Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy usługi dietetyczne są zwolnione z VAT?

Czy usługi dietetyczne są zwolnione z VAT?
Czy usługi dietetyczne są zwolnione z VAT?
Usługi dietetyczne a VAT. Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 4 marca 2021 r. uznał, że coaching żywieniowy nie jest zwolniony z VAT jeżeli nie jest świadczony w celu terapeutycznym. Jednak w Polsce Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych interpretacjach konsekwentnie prezentuje stanowisko, że usługi dietetyczne wykonywane przez dietetyka, obejmujące analizę żywieniową oraz tworzenie zindywidualizowanych planów żywieniowych i suplementacyjnych (także w przypadku świadczenia ich przez internet), świadczone osobom borykającym się z problemami zdrowotnymi oraz w celu profilaktyki, zapobiegania oraz zachowania dobrego stanu zdrowia, a także zapobiegania konsekwencjom choroby, przywracaniu oraz poprawie stanu zdrowia – korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT.

TSUE: Coaching żywieniowy nie jest zwolniony z VAT jeżeli nie jest świadczony w celu terapeutycznym

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 4 marca 2021 r. (w sprawie C‑581/19) uznał, że usługa coachingu żywieniowego świadczona przez wykwalifikowanego i uprawnionego profesjonalistę (dietetyka) w placówkach sportowych – i ewentualnie w ramach programów obejmujących również usługi związane z utrzymaniem i poprawą kondycji fizycznej – stanowi odrębne i niezależne świadczenie usług i nie jest objęta zwolnieniem przewidzianym w art. 132 ust. 1 lit. c) Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dyrektywa VAT).

Stan faktyczny i pytania prejudycjalne

Portugalska spółka Frenetikexito prowadziła działalność w zakresie zarządzania i prowadzenia obiektów sportowych, działalność związaną z utrzymaniem i poprawą kondycji fizycznej, jak również działalność promującą i wspierającą zdrowie ludzkie, taką jak coaching i doradztwo żywieniowe lub ocena kondycji fizycznej. Spółka świadczyła usługi coachingu żywieniowego w swoich pomieszczeniach za pośrednictwem wykwalifikowanej i uprawnionej dietetyczki (albo w ramach kompleksowych programów dot. utrzymania i poprawy kondycji fizycznej albo jako oddzielną usługę). Spółka nie naliczała VAT od usług coachingu żywieniowego (usług dietetycznych), co zostało zakwestionowane przez portugalskie organy podatkowe.

Wskutek odwołania Spółki sprawa trafiła do sądu arbitrażowego ds. podatkowych, który zadał TSUE pytania prejudycjalne:

Czy w sytuacji, gdy, jak w niniejszej sprawie, spółka

a) prowadzi głównie działalność związaną z utrzymaniem i poprawą kondycji fizycznej oraz, pomocniczo, działalność w zakresie ochrony zdrowia, w tym usługi w zakresie żywienia, usługi doradztwa żywieniowego i usługi w zakresie oceny kondycji fizycznej, a także wykonywanie masaży;

b) oferuje swoim klientom plany obejmujące wyłącznie usługi związane z poprawą kondycji fizycznej i plany, które obejmują usługi związane z poprawą kondycji fizycznej oraz usługi doradztwa żywieniowego,

do celów przepisów art. 2 ust. 1 [lit.] c) dyrektywy [2006/112] należy uznać, że działalność w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności usługa w zakresie żywienia, ma charakter pomocniczy w stosunku do działalności związanej z utrzymaniem i poprawą kondycji fizycznej, w związku z czym świadczenie pomocnicze powinno być traktowane pod względem podatkowym tak samo jak świadczenie główne, czy też przeciwnie, należy uznać, że działalność w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie żywienia, i działalność związana z utrzymaniem i poprawą kondycji fizycznej są względem siebie odrębne oraz niezależne, a zatem stosuje się do nich traktowanie pod względem podatkowym przewidziane dla każdej z tych działalności?

Zwolnienie z VAT usług medycznych w dyrektywie VAT - kluczowy cel terapeutyczny

Na podstawie art. 132 ust. 1 lit. b) dyrektywy VAT państwa członkowskie zwalniają z VAT „opiekę szpitalną i medyczną oraz ściśle z nimi związane czynności podejmowane przez podmioty prawa publicznego lub, na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego, przez szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze”.

