REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

ABC

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Kiedy odsetki od pożyczek nie będą kosztem

Co do zasady, zgodnie z regułami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki od kredytów czy pożyczek mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Istnieją jednak sytuacje, w których kwoty te nie będą stanowiły kosztów podatkowych. Może zdarzyć się tak np. przy pożyczkach udzielanych przez udziałowców spółki. Warto przeanalizować ten problem.

Nie od wszystkich premii pieniężnych można odliczyć VAT

Przekazując premię pieniężną, możemy odliczyć VAT z faktury dokumentującej jej udzielenie tylko wtedy, gdy udzielenie premii zostaje uznane za czynność opodatkowaną tym podatkiem. Tak wynika z odpowiedzi na interpelację poselską nr 99 („Gazeta Prawna” z 23 stycznia 2008 r.).

Kiedy można sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe

Spółki, które przez dwa kolejne lata będą spełniały określone w ustawie warunki dotyczące zatrudnienia, posiadanych aktywów i przychodów, mogą tworzyć uproszczone sprawozdanie finansowe.

Kapitał zakładowy a koszty uzyskania przychodu

Przedsiębiorcy działający w formie spółki kapitałowej często ponoszą znaczące wydatki w celu podwyższenia kapitału zakładowego. Zwykle wydatki te obejmują koszt aktu notarialnego, usługi doradcze, wynagrodzenia prawników z tytułu przygotowania prospektów w przypadku spółek giełdowych czy też koszty ogłoszeń prasowych.

Czy można odliczyć VAT z duplikatu faktury

Co do zasady podstawą odliczenia podatku jest oryginał faktury VAT. Jednak w zakresie prawa do odliczenia również duplikat faktury stanowi taką samą równoprawną podstawę do odliczenia podatku, jaką daje pierwotna faktura.

Jak prawidłowo obliczyć współczynnik sprzedaży przy rozliczeniach VAT

W praktyce spotkać się można z poglądem, że w celu obliczenia współczynnika sprzedaży na podstawie art. 90 ustawy o VAT należy uwzględniać kwoty wynikające z importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy dostawy towarów, z tytułu której podatnikiem jest nabywca. Czy to właściwa interpretacja?

Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Czy pożyczki mieszkaniowe udzielane pracownikom w ramach ZFŚS podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Kiedy wliczać w koszty odsetki od kredytu

Jeśli na kupno wynajmowanego mieszkania lub innego lokalu został wzięty kredyt, a wynajmujący rozlicza podatek od dochodu z najmu na zasadach ogólnych, za jeden z kosztów uzyskania przychód może uznać odsetki spłacane od kredytu zaciągniętego uprzednio na zakup lokalu.

Jak ująć aktywa biologiczne w sprawozdaniu finansowym

MSR 41 Rolnictwo reguluje zasady wyceny, formy prezentacji oraz zakres ujawnień w sprawozdaniu finansowym związanych z działalnością rolniczą aktywów i produktów biologicznych. Jak aktywa biologiczne ujmuje się w sprawozdaniu?

Jakie dokumenty jednostka powinna przygotować w związku z prowadzeniem pełnej księgowości

Zasady prowadzenia pełnej księgowości regulują przepisy ustawy o rachunkowości. Jednak dla efektywniejszego zarządzania jednostki powinny stworzyć także tzw. wewnętrzne prawo, w postaci opracowanych regulaminów, instrukcji, procedur itp.

Obliczanie i ewidencja dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Początek roku to moment ustalania prawa i wysokości, a także ewidencji dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Mimo że w każdej jednostce budżetowej wypłaca się ją co roku, trzynastka sprawia jeszcze problemy. Przy jej obliczaniu i księgowaniu trzeba pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Jak sprawdzić, czy dostawca prawidłowo stosuje klasyfikację PKWiU i stawkę VAT

Od mniej więcej czerwca 2006 r. otrzymujemy faktury na gumy do żucia ze stawką 7%, PKWiU 15.89.14-90.99. Czy możemy stosować obniżoną stawkę, skoro według PKWiU mają one swoją odrębną klasyfikację – 15.84.23 i podlegają stawce 22%? Dostawca twierdzi, że wystawia faktury z właściwą stawką. Czy ma rację? Jak prawidłowo zaewidencjonować zakup i sprzedaż gum do żucia, żeby nie narazić się na konflikt z US?

Koszty zwiększające wartość środka trwałego w budowie

Wartość środka trwałego w budowie obejmuje ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z jego wytworzeniem.

Kwoty wolne od potrąceń w 2008 r.

