REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

ABC

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Jak przedsiębiorca może zmienić formę opodatkowania

Z karty podatkowej można zrezygnować na początku roku. Po utracie ryczałtu trzeba zaprowadzić księgę. Osoby fizyczne mogą wybierać formę podatku co roku.

Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na szkolenie pracowników w zakresie obsługi nowego programu komputerowego

Nasza spółka zakupiła specjalistyczny program komputerowy, który został wdrożony. Wysłaliśmy naszych pracowników na szkolenie dotyczące obsługi oprogramowania. Czy koszty szkolenia (w tym diety, koszty noclegów pracowników) powinny zwiększać wartość początkową wdrożonego oprogramowania, czy też mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów?

Stratę można rozliczyć przez pięć kolejnych lat

W przypadku osiągnięcia straty z działów specjalnych produkcji rolnej możliwe jest obniżenie dochodu uzyskanego z tego źródła w kolejno następujących po sobie pięciu latach podatkowych.

Jak rozliczyć dochody z inwestycji w akcje

Zyski ze sprzedaży akcji na giełdzie lub poza giełdą trzeba uwzględnić w zeznaniu podatkowym. Oprócz wysokości dochodu należy przedstawić ewentualną stratę - ta w przyszłości może zmniejszyć należności podatkowe inwestora.

Jak ująć zaliczkę wpłaconą na zakup towarów

W ciągu siedmiu dni po wpłacie na konto płatności na poczet przyszłej dostawy towarów kontrahent powinien wystawić fakturę zaliczkową. Na dokumencie wartość zaliczki będzie stanowiła kwotę brutto.

Ewidencjonowanie wyrobów zharmonizowanych

Osoby prowadzące skład podatkowy muszą prowadzić stosowaną ewidencję dotyczącą wyrobów akcyzowych zharmonizowanych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz wyłączonych z tej procedury.

Jak prawidłowo rozliczyć VAT od umowy komisu

Rozliczanie umów komisu zostało szczegółowo uregulowane w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Aby jednak dokonać prawidłowego rozliczenia, należy ustalić zarówno podstawę opodatkowania, jak i moment powstania obowiązku podatkowego.

Jak zaksięgować podwyższenie kapitału własnego w wyniku zamiany wierzytelności na udziały

Jeżeli wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podejmą decyzję o zamianie pożyczki na udziały, należy przeksięgować wierzytelność na konto rozrachunków z tytułu wkładów na kapitał. W dacie wpisu do rejestru przeniesiona kwota powiększy wartość kapitałów własnych.

Jak rozliczyć zaliczkę przy użytkowaniu wieczystym

Zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkiem nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług. W konsekwencji przychód powstanie z chwilą wystawienia faktury na zaliczkę lub jej uregulowania.

Jak rozliczyć należności wypłacane podmiotowi zagranicznemu za użytkowanie programu komputerowego

Jak opodatkować i rozliczyć należności za użytkowanie oprogramowania komputerowego wypłacane zagranicznej osobie prawnej niemającej siedziby ani zarządu na terytorium RP? Czy mieszczą się one w pojęciu należności licencyjnych wypłacanych za użytkowanie lub prawo użytkowania prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego?

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych zawsze obciążają pozostałe koszty operacyjne

W ramach wyceny bilansowej jednostki gospodarcze muszą ustalić, czy nie nastąpiła utrata wartości składników aktywów.

Rozliczanie szkód komunikacyjnych na przełomie lat obrotowych

Ponieważ zbliża się koniec roku, przedstawiamy materiał na temat rozliczania szkód komunikacyjnych na przełomie lat obrotowych.

Jak utworzyć rezerwy na świadczenia urlopowe

Spółki mogą utworzyć rezerwę na świadczenia, jeżeli pracownik nie wykorzystał w danym roku urlopu. Należy to uczynić tylko wtedy, gdy brak takiej rezerwy spowodowałby niewspółmierne ujęcie w księgach przychodów i kosztów.

Spis z natury jako metoda inwentaryzacji

Wszystkie jednostki, w tym jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, czeka kolejna inwentaryzacja. Większość aktywów jednostek inwentaryzuje się drogą spisu z natury, dlatego też uznaje się go za podstawową metodę inwentaryzacji.

Jak ewidencjonować obrót wierzytelnościami

Obrót wierzytelnościami może być realizowany w formie bezpośredniej i pośredniej. Bezpośrednio obrót ten realizowany jest przez: zakup wierzytelności w celu ich windykacji lub dalszej odsprzedaży, sprzedaż oraz zamianę wierzytelności. Forma pośrednia obrotu to między innymi faktoring.