Natomiast w myśl art. 132 ust. 1 lit. c) dyrektywy VAT państwa członkowskie zwalniają z VAT "świadczenie opieki medycznej w ramach zawodów medycznych i paramedycznych określonych przez zainteresowane państwo członkowskie”.

Trybunał zaznaczył, że „świadczenie opieki medycznej” w rozumieniu tego przepisu musi mieć cel terapeutyczny, ponieważ to właśnie ten cel określa, czy świadczenie medyczne lub paramedyczne powinno być zwolnione z VAT. Zatem jedynie świadczenia medyczne lub paramedyczne wykonywane w celu ochrony zdrowia, utrzymania bądź przywrócenia dobrego stanu zdrowia ludzi mogą zatem korzystać ze zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w art. 132 ust. 1 lit. c) dyrektywy VAT.

Co do usług dietetycznych (coaching żywieniowy), TSUE stwierdził, że taka usługa świadczona w placówce sportowej może, w perspektywie średnio- i długoterminowej lub bardzo szeroko rozumianej, być instrumentem zapobiegania pewnym chorobom, takim jak otyłość. Ale wg opinii TSUE to samo odnosi się do samego uprawiania sportu, który np. zmniejsza narażenie na choroby układu krążenia. Zdaniem TSUE usługa taka ma zatem zasadniczo cel zdrowotny, ale nie ma lub nie musi mieć celu terapeutycznego.

Dlatego, wobec braku jakiejkolwiek wskazówki w omawianym postępowaniu, że usługa coachingu żywieniowego jest świadczona w celu zapobiegania chorobie, jej diagnozowania i leczenia oraz przywracania zdrowia, a zatem w celu terapeutycznym - TSUE uznał, że usługa coachingu żywieniowego (taka jak ta świadczona przez spółka Frenetikexito) nie jest objęta zwolnieniem z VAT przewidzianym w art. 132 ust. 1 lit. c) dyrektywy VAT i (co do zasady) podlega opodatkowaniu VAT.

Jednocześnie TSUE zobowiązał sąd odsyłający do zbadania, czy usługi coachingu żywieniowego świadczone przez spółkę Frenetikexito miały cel terapeutyczny. Jeżeli tak było, to usługa ta może być zwolniona z VAT.

Kiedy usługi dietetyczne są zwolnione z VAT?

Polskie przepisy w tym zakresie są zgodne z ww. przepisami dyrektywy VAT, a interpretacje polskich organów podatkowych również co do zasady odpowiadają wyżej zaprezentowanej argumentacji TSUE. Tym niemniej wydaje się, że polskie przepisy pozwalają na łatwiejsze objęcie zwolnieniem z VAT usług dietetycznych, bo wprost wymieniają profilaktykę zdrowotną jako jeden z celów zwolnionych z VAT świadczeń medycznych.

Przepis art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c polskiej ustawy o VAT (za przykładem art. 132 ust. 1 lit. c Dyrektywy VAT) zwalnia z VAT świadczenie usług służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, o ile są świadczone w ramach wykonywania zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności medycznej.

Osoba wykonująca zawód medyczny to osób uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem formalnych fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Pojęcie "osoba wykonująca zawód medyczny" obejmuje osoby wykonujące zawody, których status jest określony ustawowo, jak i zawody, które nie mają na gruncie obowiązującego prawa takiego uregulowania.

Kwalifikacje dietetyka

Zawód dietetyka nie jest objęty unormowaniami odrębnych aktów prawnych. Zawód ten jest jednak wymieniony na równi z innymi zawodami medycznymi w szeregu przepisów związanych z ochroną zdrowia.

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 1145, z późn. zm.), dietetycy zostali wymieniem w grupie specjalistów do spraw zdrowia, obejmującej również lekarzy, dentystów, pielęgniarki i inne - 229301 specjalista ds. dietetyki.

Dodatkowo w poz. 55 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896) wskazano, jakie kwalifikacje wymagane są dla zawodu dietetyka:

 1. ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego dietetyk lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk lub ukończenie technikum lub szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego technik technologii żywienia w specjalności dietetyka, lub tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku dietetyka, lub
 2. rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności dietetyka obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki uzyskanie tytułu magistra, lub
 3. rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku.

