| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Zakres opodatkowania > VAT 2013 / 2014 – podstawa opodatkowania

VAT 2013 / 2014 – podstawa opodatkowania

Nowelizacja ustawy o VAT, która częściowo weszła w życie od początku 2013 roku wprowadza m.in. zasadnicze zmiany w zakresie ustalania podstawy opodatkowania VAT - ale te zmiany obowiązywać będą dopiero od 1 stycznia 2014 roku.

Nieodpłatne dostawy i nieodpłatne świadczenia - VAT 2014

Zasadniczo nie zmieniono regulacji określającej podstawę opodatkowania dla nieodpłatnych  dostaw towarów i nieodpłatnego świadczenia usług, podlegających opodatkowaniu VAT. Podstawą opodatkowania przy takich przekazaniach towarów, tak jak obecnie będzie cena  nabycia towarów, a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie 17 dostawy tych towarów.

Jedynie uzupełniono tą regulację o możliwość ustalania  podstawy opodatkowania w oparciu o cenę nabycia nie tylko towarów ale i towarów podobnych, co wprost odzwierciedla przepis art. 74 dyrektywy 2006/112/WE. Takie rozwiązanie, podobnie jak obecnie będzie miało zastosowanie do wewnątrzwspólnotowej  dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o VAT, z wyłączeniem przypadku przemieszczenia towaru, w stosunku do którego obowiązek podatkowy powstaje w oparciu o przepis art. 20a ust. 1 ustawy o VAT. Wówczas zastosowanie znajdzie zasada ogólna  wyrażona w projektowanym ust. 1.

W przypadku przekazania na cele osobiste towaru, przy nabyciu którego nie przysługiwało częściowe lub całkowite prawo do odliczenia, natomiast  przy  nabyciu części składowych towaru prawo takie przysługiwało, podstawą opodatkowania  będzie cena nabycia części składowych tego towaru, określona w momencie tego przekazania. 

Powyższe jest zgodne z tezami wynikającymi z orzecznictwa TSUE, m.in. z wyroku  w  sprawach połączonych C-322/99 i C-323/99.  Natomiast w przypadku nieodpłatnego  świadczenia usług, podlegającego opodatkowaniu  VAT, podstawą opodatkowania, tak jak obecnie, będzie poniesiony przez podatnika koszt  świadczenia tych usług.   

Co wlicza się do podstawy opodatkowania VAT

W nowym art. 29a ust. 6 wprowadzono katalog elementów wchodzących w skład podstawy opodatkowania.  Odzwierciedla on elementy wymienione w art. 78 dyrektywy 2006/112/WE.

Podstawa  opodatkowania obejmuje:  
- podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty  podatku od towarów i usług, 
- wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub  usługobiorcy. 

Obecne przepisy nie zawierały wprost takiej ogólnej zasady, aby do podstawy opodatkowania  wliczać podatki, cła, opłaty i inne należności (było to wymienione tylko przy  wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów – art. 31 ust. 2 pkt 1 obecnej ustawy o VAT). Nowe rozwiązanie bardziej odpowiada przepisom unijnym.  

Wprowadzono również rozróżnienie elementów, które warunkują wyłączenie określonych  kwot z podstawy opodatkowania lub też zmniejszenie tej podstawy (z uwagi na moment  powstawania obowiązku podatkowego).  

W art. 29a ust. 7 wskazano, które elementy nie są wliczane do podstawy opodatkowania podatkiem  od towarów i usług. Są to:
- kwoty stanowiące obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, 
- opusty i obniżki cen, uwzględnione w momencie sprzedaży, 
- kwoty otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako  zwrot udokumentowanych  wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy  lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji dla potrzeb podatku (ten element stanowi implementację art. 79 dyrektywy 2006/112/WE   i jest całkowicie nową regulacją). 

Pozostawiono w dotychczasowym brzmieniu przepisy określające, iż z podstawy  opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu w przypadku dostawy budynków lub  budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli (art. 29a ust. 8).
Przy  czym, zgodnie z  art. 29a ust. 9 – tak jak dotychczas – nie będzie to dotyczyło sytuacji oddania gruntu w wieczyste użytkowanie równocześnie z dostawą budynków lub budowli trwale z tym  gruntem związanych (albo części takich budynków lub budowli).  

Z kolei, zgodnie z ust. 10, podstawę opodatkowania podatnicy mają obowiązek zmniejszyć o: 
- kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, 
- wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12, 
- zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej  nie doszło, 
- wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze. 

W porównaniu do dotychczasowego stanu prawnego, rozróżniono zatem sytuacje kiedy obniżka ceny lub opust dokonywane są w momencie sprzedaży, a kiedy następują po dokonaniu transakcji. Uregulowano również wprost w przepisie, że zwrot nabywcy całości  lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło jest podstawą do zmniejszenia podstawy opodatkowania.  

Jednocześnie wprowadzono przepis (art. 29a ust. 11), zgodnie z którym do podstawy  opodatkowania nie wlicza się wartości opakowania, jeśli podatnik dokonał sprzedaży towaru w opakowaniu zwrotnym, pobierając lub określając w umowie dotyczącej dostawy towaru za  to opakowanie kaucję.

W przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania, o którym  mowa w ust. 11, podstawę opodatkowania podwyższa się o wartość niezwróconego w terminie określonym w umowie opakowania zwrotnego w dniu następnym po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot tego opakowania, a w przypadku gdy w umowie nie  określono terminu zwrotu opakowania zwrotnego, podstawę opodatkowania podwyższa się 60. dnia od dnia wydania opakowania (art. 29a ust. 12).

Modyfikacje te nie wywołają zmian  merytorycznych, zostały jednakże dopasowane do projektowanych regulacji. 

Polecamy: serwis VAT

Obniżenie podstawy  opodatkowania

Przepis art. 29a ust. 13 ustawy o VAT zawiera przypadki, kiedy dokonuje się obniżenia podstawy  opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym  podatkiem. Dotyczy to przypadków wymienionych w ust. 10 pkt 1-3 (udzielenie opustów  i obniżek cen po dokonaniu sprzedaży, zwrot towarów i opakowań,  z wyjątkiem opakowań zwrotnych).

Podstawa opodatkowania może zostać również obniżona w razie stwierdzenia pomyłki w kwocie  podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna. 

Podobnie jak dotychczas, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonywać się będzie pod  warunkiem posiadania przez podatnika, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego tę fakturę wystawiono (art. 29a ust. 13).

Uzyskanie  potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po  terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawniać będzie  podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. 

Analogicznie do obecnych rozwiązań warunku tego nie będzie się stosować w przypadku eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dostawy i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju  sprzedaży energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług  telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140 – 153, 19 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (ust. 14 pkt 1-3).

Równocześnie wprowadzono przepis, zgodnie z którym warunku posiadania przez podatnika wymienionych potwierdzeń nie stosuje się w przypadku gdy uzyskanie potwierdzenia nie jest możliwe mimo udokumentowanych prób dostarczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika,  że nabywca  towaru lub usługobiorca posiada wiedzę,  że transakcja została zrealizowana na warunkach  określonych w fakturze korygującej (ust. 14 pkt 4). 

Złagodzenie stosowania warunku, o którym mowa w art. 29a ust. 13, w przypadkach, gdy uzyskanie  potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez odbiorcę nie jest możliwe, pomimo  udokumentowanych prób dostarczenia faktury korygującej umożliwi podatnikowi w takich  przypadkach obniżenie podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej za kolejny okres  rozliczeniowy, jeżeli z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca  posiada wiedzę,  że transakcja została zrealizowana na warunkach określonych w takiej  fakturze (z tym że stosownie do ust. 15, obniżenie podstawy opodatkowania nie będzie mogło  nastąpić wcześniej niż w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostaną spełnione obie przesłanki wymienione w ust. 14 pkt  4).

Proponowany zapis realizuje tezy  wyroku TSUE w sprawie C-588/10.

Od 2013 roku będzie można wystawiać faktury uproszczone

Polecamy: Podatki 2013

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK