reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Ceny transferowe > Jak obliczać przychody lub koszty w związku z koniecznością sporządzania dokumentacji cen transferowych?

Jak obliczać przychody lub koszty w związku z koniecznością sporządzania dokumentacji cen transferowych?

Podatnicy, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 euro, mają obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi. W jaki jednak sposób należy obliczyć przychody lub koszty?

W celu przeliczenia przychodów lub kosztów należy zastosować średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, którego dotyczy dokumentacja. Dla roku podatkowego zgodnego z kalendarzowym, dla celu ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych za rok 2017, należy zastosować kurs euro z tabeli kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2016 z dnia 2016-12-30; 1 EUR = 4,4240 Pln.

Sformułowanie przepisu przy użyciu spójnika lub powoduje, że jeżeli jedna lub obie kategorie, tzn. albo tylko przychody (suma przychodów), albo tylko koszty (suma kosztów), albo obie te kategorie (suma przychodów i suma kosztów) przekroczą próg 2 mln euro, to podatnik jest zobowiązany do sporządzania dokumentacji podatkowej w następnym roku podatkowym. Natomiast w przypadku, kiedy zarówno suma przychodów jak i suma kosztów jest niższa niż 2 mln. Euro, podatnik nie będzie zobowiązany do sporządzania dokumentacji.

Aby rozstrzygnąć, czy podmiot ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej za rok 2017, należy obliczyć przychody (lub koszty jeśli przewyższyły przychody) osiągnięte w roku 2016. W tym miejscu może pojawić się wątpliwość, czy prawidłowe jest ustalenie przychodów lub kosztów na podstawie danych zaprezentowanych w rachunku zysków i strat, czy też należy ustalić przychody lub koszty bezpośrednio na podstawie danych z ksiąg rachunkowych. Które przychody lub koszty należy uwzględnić?

Dla ustalenia wartości przychodów lub kosztów należy uwzględnić wszystkie przychody i wszystkie koszty bez względu na to czy są one skutkiem zwykłej działalności gospodarczej podatnika, czy też są efektem wystąpienia zysków lub strat nadzwyczajnych. Ustawodawca nie dokonał rozróżnienia przychodów lub kosztów, które podlegają sumowaniu bądź nie, odwołał się natomiast do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej uor), czyli wskazał na ogół przychodów, bądź też ogół kosztów poniesionych. Niemniej jednak, pojęcie przychodów, zysków, kosztów i strat, a także pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych zostało zdefiniowane w ustawie o rachunkowości następująco: ilekroć w ustawie jest mowa o przychodach i zyskach - rozumie się przez to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli (art. 3 ust. 1 pkt 30 uor). Przez koszty i straty rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli (art. 3 ust. 1 pkt 31 uor), pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych rozumie się przez to koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty i przychody związane:

  • z działalnością socjalną,
  • ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji,
  • z utrzymywaniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji, w tym także z aktualizacją wartości tych inwestycji, jak również z ich przekwalifikowaniem odpowiednio do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli do wyceny inwestycji przyjęto cenę rynkową bądź inaczej określoną wartość godziwą,
  • z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów,
  • z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi,
  • z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty finansowe,
  • z odszkodowaniami i karami,
  • z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych,
  • ze zdarzeniami losowymi, (art. 3 ust. 1 pkt 32 uor).

Gdyby zamierzeniem ustawodawcy było wyłączenie pewnych grup przychodów lub kosztów, które należy pominąć przy sumowaniu celem określenia, czy podatnik podlega obowiązkowi prowadzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych, ustawodawca dokonałby tego wprost w ustawie zmieniającej. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji indywidualnej z dnia 17.06.2016, sygn. IBPB-1-2/4510-541/16/JW.: „Już sam fakt zaliczenia zdarzeń losowych do pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych jako związanych pośrednio z działalnością operacyjną jednostki wskazuje, że straty i zyski nadzwyczajne nie mogą podlegać wyłączeniu przy określaniu wysokości przychodów i wysokości kosztów (…)  jako przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości należy rozumieć odpowiednio sumę przychodów lub sumę kosztów wynikającą z ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy wykazaną w jego sprawozdaniu finansowym za rok podatkowy”.

Polecamy: Ceny transferowe. Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej

Niezależnie od wielkości osiągniętych przychodów lub kosztów obowiązek dokumentacyjny będzie ciążył również na podatnikach, którzy w poprzednim roku podatkowym zobowiązani byli do sporządzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi. Z literalnego brzmienia przepisów wynika, że chodzi o podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, ponieważ przekraczali próg 2 mln euro przychodów lub kosztów, nie zaś Ci, którzy byli zobowiązani sporządzać dokumentację przy niższych obrotach, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2016 r.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama