REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

ABC

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Jaką metodę amortyzacji możemy wybrać - zasady ustawy o rachunkowości i MSR nr 16

Ustalenie rocznego odpisu amortyzacyjnego w wielu jednostkach następuje według stawek podatkowych, mimo że przepisy rachunkowe proponują inne rozwiązania, które lepiej niż podatkowe metody amortyzacyjne odzwierciedlają zużycie środków trwałych. Warto też pamiętać, że stosowana metoda amortyzacyjna ma wpływ na wynik finansowy, stanowi więc istotny element rachunkowości zarządczej.

Jakie korzyści wynikają z aktualizacji należności

Bieżąca aktualizacja należności może przynieść firmie pewne korzyści. Mimo że stanowi koszt i przedsiębiorstwa postrzegają ją zazwyczaj negatywnie, pozwala m.in. zabezpieczyć się przed wystąpieniem niespodziewanych strat oraz kontrolować ryzyko kredytowe.

Jak ujmować w księgach wartości niematerialne i prawne

Wartość praw majątkowych otrzymanych nieodpłatnie rozlicza się za pomocą konta „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Kwota równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych powinna stopniowo zwiększać pozostałe przychody operacyjne.

Jakie są zasady zwrotu VAT podróżnym w systemie TAX FREE

Sprzedawca, który dokonuje dostawy dla podróżnych spoza UE, może zwracać im VAT lub dokonywać tego za pośrednictwem innego podmiotu. Wymaga to jednak spełnienia przez niego licznych warunków.

Usługi pośrednictwa - miejsce opodatkowania, miejsce świadczenia usług

Przepisy unijne określają, że miejsce świadczenia usług przez pośrednika znajduje się w miejscu transakcji podstawowej. Istnieje jednak kilka wyjątków od tak określonego miejsca świadczenia usług pośrednika.

Jak sporządzić rachunek zysków i strat w ujęciu MSR oraz IV Dyrektywy Europejskiej

Rachunek zysków i strat jest jednym z podstawowych elementów sprawozdania finansowego. W załączniku do ustawy o rachunkowości znajdziemy wzór tego rachunku w dwóch wersjach. Wymagane dane tego wzoru stanowią tylko minimalny zakres informacji, które jednostka może uzupełnić według własnego uznania.

Rachunkowość kredytu inwestycyjnego

Ewidencja kredytów bankowych dokonywana jest na kontach zespołu 1, czyli „Środki pieniężne i rachunki bankowe”. Szczegółowość ewidencji uzależniona jest od potrzeb jednostki, czyli od rodzaju zaciąganych kredytów.

Jak metoda amortyzacyjna wpływa na wynik finansowy

Środki trwałe według przepisów bilansowych wyceniamy w cenie nabycia lub według kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Prawo bilansowe dopuszcza stosowanie różnych metod amortyzacyjnych, które mają określony wpływ zarówno na wartość bilansową środków trwałych, jak i na wynik finansowy. Wybór odpowiedniej metody amortyzacyjnej umożliwia nie tylko przedstawienie rzetelnej wartości tych aktywów, ale jest istotnym elementem gospodarki finansowej jednostek.

Czy można bezpośrednio się powoływać na przepisy Dyrektyw unijnych

Od 1 maja 2004 r. podatnicy VAT mogą bezpośrednio się powoływać na przepisy Dyrektyw, w przypadku gdy przepisy unijne nie zostały wprowadzone lub zostały wprowadzono nieprawidłowo.

Wszystko o zmianach w Prawie zamówień publicznych

11 maja 2007 r. została opublikowana ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona szereg zmian do systemu zamówień publicznych. Nowelizacja ma odczuwalny wpływ na procedury zamówieniowe, zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Ponieważ większość zmian zaczęła już obowiązywać, warto je przeanalizować i omówić.

Rachunkowość partii politycznych

Rachunkowość partii politycznych. Konieczność wydatkowania pieniędzy na kampanię wyborczą wiąże się z obowiązkiem utworzenia funduszy wyborczych. Ale to tylko jeden ze specyficznych elementów rachunkowości partii politycznych. Od innych jednostek sektora pozarządowego partie różni też ustawowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Szczególne zasady prowadzenia rachunkowości, dostosowane do specyfiki działalności partii politycznych, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości przez partie polityczne.

Organizacje non-profit - zeznanie CIT-8 za 2006 r.

Organizacje non-profit, jako podatnicy podatku dochodowego (CIT), niezależnie od faktu prowadzenia działalności gospodarczej i osiągniętych wyników podatkowych, mają obowiązek złożenia rocznego zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 31 marca roku następującego po roku podatkowym.

