Kategorie

Mechanizm podzielonej płatności od 1 lipca 2018 r. - rewolucja w podatku VAT

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.
Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe
Mechanizm podzielonej płatności od 1 lipca 2018 r. - rewolucja w podatku VAT
Mechanizm podzielonej płatności od 1 lipca 2018 r. - rewolucja w podatku VAT
Ministerstwo Finansów konsekwentnie wdraża kolejne rozwiązania mające na celu uszczelnienie podatku od towarów i usług. Nie powinno to dziwić ponieważ podatek VAT zapewnia budżetowi państwa największe wpływy spośród wszystkich dochodów podatkowych. Tajemnicą nie jest także fakt, że to właśnie w podatku VAT dochodzi do największych wyłudzeń i oszustw. Dotychczasowe pomysły fiskusa na walkę z nieprawidłowościami w podatku VAT były bardziej kosmetyczne niż rewolucyjne. Przewagą mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) nad dotychczasowymi rozwiązaniami (np. odwróconą płatnością) jest długotrwałość i kompleksowość tego rozwiązania. Mechanizm podzielonej płatności, który będzie obowiązywał już od 1 lipca 2018 roku, to zupełna nowość w polskim systemie podatkowym. Nowość, z którą będzie się musiał zmierzyć każdy podatnik. Dlaczego każdy, skoro split payment ma być dobrowolny? Między innymi na to pytanie znajdą Państwo odpowiedź poniżej.

Po co nam podzielona płatność?

Zdaniem pomysłodawców split payment znacząco ograniczy zjawisko karuzeli podatkowych. Dzięki temu, że dostawca nie otrzyma całej kwoty brutto na rachunek rozliczeniowy, nie będzie mógł szybko zniknąć, zatrzymując dla własnych korzyści VAT należny fiskusowi. Oznacza to, że mechanizm podzielonej płatności ograniczy oszustwa i wyłudzenia podatkowe już na etapie samej transakcji.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Na czym polega split payment?

Mechanizm podzielonej płatności to system płatności, w którym kwota podatku VAT, wydzielona z należnej sprzedawcy kwoty brutto, trafia na odrębny rachunek bankowy (rachunek VAT), o ograniczonej dostępności dla sprzedawcy. Pozostała kwota (netto) trafia na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy.

Ministerstwo Finansów za każdym razem podkreśla, że stosowanie proponowanego mechanizmu będzie dobrowolne. Dobrowolność wydaje się jednak być jedynie teoretyczna i jednostronna.

Reklama

To od kupującego, który otrzyma fakturę z wykazaną kwotą podatku, będzie zależało, czy przy płatności ureguluje zobowiązanie w sposób dotychczasowy, czy z wykorzystaniem komunikatu przelewu (takiego terminu używa ustawodawca w przepisach, termin ten odnosi się do specjalnego szablonu wykonywania przelewu, który zostanie udostępniony przez bank). Nabywca nie będzie potrzebował na to zgody sprzedawcy. Nie będzie musiał go także o tym informować. Dobrowolność tego systemu pozostaje więc tylko po stronie nabywcy.

W praktyce może dochodzić do sytuacji, w której sprzedawca (mimo braku zainteresowania tą metodą płatności) otrzymywać będzie zapłatę dzieloną na rachunek rozliczeniowy (kwota netto) i specjalny rachunek VAT (kwota podatku). Dodatkowo, wszystko wskazuje także na to, że w kolejnych latach mechanizm ten nie będzie już (nawet pozornie) dobrowolny. Ministerstwo Finansów poinformowało na swojej stronie internetowej, że 7 maja 2018 r. Rada Ministrów przyjęła wniosek do Komisji Europejskiej, który umożliwi Polsce ewentualne zastosowanie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT. „Akceptacja wniosku przez Komisję Europejską a następnie Radę Unii Europejskiej umożliwiłaby Polsce ewentualne skorzystanie z przewidzianego w nim rozwiązania już w 2019 r. Decyzje w sprawie terminu wdrożenia i zakresu obowiązywania obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności będą podejmowane po analizie funkcjonowania fakultatywnego MPP”.

Split payment – dla jakich transakcji?

MOŻNA ZASTOSOWAĆ PODZIELONĄ PŁATNOŚĆ

NIE MOŻNA STOSOWAĆ PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

pomiędzy przedsiębiorcami, którzy są podatnikami

pomiędzy przedsiębiorcą a osobą fizyczną

dla pojedynczej faktury

dla płatności zbiorowej

przy regulowaniu całości zobowiązań, jak i ich części

przy transakcji, dla których nie wystawiono jeszcze faktury

przy przelewach i rozliczeniach w walucie polskiej i dla kont polskich

przy rozliczeniach gotówkowych,  w innych walutach i przy płatności kartą

przy zaliczkach, zadatkach, przedpłacie - pod warunkiem otrzymania przez nabywcę faktury na taką płatność

Rachunek VAT

Niezależnie od woli przedsiębiorcy, do każdego rachunku rozliczeniowego, prowadzonego w polskiej walucie zostanie utworzony specjalny, techniczny rachunek VAT. Do rachunku VAT nie będą wydawane żadne instrumenty płatnicze.

Reklama

Dla kilku rachunków rozliczeniowych w jednym banku zasadniczo prowadzony będzie jeden rachunek VAT. Na wniosek przedsiębiorcy bank będzie mógł prowadzić więcej niż jeden rachunek VAT dla jednego posiadacza, w jednym banku. Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca ma trzy rachunki rozliczeniowe w jednym banku, to może zawnioskować o prowadzenie trzech, osobnych rachunków VAT.

Każdy rachunek rozliczeniowy będzie powiązany z rachunkiem VAT. Zakładając, że przedsiębiorca nie złoży wniosku o którym mowa powyżej, w przypadku posiadania kilku rachunków rozliczeniowych w jednym banku i jednego rachunku VAT, do każdego rachunku rozliczeniowego w jednym banku przyporządkowany będzie ten sam, jeden rachunek VAT.

Natomiast, jeżeli podatnik posiada kilka rachunków rozliczeniowych, w kilku różnych bankach to niestety, nie będzie możliwości scalenia kilku rachunków VAT między bankami.

Właścicielem środków znajdujących się na rachunku VAT będzie dalej przedsiębiorca. Jednak nie będzie on mógł zasadniczo swobodnie dokonywać płatności na poczet innych zobowiązań niż wynikających z przepisów (w szczególności nie będzie uprawiony do regulowania kwoty netto za zakupione towary).

Środki zgromadzone na rachunku VAT nie będą podlegać zajęciu na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego dotyczącego innych należności niż VAT.

W przypadku wykreślenia podatnika z rejestru VAT środki pozostałe na rachunku VAT zaliczone zostaną w pierwszej kolejności na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami. Pozostała część zostanie zwrócona na wskazany przed podatnika rachunek (o ile nie będzie toczyło się względem niego postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub kontrola celno-skarbowa w zakresie VAT). Wyjątkiem stanowi sytuacja, gdy przesłanką wykreślenia z rejestru będzie nieistnienie podatnika – wówczas środki znajdujące się na rachunku (w oparciu o orzeczenie sądu cywilnego) przepadną na rzecz Skarbu Państwa.

Kto za to zapłaci?

Zobowiązanym do utworzenia i prowadzenia rachunku VAT będzie każdy bank (lub SKOK). Bank będzie miał obowiązek poinformować posiadacza rachunku rozliczeniowego o numerze rachunku VAT. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie będzie wymagało zawarcia odrębnej umowy i nie będzie pociągało za sobą dodatkowych opłat dla przedsiębiorców. Rachunek VAT ma być zakładany automatycznie zarówno do już istniejących kont rozliczeniowych (do 30.06.2018 r.), jak i rachunków otwieranych w przyszłości.

Banki będą mogły pobierać opłaty za dokonywanie przelewów w podzielonej płatności. Opłata ta jednak nie będzie mogła być wyższa od opłaty za dokonanie tradycyjnego przelewu na koncie podstawowym przedsiębiorcy. Jeżeli więc opłata za normalny przelew wynosi dla przedsiębiorcy 3 zł, to za przelew przy mechanizmie podzielonej płatności przedsiębiorca zapłaci maksymalnie 3 zł.

Środki na rachunku VAT będą oprocentowane, jeżeli tak umówi się bank z przedsiębiorcą.

Komunikat przelewu

Zapłata z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie dokonywana jednym przelewem, przy użyciu specjalnego „komunikatu przelewu” udostępnionego przez bank (lub SKOK).

Odpowiedzialność solidarna

W przypadku, gdy płatność zostanie dokonana przy użyciu komunikatu przelewu na rzecz przedsiębiorcy innego niż dostawca towarów, podatnik, na rzecz którego dokonano takiej płatności, będzie odpowiadał solidarnie wraz z dostawcą tych towarów za niezapłacony przez dostawcę podatek.

