reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Stawki VAT > Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS-W)

Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS-W)

16 września 2019 r. opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Druk wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej ma być oznaczony symbolem WIS-W a załącznik do tego wniosku (przeznaczony do wpisania dodatkowych informacji uzupełniających) jest oznaczony symbolem WIS-W/A. Rozporządzenie określające ww. wzory będzie obowiązywać od 1 listopada 2019 r. i od tego dnia będzie można składać wnioski o WIS do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wiążąca informacja stawkowa

Zgodnie z ustawą z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. poz. 1751, przepisy określające zasady wydawania i obowiązywania wiążącej informacji stawkowej (WIS) wejdą w życie od 1 listopada 2019 r. i od tego dnia będzie można składać wnioski o WIS.

Natomiast dopiero od 1 kwietnia 2020 r. będą mogły formalnie wiązać organy podatkowe pierwsze wiążące informacje stawkowe, które dotyczyć mogą wyłącznie obowiązującej od tej daty nowej matrycy stawek VAT. WIS wydana przed 1 kwietnia 2020 r. wiąże organy podatkowe wobec podatnika, dla którego została wydana w odniesieniu do towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu 31 marca 2020 r. oraz usługi, która została wykonana po tym dniu.

Wyjątek stanowią jednak obniżone stawki VAT (5% albo 8%) na książki i e-booki, czasopisma, gazety i dzienniki, także w formie elektronicznej e-prasy, które zgodnie z art. 8 ww. nowelizacji będą obowiązywać już od 1 listopada 2019 r.  Wiążące informacje stawkowe wydane przed dniem 1 kwietnia 2020 r. w odniesieniu do tych towarów i usług (bo dostarczanie publikacji w formie elektronicznej jest usługą) będą wiązały organy podatkowe od daty doręczenia podatnikowi WIS, w odniesieniu do dostaw towarów i usług zrealizowanych po dniu tego doręczenia.

Głównym celem ww. nowelizacji z 9 sierpnia 2019 r. jest wprowadzenie do ustawy o VAT tzw. nowej matrycy stawek VAT opartej (zamiast na obowiązującej obecnie PKWiU 2008) na nowej klasyfikacji statystycznej PKWiU 2015 w zakresie usług i Nomenklaturze Scalonej (ang. Combined Nomenclature, CN) w zakresie towarów.

Wiążąca informacja stawkowa, jako nowy instrument prawny - zastępujący w zakresie pytań o stawki VAT indywidualne interpretacje podatkowe - ma dać podatnikom większą pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek VAT. Dodawany w dziale VIII ustawy o VAT rozdział 1a „Wiążąca informacja stawkowa” zawiera regulacje dotyczące charakteru WIS oraz procedury ich wydawania, jak również elementy, jakie zawiera wniosek o wydanie WIS.

Nowelizacja ustawy o VAT z 9 sierpnia 2019 r. zawiera też upoważnienie dla ministra finansów do wydania rozporządzenia określającego wzór wniosku o wydanie WIS, mając na względzie ujednolicenie formy składanych wniosków oraz zapewnienie sprawnej obsługi wnioskodawców (art. 42b ust. 9 ustawy o VAT).

Wniosek WIS-W i załącznik WIS-W/A

Omawiany projekt (z 16 września 2019 r.) rozporządzenia  Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej określa wzór wniosku o wydanie WIS (WIS-W) i wzór załącznika do tego wniosku (WIS-W/A).

Polecamy: Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

Zgodnie z przepisami projektowanego rozporządzenia elementem wniosku o wydanie WIS muszą być pozycje umożliwiające podanie następujących informacji:

  1. danych identyfikujących wnioskodawcę – takich jak np. nazwa/ imię i nazwisko, adres siedziby/zamieszkania, dane pełnomocnika (jeśli taki został ustanowiony);
  1. statusu podmiotu wnioskującego o wydanie WIS – zgodnie z przepisami ustawy o VAT WIS jest  wydawana na wniosek:

a) podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej,

b) innego podmiotu niż wyżej wymieniony dokonującego lub zamierzającego dokonywać czynności, które są objęte WIS,

c) zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Wnioskodawca obowiązany jest do podania m.in. numeru umożliwiającego jego identyfikację – będzie to NIP (jeśli wnioskodawca go posiada) lub w przypadku braku NIP – inny numer umożliwiający identyfikację wnioskodawcy, tj. numer PESEL. W przypadku nierezydentów nieposiadających identyfikatora podatkowego (NIP/ numer PESEL) będzie należało podać inny numer służący identyfikacji dla celów podatkowych w innych krajach np. EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych – ang. Economic Operators’ Registration and Identification) oraz kraj jego wydania, a w przypadku braku takiego numeru numer i serię dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz kraj jego wydania;

  1. określenia przedmiotu wniosku, w tym szczegółowego opisu towaru albo usługi, bądź też kilku towarów lub/ i usług, które w ocenie wnioskodawcy składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu, np. zestaw, którego elementem jest kilka towarów (art. 42b ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT), pozwalający na taką ich identyfikację, aby organ podatkowy mógł dokonać ich klasyfikacji odpowiednio według Nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Opis ten będzie mógł być przez wnioskodawcę uzupełniony przez dołączenie do wniosku wszelkiego rodzaju dokumentów, które ułatwią organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji (mogą to być wszelkiego rodzaju fotografie, plany, instrukcje, katalogi, receptury, atesty, informacje od producenta itd.);
  1. oświadczenia wnioskodawcy złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się wobec niego postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (z obowiązku składania oświadczenia art. 42b ust. 3 ustawy wyłączył zamawiającego) – treść oświadczenia zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
  1. wskazania klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa;
  1. wskazania przepisu ustawy o VAT lub przepisu aktów wykonawczych do tej ustawy, na potrzeby którego składany jest wniosek (przepisy ustawy wprowadzające system WIS przewidują możliwość uzyskania WIS na potrzeby stosowania przepisów VAT innych niż dotyczące określenia właściwej stawki podatku – np. interpretacja przepisów w zakresie zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących, czy też zakresu zwolnienia od podatku określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT itd., o stosowaniu których przesądza odpowiednie sklasyfikowanie towaru/usługi według stosownej klasyfikacji);
  1. informacji dotyczących opłaty należnej od wniosku – wysokość, uiszczenie i sposób zwrotu opłaty;
  1. informacji dotyczących posiadania przez wnioskodawcę – w zakresie objętym wnioskiem – decyzji o wiążącej informacji taryfowej (WIT), wiążącej informacji akcyzowej (WIA) lub interpretacji indywidualnej lub wystąpienia przez wnioskodawcę z wnioskiem o wydanie WIT, WIA lub interpretacji indywidualnej (co ma na celu usprawnienie obsługi wniosku oraz zapewnienie jednolitości klasyfikacji towarów i usług).

WIS będzie wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  (art. 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zmieniający art. 13 ustawy – Ordynacja podatkowa), do tego zatem organu będą kierowane wnioski o wydanie WIS – będą one mogły być składane w wersji papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – za pośrednictwem platformy e-PUAP.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Leszek Markiewicz

Agent nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama