Kategorie

Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS-W)

Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS-W)
16 września 2019 r. opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Druk wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej ma być oznaczony symbolem WIS-W a załącznik do tego wniosku (przeznaczony do wpisania dodatkowych informacji uzupełniających) jest oznaczony symbolem WIS-W/A. Rozporządzenie określające ww. wzory będzie obowiązywać od 1 listopada 2019 r. i od tego dnia będzie można składać wnioski o WIS do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wiążąca informacja stawkowa

Zgodnie z ustawą z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. poz. 1751, przepisy określające zasady wydawania i obowiązywania wiążącej informacji stawkowej (WIS) wejdą w życie od 1 listopada 2019 r. i od tego dnia będzie można składać wnioski o WIS.

Reklama

Natomiast dopiero od 1 kwietnia 2020 r. będą mogły formalnie wiązać organy podatkowe pierwsze wiążące informacje stawkowe, które dotyczyć mogą wyłącznie obowiązującej od tej daty nowej matrycy stawek VAT. WIS wydana przed 1 kwietnia 2020 r. wiąże organy podatkowe wobec podatnika, dla którego została wydana w odniesieniu do towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu 31 marca 2020 r. oraz usługi, która została wykonana po tym dniu.

Wyjątek stanowią jednak obniżone stawki VAT (5% albo 8%) na książki i e-booki, czasopisma, gazety i dzienniki, także w formie elektronicznej e-prasy, które zgodnie z art. 8 ww. nowelizacji będą obowiązywać już od 1 listopada 2019 r.  Wiążące informacje stawkowe wydane przed dniem 1 kwietnia 2020 r. w odniesieniu do tych towarów i usług (bo dostarczanie publikacji w formie elektronicznej jest usługą) będą wiązały organy podatkowe od daty doręczenia podatnikowi WIS, w odniesieniu do dostaw towarów i usług zrealizowanych po dniu tego doręczenia.

Głównym celem ww. nowelizacji z 9 sierpnia 2019 r. jest wprowadzenie do ustawy o VAT tzw. nowej matrycy stawek VAT opartej (zamiast na obowiązującej obecnie PKWiU 2008) na nowej klasyfikacji statystycznej PKWiU 2015 w zakresie usług i Nomenklaturze Scalonej (ang. Combined Nomenclature, CN) w zakresie towarów.

Reklama

Wiążąca informacja stawkowa, jako nowy instrument prawny - zastępujący w zakresie pytań o stawki VAT indywidualne interpretacje podatkowe - ma dać podatnikom większą pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek VAT. Dodawany w dziale VIII ustawy o VAT rozdział 1a „Wiążąca informacja stawkowa” zawiera regulacje dotyczące charakteru WIS oraz procedury ich wydawania, jak również elementy, jakie zawiera wniosek o wydanie WIS.

Nowelizacja ustawy o VAT z 9 sierpnia 2019 r. zawiera też upoważnienie dla ministra finansów do wydania rozporządzenia określającego wzór wniosku o wydanie WIS, mając na względzie ujednolicenie formy składanych wniosków oraz zapewnienie sprawnej obsługi wnioskodawców (art. 42b ust. 9 ustawy o VAT).

Wniosek WIS-W i załącznik WIS-W/A

Omawiany projekt (z 16 września 2019 r.) rozporządzenia  Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej określa wzór wniosku o wydanie WIS (WIS-W) i wzór załącznika do tego wniosku (WIS-W/A).

Polecamy: Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

Zgodnie z przepisami projektowanego rozporządzenia elementem wniosku o wydanie WIS muszą być pozycje umożliwiające podanie następujących informacji:

 1. danych identyfikujących wnioskodawcę – takich jak np. nazwa/ imię i nazwisko, adres siedziby/zamieszkania, dane pełnomocnika (jeśli taki został ustanowiony);
 1. statusu podmiotu wnioskującego o wydanie WIS – zgodnie z przepisami ustawy o VAT WIS jest  wydawana na wniosek:

a) podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej,

b) innego podmiotu niż wyżej wymieniony dokonującego lub zamierzającego dokonywać czynności, które są objęte WIS,

c) zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Wnioskodawca obowiązany jest do podania m.in. numeru umożliwiającego jego identyfikację – będzie to NIP (jeśli wnioskodawca go posiada) lub w przypadku braku NIP – inny numer umożliwiający identyfikację wnioskodawcy, tj. numer PESEL. W przypadku nierezydentów nieposiadających identyfikatora podatkowego (NIP/ numer PESEL) będzie należało podać inny numer służący identyfikacji dla celów podatkowych w innych krajach np. EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych – ang. Economic Operators’ Registration and Identification) oraz kraj jego wydania, a w przypadku braku takiego numeru numer i serię dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz kraj jego wydania;