Zatem jeżeli usługi dietetyczne świadczy osoba posiadająca ww. kwalifikacje, to jest spełniona podmiotowa przesłanka zwolnienia z VAT z art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT - tj. że usługa jest świadczona przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego.

Ale musi też być spełniona przesłanka przedmiotowa, czyli usługa musi mieć cel terapeutyczny (względnie diagnostyczny).

Profilaktyka zdrowotna spełnia przedmiotową przesłankę zwolnienia z VAT

Jak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji podatkowej z 22 stycznia 2021 r. (sygn.:0114-KDIP4-2.4012.598.2020.1.WH):

"(...) zwolnieniem od podatku, o którym mowa w ww. art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT, objęte są wyłącznie te usługi w zakresie opieki medycznej, które realizują cel związany z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia. Usługi, które tych celów nie realizują nie mogą korzystać z ww. zwolnienia.
W związku z tym każdorazowo należy poddawać analizie, jaki cel przyświecał danej usłudze świadczonej na rzecz pacjenta. Nie w każdym przypadku działania podejmowane na rzecz pacjenta mają na celu zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę jego zdrowia. W przypadku, gdy świadczone usługi nie będą związane z ochroną zdrowia i takiego celu nie będą realizować, nie mogą korzystać z omawianego zwolnienia."

W tym cytacie (a także w ww. art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT), w kontekście omawianych usług dietetycznych zwraca uwagę fragment "cel związany z profilaktyką (zdrowia)".

Dyrektor KIS zdefiniował profilaktykę zdrowotną jako działania mające na celu zapobieganie chorobom bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jej rozwinięciem, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie. Zdaniem organu podatkowego profilaktyka zdrowotna ma także na celu zahamowanie postępu lub powikłań już istniejącej choroby, czy też zapobieganie powstawaniu niekorzystnych wzorów zachowań społecznych, które przyczyniają się do podwyższania ryzyka choroby.

Zatem w ww. interpretacji Dyrektor KIS uznał, że profilaktyka zdrowotna realizuje przesłankę podmiotową ww. zwolnienia z VAT.

Usługi dietetyczne to m.in. profilaktyka zdrowotna

O interpretację wystąpiła Spółka świadcząca usługi dietetyczne przede wszystkim za pośrednictwem sieci Internet, jak również innych form porozumiewania na odległość. We wniosku o interpretację Spółka wskazała, że usługi dietetyczne są i będą świadczone w celu poprawy stanu zdrowia klientów borykających się z problemami zdrowotnymi (występujące schorzenia to m.in.: cukrzyca typu 1 i 2, niedoczynność tarczycy, choroba Hashimoto, choroby jelit, zaburzenia odżywiania, nieprawidłowa masa ciała (niedowaga, nadwaga, otyłość)) lub w celu profilaktyki zdrowotnej - tj. poprawy nawyków żywieniowych klientów, a w konsekwencji poprawę stanu ich zdrowia poprzez zapobieganie lub ograniczanie ryzyka występowania chorób.

Dyrektor KIS uznał więc końcowo, że (...) świadczone przez Wnioskodawcę jako spółkę z o.o. usługi dietetyczne wykonywane przez dietetyka jak również wykonywane przy wsparciu Personelu Wspomagającego obejmujące analizę żywieniową oraz tworzenie zindywidualizowanych planów żywieniowych i suplementacyjnych a także w razie potrzeby planów treningów ćwiczeń ruchowych świadczone za pośrednictwem sieci Internet, jak również innych form porozumiewania na odległość osobom borykającym się z problemami zdrowotnymi oraz w celu profilaktyki, zapobiegania oraz zachowania dobrego stanu zdrowia, a także zapobiegania konsekwencjom choroby, przywracaniu oraz poprawie stanu zdrowia – jako usługi spełniające przesłankę podmiotową i przedmiotową korzystają ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy.

Takie same tezy i argumentacja znalazły się w innych interpretacjach Dyrektora KIS, w tym np. w:

- interpretacji indywidualnej z 24 lutego 2021 r. - sygn. 0114-KDIP4-2.4012.652.2020.2.SKJ;

- interpretacji indywidualnej z 17 grudnia 2020 r. - sygn. 0112-KDIL1-3.4012.429.2020.1.JK;

- interpretacji indywidualnej z 22 października 2020 r. - sygn. 0114-KDIP4-2.4012.407.2020.1.AS.

Zatem wydaje się, że jest to ugruntowane stanowisko polskich organów podatkowych.

Podsumowanie

"Wyżej zaprezentowany wyrok TSUE może budzić pewien niepokój podatników świadczących usługi dietetyczne. Trybunał wyraźnie bowiem wskazał, że dla zastosowania zwolnienia konieczne jest wykazanie celu terapeutycznego usługi dietetycznej. I jednocześnie wyraźnie stwierdził w uzasadnieniu, że:
W tym względzie bezsporne jest, że usługa coachingu żywieniowego świadczona w placówce sportowej może, w perspektywie średnio- i długoterminowej lub bardzo szeroko rozumianej, być instrumentem zapobiegania pewnym chorobom, takim jak otyłość. Należy jednak stwierdzić, że to samo odnosi się do samego uprawiania sportu, którego rolę uznaje się, tytułem przykładu, za ograniczającą występowanie chorób układu krążenia. Usługa taka ma zatem zasadniczo cel zdrowotny, ale nie ma lub nie musi mieć celu terapeutycznego."

Przy czym wg definicji prezentowanej przez TSUE cel terapeutyczny mieści w swoim zakresie działania dot. "zapobiegania chorobie", a więc profilaktyczne.

"W konsekwencji, wobec braku jakiejkolwiek wskazówki, że jest ona świadczona w celu zapobiegania chorobie, jej diagnozowania i leczenia oraz przywracania zdrowia, a zatem w celu terapeutycznym w rozumieniu orzecznictwa przytoczonego w pkt 24 i 26 niniejszego wyroku, czego zbadanie należy do sądu odsyłającego, usługa coachingu żywieniowego, taka jak ta świadczona w postępowaniu głównym, nie spełnia kryterium działalności w interesie ogólnym, wspólnego dla wszystkich zwolnień przewidzianych w art. 132 dyrektywy 2006/112, a w konsekwencji nie jest objęta zwolnieniem przewidzianym w art. 132 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy, tak że co do zasady podlega opodatkowaniu VAT."

Dlatego ww. fragmenty uzasadnienia wyroku TSUE wydają się być nieco wewnętrznie sprzeczne. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że są to jedynie dwuznaczne sformułowania. I, że TSUE wydał taki wyrok przede wszystkim z uwagi na brak materiału dowodowego w aktach sprawy, bo przecież TSUE wyraźnie nakazał sądowi odsyłającemu zbadanie, czy te usługi dietetyczne spełniały cel terapeutyczny.

Pozostaje też mieć nadzieję, że korzystna dla polskich podatników praktyka interpretacyjna w tym zakresie się utrzyma mimo omawianego wyroku TSUE. Szczególnie w czasach, gdzie profilaktyka zdrowotna wydaje się być ważniejsza niż kiedykolwiek.

 Paweł Huczko

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Praktyczny leksykon VAT 2021. Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT
Praktyczny leksykon VAT 2021. Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT
Tylko teraz
64,50 zł
129,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  2 gru 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.) – powoli w górę
  Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.). Banki po raz pierwszy od bardzo dawna zaczynają podwyższać oprocentowanie depozytów (lokat). Na razie są to dopiero pierwsze niewielkie zmiany, ale można oczekiwać ich kontynuacji.
  Pożyczka pomiędzy przedsiębiorcami a PCC – czy znaleziono rozwiązanie zagadki?
  Umowa pożyczki, co do zasady, podlega opodatkowaniu PCC. Stawka opodatkowania wynosi w tym przypadku 0,5% podstawy opodatkowania.
  Karta podatkowa 2022 - stawki [Tabele]
  Karta podatkowa 2022 - stawki [Tabele]. Minister Finansów obwieścił stawki karty podatkowej na 2022 rok. Stawki wzrosną o ok. 4,2% w porównaniu do obowiązujących w 2021 roku - proporcjonalnie do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tam znajdują się przepisy dotyczące karty podatkowej) przewiduje waloryzację stawek podatkowych w przypadku wzrostu tych cen. W tym samym obwieszczeniu zostały wskazane: kwota, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy - obowiązujące w 2022 roku. Niestety od 2022 roku nie będzie już można wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej jako nowej formy opodatkowania. Od 2022 roku będą mogli płacić kartę podatkową tylko ci podatnicy, którzy płacili ją w 2021 roku.
  Obniżka podatków na energię elektryczną, paliwa silnikowe, gaz i energię cieplną
  Obniżka podatków na energię elektryczną, paliwa silnikowe, gaz i energię cieplną. W dniu 30 listopada 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Ministra Finansów dotyczący zmian w akcyzie i podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt ten przewiduje obniżkę stawek podatku akcyzowego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, brak podatku od energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe, a także brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw. Ponadto w przygotowywanym rozporządzeniu Minister Finansów obniży w I kwartale 2022 r. stawki VAT na dostawy gazu (z 23% do 8%), energii elektrycznej (z 23% do 5%) oraz energii cieplnej z 23% do 8%.
  Stawka opłaty OZE w 2022 roku
  Stawka opłaty OZE w 2022 roku. W 2022 roku stawka opłaty OZE wyniesie 90 groszy za MWh - poinformował 30 listopada 2021 r. Urząd Regulacji Energetyki (URE). Będzie ponad dwukrotnie niższa niż w 2021 roku (2,20 zł za MWh).
  Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od 2022 roku - zasady, logowanie, rodzaje uprawnień
  Korzystanie z KSeF. Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur od 2022 roku. Rozporządzenie to określi rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, sposoby nadawania, zmiany lub odbierania tych uprawnień oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień, sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur, dane faktury ustrukturyzowanej, których podanie umożliwia dostęp do tej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.
  Leasing samochodów a wynajem długoterminowy w 2022 roku. Co się bardziej opłaci?
  Leasing samochodów a wynajem długoterminowy w 2022 roku. Zmiany podatkowe przewidziane w Polskim Ładzie spowodują, że leasing stanie się dla przedsiębiorcy o ok. 20% droższy niż wynajem długoterminowy – obliczyli eksperci Carsmile. Ta rewolucyjna zmiana powinna skutkować wzrostem popularności abonamentów samochodowych w najbliższych latach. Za sprawą korzyści podatkowanych leasing był do tej pory numerem jeden, jeśli chodzi o finansowanie zakupu nowych aut, czy skończy się era jego dominacji?
  Fikcyjny dostawca na fakturze a prawo do odliczenia VAT
  Fikcyjny dostawca na fakturze a prawo do odliczenia VAT. Podatnik VAT, który świadomie wskazał na fakturze fikcyjnego dostawcę (tj. podmiot, który nie był rzeczywistym dostawcą nabytych towarów) - nie może odliczyć VAT związanego z nabyciem dostarczonych mu towarów. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 11 listopada 2021 r. (sygn. C‑281/20).
  Procedura OSS - czy na fakturach trzeba umieścić numer BDO?