Odpowiedzialność solidarna będzie wyłączona w przypadku dokonania przez tego podatnika płatności na rachunek VAT dostawcy towarów wskazanego na fakturze w kwocie odpowiadającej wysokości kwoty otrzymanej na rachunek VAT. Przepis ten umożliwia również wyłączenie odpowiedzialności w przypadkach otrzymania pomyłkowych wpłat. Wówczas możliwy jest zwrot otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego otrzymano tę nienależną płatność, co również uwolni od odpowiedzialności solidarnej.

Obciążenia i uznania na rachunku VAT:

Na rachunek VAT będą wpływały środki wyłącznie z:

 • zapłaty kwoty odpowiadającej całości lub części VAT przez kontrahenta,
 • wpłaty kwoty VAT na poczet WNT paliwa na rzecz płatnika,
 • z innego rachunku VAT w tym samym banku (lub SKOKu),
 • zwrotu kwoty VAT wynikającej z faktury korygującej wystawionej przez kontrahenta,
 • zwrotu VAT.

Rachunek VAT będzie obciążony wyłącznie w celu:

 • zapłaty podatku VAT na rachunek VAT kontrahenta,
 • zwrotu kwoty VAT wynikającej z wystawionej faktury korygującej na rachunek VAT nabywcy,
 • zapłaty odsetek za zwłokę oraz dodatkowych zobowiązań w podatku VAT, na rachunek Urzędu Skarbowego,
 • wpłaty kwoty VAT na poczet WNT paliwa na rzecz płatnika,
 • zwrotu nienależnego VAT na rachunek VAT,
 • przekazania środków na kolejny – inny rachunek podatnika w tym samym banku, przy użyciu komunikatu przelewu – tzw „przekazanie własne”,
 • realizacji zajęć na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego dotyczącego egzekucji z podatku VAT,
 • przekazania środków pieniężnych na wskazany rachunek na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego – tzw. „uwolnienie środków”.

W celu realizacji przelewu, czyli zapłaty faktury bank, który prowadzi rachunek rozliczeniowy nabywcy, w pierwszej kolejności obciąży kwotą podatku od towarów i usług rachunek VAT nabywcy i uzna tą kwotą jego rachunek rozliczeniowy.

W przypadku braku środków na rachunku VAT przelew z tytułu zapłaty faktury będzie realizowany z rachunku rozliczeniowego nabywcy do wysokości odpowiadającej wartości sprzedaży brutto, wskazanej w komunikacie przelewu.

W przypadku posiadania środków na rachunku VAT w wysokości niewystarczającej do zapłaty należności VAT, bank obciąży rachunek VAT do wysokości salda na tym rachunku i uzna tą kwotą rachunek rozliczeniowy nabywcy.

W razie braku środków na rachunku rozliczeniowym, w wysokości wystarczającej na zapłatę kwoty brutto, bank nie zrealizuje dyspozycji przelewu.

Istotne jest także, że bank (lub SKOK) nie będzie zobowiązany do sprawdzenia prawidłowości obliczenia kwoty podatku od towarów i usług.


„Uwolnienie środków” z rachunku VAT

Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorca będzie miał możliwość „uwolnienia środków” ze swojego rachunku VAT na wskazany rachunek bankowy, dla którego prowadzony jest rachunek VAT. Ustawodawca nie określa na co środki te będą mogły być przeznaczone.

W jaki sposób będzie można uzyskać środki z rachunku VAT?

Konieczne będzie złożenie wniosku o wyrażenie zgody na „uwolnienie środków”. Wniosek, w którym podatnik wskaże kwotę o jaką wnioskuje, będzie wszczynał postępowanie o uzyskanie zgody na uwolnienie środków.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego wyda postanowienie w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku. W postanowieniu organ podatkowy określi wysokość środków, jakie mają zostać „uwolnione”. Następnie, Naczelnik Urzędu Skarbowego przekaże do banku (lub SKOKu) drogą elektroniczną, informacje niezbędne do realizacji postanowienia (numer rachunku bakowego, wysokość środków). Bank „niezwłocznie” zrealizuje zleconą dyspozycję.

W praktyce podatnik będzie wskazywał we wniosku górną granicę kwoty, ponieważ złożenie wniosku do Urzędu Skarbowego nie będzie blokowało możliwości wykorzystywania środków zgromadzonych na rachunku VAT np. do zapłaty podatku kontrahentom. Oznacza to, że kwota zgromadzona na rachunku VAT na dzień realizacji postanowienia, może być inna, niż kwota na dzień złożenia wniosku.

Gdyby się okazało, że na koncie VAT w dniu realizacji postanowienia, będzie mniej środków niż określono w dokumencie, to bank przekazuje kwotę do wysokości dostępnego salda. W tym wypadku uznaje się, że obowiązek wynikający z postanowienia, został wykonany w całości.

Przykładowo: 1.08.2018 roku podatnik składa wniosek o przekazanie 100 tys. zł ze swojego konta VAT (tyle dokładnie ma na tym koncie). 20.09.2018 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje postanowienie o wyrażeniu zgody na „uwolnienie środków”. Postanowienie przekazuje do banku, w celu realizacji przelewu. Na koncie w tym dniu znajduje się jednak tylko 50 tys. zł. W takiej sytuacji bank przeleje 50 tys. zł i uzna, ze obowiązek wynikający z postanowienia został spełniony. Jeżeli podatnik będzie chciał otrzymać kolejne 50 tys. zł to niestety musi złożyć nowy wniosek, na którego rozpatrzenie organ podatkowy znów będzie miał 60 dni.

Organ podatkowy będzie mógł także wydać decyzje, w której odmówi zgody na „uwolnienie środków”.

W jakich przypadkach podatnik nie otrzyma zgody na „uwolnienie środków”?

  1. w przypadku posiadania zaległości podatkowych, w wysokości odpowiadającej tym zaległościom,
  2. w przypadku, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane (szczególnie, gdy podatnik trwale nie uiszcza podatku lub zbywa majątek),
  3. w przypadku, gdy występuje obawa, że może wystąpić zaległość podatkowa lub może być ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Czy warto korzystać z mechanizmu podzielonej płatności (MPP)?

Ustawodawca przewidział system zachęt dla tych podatników, którzy podejmą decyzję o dobrowolnym stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Do zachęt tych należeć będą:

 1. brak odpowiedzialności solidarnej i sankcji podatkowych przy niektórych transakcjach - do wysokości kwoty podatku odpowiadającej kwocie podatku wynikającej z otrzymanej faktury, zapłaconej z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,
 2. brak ewentualnych, podwyższonych odsetek, jeżeli mechanizm podzielonej płatności zostanie wykorzystany w min. 95% transakcji. Ustawodawca tłumaczy, że wskazano wysoki poziom korzystania z mechanizmu podzielonej płatności, gdyż zachęta ma mieć zastosowanie do podatników, którzy mechanizm podzielonej płatności będą traktować jako główny mechanizm dokonywania płatności,
 3. jeżeli płatność na rzecz dostawcy towaru zostanie zrealizowana przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności , wówczas należy uznać, że podatnik dochował należytej staranności, jeżeli pozytywnie zweryfikował przesłanki formalne i nie zachodzą inne okoliczności, które w sposób jednoznaczny mogłyby wskazywać na brak dochowania należytej staranności.

Powyższe zachęty nie będą stosowane w przypadku, gdy podatnik wiedział, że faktura zapłacona z zastosowaniem MPP: została wystawiona przez podmiot nieistniejący; stwierdza czynności, które nie zostały dokonane; podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością. Pozostałe zachęty, to:

 1. obniżenie podatku VAT do zapłaty, w przypadku gdy podatek zostanie uregulowany przed terminem (według określonego w ustawie wzoru). Kwota będzie uzależniona od kwoty zobowiązania, stopy referencyjnej NBP oraz terminu, w jakim zobowiązanie zostanie uregulowane. Przykładowo, jeżeli wartość podatku do zapłaty do Urzędu Skarbowego wynosi 100.000 zł, a podatnik zapłaci go 21 dni przed terminem to zyska na tym „aż” 85 zł. Kwota ta, nie będzie stanowiła dla podatnika przychodu. Co ważne, podatek będzie musiał być zapłacony w całości, a dopiero później zostanie ta kwota zwrócon
 2. szybszy zwrot podatku - na wniosek składany wraz z deklaracją Urząd Skarbowy będzie zobowiązany dokonać zwrotu podatku VAT na rachunek VAT w terminie 25 dni. Naczelnik Urzędu Skarbowego nie będzie mógł tego terminu wydłużyć. O zwrot na rachunek VAT będzie mógł wnioskować każdy podatnik, niezależnie od tego, czy faktury, z których wynika podatek naliczony, zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, czy nie. To oznacza, że nawet jeżeli podatnik w ogóle nie będzie płacił w danym okresie rozliczeniowym z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, to i tak będzie mógł wnioskować o zwrot całej różnicy podatku naliczonego na rachunek VAT w przyspieszonym terminie, bez dodatkowych warunków.