Ponieważ od 1 stycznia 2008 r. znacznie wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę, wzrosła też kwota, jaką pracodawca musi pozostawić pracownikowi, dokonując potrąceń z jego wynagrodzenia za pracę.

1%. Nowości i trudności

Wielkimi krokami zbliża się czas, gdy w praktyce zmierzymy się z nowymi przepisami dotyczącymi przekazywania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Nowe przepisy - chociaż wielokrotnie postulowane przez organizacje - wywołują obecnie w środowisku pozarządowym wiele kontrowersji.

Jak prawidłowo rejestrować odpisy aktualizujące

Dokonanie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych wynika przede wszystkim z zasady ostrożności, która nam mówi, iż w wyniku finansowym trzeba uwzględnić zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów.

Opłaty związane z gruntem a VAT

Kwestia opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek budowlanych, które wcześniej zostały nabyte w drodze spadku lub darowizny i nie były przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej, jest kwestią bardzo sporną. W naszym artykule zaprezentujemy stanowiska organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w tym zakresie

Aport spółdzielni w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Spółdzielnia zamierza wnieść do spółki z o.o. aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, który obejmuje większość posiadanych składników majątku, tj. sklep z zapleczem. Po wniesieniu aportu spółdzielnia zamierza przeprowadzić swoją likwidację. Czy taka operacja jest możliwa w świetle obowiązujących przepisów prawnych? Jakie mogą powstać skutki podatkowe w spółdzielni z tytułu objęcia udziałów oraz w spółce - z tytułu amortyzacji?

Jak rozliczyć niedobory w granicach ubytków naturalnych ujawnione podczas inwentaryzacji

Do 15 dnia po zakończeniu roku obrotowego firmy muszą zakończyć inwentaryzację aktywów i pasywów. W jej toku może zostać ujawniony niedobór materiałów. Czasami może się on mieścić w granicach ubytków naturalnych. W takim przypadku należy go rozliczyć za pomocą konta zużycie materiałów.

Samochód - odliczenie VAT z faktury za leasing

Wielu przedsiebiorców bierze samochody w leasing. Jak rozliczać faktury za opłatę wstępną, a jak za raty leasingowe? Czy można odliczyć cały VAT wynikający z tych faktur, czy tylko 60%?

Jak rozliczać VAT przy usługach pośrednictwa

Jeżeli dostawa towaru następuje z innego kraju unijnego do Polski, to miejscem jego dostawy jest to inne państwo UE. Zatem pośrednictwo w tego rodzaju dostawie towarów nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce.

Jak ustalić wartość majątku spółki przy połączeniu

Czy ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej na potrzeby planu połączenia może być dokonane według wartości godziwej? Jeżeli tak, to czy taką wycenę można zastosować także do wyceny, którą przyjmiemy na dzień połączenia zgodnie z ustawą o rachunkowości?

Ewidencja i rozliczenie kradzieży środka trwałego

Problem utraty rzeczowych składników majątku trwałego w wyniku kradzieży jest wpisany w ryzyko działalności gospodarczej. Najczęściej giną środki transportu, wyposażenie biur, maszyny produkcyjne bądź ich części składowe, elementy składowe obiektów inżynieryjnych, elementy środków trwałych w budowie. Każda kradzież środka trwałego musi znaleźć odzwierciedlenie w księgach rachunkowych jednostki.

Jak złożyć wniosek o interpretację podatkową

Podatnik, który chce uzyskać interpretację podatkową w swojej sprawie, musi skierować do ministra finansów specjalny wniosek wypełniony na formularzu ORD-IN. Minister będzie miał trzy miesiące na odpowiedź.

Protokół inwentaryzacyjny musi zawierać określone w ustawie dane

Protokół inwentaryzacji w drodze porównania danych księgowych z odpowiednimi dokumentami powinien spełniać wymogi określone dla dowodów księgowych.

Kiedy należy sporządzić sprawozdanie finansowe

Firmy, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, do 31 marca muszą sporządzić sprawozdanie.

Rezerwy w księgach rachunkowych

Tworzenie rezerw wynika z zasady ostrożności i prowadzi do tego, że sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. Sposób tworzenia rezerw powinien wynikać z przyjętej przez spółkę polityki rachunkowości. Przyjęte zasady rachunkowości powinny być stosowane w sposób ciągły oraz okresowo weryfikowane wraz ze zmieniającą się rzeczywistością. Zastosowanie przez jednostkę odpowiednich zasad ma duże znaczenie, ponieważ decydują one o rozwiązaniach, które spółka będzie stosowała w swoich księgach rachunkowych, oraz o zawartości sporządzanych sprawozdań finansowych.

Jakie są skutki podatkowe przekazywania darowizn przez firmy

W okresie światecznym częściej niż zazwyczaj przedsiębiorcy decydują się przekazywać różnego rodzaju darowizny organizacjom pożytku publicznego, domom dziecka lub swoim pracownikom. Przypominamy zasady podatkowej kwalifikacji dokonywanych darowizn. Odrębnie rozpatrzymy skutki darowizny po stronie darczyńcy i po stronie obdarowanego.

Które wydatki związane z obsługą kredytu na zakup akcji mogą być kosztem

Do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji nabytych ze środków kredytowych można zaliczyć odsetki oraz prowizję bankową. Przy rozliczeniu PIT decydujące znaczenie ma jednak wysokość kwoty faktycznie wykorzystanej z kredytu.

Jak prezentować przychody w sprawozdaniu finansowym

Syntetyczny rachunek zysków i strat prezentujący łączne przychody i koszty, jakie jednostka osiągnęła w okresie sprawozdawczym, nie odzwierciedla w pełni poszczególnych źródeł przychodów i zróżnicowanej rentowności, jaką jednostka osiąga z prowadzonej działalności. Jak w sprawozdaniu finansowym prezentować przychody w podziale na segmenty działalności?

Odsetki w księgach jednostek budżetowych

Zasady postępowania z odsetkami od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Jak należy prawidłowo rozliczać otrzymane zaliczki

Zgodnie z ustawą o VAT, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy w tej części powstaje z chwilą jej otrzymania.

Nieodpłatne przekazanie towarów na cele związane z przedsiębiorstwem

„Czy w świetle art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 czerwca 2005 r., przez dostawę towarów należało rozumieć również przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele związane z tym przedsiębiorstwem, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem tych towarów?”

Na czym polegają zasady ładu korporacyjnego

W projekcie z 17 sierpnia 2007 r. ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości dodano nowy punkt dotyczący stosowanych zasad ładu korporacyjnego.

Rozliczenie niezakończonych usług budowlanych metodą zysku zerowego

Metoda stopnia zaawansowania jest najpopularniejszym sposobem ustalania przychodów z usługi budowlanej, nie zawsze jednak jednostka może się nią posłużyć. W określonych przypadkach należy posłużyć się drugą metodą, zwaną metodą zysku zerowego.

Prace rozwojowe trzeba amortyzować

Jeżeli prace rozwojowe zakończą się pozytywnie i są spełnione wymogi określone w ustawie o rachunkowości, to koszty tych prac można zaewidencjonować w pozycji wartości niematerialne i prawne.

Jak można amortyzować środki trwałe używane sezonowo

Niektórzy przedsiębiorcy używają środków trwałych jedynie w pewnych okresach roku. Jak powinni prawidłowo amortyzować takie wykorzystywane sezonowo środki trwałe?

Na jakich zasadach podatnik może zapoznać się z dokumentami, które ma przeciwko niemu urząd skarbowy

Wynik postępowania podatkowego zależy od wiedzy podatnika o dokumentach, jakimi przeciwko niemu dysponuje urząd skarbowy. Ordynacja podatkowa przewiduje dwa sposoby, dzięki którym strona postępowania podatkowego może poznać wiedzę fiskusa na ten temat. Pierwszym jest przejrzenie akt sprawy, drugim wypowiedzenie się co do zebranego materiału dowodowego.

Kiedy należy płacić VAT od przyznanego odszkodowania

Oceniając obowiązek podatkowy podatnika, bierzemy pod uwagę zawsze stan prawny występujący w chwili zdarzenia, z którym wiąże się obowiązek zapłaty podatku. Przepis art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawy o VAT) wprowadza opodatkowanie zdarzenia polegającego na przeniesieniu z mocy prawa własności gruntów w zamian za odszkodowanie dopiero od 1 maja 2004 r.

Ewidencja pozaksięgowa wspólnoty mieszkaniowej powstałej ze spółdzielni

Jednym z problemów związanych z powstaniem wspólnoty mieszkaniowej po przekształceniu wszystkich lokali w odrębną własność w nieruchomości należącej pierwotnie do spółdzielni jest prowadzenie rachunkowości. Niewątpliwie wspólnota ma o wiele łatwiejszą sytuację niż spółdzielnia mieszkaniowa, ponieważ nie dotyczą jej przepisy ustawy o rachunkowości.