  Procedura OSS a numer BDO na fakturze. Obowiązek wpisu do rejestru BDO mają m.in. dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe oraz przedsiębiorcy wytwarzający odpady. Czy na fakturach w procedurze OSS trzeba umieszczać numer BDO?
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu - rozliczenie VAT
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu a VAT. Wraz z rozwojem obrotu handlowego w ramach Unii Europejskiej podatnicy coraz częściej dokonują nabycia nowych środków transportu (głównie samochodów) od podmiotów z innych krajów członkowskich. Jak taką transakcję rozliczyć w VAT i ująć w JPK_VAT?
  Certyfikacja produktu a podatek u źródła
  Certyfikacja produktu a podatek u źródła. Posiadanie różnego rodzaju certyfikatów potwierdzających jakość oferowanych produktów sprawia, że potencjalni klienci bardzie przychylnie patrzą na oferowane na rynku przez podatnika dobra. Nic więc dziwnego, że coraz więcej spółek zabiega o pozyskanie określonego certyfikatu. Jest to jednak poprzedzone najczęściej przeprowadzeniem przez niezależny podmiot procesu certyfikacji, w ramach którego badane jest spełnienie określonych norm przez dostarczany na rynek produkt. Z kolei finalne uzyskanie certyfikatu wiąże się zazwyczaj z ponoszeniem pewnych periodycznych opłat za korzystanie z niego. Warto zatem wiedzieć, że zarówno opłaty z tytułu usługi certyfikacji, jak i z tytułu samego korzystania z certyfikatu, co do zasady, nie są objęte opodatkowaniem podatkiem u źródła.
  Stawka 0% VAT na żywność - brak zgody Komisji Europejskiej
  Stawka 0% VAT na żywność. Ministerstwo Finansów poinformowało, że zgodnie z dyrektywą VAT stosowanie stawki 0% VAT na żywność jest aktualnie niedopuszczalne i stanowi naruszenie prawa UE. Polska aktywnie wspiera projekt reformy stawek VAT w UE, który dopuszczałby pod pewnymi warunkami stosowanie stawki 0% VAT także na żywność. Zawsze gdy Polska wnioskowała o stawkę 0% VAT na różne artykuły, odpowiedzi Komisji były negatywne.
  Zwrot VAT w 2022 roku - nowe skrócone terminy (40 dni i 15 dni)
  Zwrot VAT w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe skrócone terminy zwrotu VAT. Zwrot VAT w terminie 40 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT, która określa zasady wystawiania e-faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Oraz zwrot VAT w terminie 15 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT w ramach programu rządowego „Polski Ład”.
  Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku - nowelizacja rozporządzenia
  Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku. Z uwagi na to, że od początku 2022 roku w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe, skrócone terminy zwrotu VAT, konieczna jest również zmiana przepisów rozporządzenia dotyczącego JPK_VAT. Chodzi o dostosowanie zakresu deklaracji podatkowych i ewidencji, tak aby możliwe było składanie przez podatników deklaracji w wykazanym podatkiem do zwrotu w proponowanych skróconych terminach. Poza tym w rozporządzeniu dot. JPK_VAT wprowadzone zostaną zmiany upraszczające oraz doprecyzowujące. Minister Finansów przygotował już projekt rozporządzenia zmieniającego.
  O podatkach w Polskim Ładzie pół żartem, pół serio
  W dniu 23 listopada 2021 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2105) została opublikowana ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadzając gruntowne zmiany w systemie podatkowym, w tym również nowe ulgi podatkowe. Co mogło być genezą takich zmian?
  Crowdfunding - zmiany od listopada 2021 r.
  Crowdfunding - zmiany od listopada 2021 r. Nowe przepisy w ustawie o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych obowiązują od początku listopada 2021 roku. Nowelizacja uwzględnia między innymi obowiązek posiadania licencji przez platformy zajmujące się crowdfundingiem, a także ich regularny nadzór ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Znajdziemy w niej także zwiększenie limitu kwoty uzyskiwanej w wyniku tej formy finansowania z 1 miliona do 5 milionów euro.
  „Ukryta dywidenda” a koszty podatkowe – czy przedsiębiorcy mają się czego obawiać?
  Ukryta dywidenda a koszty podatkowe. Jednym z rozwiązań w ramach Polskiego Ładu mającym wpłynąć na uszczelnienie systemu podatkowego, jest wykluczenie możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodu z określonych tytułów w przypadku transakcji dotyczących podmiotów powiązanych. Twórcy nowych przepisów nazwali takie świadczenia „ukrytymi dywidendami” i uwzględnili jako nową kategorię podatkową. Wprowadzone zmiany znalazły także swoje odzwierciedlenie w rozszerzonym katalogu kosztów niestanowiących kosztów podatkowych zawartym w art. 16 ustawy o PDOP.
