REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

ABC

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Jak prowadzi księgi rachunkowe spółka w likwidacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe i sporządzać sprawozdania finansowe na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

Jak rozliczyć wydatki na imprezę integracyjną

Zorganizowanie imprezy dla pracowników, nawet jeżeli nie jest połączone z podnoszeniem ich kwalifikacji zawodowych, pośrednio przyczynia się do zwiększania przychodów pracodawcy i może być zaliczone w koszty uzyskania przychodów pracodawcy.

Na co zwracać uwagę przy sprzedaży przeszacowanych środków trwałych

Ustawa o rachunkowości tylko na podstawie odrębnych przepisów zezwala na przeszacowanie wartości środków trwałych. Ze względu na niski poziom inflacji w ostatnich latach takich przepisów nie należy się spodziewać. Mogą jednak figurować w księgach rachunkowych środki trwałe, które zostały przeszacowane zgodnie z rozporządzeniem MF z 1995 r. O czym musimy pamiętać nawet po tylu latach w przypadku ich sprzedaży? Co w tym zakresie znajdziemy w MSR nr 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”, który z kolei przewiduje możliwość wyboru modelu wyceny według wartości przeszacowanej?

Jak zaewidencjonować w księgach akredytywę

Bank na wniosek kupującego może zabezpieczyć sfinansowanie przyszłej dostawy w formie akredytywy. W księgach rachunkowych musi to być odzwierciedlone na koncie z zespołu 1 „Akredytywa”.

Czy szybsza amortyzacja auta się opłaca

Przedsiębiorca, kupując samochód, zalicza jego wartość do kosztów uzyskania przychodów w ciągu pięciu lat, po 20 proc. rocznie. Jednak czasami proces amortyzacji można przyspieszyć. W jaki sposób?

Pożyczka a podatek od czynności cywilnoprawnych

Ogólnoprawny charakter i wymogi umowy pożyczki regulują przepisy kodeksu cywilnego. Z kolei jej podatkowe skutki określa przede wszystkim ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Od 1 stycznia 2007 r. w zakresie tego podatku weszło kilka istotnych zmian, które dotyczą umowy pożyczki.

Obowiązek informowania o darowiznach w zeznaniu rocznym i Internecie

Z faktem otrzymania darowizn przez organizacje pożytku publicznego związane są określone obowiązki informacyjne.

Zakaz pracy w święta - nowelizacja kodeksu pracy

Zgodnie z obecnie obowiązującymi rozwiązaniami prawnymi, praca w placówkach handlowych, bez względu na wielkość i asortyment sprzedawanych towarów, jest dopuszczalna w niedziele i święta. Po wejściu w życie nowelizacji kodeksu pracy praca w święta będzie niedozwolona.

Odpisy aktualizujące należności

Należności klasyfikowane są podzielone na krótko- i długoterminowe w aktywach bilansu. Z istoty aktywów wynika, że zalicza się do nich tylko te składniki, które przedstawiają wartość gospodarczą. W ciągu roku należności ujmuje się w ewidencji według wartości nominalnej, natomiast na koniec kwartału i roku - w kwocie wymaganej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonymi o odpisy aktualizujące należności.

Czy badania techniczne pojazdu wpływają na odliczenie

Przygotowanie i planowanie inwentaryzacji rocznej

Na ostatni dzień każdego roku obrotowego jednostki mają obowiązek przeprowadzić inwentaryzację wszystkich składników aktywów i pasywów. W art. 26 ustawy o rachunkowości uregulowano zakres, terminy i częstotliwość inwentaryzacji, jednak nie określono metod, organizacji i przede wszystkim sposobów dokumentowania czynności inwentaryzacyjnych.

Jak ujmować w spółce dopłaty do kapitału

Dopłaty, które będą wnoszone przez wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie podjętej uchwały, stanowią w księgach rachunkowych kapitał rezerwowy.

Jak uzyskać uprawnienia księgowe

W Polsce zawód księgowego nie jest prawnie uregulowany. Wymagania kompetencyjne formułowane są wyłącznie wobec osób, które usługowo zajmują się prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Czynności te mogą wykonywać posiadacze certyfikatu księgowego, biegli rewidenci, a także doradcy podatkowi.

Jak rozliczyć przekazanie towarów przez sponsora w zamian za usługę reklamową

Przekazanie towarów przez sponsora w zamian za usługę reklamową jest świadczeniem dwustronnym. Zazwyczaj ma ono charakter ekwiwalentny. Spełnia w tym przypadku przesłanki uznania tych czynności za odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usługi reklamowej, podlegające opodatkowaniu VAT. Sposób rozliczenia będzie uzależniony zatem od tego, czy świadczenia są ekwiwalentne.

Jakie prawa ma podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik, któremu organ podatkowy określa podatek w drodze decyzji, może na etapie postępowania bronić się przed niekorzystnym rozstrzygnięciem. Jak skutecznie to robić?

Jakie terminy obowiązują przy zapłacie VAT

Do zapłaty podatku od towarów i usług są zobowiązani nie tylko podatnicy VAT czynni, ale w niektórych przypadkach inne podmioty. Dla nich też obowiązują inne terminy, do których powinni uiścić podatek.

Rozliczanie diet i kosztów podróży służbowych w organizacjach pozarządowych

Ani w przepisach ustawy o fundacjach, ani w prawie o stowarzyszeniach nie ma odniesienia do świadczeń, w tym świadczeń w przypadku wyjazdów służbowych (diet) związanych z realizacją zadań statutowych, jakie mogą uzyskiwać działacze stowarzyszeń, fundacji oraz osoby współpracujące z tymi organizacjami. W tym zakresie przepisy o stowarzyszeniach i o fundacjach pozostawiają organom tych organizacji prawo do samodzielnego stanowienia o przyznaniu świadczeń, ich wysokości i zasadach wypłacania.

Kiedy opłaca się zostać podatnikiem VAT

Przedsiębiorcy, którzy osiągają wysoki obrót z działalności gospodarczej lub którzy wykonują kontrakty na rzecz innych podatników VAT, powinni od razu zarejestrować się jako podatnicy VAT czynni. Będzie to dla nich korzystne, gdyż wcześniej czy później będą musieli rozliczać VAT.

Koszty leczenia a ubezpieczenie OC

Ubezpieczyciel i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będą przekazywali do Narodowego Funduszu Zdrowia opłatę ryczałtową ze środków z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Jak ująć środki płatnicze w jednostkach budżetowych

W skład sektora finansów publicznych wchodzą jednostki samorządu terytorialnego, państwowe i samorządowe jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych. Mają one specyficzne konta bilansowe.

Dokumentowanie operacji gospodarczych

Jakie wymagania stawiane są dowodom księgowym? Jak kontrolować dowody księgowe? Jak długo je przechowywać? Kiedy można udostępniać dowody księgowe osobom trzecim?

Szczególne zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych

Podstawą rachunkowości jednostek gospodarczych jest ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, która określa zasady rachunkowości oraz tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów dla wskazanych jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres stosowania ustawy obejmuje również m.in. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych.

Jak zaksięgować rozchód materiałów

Jeżeli przy ewidencji materiałów spółka korzysta ze stałych cen ewidencyjnych, musi rozliczyć różnicę między przyjętą wartością a ceną faktycznie zapłaconą. Do księgowania takich rozliczeń należy skorzystać z konta zespołu 3 „Odchylenia od cen ewidencyjnych”.

Jak rozlicza się mała firma handlowa

Księgi rachunkowe prowadzą niezależnie od wielkości firmy spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz inne osoby prawne, a także osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne i partnerskie, gdy ich przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 800 tys. euro.

Jak rozliczyć VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Transakcje wewnątrzwspólnotowe charakteryzują się specyficznymi zasadami rozliczania VAT. Przy wewnątrzwspólnotowej dostawie stosuje się 0-proc. VAT, a przy wewnątrzwspólnotowym zakupie podatek należny stanowi jednocześnie podatek naliczony.

Jak przekwalifikować środki trwałe do inwestycji

Zakwalifikowanie aktywów do środków trwałych oznacza, że są one wykorzystane na potrzeby własne jednostki. Co zrobić, jeżeli jednostka zdecyduje się przeznaczyć je na inne cele?

Czesne w księgach rachunkowych szkoły STO

Szkoła prowadzona przez stowarzyszenie jest jednostką bez osobowości prawnej (samobilansującą). Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Jak prawidłowo powinna przebiegać ewidencja czesnego? Czy do przychodów ujmować czesne faktycznie wpłacone czy czesne należne? Jak potraktować czesne zapłacone jednorazowo np. za 2 miesiące?

VAT od usług budowlanych wykonanych częściowo

Czy prawidłowe jest ustalenie w deklaracji VAT-7, że obowiązek podatkowy w VAT powstał 30. dnia od daty wystawienia faktury (to znaczy w miesiącu następnym, gdy faktura została wystawiona w ostatnim dniu miesiąca) za częściowe wykonanie robót budowlanych, na podstawie podpisanego w tym dniu protokołu odbioru robót, w przypadku gdy zapłata nie nastąpiła w miesiącu wystawienia faktury, lecz w następnym lub nawet później? Czy może należy rozliczyć VAT należny w deklaracji VAT-7 w miesiącu wystawienia faktury bez względu na to, czy kontrahent, na rzecz którego zostały wykonane częściowe roboty budowlane, dokonał zapłaty za tę fakturę czy nie?

Wszystko o podatkowych skutkach umów pożyczek

Ogólnoprawny charakter i wymogi umowy pożyczki regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Z kolei jej podatkowe skutki określa przede wszystkim ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jak ewidencjonować kredyt bankowy

Zawierane umowy kredytu z bankami często przewidują wypłatę wartości udzielonego kredytu w kwocie pomniejszonej o wartość prowizji. W takiej sytuacji konieczne jest, aby jej wartość została rozliczona w czasie spłaty kredytu jako koszt finansowy.

Jak księgować wydatki na wodę dla pracowników

Obowiązek zakupu wody dla pracowników wynika z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. Ponieważ nie stanowi ona dla pracownika przychodu, w księgach rachunkowych wartość wody w cenie zakupu będzie ewidencjonowana jako koszt.

Jak prowadzić ewidencję wyposażenia

Przedsiębiorcy wykorzystujący w działalności gospodarczej składniki majątku, które nie są środkami trwałymi, powinni założyć i prowadzić ewidencję wyposażenia.

Rozliczanie w księgach niedoborów i nadwyżek

W trakcie czynności inwentaryzacyjnych ustala się różnice między stanem rzeczywistym składników majątku a ich stanem wykazanym w księgach rachunkowych. Różnice inwentaryzacyjne rozlicza się w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, którego dotyczy inwentaryzacja.

Jak księgować szkody w majątku objętym ubezpieczeniem

Klasyfikacja w księgach rachunkowych poniesionych szkód w składnikach majątku objętych ubezpieczeniem i otrzymanych odszkodowań od zakładu ubezpieczeń zależy od charakteru zdarzenia, które było przyczyną powstania szkody.

Zasady i rozwiązania stosowane w rachunkowości jednostek budżetowych

Zakres polityki rachunkowości jest szeroki, ale stanowi niezwykle istotną część rachunkowości jednostki. Właśnie w tej dokumentacji określa się wszystkie najważniejsze zasady i rozwiązania stosowane przez jednostkę w zakresie prowadzenia rachunkowości.

Rozliczanie nieściągalnych wierzytelności

Przedsiębiorca wystawiający rachunek lub fakturę za sprzedany towar albo usługę musi przysługującą mu należność od razu zaewidencjonować w księdze przychodów, niezależnie od tego, czy otrzyma pieniądze. Dopiero gdy potrafi udokumentować, że wierzytelność jest nieściągalna, może dokonać korekty.

Jakie są metody wyceny aktywów i pasywów

Jedną z zasadniczych części polityki rachunkowości w jednostce budżetowej jest dokumentacja przyjętych metod i zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

Przyspieszona amortyzacja lokali użytkowych

Dla sposobu amortyzowania w koszty lokali użytkowych w roku bieżącym istotny jest zarówno termin nabycia takiego składnika majątku, jak i wpisania go do ewidencji środków trwałych. Jest to konsekwencja zmienionych od 1 stycznia 2007 r. przepisów podatkowych z zakresu amortyzacji oraz stosowania zasady praw nabytych.

Ewidencja księgowa grantów

Po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej w znaczący sposób wzrosły możliwości finansowania działalności z różnego rodzaju grantów. Można z nich korzystać zarówno bezpośrednio ze środków unijnych, jak i za pośrednictwem krajowych, wyznaczonych do tego instytucji. Do wykorzystania są również granty krajowe. Pojęcie grantu oznacza dotację na określony cel (zwykle artystyczny lub naukowy), którą przyznają twórcom rozmaite instytucje, firmy i czasami osoby prywatne1.

