Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS-W)

Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS-W)
Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS-W)
16 września 2019 r. opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Druk wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej ma być oznaczony symbolem WIS-W a załącznik do tego wniosku (przeznaczony do wpisania dodatkowych informacji uzupełniających) jest oznaczony symbolem WIS-W/A. Rozporządzenie określające ww. wzory będzie obowiązywać od 1 listopada 2019 r. i od tego dnia będzie można składać wnioski o WIS do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wiążąca informacja stawkowa

Zgodnie z ustawą z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. poz. 1751, przepisy określające zasady wydawania i obowiązywania wiążącej informacji stawkowej (WIS) wejdą w życie od 1 listopada 2019 r. i od tego dnia będzie można składać wnioski o WIS.

Natomiast dopiero od 1 kwietnia 2020 r. będą mogły formalnie wiązać organy podatkowe pierwsze wiążące informacje stawkowe, które dotyczyć mogą wyłącznie obowiązującej od tej daty nowej matrycy stawek VAT. WIS wydana przed 1 kwietnia 2020 r. wiąże organy podatkowe wobec podatnika, dla którego została wydana w odniesieniu do towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu 31 marca 2020 r. oraz usługi, która została wykonana po tym dniu.

Wyjątek stanowią jednak obniżone stawki VAT (5% albo 8%) na książki i e-booki, czasopisma, gazety i dzienniki, także w formie elektronicznej e-prasy, które zgodnie z art. 8 ww. nowelizacji będą obowiązywać już od 1 listopada 2019 r.  Wiążące informacje stawkowe wydane przed dniem 1 kwietnia 2020 r. w odniesieniu do tych towarów i usług (bo dostarczanie publikacji w formie elektronicznej jest usługą) będą wiązały organy podatkowe od daty doręczenia podatnikowi WIS, w odniesieniu do dostaw towarów i usług zrealizowanych po dniu tego doręczenia.

Głównym celem ww. nowelizacji z 9 sierpnia 2019 r. jest wprowadzenie do ustawy o VAT tzw. nowej matrycy stawek VAT opartej (zamiast na obowiązującej obecnie PKWiU 2008) na nowej klasyfikacji statystycznej PKWiU 2015 w zakresie usług i Nomenklaturze Scalonej (ang. Combined Nomenclature, CN) w zakresie towarów.

Wiążąca informacja stawkowa, jako nowy instrument prawny - zastępujący w zakresie pytań o stawki VAT indywidualne interpretacje podatkowe - ma dać podatnikom większą pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek VAT. Dodawany w dziale VIII ustawy o VAT rozdział 1a „Wiążąca informacja stawkowa” zawiera regulacje dotyczące charakteru WIS oraz procedury ich wydawania, jak również elementy, jakie zawiera wniosek o wydanie WIS.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowelizacja ustawy o VAT z 9 sierpnia 2019 r. zawiera też upoważnienie dla ministra finansów do wydania rozporządzenia określającego wzór wniosku o wydanie WIS, mając na względzie ujednolicenie formy składanych wniosków oraz zapewnienie sprawnej obsługi wnioskodawców (art. 42b ust. 9 ustawy o VAT).

Wniosek WIS-W i załącznik WIS-W/A

Omawiany projekt (z 16 września 2019 r.) rozporządzenia  Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej określa wzór wniosku o wydanie WIS (WIS-W) i wzór załącznika do tego wniosku (WIS-W/A).

Polecamy: Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

Zgodnie z przepisami projektowanego rozporządzenia elementem wniosku o wydanie WIS muszą być pozycje umożliwiające podanie następujących informacji:

 1. danych identyfikujących wnioskodawcę – takich jak np. nazwa/ imię i nazwisko, adres siedziby/zamieszkania, dane pełnomocnika (jeśli taki został ustanowiony);
 1. statusu podmiotu wnioskującego o wydanie WIS – zgodnie z przepisami ustawy o VAT WIS jest  wydawana na wniosek:

a) podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej,

b) innego podmiotu niż wyżej wymieniony dokonującego lub zamierzającego dokonywać czynności, które są objęte WIS,

c) zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Wnioskodawca obowiązany jest do podania m.in. numeru umożliwiającego jego identyfikację – będzie to NIP (jeśli wnioskodawca go posiada) lub w przypadku braku NIP – inny numer umożliwiający identyfikację wnioskodawcy, tj. numer PESEL. W przypadku nierezydentów nieposiadających identyfikatora podatkowego (NIP/ numer PESEL) będzie należało podać inny numer służący identyfikacji dla celów podatkowych w innych krajach np. EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych – ang. Economic Operators’ Registration and Identification) oraz kraj jego wydania, a w przypadku braku takiego numeru numer i serię dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz kraj jego wydania;

 1. określenia przedmiotu wniosku, w tym szczegółowego opisu towaru albo usługi, bądź też kilku towarów lub/ i usług, które w ocenie wnioskodawcy składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu, np. zestaw, którego elementem jest kilka towarów (art. 42b ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT), pozwalający na taką ich identyfikację, aby organ podatkowy mógł dokonać ich klasyfikacji odpowiednio według Nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Opis ten będzie mógł być przez wnioskodawcę uzupełniony przez dołączenie do wniosku wszelkiego rodzaju dokumentów, które ułatwią organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji (mogą to być wszelkiego rodzaju fotografie, plany, instrukcje, katalogi, receptury, atesty, informacje od producenta itd.);
 1. oświadczenia wnioskodawcy złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się wobec niego postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (z obowiązku składania oświadczenia art. 42b ust. 3 ustawy wyłączył zamawiającego) – treść oświadczenia zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 1. wskazania klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa;
 1. wskazania przepisu ustawy o VAT lub przepisu aktów wykonawczych do tej ustawy, na potrzeby którego składany jest wniosek (przepisy ustawy wprowadzające system WIS przewidują możliwość uzyskania WIS na potrzeby stosowania przepisów VAT innych niż dotyczące określenia właściwej stawki podatku – np. interpretacja przepisów w zakresie zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących, czy też zakresu zwolnienia od podatku określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT itd., o stosowaniu których przesądza odpowiednie sklasyfikowanie towaru/usługi według stosownej klasyfikacji);
 1. informacji dotyczących opłaty należnej od wniosku – wysokość, uiszczenie i sposób zwrotu opłaty;
 1. informacji dotyczących posiadania przez wnioskodawcę – w zakresie objętym wnioskiem – decyzji o wiążącej informacji taryfowej (WIT), wiążącej informacji akcyzowej (WIA) lub interpretacji indywidualnej lub wystąpienia przez wnioskodawcę z wnioskiem o wydanie WIT, WIA lub interpretacji indywidualnej (co ma na celu usprawnienie obsługi wniosku oraz zapewnienie jednolitości klasyfikacji towarów i usług).

WIS będzie wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  (art. 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zmieniający art. 13 ustawy – Ordynacja podatkowa), do tego zatem organu będą kierowane wnioski o wydanie WIS – będą one mogły być składane w wersji papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – za pośrednictwem platformy e-PUAP.


W objaśnieniach do wzoru wniosku wskazano m.in.:

W przypadku gdy wnioskodawca ustanowił w sprawie pełnomocnika do doręczeń, należy dostarczyć organowi oryginał lub notarialnie poświadczony lub uwierzytelniony przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego odpis pełnomocnictwa do doręczeń spełniającego wymogi określone w dziale IV rozdziale 3a ustawy – Ordynacja podatkowa;
- Poz. 33 wniosku nie wypełnia się w przypadku, gdy pełnomocnikiem do doręczeń jest nierezydent nieposiadający identyfikatora podatkowego (NIP/numer PESEL);
- Poz. 34-37 wniosku wypełnia się w przypadku, gdy pełnomocnikiem do doręczeń jest nierezydent nieposiadający identyfikatora podatkowego (NIP/numer PESEL);
- Poz. 35 i 36 nie wypełnia się w przypadku podania numeru służącego identyfikacji dla celów podatkowych w innych krajach w poz. 37, np. EORI.