  Tarcza antyinflacyjna - szczegóły podatkowe
  Tarcza antyinflacyjna - podatki. 25 listopada 2021 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przedstawił Tarczę Antyinflacyjną. Wśród jej rozwiązań są mechanizmy wdrażane przez Ministerstwo Finansów. To zwolnienie z akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwa domowe, obniżenie akcyzy na paliwa i energię elektryczną do dozwolonego przepisami europejskimi minimum, brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw oraz niższy VAT na gaz ziemny i energię elektryczną.
  Tarcza antyinflacyjna - dla kogo? Obniżki podatków i dodatek osłonowy
  Tarcza antyinflacyjna to m.in. obniżka cen paliw silnikowych, cen gazu, zerowa akcyza na prąd dla gospodarstw domowych. Zmiany te zostały zapowiedziane podczas konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jacka Sasina w dniu 25 listopada 2021 r. W dniu 30 listopada premier Morawiecki zapowiedział dodatkowo, że rząd obniży do 8 proc. z 23 proc. VAT na ciepło systemowe. Morawiecki zadeklarował też, że jeżeli w II kwartale 2022 r. inflacja nie będzie istotnie spadać, działania rządu w ramach tarczy antyinflacyjnej zostaną rozszerzone na kolejne kwartały. Kto skorzysta z rozwiązań tarczy antyinflacyjnej? Od kiedy?
  Zasady ogólne powstawania obowiązku podatkowego w VAT
  Obowiązek podatkowy w VAT. Zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT determinują okres opodatkowania danego świadczenia. Przepisy ustawy o VAT przewidują zasadę ogólną, ale także szereg wyjątków zmieniających zasadniczo terminy wykazania transakcji w deklaracji VAT. Poniżej przedstawione zostały zasady ogólne oraz wybrane tematy wyjątkowego powstawania obowiązku podatkowego.
  Usługi świadczone dla zagranicznych kontrahentów - rozliczenie VAT
  Usługi świadczone dla zagranicznych kontrahentów - rozliczenie VAT. Świadcząc usługi na rzecz zagranicznych kontrahentów, musimy zawsze ustalić miejsce świadczenia tych usług. Wyznaczają je przepisy VAT. Gdy nabywcy są podatnikami, zazwyczaj na nich przechodzi obowiązek rozliczenia VAT. Inaczej jest, gdy nabywca nie jest podatnikiem. Jeśli miejsce świadczenia usług jest poza terytorium kraju, to VAT rozlicza świadczeniodawca. Od 1 lipca 2021 r. może skorzystać z procedury OSS, gdy nabywca jest z innego kraju UE.
  Rozwiązanie umowy o pracę a termin wypłaty wynagrodzenia
  Rozwiązanie umowy o pracę a termin wypłaty wynagrodzenia. Pracodawcy mają wątpliwości kiedy powinni wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za pracę w przypadku rozwiązania umowy o pracę. Czy w zwykłym terminie wypłaty wynagrodzenia u danego pracodawcy? A może z dniem rozwiązania umowy o pracę? Wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy.
  Akcyza na alkohol - zmiany od 2022 roku
  Akcyza na alkohol - zmiany od 2022 roku. Od przyszłego roku gorzelnie należące do producentów owoców, mali producenci wina i napojów fermentowanych (np. cydru) oraz miodów pitnych będą płacić o połowę niższą akcyzę. Zmiany wynikają z wdrożenia zmienionej dyrektywy alkoholowej. Zmiana była fakultatywna, ale Polska zdecydowała się na nią po to, żeby ułatwić prowadzenie działalności i rozwój przedsiębiorczości małych producentów napojów alkoholowych.
  Kopie certyfikatów rezydencji - co warto wiedzieć?
  Kopie certyfikatów rezydencji podatkowej stają się coraz bardziej powszechne, szczególnie w dobie pandemii COVID-19. W przeszłości organy podatkowe traktowały tę kwestię bardzo formalnie, tj. dopuszczalne było jedynie posiadanie oryginału certyfikatu w wersji papierowej. Z czasem dopuszczono certyfikaty wydawane elektronicznie, o ile wystawienie w takiej formie pozostawało w zgodzie z lokalnymi przepisami.
  E-faktury - zmiany od 2022 roku
  E-faktury - zmiany od 2022 roku. 18 listopada w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa wprowadzająca Krajowy System e-Faktur (KSeF). W 2022 r. korzystanie z e-faktury będzie fakultatywne. Od 2023 r. użycie e-faktury ma się stać obowiązkowe dla wszystkich podatników VAT. Będzie to wymagać uprzedniej zgody organów UE. Ustawa zawiera również przepisy dotyczące zmian w fakturowaniu, stanowiące część pakietu SLIM VAT 2.