Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie prawa ma podatnik, który otrzymał decyzję podatkową?

Adam Kuchta
Redaktor naczelny portalu Infor.pl
Jakie prawa ma podatnik, który otrzymał decyzję podatkową? /shutterstock.com
Jakie prawa ma podatnik, który otrzymał decyzję podatkową? /shutterstock.com
www.shutterstock.com
Organy podatkowe posiadają różnego rodzaju narzędzia, dzięki którym mogą dyscyplinować podatników zlegających z płaceniem podatków. Należą do nim między innymi decyzje podatkowe określające i ustalające wysokość zobowiązania podatkowego. Jakie prawa przysługują podatnikowi, który otrzymał taką decyzję?

Rodzaje i treść decyzji podatkowych

Decyzja podatkowa stanowi podstawową formę rozstrzygania w postępowaniu podatkowym, tj. rozstrzyga sprawę co do jej istoty albo w inny sposób kończy postępowanie w danej instancji, o czym mówi art. 207 Ordynacji podatkowej.

Wyróżnia się dwa rodzaje decyzji wydawanych przez organy podatkowe – decyzje podatkowe wymiarowe ustalające oraz określające.

Decyzją podatkową ustalającą organy podatkowe wymierzają niektóre podatki lokalne, np. podatek rolny, leśny czy od nieruchomości. Natomiast decyzja wymiarowa określająca wysokość zobowiązania podatkowego jest podstawowym instrumentem wymiaru i dotyczy wszystkich podatków oraz części podatków samorządowych.

Treść decyzji zawiera w szczególności:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- oznaczenie organu podatkowego;

- datę jej wydania;

- oznaczenie strony;

- powołanie podstawy prawnej;

- rozstrzygnięcie;

- uzasadnienie faktyczne i prawne;

- pouczenie o trybie odwoławczym – jeżeli od decyzji służy odwołanie;

- podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego, a jeżeli decyzja została wydana w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Przy czym w decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej organ podatkowy wskazuje także wysokość zobowiązania podatkowego, nadpłaty, zwrotu podatku lub straty podatkowej ustaloną albo określoną w związku z zastosowaniem tego przepisu. Chodzi tutaj o decyzje wydane na podstawie klauzuli o unikaniu opodatkowania.

Przepisy prawa podatkowego mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać decyzja.

Ważna!

Warto dodać, że organ podatkowy, który wydał decyzję podatkową, może sam ją umorzyć w przypadku gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, w szczególności w razie przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące wydawania decyzji podatkowych przewidują szereg praw, przysługujących podatnikowi, który otrzymał decyzję podatkową. Jakie są to prawa, opisujemy w dalszej części artykułu.

Uzupełnienie lub sprostowanie decyzji

W przypadku otrzymani decyzji podatkowej, która może być doręczona na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podatnik (dalej także „strona”) może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia lub co do prawa odwołania, prawa wniesienia skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach.

Uzupełnienie lub sprostowanie decyzji przez organ podatkowy następuje w drodze decyzji. Termin do wniesienia odwołania lub skargi biegnie od dnia doręczenia decyzji zawierającej uzupełnienie lub sprostowanie.

Przy czym organ podatkowy może wydać postanowienie o odmowie uzupełnienia lub sprostowania decyzji, wówczas termin do wniesienia odwołania lub skargi biegnie od dnia doręczenia takiej decyzji.

Sprostowanie błędów rachunkowych i innych oczywistych omyłek

Podatnik ma prawo żądać od organu podatkowego sprostowania błędów rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek w wydanej decyzji.

Organ podatkowy, który wydał decyzję, na żądanie strony lub organu egzekucyjnego wyjaśnia w drodze postanowienia wątpliwości co do treści decyzji.

Na postanowienie wydane przez organ dotyczące sprostowania i wyjaśnienia podatnikowi przysługuje złożenie zażalenia.