Podatek rozliczany w czasie

Podatek od nieruchomości płacony jest w miesięcznych ratach. Zalicza się go wtedy w ciężar kosztów działalności operacyjnej.

Jak przebiega kompensata rozrachunków

Aby ułatwić rozrachunki z kontrahentami, z którymi spółka rozlicza się na zasadach kompensaty, warto wyodrębnić analityczne konto „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”. Będą na nim ewidencjonowane faktury wysłane i otrzymane, a także przelewy regulujące saldo.

Świadczenia pracownicze zalicza się do RMK biernych

Przedstawienie wiernego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki wymaga m.in. wykazania w księgach prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy oraz rezerw na prawdopodobne przyszłe zobowiązania. Do takich zobowiązań należą też różnego rodzaju świadczenia pracownicze, które w obecnej ustawie o rachunkowości nie zostały wymienione.

Jak księgować wyroby przekazane na cele reklamy

Jeżeli przy ewidencji wyrobów własnych spółka korzysta ze stałych cen ewidencyjnych, ich wydanie na cele reklamy będzie związane z koniecznością rozliczeń różnicy między przyjętą wartością a ceną faktycznie zapłaconą. Do księgowania takich rozliczeń należy skorzystać z konta zespołu 3 „Odchylenia od cen ewidencyjnych”.

Skutki podatkowe konwersji wierzytelności na akcje

Do przychodów podlegających opodatkowaniu nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, dlatego środki uzyskane przez spółkę w drodze konwersji wierzytelności nie będą stanowić jej przychodu podatkowego.

Jak ująć różnice kursowe przy kompensacie

Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą dla celów bilansowych, przy kompensacie rozrachunków zagranicznych, stosuje się niższy kurs waluty, według którego ustalono wartość należności lub zobowiązania w chwili wprowadzania ich do ksiąg rachunkowych.

Kto ponosi koszty postępowania podatkowego

Koszty postępowania przed organami podatkowymi zasadniczo ponosi Skarb Państwa, województwo, powiat lub gmina. Czasami kosztami obciążani są podatnicy. Kiedy?

Kiedy można dokonać kompensaty różnic inwentaryzacyjnych

Po ustaleniu różnic inwentaryzacyjnych trzeba określić, które z nich są rzeczywiste, a które pozorne. Różnice pozorne, często wynikające z błędnych zapisów w księgach, podlegają rozliczeniu w pierwszej kolejności w drodze kompensaty.

Jakie są zasady przekształcania zakładów budżetowych

Decyzja o przekształceniu zakładu budżetowego w inną formę organizacyjnoprawną wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów. Przekształcenie zakładu budżetowego w inną formę organizacyjnoprawną wymaga uprzednio jego likwidacji.

Przeznaczenie obligacji decyduje o ich wycenie

Firma może nabyć obligacje, aby je odsprzedać po kilku miesiącach. W księgach należy je zakwalifikować jako przeznaczone do obrotu i wycenić według wartości godziwej.

Firma przejęta w spadku

Osoba, która nabyła firmę w drodze spadku lub darowizny i zamierza kontynuować działalność, powinna dopełnić koniecznych formalności, które umożliwią dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa.

Jak opodatkowany jest eksport towarów

Prawo stosowania stawki 0 proc. w eksporcie towarów przysługuje, pod warunkiem że podatnik przed złożeniem deklaracji za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty.

Jak korzystać z amortyzacji metodą degresywną

Podatnicy, którzy chcą szybko wliczyć w koszty wydatki inwestycyjne, a nie mają prawa do amortyzacji ekspresowej, powinni wybrać metodę degresywną.

Zakup środka trwałego sfinansowanego dotacją

Zakup środka trwałego, który został sfinansowany z dotacji podmiotowych uzyskanych na działalność gospodarczą, pozwala na odliczenie VAT. Otrzymana dotacja nie stanowi też obrotu, czyli nie jest opodatkowana.

Jak księgować fakturę i notę korygującą

Błędne zapisy w dowodach źródłowych zewnętrznych można korygować. Jak zaksięgować takie dokumenty?

Jakie skutki podatkowe ma śmierć podatnika

Spadkobierca w zakresie nabytych praw i obowiązków majątkowych po osobie zmarłej wstępuje w miejsce spadkodawcy, stając się podatnikiem. Musi więc rozliczyć się z fiskusem lub ewentualnie zapłacić należne podatki.