 1. określenia przedmiotu wniosku, w tym szczegółowego opisu towaru albo usługi, bądź też kilku towarów lub/ i usług, które w ocenie wnioskodawcy składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu, np. zestaw, którego elementem jest kilka towarów (art. 42b ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT), pozwalający na taką ich identyfikację, aby organ podatkowy mógł dokonać ich klasyfikacji odpowiednio według Nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Opis ten będzie mógł być przez wnioskodawcę uzupełniony przez dołączenie do wniosku wszelkiego rodzaju dokumentów, które ułatwią organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji (mogą to być wszelkiego rodzaju fotografie, plany, instrukcje, katalogi, receptury, atesty, informacje od producenta itd.);
 1. oświadczenia wnioskodawcy złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się wobec niego postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (z obowiązku składania oświadczenia art. 42b ust. 3 ustawy wyłączył zamawiającego) – treść oświadczenia zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 1. wskazania klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa;
 1. wskazania przepisu ustawy o VAT lub przepisu aktów wykonawczych do tej ustawy, na potrzeby którego składany jest wniosek (przepisy ustawy wprowadzające system WIS przewidują możliwość uzyskania WIS na potrzeby stosowania przepisów VAT innych niż dotyczące określenia właściwej stawki podatku – np. interpretacja przepisów w zakresie zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących, czy też zakresu zwolnienia od podatku określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT itd., o stosowaniu których przesądza odpowiednie sklasyfikowanie towaru/usługi według stosownej klasyfikacji);
 1. informacji dotyczących opłaty należnej od wniosku – wysokość, uiszczenie i sposób zwrotu opłaty;
 1. informacji dotyczących posiadania przez wnioskodawcę – w zakresie objętym wnioskiem – decyzji o wiążącej informacji taryfowej (WIT), wiążącej informacji akcyzowej (WIA) lub interpretacji indywidualnej lub wystąpienia przez wnioskodawcę z wnioskiem o wydanie WIT, WIA lub interpretacji indywidualnej (co ma na celu usprawnienie obsługi wniosku oraz zapewnienie jednolitości klasyfikacji towarów i usług).

WIS będzie wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  (art. 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zmieniający art. 13 ustawy – Ordynacja podatkowa), do tego zatem organu będą kierowane wnioski o wydanie WIS – będą one mogły być składane w wersji papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – za pośrednictwem platformy e-PUAP.


W objaśnieniach do wzoru wniosku wskazano m.in.:

W przypadku gdy wnioskodawca ustanowił w sprawie pełnomocnika do doręczeń, należy dostarczyć organowi oryginał lub notarialnie poświadczony lub uwierzytelniony przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego odpis pełnomocnictwa do doręczeń spełniającego wymogi określone w dziale IV rozdziale 3a ustawy – Ordynacja podatkowa;
- Poz. 33 wniosku nie wypełnia się w przypadku, gdy pełnomocnikiem do doręczeń jest nierezydent nieposiadający identyfikatora podatkowego (NIP/numer PESEL);
- Poz. 34-37 wniosku wypełnia się w przypadku, gdy pełnomocnikiem do doręczeń jest nierezydent nieposiadający identyfikatora podatkowego (NIP/numer PESEL);
- Poz. 35 i 36 nie wypełnia się w przypadku podania numeru służącego identyfikacji dla celów podatkowych w innych krajach w poz. 37, np. EORI.

W przypadku gdy wnioskodawca ustanowił w sprawie pełnomocnika szczególnego (pełnomocników szczególnych), należy dostarczyć organowi oryginał lub notarialnie poświadczony lub uwierzytelniony przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego, odpis pełnomocnictwa szczególnego (pełnomocnictw szczególnych) spełniającego wymogi określone w dziale IV rozdziale 3a ustawy – Ordynacja podatkowa.

Wniosek o wydanie WIS może zawierać żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku.

W poz. 44 wniosku trzeba zawrzeć opis przedmiotu wniosku (tj. opis towaru lub usługi), pozwalający na jego identyfikację i klasyfikację według Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych PKOB albo Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 niezbędną do:
a) określenia stawki właściwej dla tego towaru albo usługi,
b) stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku (art. 42b ust. 4 ustawy). Opis powinien obejmować szczegółowe informacje o składzie towaru oraz o wszelkich metodach badania stosowanych dla jego określenia, w przypadku gdy zależy od tego klasyfikacja. Wszelkie informacje szczegółowe, które wnioskodawca uznaje za poufne, powinny zostać podane w poz. 45.

Jeżeli w zakresie objętym wnioskiem wnioskodawca posiada lub złożył wniosek o więcej niż jedną WIT, WIA, interpretację indywidualną należy taką informację zamieścić w załączniku WIS-W/A.

Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego towaru/usługi, które zgodnie z art. 42b ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu (świadczenie kompleksowe), wówczas zgodnie z art. 42d ust. 2 opłata stanowi iloczyn kwoty określonej zgodnie z art. 42d ust.1 i liczby towarów oraz usług składających się w ocenie wnioskodawcy razem na czynność podlegającą opodatkowaniu (świadczenie kompleksowe).

W poz. 66 wniosku znajduje się oświadczenie o poniższej treści, które składa podatnik składający wniosek
"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego."

Oświadczenie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy wnioskodawcą jest zamawiający w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych składający wniosek w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.  Treść oświadczenia zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wniosek podpisuje podatnik (wnioskodawca) lub osoba przez wnioskodawcę upoważniona (tj. pełnomocnik lub inna osoba umocowana do reprezentowania wnioskodawcy).

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.