W przypadku gdy wnioskodawca ustanowił w sprawie pełnomocnika szczególnego (pełnomocników szczególnych), należy dostarczyć organowi oryginał lub notarialnie poświadczony lub uwierzytelniony przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego, odpis pełnomocnictwa szczególnego (pełnomocnictw szczególnych) spełniającego wymogi określone w dziale IV rozdziale 3a ustawy – Ordynacja podatkowa.

Wniosek o wydanie WIS może zawierać żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku.

W poz. 44 wniosku trzeba zawrzeć opis przedmiotu wniosku (tj. opis towaru lub usługi), pozwalający na jego identyfikację i klasyfikację według Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych PKOB albo Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 niezbędną do:
a) określenia stawki właściwej dla tego towaru albo usługi,
b) stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku (art. 42b ust. 4 ustawy). Opis powinien obejmować szczegółowe informacje o składzie towaru oraz o wszelkich metodach badania stosowanych dla jego określenia, w przypadku gdy zależy od tego klasyfikacja. Wszelkie informacje szczegółowe, które wnioskodawca uznaje za poufne, powinny zostać podane w poz. 45.

Jeżeli w zakresie objętym wnioskiem wnioskodawca posiada lub złożył wniosek o więcej niż jedną WIT, WIA, interpretację indywidualną należy taką informację zamieścić w załączniku WIS-W/A.

Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego towaru/usługi, które zgodnie z art. 42b ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu (świadczenie kompleksowe), wówczas zgodnie z art. 42d ust. 2 opłata stanowi iloczyn kwoty określonej zgodnie z art. 42d ust.1 i liczby towarów oraz usług składających się w ocenie wnioskodawcy razem na czynność podlegającą opodatkowaniu (świadczenie kompleksowe).

W poz. 66 wniosku znajduje się oświadczenie o poniższej treści, które składa podatnik składający wniosek
"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego."

Oświadczenie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy wnioskodawcą jest zamawiający w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych składający wniosek w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.  Treść oświadczenia zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wniosek podpisuje podatnik (wnioskodawca) lub osoba przez wnioskodawcę upoważniona (tj. pełnomocnik lub inna osoba umocowana do reprezentowania wnioskodawcy).

Reklama
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów. 

  Prezydent podpisał pakiet Slim VAT 3

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT – podała kancelaria prezydenta. Ustawa wprowadza pakiet Slim VAT 3, który ma uprosić rozliczanie tego podatku.

  Emilewicz: projektem nowelizacji ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu zajmie się rząd

  Zakładam, że projekt ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu trafi pod obrady rządu, byśmy zdążyli przepracować ją w Sejmie w czerwcu i lipcu - powiedziała PAP pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz.

  Zwrot składki zdrowotnej: wydłużenie terminu, ostatni moment

  Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługuje  jej zwrot. Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R) został wydłużony do 5 czerwca 2023 r.

  Podatek od napiwku. Kto zapłaci?

  Napiwek przypisany konkretnej osobie nie jest dochodem spółki gastronomicznej, a spółka nie zapłaci podatku dochodowego. Podatek dochodowy za napiwek obciąża jednak osobę, która otrzymała napiwek.

  Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

  Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

  Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

  31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

  Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

  Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku RZS-R o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

  Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

  Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

  Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

  UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

  Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

  Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

  Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

  Podatkowe zagadnienia e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów interfejsu elektronicznego

  Pakiet e-commerce, który wprowadził szereg zmian oraz nowych pojęć  głównie w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązuje od 20 maja 2021 r. Szczególnie ciekawe były zmiany, które „uporządkowały” kwestię platform ułatwiających sprzedaż wysyłkową dla konsumentów z UE (B2C).  Mowa jest tutaj głównie o interfejsach elektronicznych takich jak chociażby Amazon. Co istotne, adres siedziby dla takich platform nie ma żadnego znaczenia w rozwiązaniu, o którym będzie mowa, o ile ułatwiają one określone dostawy towarów.

  Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

  W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

  Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

  Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

  Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

  Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?