Jak ewidencjonować koszty we właściwych okresach sprawozdawczych

Kontrahent może wykonać usługę w 2007 roku, za którą faktura zostanie przesłana w kolejnym okresie sprawozdawczym. W takim przypadku, zgodnie z zasadą memoriałową, należy ująć koszt w okresie, w którym usługa została wykonana, czyli w 2007 roku.

Kiedy trzeba ustalić dochód z remanentu likwidacyjnego

Obowiązkowo remanent sporządza się w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. Jednak tylko przy likwidacji działalności ustala się dochód z remanentu, który podlega opodatkowaniu.

Prezentacja różnic kursowych w księgach

Od 1 stycznia 2007 r. obowiązują nowe zasady rozliczania różnic kursowych. Najważniejsza zmiana to możliwość stosowania przepisów o rachunkowości. Wprawdzie należy spełnić kilka warunków, ale dla dużych podmiotów nie są one trudne do spełnienia, a potencjalne korzyści wynikające z ujednolicenia podejścia do różnic kursowych są bardzo istotne. Nie bez znaczenia jest również to, że możliwość zastosowania tych przepisów do celów podatkowych zmniejszyć powinna liczbę przejściowych różnic między wynikiem finansowym a wynikiem podatkowym.

Internetowe strony firmowe (www) a koszty podatkowe

Obecnie funkcjonowanie przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym jest uzależnione od obecności nie tylko na „rzeczywistym” rynku, np. poprzez lokal, w którym oferowane są usługi, ale również od obecności w sieci Internet, w której coraz większa liczba osób poszukuje nowych dostawców towarów i usług. Dlatego wydatki poniesione na stworzenie i utrzymywanie firmowych stron podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych przedsiębiorcy. Kosztem takim są również wydatki na zakup domeny internetowej i zakup miejsca na serwerze, a także wydatki na tzw. pozycjonowanie strony. Warto jednak pamiętać, że w przypadku nabycia autorskich praw majątkowych do projektu strony internetowej o wartości przekraczającej kwotę 3500 zł netto, przedsiębiorca nie zaliczy wydatków bezpośrednio w koszty, ale będzie musiał dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

Jak opłacać ryczałt ewidencjonowany

Wysokość ryczałtu od przychodów z najmu wynosi 8,5 proc. Tę stawkę stosuje się do przychodów nieprzekraczających równowartości 4 tys. euro. Od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt znacznie rośnie, bo wynosi 20 proc. przychodów.

Jak ustalać koszty i przychody dotyczące niezakończonych usług budowlanych metodą zysku zerowego

Metoda cen stałych oraz metoda „koszt plus” należą do grupy metod stopnia zaawansowania. Metoda stopnia zaawansowania jest najpopularniejszym sposobem ustalania przychodów z usługi budowlanej, nie zawsze jednak jednostka może się nią posłużyć. W określonych przypadkach należy posłużyć się drugą metodą, zwaną metodą zysku zerowego.

Jak ująć i wycenić w sprawozdaniu działalność w trakcie zaniechania

Przy sprzedaży lub zaprzestaniu znacznej części prowadzonej działalności pojawią się problemy związane z wyceną aktywów i zobowiązań, jak też z prawidłową prezentacją tego zjawiska w sprawozdaniu finansowym w celu zachowania porównywalności danych z danymi za ubiegłe okresy sprawozdawcze. Jak zatem w takiej sytuacji sporządzić sprawozdanie finansowe?

Jak w księgach rachunkowych ewidencjonować szkody spowodowane pożarem w firmie

Przedsiębiorstwo może uznać pożar za zdarzenie nadzwyczajne. W takiej sytuacji wydatki związane z likwidacją szkody w księgach rachunkowych ewidencjonuje się jako straty nadzwyczajne. Natomiast otrzymane odszkodowanie ujmuje się jako zyski nadzwyczajne.

Zadatek a VAT

Przyjmowanie przez przedsiębiorców zadatku staje się coraz częstszą praktyką w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Zadatek, w przeciwieństwie do zaliczki, pełni funkcję zabezpieczającą transakcję zarówno dla sprzedawcy, jak i kupującego na wypadek odstąpienia od umowy jednego z nich. Zadatek wywołuje skutki prawne przewidziane w Kodeksie cywilnym. Zadatek wręczony przy zawarciu umowy w razie jej niewykonania przez jedną ze stron powoduje, że druga strona może bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy i zachować otrzymany zadatek. Jeżeli sama go wręczyła, wówczas wolno jej żądać sumy dwukrotnie wyższej.

Zmiana sposobu opodatkowania

Podatnicy będący osobami fizycznymi mają prawo zmiany formy podatku dochodowego od osób fizycznych w każdym kolejnym roku podatkowym.

REKLAMA