Od nowego roku definicja inwestycje bardziej precyzyjna

Dotychczasowa definicja inwestycji często przyczyniała się do powstawania problemów z klasyfikacją niektórych aktywów. Nowa definicja, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2008 r., wydaje się rozwiązywać te wątpliwości.

Jak opodatkowane są transakcje w internecie

Podatnicy dokonujący transakcji w internecie muszą pamiętać o obowiązkach podatkowych związanych z taką działalnością. Za ich niedopełnienie grożą kary. Dotyczy to zarówno sprzedających, jak i kupujących w sieci.

Kiedy następuje zaliczkowy zwrot VAT

Podmiotom dokonującym nabycia określonych towarów i usług przed dokonaniem sprzedaży opodatkowanej przysługuje prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego w formie zaliczki. Niezbędny będzie jednak wniosek i łączne spełnienie szeregu szczegółowych warunków.

Kiedy i jak zmienić okres lub stawki amortyzacyjne

Wybór konkretnej metody w stosunku do danego składnika aktywów jest uzależniony od oczekiwanego trybu uzyskiwania korzyści ekonomicznych. Wybraną metodę stosuje się konsekwentnie w kolejnych okresach, chyba że wystąpiła zmiana w oczekiwanym trybie uzyskiwania korzyści ekonomicznych z tego składnika aktywów.

Amortyzacja nieruchomości - żeby amortyzować, nie trzeba być właścicielem

Z punktu widzenia bilansowego nie jest konieczne, żeby dany składnik majątku był własnością jednostki, aby mogła go zaliczyć do środków trwałych i amortyzować. Dotyczy to również nieruchomości.

Jak ewidencjonować lokaty krótkoterminowe

Zakwalifikowanie lokaty do inwestycji krótkoterminowych będzie możliwe, gdy termin jej wymagalności jest krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Jeśli jednostka posiada lokaty terminowe o terminie zapadalności do trzech miesięcy, zaliczy je do innych środków pieniężnych.

FASB, IASB, US GAAP, IFRS... - międzynarodowe regulacje w polskiej rachunkowości

Kluczowe znaczenie w zakresie harmonizacji i standaryzacji rachunkowości na świecie mają dwie organizacje: Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (Financial Accounting Standards Board – FASB) i Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (International Accounting Standards Board – IASB). Zasługują one na szczegółowe omówienie, ponieważ obie zajmują się opracowywaniem standardów uznawanych w wielu krajach świata i są głównymi, oprócz Komisji Europejskiej, podmiotami wyznaczającymi kształt współczesnej rachunkowości.

Przychód z umowy o dzieło a składki ZUS

Pracodawcy - dążąc do ograniczenia kosztów w postaci składek na ubezpieczenia pracowników - coraz chętniej korzystają z form zatrudnienia, które pozwalają na ich ograniczenie bądź wyeliminowanie. Do takich form zatrudnienia należą umowy cywilnoprawne: umowa-zlecenie, umowa o świadczenie usług czy umowa o dzieło.

Jak wybrać najkorzystniejszy sposób amortyzacji

Przepisy pozwalają podatnikowi w wielu przypadkach na podjęcie decyzji o tym, jak amortyzować posiadane środki trwałe. Do wyboru ma on metodę liniową lub degresywną. Może też zastosować stawki indywidualne albo zaliczyć odpis amortyzacyjny do kosztów jednorazowo.

Sprzedaż środka trwałego w budowie

Czy grunt nabyty na własne potrzeby jednostki wykazuje się w pozycji „Środki trwałe w budowie”? Do jakich przychodów zalicza się przychody uzyskane ze sprzedaży środka trwałego w budowie? Kiedy prawidłowo ująć przychód z tej transakcji, jeśli jednostka prowadzi swą rachunkowość w oparciu o MSSF?

Koszty finansowania zewnętrznego w świetle MSR nr 23

Co składa się na koszty finansowania zewnętrznego? Czy zawsze koszty te ujmuje się w okresie, w którym je poniesiono? Kiedy zaprzestać aktywowania kosztów? Jakie informacje ujawnia się w sprawozdaniu finansowym?

REKLAMA