Wniesienia odwołania

Podatnik, który otrzymał decyzję podatkową ma prawo wnieść na nią odwołanie. Odwołanie można wnieść od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji oraz od nowej decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji, w sytuacji gdy organ pierwszej instancji na skutek odwołania wydał nową decyzję uwzględniającą w całości żądanie strony.

Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Polecamy: Instrukcje księgowego. 53 praktyczne procedury (książka)

Należy także mieć na uwadze, że odwołanie powinno zostać wniesione do właściwego organu odwoławczego, ale za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję.

Organ podatkowy przekazując sprawę do organu odwoławczego (w ciągu 14 dni od dnia otrzymania odwołania) jest obowiązany poinformować podatnika o sposobie ustosunkowania się do zarzutów przedstawionych w odwołaniu.


Uzupełnienie dowodów i materiałów

W postępowaniu odwoławczym podatnik może żądać od organu odwoławczego przeprowadzenia dodatkowego postępowania w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.

Wycofania odwołania przed wydaniem decyzji

Podatnikowi przysługuje możliwość wycofania odwołania przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy.

Jednakże, w świetle przepisów Ordynacji podatkowej, organ podatkowy może odmówić wycofania odwołania, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo pozostawienia w mocy decyzji wydanej z naruszeniem przepisów, które uzasadnia jej uchylenie lub zmianę.

Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej

Podatnik ma możliwość wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej, przez którą należy rozumieć decyzję, która podlega wykonaniu, chyba że wstrzymano jej wykonanie.

Organ podatkowy pierwszej instancji wstrzyma wykonanie decyzji ostatecznej w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego do momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego. Wstrzymanie decyzji odbywa się na wniosek podatnika – po przyjęciu zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę, o którym mowa w art. 33d § 2 Ordynacji podatkowej – do wysokości zabezpieczenia i na czas jego trwania.

Wniosek, o którym tutaj mowa, podlega załatwieniu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni. Niezałatwienie wniosku w tym terminie powoduje wstrzymanie wykonania decyzji do czasu doręczenia postanowienia w sprawie przyjęcia zabezpieczenia, chyba że przyczyny niezałatwienia wniosku w terminie zostały spowodowane przez podatnika.

Wznowienie postępowania

W niektórych przypadkach wznowienie postępowania może nastąpić na żądanie podatnika lub z urzędu.

W sprawie zakończonej decyzją ostateczną postępowanie może zostać wznowione, jeżeli:

- dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe;

- decyzja wydana została w wyniku przestępstwa;

- decyzja wydana została przez pracownika lub organ podatkowy, który podlega wyłączeniu stosownie do art. 130–132 Ordynacji podatkowej;

- strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu (w tym przypadku wznowienie następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o wydaniu decyzji);

- wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nieznane organowi, który wydał decyzję;

- decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu;

- decyzja została wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, które następnie zostały uchylone, zmienione, wygaszone lub stwierdzono ich nieważność w sposób mogący mieć wpływ na treść wydanej decyzji;

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

- została wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny (wznowienie następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca odpowiednio od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej);

- ratyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ma wpływ na treść wydanej decyzji (wznowienie następuje tylko na żądanie strony);

- wynik zakończonej procedury wzajemnego porozumiewania lub procedury arbitrażowej, prowadzonych na podstawie ratyfikowanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ma wpływ na treść wydanej decyzji;

- orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wpływ na treść wydanej decyzji (wznowienie następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca odpowiednio od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).


Stwierdzenia nieważności decyzji

Podatnik ma prawo żądać stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, w przypadku gdy:

- została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości,

- została wydana bez podstawy prawnej,

- została wydana z rażącym naruszeniem prawa,

- dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,

- została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie,

- była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,

- zawiera wadę powodującą jej nieważność na mocy wyraźnie wskazanego przepisu prawa,

- w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą.