Skutki przerwania biegu przedawnienia

W wypadku przerwania biegu przedawnienia cały okres, który upłynął do tego momentu, uważa się za niebyły, a po ustaniu przyczyny bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo.

Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych ujawnionych w czasie inwentaryzacji drogą spisu z natury

Stosownie do art. 27 ustawy o rachunkowości ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym na dzień inwentaryzacji a stanem na ten dzień wykazanym w księgach rachunkowych należy odpowiednio udokumentować oraz wyjaśnić. Rozlicza się je w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

Konieczna korekta wartości towarów

Jeśli reklamacja dotycząca towarów, które firma odsprzedała, zostanie załatwiona pozytywnie, konieczne będzie skorygowanie wartości towarów w rachunku zysków i strat.

Jak ująć wierzytelności zgłoszone do masy upadłości

Przy należnościach od dłużników postawionych w stan upadłości lub likwidacji, odpisu aktualizującego dokonuje się do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym.

Jak ująć dopłaty na pokrycie strat bilansowych

Stratę bilansową w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można pokryć z kapitału rezerwowego. Jest on tworzony z dopłat wnoszonych przez wspólników spółki na podstawie podjętej uchwały.

Jak ustalić zmiany stanów do rachunku przepływów pieniężnych

Niezbędnym elementem sprawozdania finansowego firmy są „Dodatkowe informacje i objaśnienia”. Szczegółowy zakres takich informacji do rachunku przepływów pieniężnych określają pkt 42-44 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”.

Dotacje rozlicza się razem z amortyzacją

Otrzymane dotacje na zakup środka trwałego rozlicza się w czasie równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.

Kiedy rozpocząć inwentaryzację majątku firmy

W przypadku niektórych aktywów czynności inwentaryzacyjne mogą być przeprowadzone trzy miesiące przed końcem roku obrotowego. Nie dotyczy to jednak aktywów obrotowych.

Czy środki z funduszu socjalnego są opodatkowane

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłączają z podstawy opodatkowania tylko niektóre przychody finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Dokumentacja księgowa projektów finansowanych z UE

Przy określaniu prawidłowości dokumentacji księgowej projektów współfinansowanych z UE należy brać pod uwagę wytyczne i informacje przekazywane beneficjentom przez instytucje zarządzające, pośredniczące czy wdrażające, z uwzględnieniem okresu obowiązywania tych wytycznych.

Kiedy sprzedaż gruntu jest nieopodatkowana

Nieruchomości sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne dla celów podatku od towarów i usług stanowią tereny niezabudowane inne niż tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę, co oznacza, że ich dostawa będzie zwolniona z VAT.

Czy przeniesienie pracownika przynosi korzyści podatkowe

Pod względem kosztowym często bardziej opłaca się przenieść pracownika do pracy w innej miejscowości niż wypłacać wielokrotne świadczenia z tytułu podróży służbowych.

Na czym polega zawieszenie postępowania

Organ podatkowy zawiesza postępowania z urzędu w ściśle określonych ustawowo przypadkach. Na wniosek strony może jedynie zawiesić postępowanie w sprawie udzielenia ulg w zapłacie podatków.

Kiedy fiskus może wezwać podatnika

Powszechną reakcją na otrzymanie listu od fiskusa jest panika. Czy zawsze jest uzasadniona? W jakich sytuacjach urząd skarbowy może wysyłać pisma do podatników?

Kto musi prowadzić ewidencję wyposażenia

Przedsiębiorcy wykorzystujący w działalności gospodarczej składniki majątku, które nie są środkami trwałymi, powinni założyć i prowadzić ewidencję wyposażenia. Obowiązek ten dotyczy zarówno osób rozliczających się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jak i ryczałtowców. Nie muszą jej prowadzić jedynie opłacający kartę podatkową.

Do odliczenia podatek wynikający z faktury

Przy nabyciu nieruchomości związanej z czynnościami opodatkowanymi podatnik może odliczyć podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej zakup w całości.

Reprezentacja czy reklama

Do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy mogą zaliczać wydatki poniesione na reklamę. Nie mogą natomiast uwzględniać w nich wydatków reprezentacyjnych. Jak rozróżnić te dwa pojęcia?

Rozliczanie transakcji trójstronnych

W wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej trzech podatników VAT zidentyfikowanych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru. Pierwszy z nich wydaje towar bezpośrednio ostatniemu, przy czym dostawa towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim.

Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

W praktyce często środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3500 zł, które podlegają amortyzacji, są przedmiotem umowy leasingu. Umowa ta również zawierana jest przez podmioty sektora finansów publicznych.

REKLAMA