REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS-W)

Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS-W)
Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS-W)

REKLAMA

REKLAMA

16 września 2019 r. opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Druk wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej ma być oznaczony symbolem WIS-W a załącznik do tego wniosku (przeznaczony do wpisania dodatkowych informacji uzupełniających) jest oznaczony symbolem WIS-W/A. Rozporządzenie określające ww. wzory będzie obowiązywać od 1 listopada 2019 r. i od tego dnia będzie można składać wnioski o WIS do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wiążąca informacja stawkowa

Zgodnie z ustawą z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. poz. 1751, przepisy określające zasady wydawania i obowiązywania wiążącej informacji stawkowej (WIS) wejdą w życie od 1 listopada 2019 r. i od tego dnia będzie można składać wnioski o WIS.

Autopromocja

Natomiast dopiero od 1 kwietnia 2020 r. będą mogły formalnie wiązać organy podatkowe pierwsze wiążące informacje stawkowe, które dotyczyć mogą wyłącznie obowiązującej od tej daty nowej matrycy stawek VAT. WIS wydana przed 1 kwietnia 2020 r. wiąże organy podatkowe wobec podatnika, dla którego została wydana w odniesieniu do towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu 31 marca 2020 r. oraz usługi, która została wykonana po tym dniu.

Wyjątek stanowią jednak obniżone stawki VAT (5% albo 8%) na książki i e-booki, czasopisma, gazety i dzienniki, także w formie elektronicznej e-prasy, które zgodnie z art. 8 ww. nowelizacji będą obowiązywać już od 1 listopada 2019 r.  Wiążące informacje stawkowe wydane przed dniem 1 kwietnia 2020 r. w odniesieniu do tych towarów i usług (bo dostarczanie publikacji w formie elektronicznej jest usługą) będą wiązały organy podatkowe od daty doręczenia podatnikowi WIS, w odniesieniu do dostaw towarów i usług zrealizowanych po dniu tego doręczenia.

Głównym celem ww. nowelizacji z 9 sierpnia 2019 r. jest wprowadzenie do ustawy o VAT tzw. nowej matrycy stawek VAT opartej (zamiast na obowiązującej obecnie PKWiU 2008) na nowej klasyfikacji statystycznej PKWiU 2015 w zakresie usług i Nomenklaturze Scalonej (ang. Combined Nomenclature, CN) w zakresie towarów.

Wiążąca informacja stawkowa, jako nowy instrument prawny - zastępujący w zakresie pytań o stawki VAT indywidualne interpretacje podatkowe - ma dać podatnikom większą pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek VAT. Dodawany w dziale VIII ustawy o VAT rozdział 1a „Wiążąca informacja stawkowa” zawiera regulacje dotyczące charakteru WIS oraz procedury ich wydawania, jak również elementy, jakie zawiera wniosek o wydanie WIS.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowelizacja ustawy o VAT z 9 sierpnia 2019 r. zawiera też upoważnienie dla ministra finansów do wydania rozporządzenia określającego wzór wniosku o wydanie WIS, mając na względzie ujednolicenie formy składanych wniosków oraz zapewnienie sprawnej obsługi wnioskodawców (art. 42b ust. 9 ustawy o VAT).

Wniosek WIS-W i załącznik WIS-W/A

Omawiany projekt (z 16 września 2019 r.) rozporządzenia  Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej określa wzór wniosku o wydanie WIS (WIS-W) i wzór załącznika do tego wniosku (WIS-W/A).

Polecamy: Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

Zgodnie z przepisami projektowanego rozporządzenia elementem wniosku o wydanie WIS muszą być pozycje umożliwiające podanie następujących informacji:

 1. danych identyfikujących wnioskodawcę – takich jak np. nazwa/ imię i nazwisko, adres siedziby/zamieszkania, dane pełnomocnika (jeśli taki został ustanowiony);
 1. statusu podmiotu wnioskującego o wydanie WIS – zgodnie z przepisami ustawy o VAT WIS jest  wydawana na wniosek:

a) podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej,

b) innego podmiotu niż wyżej wymieniony dokonującego lub zamierzającego dokonywać czynności, które są objęte WIS,

c) zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Wnioskodawca obowiązany jest do podania m.in. numeru umożliwiającego jego identyfikację – będzie to NIP (jeśli wnioskodawca go posiada) lub w przypadku braku NIP – inny numer umożliwiający identyfikację wnioskodawcy, tj. numer PESEL. W przypadku nierezydentów nieposiadających identyfikatora podatkowego (NIP/ numer PESEL) będzie należało podać inny numer służący identyfikacji dla celów podatkowych w innych krajach np. EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych – ang. Economic Operators’ Registration and Identification) oraz kraj jego wydania, a w przypadku braku takiego numeru numer i serię dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz kraj jego wydania;

 1. określenia przedmiotu wniosku, w tym szczegółowego opisu towaru albo usługi, bądź też kilku towarów lub/ i usług, które w ocenie wnioskodawcy składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu, np. zestaw, którego elementem jest kilka towarów (art. 42b ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT), pozwalający na taką ich identyfikację, aby organ podatkowy mógł dokonać ich klasyfikacji odpowiednio według Nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Opis ten będzie mógł być przez wnioskodawcę uzupełniony przez dołączenie do wniosku wszelkiego rodzaju dokumentów, które ułatwią organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji (mogą to być wszelkiego rodzaju fotografie, plany, instrukcje, katalogi, receptury, atesty, informacje od producenta itd.);
 1. oświadczenia wnioskodawcy złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się wobec niego postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (z obowiązku składania oświadczenia art. 42b ust. 3 ustawy wyłączył zamawiającego) – treść oświadczenia zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 1. wskazania klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa;
 1. wskazania przepisu ustawy o VAT lub przepisu aktów wykonawczych do tej ustawy, na potrzeby którego składany jest wniosek (przepisy ustawy wprowadzające system WIS przewidują możliwość uzyskania WIS na potrzeby stosowania przepisów VAT innych niż dotyczące określenia właściwej stawki podatku – np. interpretacja przepisów w zakresie zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących, czy też zakresu zwolnienia od podatku określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT itd., o stosowaniu których przesądza odpowiednie sklasyfikowanie towaru/usługi według stosownej klasyfikacji);
 1. informacji dotyczących opłaty należnej od wniosku – wysokość, uiszczenie i sposób zwrotu opłaty;
 1. informacji dotyczących posiadania przez wnioskodawcę – w zakresie objętym wnioskiem – decyzji o wiążącej informacji taryfowej (WIT), wiążącej informacji akcyzowej (WIA) lub interpretacji indywidualnej lub wystąpienia przez wnioskodawcę z wnioskiem o wydanie WIT, WIA lub interpretacji indywidualnej (co ma na celu usprawnienie obsługi wniosku oraz zapewnienie jednolitości klasyfikacji towarów i usług).

WIS będzie wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  (art. 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zmieniający art. 13 ustawy – Ordynacja podatkowa), do tego zatem organu będą kierowane wnioski o wydanie WIS – będą one mogły być składane w wersji papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – za pośrednictwem platformy e-PUAP.


W objaśnieniach do wzoru wniosku wskazano m.in.:

W przypadku gdy wnioskodawca ustanowił w sprawie pełnomocnika do doręczeń, należy dostarczyć organowi oryginał lub notarialnie poświadczony lub uwierzytelniony przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego odpis pełnomocnictwa do doręczeń spełniającego wymogi określone w dziale IV rozdziale 3a ustawy – Ordynacja podatkowa;
- Poz. 33 wniosku nie wypełnia się w przypadku, gdy pełnomocnikiem do doręczeń jest nierezydent nieposiadający identyfikatora podatkowego (NIP/numer PESEL);
- Poz. 34-37 wniosku wypełnia się w przypadku, gdy pełnomocnikiem do doręczeń jest nierezydent nieposiadający identyfikatora podatkowego (NIP/numer PESEL);
- Poz. 35 i 36 nie wypełnia się w przypadku podania numeru służącego identyfikacji dla celów podatkowych w innych krajach w poz. 37, np. EORI.

W przypadku gdy wnioskodawca ustanowił w sprawie pełnomocnika szczególnego (pełnomocników szczególnych), należy dostarczyć organowi oryginał lub notarialnie poświadczony lub uwierzytelniony przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego, odpis pełnomocnictwa szczególnego (pełnomocnictw szczególnych) spełniającego wymogi określone w dziale IV rozdziale 3a ustawy – Ordynacja podatkowa.

Wniosek o wydanie WIS może zawierać żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku.

W poz. 44 wniosku trzeba zawrzeć opis przedmiotu wniosku (tj. opis towaru lub usługi), pozwalający na jego identyfikację i klasyfikację według Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych PKOB albo Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 niezbędną do:
a) określenia stawki właściwej dla tego towaru albo usługi,
b) stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku (art. 42b ust. 4 ustawy). Opis powinien obejmować szczegółowe informacje o składzie towaru oraz o wszelkich metodach badania stosowanych dla jego określenia, w przypadku gdy zależy od tego klasyfikacja. Wszelkie informacje szczegółowe, które wnioskodawca uznaje za poufne, powinny zostać podane w poz. 45.

Jeżeli w zakresie objętym wnioskiem wnioskodawca posiada lub złożył wniosek o więcej niż jedną WIT, WIA, interpretację indywidualną należy taką informację zamieścić w załączniku WIS-W/A.

Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego towaru/usługi, które zgodnie z art. 42b ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu (świadczenie kompleksowe), wówczas zgodnie z art. 42d ust. 2 opłata stanowi iloczyn kwoty określonej zgodnie z art. 42d ust.1 i liczby towarów oraz usług składających się w ocenie wnioskodawcy razem na czynność podlegającą opodatkowaniu (świadczenie kompleksowe).

W poz. 66 wniosku znajduje się oświadczenie o poniższej treści, które składa podatnik składający wniosek
"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego."

Oświadczenie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy wnioskodawcą jest zamawiający w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych składający wniosek w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.  Treść oświadczenia zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wniosek podpisuje podatnik (wnioskodawca) lub osoba przez wnioskodawcę upoważniona (tj. pełnomocnik lub inna osoba umocowana do reprezentowania wnioskodawcy).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Ulga na dziecko po rozwodzie - były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

REKLAMA