca umieści np. rachunek ROR, czy inny rachunek pod który nie jest podpięty rachunek VAT

Odpowiedź MF: Wtedy przelew w mechanizmie podzielonej płatności nie zostanie zrealizowany a pieniądze nie zostaną przelane.

Podzielona płatność w umowach między kontrahentami

Pytanie: W umowach zawartych z kontrahentami nie ma żadnych postanowień dotyczących płatności w mechanizmie split payment. Czy w takiej sytuacji mogę stosować podzieloną płatność płacąc za faktury wystawione przez kontrahentów? Czy kontrahenci mogą zastrzec w umowie, że nie życzą sobie uiszczania im zapłaty w formule podzielonej płatności?

Odpowiedź MF: Z punktu widzenia przepisów podatkowych nabywca zawsze może (nie musi) skutecznie zapłacić za fakturę korzystając ze split payment – o ile oczywiście płaci na rachunek rozliczeniowy dostawcy, pod który jest podpięty rachunek VAT. Biorąc pod uwagę także przepisy prawa cywilnego oczywiście nie ma przeszkód by stosować split payment, jeżeli w zawartych umowach strony nie ma zapisów dot. podzielonej płatności (np. wyłączenia tego mechanizmu w płatnościach między stronami). Nie ma przeszkód, by strony na zasadzie swobody umów zastrzegły w umowie, że wyłączają w relacjach miedzy sobą płatności przy zastosowaniu split payment.

Pytanie: Czy jednostronne zastrzeżenie na fakturze, że nie życzymy sobie podzielonej płatności jest skuteczne prawnie?

Odpowiedź MF: Nie. Taki zapis nie obliguje nabywcy do odstąpienia od podzielonej płatności. Nieco inaczej jest w sytuacji, gdy takie zastrzeżenie znajdzie się w umowie podpisanej przez obie strony. Takie zastrzeżenie można skutecznie uczynić w umowie, a jego naruszenie może skutkować odpowiedzialnością cywilną (ewentualne kary umowne lub odszkodowanie). Tym niemniej jeżeli nabywca, mimo zapisu umownego wyłączającego podzieloną płatność, uiści zapłatę w tej formie na rachunek rozliczeniowy dostawcy - przelew taki będzie skutecznie zrealizowany a kwota VAT wpłynie na rachunek VAT dostawcy.

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy a podzielona płatność

Pytanie: Czy jednoosobowy przedsiębiorca, który nie ma konta firmowego (a korzysta z konta oszczędnościowo-rozliczeniowego) musi w związku z wejściem w życie przepisów dot. split payment założyć rachunek rozliczeniowy?

Odpowiedź MF: Nie. Nie ma obecnie takiego obowiązku. Korzystanie przez przedsiębiorcę jedynie z ROR-u wykluczy korzystanie przez kontrahentów tego przedsiębiorcy z mechanizmu podzielonej płatności. Bowiem do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych nie są otwierane przez banki lub SKOKi rachunki VAT. Jeżeli kontrahent będzie chciał zapłacić na ROR w mechanizmie podzielonej płatności, to system bankowy na to nie pozwoli.

Wypłata środków z rachunku VAT

Pytanie: Jak wypłacić pieniądze z rachunku VAT?

Odpowiedź MF: Można złożyć wniosek do urzędu skarbowego o uwolnienie tych środków, tj. przekazanie na rachunek rozliczeniowy. Wniosek nie może dotyczyć wyższej kwoty niż ta, która znajduje się na moment składania wniosku na rachunku VAT. Urząd skarbowy może podjąć taką decyzję w ciągu 60 dni. Urząd może odmówić uwolnienia środków z rachunku VAT jedynie w sytuacji, gdy podatnik ma zaległości w VAT (do wysokości tej zaległości) lub gdy zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązania podatkowe z tytułu VAT nie zostaną wykonane. Od decyzji odmownej można się odwołać.

Jeżeli US wyrazi zgodę na uwolnienie środków z rachunku VAT podatnik otrzyma postanowienie Bank (lub SKOK) prowadzący rachunek VAT przedsiębiorcy dostaje natomiast informację o wydanym postanowieniu, na podstawie której niezwłocznie powinien przelać pieniądze z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy.

Faktura korygująca a split payment

Pytanie: Otrzymaliśmy fakturę od kontrahenta (np. na 100+VAT) ale jeszcze przed terminem płatności otrzymaliśmy fakturę korygującą (np. na 80+VAT) do tej faktury pierwotnej. Nasze zobowiązanie z tytułu tej transakcji się zmniejszyło. Jak zrealizować split payment w takiej sytuacji i numer której faktury wpisać w komunikacie przelewu?

Odpowiedź MF: Podzieloną płatność można realizować na podstawie danych faktury pierwotnej. W komunikacie przelewu należy zatem wpisać numer faktury pierwotnej wskazując jednocześnie, kwotę brutto i kwotę VAT z faktury korygującej. Wskazanie numeru faktury korygującej zamiast numeru faktury pierwotnej nie będzie jednak błędem i nie będzie wiązało się z przyjęciem, że płatność nie została skutecznie dokonana przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności.

Split payment – otwieranie rachunków VAT

Pytanie: Czy spółka, która chce korzystać ze split payment musi coś załatwić w banku? Czy trzeba informować kontrahentów o naszych rachunkach VAT? Czy trzeba informować urząd skarbowy?

Odpowiedź MF: Nie. Rachunek VAT jest zakładany automatycznie do wszystkich rachunków rozliczeniowych podatnika w jednym banku. Jeżeli np. podatnik ma rachunki rozliczeniowe w 3 bankach, to automatycznie podatnikowi zostaną otwarte 3 oddzielne rachunki VAT(do rachunku rozliczeniowego w każdym banku z osobna). Podatnik może (ale nie musi) zawnioskować do banku o otwarcie więcej niż jednego rachunku VAT (jeżeli ma więcej rachunków w tym banku). Może również zawnioskować o otwarcie rachunku VAT do każdego rachunku rozliczeniowego z osobna. Nie ma obowiązku informowania o numerze rachunku VAT (ani o liczbie tych rachunków) kontrahentów ani urzędu skarbowego.

Podstawa prawna:

 • art. 108a - art. 108d ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 650;

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?