Jak złożyć korektę rocznego sprawozdania o opłacie produktowej

30 marca 2007 r. był ostatnim dniem składania przez przedsiębiorców sprawozdania o opłacie produktowej za 2006 r.

Jak napisać umowę spółki jawnej

Spółka jawna jest formą prowadzenia działalności w większym rozmiarze niż spółka cywilna. Prowadzenie przez spółki cywilne działalności w większym rozmiarze oznacza obowiązkowe ich przekształcenie w spółkę jawną.

Jak poprawiać błędy ujawnione po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

Ustawa o rachunkowości nie przewiduje możliwości korekt zatwierdzonego sprawozdania finansowego. W związku z tym wszelkie błędy ujawnione po tym terminie powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te uzyskano (art. 54 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Jak wyliczyć odpis na ZFŚS

Nasz zakład pracy tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Z początkiem 2007 r. zatrudnialiśmy 26 osób na pełny etat, 4 osoby na 1/2 etatu, dodatkowo dwie pracownice (zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy) przebywają na urlopach wychowawczych. Nie jesteśmy w stanie teraz określić, czy w trakcie roku nie nastąpią zmiany stanu zatrudnienia. W jakiej wysokości powinniśmy przekazać odpis na ZFŚS w 2007 r.?

Wszystko o wydawaniu interpretacji podatkowych od 1 lipca 2007 r.

Od 1 lipca 2007 r. będą obowiązywały nowe zasady wydawania przez organy podatkowe interpretacji przepisów podatkowych. Wnioski złożone do 30 czerwca będą rozpoznane na dotychczasowych zasadach. Wniosek złożony od 1 lipca będzie już rozpoznany na nowych zasadach.

Jak napisać umowę spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość prawną. Jest to najczęściej występująca w obrocie forma spółki kapitałowej. Jej zasady funkcjonowania są uregulowane w Kodeksie spółek handlowych.

Jak przygotować budżet kosztów pracy

Budżet gotówkowy służy sterowaniu wpływami i wydatkami i umożliwia racjonalną gospodarkę pieniężną w przedsiębiorstwie. Dzięki budżetowaniu gotówki można zachować płynność finansową, ale także bardziej racjonalnie wykorzystać przejściowe nadwyżki gotówkowe i pokryć przejściowe niedobory gotówki. W artykule przedstawimy przykład tworzenia budżetu cząstkowego dotyczącego kosztów pracy.

Jak pogłębić analizę rentowności firmy - model Du Ponta

Analiza wskaźnikowa dostarcza użytecznych informacji na temat funkcjonowania i kondycji firmy. Wartość informacyjna całego systemu wskaźników jest zwykle o wiele wyższa niż pojedynczych wskaźników, ponieważ daje możliwość lepszego opisu złożonych procesów zachodzących w jednostce gospodarczej. Przykładem takiego narzędzia pogłębionej analizy jest model Du Ponta.

Specyfika rachunkowości organizacji pozarządowych

Zakładowy plan kont organizacji pozarządowej może być bardzo ograniczony, jeżeli organizacja nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę i nie posiada środków trwałych. Dla ułatwienia rozliczeń ze sponsorami zakładowy plan kont musi posiadać kilka poziomów analityki, szczególnie w zakresie ewidencji kosztów i przychodów.

Jak wykorzystać dźwignię całkowitą w zarządzaniu finansami

Obliczając wskaźnik dźwigni łącznej, można określić, jak zmieni się stopa zwrotu z kapitału własnego w przypadku zmiany przychodów netto ze sprzedaży, co często jest wykorzystywane m.in. przez analityków giełdowych i inwestorów.

Opodatkowanie działalności gospodarczej

Osoby fizyczne mają do wyboru trzy formy opodatkowania: kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz tzw. zasady ogólne.

Kiedy i jak stosować rachunkowość zabezpieczeń

Transakcje gospodarcze są obarczone coraz większym ryzykiem. Wynika to ze zmian różnych czynników na rynku, takich jak kurs walutowy, stopy procentowe, kurs giełdowy. Korzystne zmiany mogą przynieść jednostce duży zysk. Zmiany niekorzystne powodują jednak dużą stratę, dlatego warto wykorzystać możliwości zabezpieczeń.

Zatrudnienie pracownika - niezbędne druki

Każdy pracodawca, w tym organizacja pozarządowa, zatrudniając pracownika, musi wypełnić wiele obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy.

REKLAMA