Piotr Adamski, Konsultant ds. podatków

 Business Tax Professionals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  4 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Jak prawidłowo stosować uproszczenia w procedurze TIR w Unii Europejskiej?

  Przy wysyłce towarów każda ze stron kontraktu handlowego powinna wziąć na siebie odpowiedzialność co do poszczególnych etapów transportu towaru. Poczynając od instytucji nadawcy na liście przewozowym, poprzez stawienie się kierowcy w urzędzie otwarcia i zamknięcia procedury, aż po urząd celny przekroczenia granicy. Wszystkie elementy muszą być spójne i zachowywać ciągłość zdarzeń. W przeciwnym wypadku należy spodziewać się sankcji karnych o niedopełnienie obowiązków prawnych.

  Ulga rehabilitacyjna - jakie zmiany od 2022 r.?

  Ulga rehabilitacyjna znalazła się w programie zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Ustawodawca planuje m.in. rozszerzenie katalogu wydatków uprawniających do tej preferencji podatkowej. Jakie dokładnie zmiany mają się pojawić od 2022 r.?

  Zwrot VAT przy oskarżeniu o udział w transakcji karuzelowej

  Wstrzymanie zwrotu VAT. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność w tzw. branży wrażliwej, a więc w obszarze szczególnie narażonym na oszustwa związane z podatkiem od towarów i usług, oskarżony o takie oszustwo w ramach transakcji karuzelowych, objęty kontrolą i postępowaniem podatkowym, ma w trakcie jego trwania szansę na odzyskanie VAT?

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur od 1 października

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) to kolejne etapy wdrażania e-usług ułatwiających rozliczenia między firmami. KSeF ma zbierać wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Co ciekawe, jego celem jest możliwość analizowania i doglądania zgodności faktur VAT wystawionych przez przedsiębiorców swoim kontrahentom. Można wobec tego powiedzieć, że rząd chce mieć nad wszystkim większą kontrolę i zapobiec stosowaniu nieuczciwych praktyk względem urzędu skarbowego. Przejrzystość dokumentacji ma pomóc w wyłapywaniu przestępstw podatkowych i wszelkiego typu nadużyć z tym związanych. Zaletą wprowadzenia KSeF jest automatyzacja procesu związanego z przeprowadzaniem kontroli podatkowych – skrócenie ich czasu i mniejsze zaangażowanie w to przedsiębiorców.

  Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Biura rachunkowe. Od 31 lipca 2021 roku obowiązuje rozszerzony katalog podmiotów oraz instytucji zobowiązanych przepisami w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy, oraz modyfikacja niektórych obowiązków podmiotów wcześniej do tego zobowiązanych. Obowiązek został rozszerzony między innymi na małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo ksiąg rachunkowych.

  Prosta Spółka Akcyjna a startup

  Prosta Spółka Akcyjna a startup. Po wejściu w życie do polskiego porządku prawnego Prostej Spółki Akcyjnej („PSA”) wiele nowych przedsiębiorstw do rozwoju których niezbędne jest finansowanie zewnętrzne zastanawia się nad wyborem PSA jako formy prowadzenia działalności. Dla niektórych z nich może być to rzeczywiście dobry wybór. Poniżej przedstawione zostaną wybrane korzyści dla startupów jakie daje prowadzenie działalności w formie PSA.

  Polski Ład. Rewolucja w podatku dochodowym

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Rząd przedstawił projekt zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw. W przypadku Polskiego Ładu sprawdza się powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. Wśród zaproponowanych zmian znajdują się bowiem sztandarowe projekty podniesienia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu, które należy ocenić pozytywnie. Jest też jednak wiele przepisów, które będą skutkowały dotkliwą podwyżką świadczeń publiczno-prawnych. Z kolei dla klasy średniej, która według projektu zaczyna się od poziomu dochodów nieco ponad 68 tys. zł, rząd zapowiedział ulgę.

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.