Wniesienie skargi do WSA i NSA

Podatnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi na wydaną decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA). Skargę należy wnieść za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał zaskarżaną decyzję. Nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji. Przed wniesieniem skargi podatnik musi jednak wezwać organ podatkowy do usunięcia naruszenia prawa.

W przypadku niekorzystnego dla podatnika wyroku wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny podatnik ma prawo wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), jeżeli miało miejsce naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie lub doszło do naruszenia przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Utrata prawa do estońskiego CIT wskutek powierniczego nabycia udziałów

  Estoński CIT stanowi interesującą przestrzeń do funkcjonowania dla podatnika i stosunkowo nadal nie do końca zagospodarowaną pod kątem prawnopodatkowym. W związku z tym pojawiają się nadal wśród podatników różnego rodzaju wątpliwości i pytania w zakresie możliwości dokonywania różnorodnych działań na gruncie tej specjalnej formy opodatkowania.

  Ceny jaj 2023 - detaliczne, hurtowe. Ile trzeba zapłacić za jaja w marcu w polskich sklepach?

  W Polsce ceny jaj skoczyły przez rok prawie o 30 proc. Ile kosztują jaja w Polsce? W hurtowniach, w sklepach i na targowiskach (bazarkach). Ceny detaliczne jaj w Unii Europejskiej w styczniu 2023 r. były (średnio) o 30 procent większe w porównaniu do stycznia 2022 r. Najbardziej podrożały w Czechach (+85%) a najmniej w państwach europejskich nie należących do UE (Szwajcaria, Norwegia) - ok. +10% r/r.

  Pułapki podatkowe w fundacji rodzinnej - na co trzeba uważać?

  Hasło „fundacja rodzinna” krąży po polskim Internecie od lat, a zainteresowanie tą instytucją nasiliło się wraz z uchwaleniem ustawy o fundacjach rodzinnych. Mogłoby się wydawać, że samo utworzenie fundacji jest lekiem na całe zło i rozwiąże wszystkie problemy polskiego podatnika, który ledwo podniósł się po Polskim Ładzie. Czy tak jest w rzeczywistości?

  Faktura dla osoby fizycznej w JPK. Co zrobić gdy sprzedaży nie zarejestrowano na kasie fiskalnej?

  Jak ująć w pliku JPK fakturę dla osoby fizycznej bez dopiętego paragonu z kasy fiskalnej. Dla osoby fizycznej została wystawiona faktura bez NIP, ale sprzedaży nie zaewidencjonowano na kasie fiskalnej (błąd pracownika). Czy taką fakturę ujmuję bez oznaczenia FP? Czy muszę ten błąd jakoś naprawić?

  Zmiana czasu na letni 2023 - kiedy. Która noc będzie krótsza?

  W nocy z soboty 25 marca na niedzielę 26 marca 2023 r. następuje zmiana czasu z zimowego na letni. Wskazówki zegarów trzeba przesunąć z godz. 2.00 na 3.00. a więc spać będziemy tej nocy godzinę krócej. 

  Zerowy VAT na żywność (stawka 0%) do końca 2023 roku. Minister Finansów: prawdopodobne

  Pozostawienie "zerowej" stawki VAT do końca tego roku jest prawdopodobne, a decyzja w tej sprawie powinna zapaść w kwietniu - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

  Darowizny na cele kultu religijnego – ulga w podatku PIT

  Przekazałeś darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą? A może na kościół lub związek religijny? Dobro wraca! Skorzystaj z ulgi i zapłacić niższy podatek.

  Ulga termomodernizacyjna. Jak odliczyć 53 tys. zł lub więcej

  Ulga termomodernizacyjna pozwala na znaczne odliczenie w zeznaniu rocznym PIT, które można opcjonalnie podzielić na kilka lat. Małżonkowie mogą odliczyć dwukrotność kwoty 53 tys. zł. Jak skorzystać z ulgi?

  Opodatkowanie nieruchomości w Polsce 2023 – raport Instytutu Finansów. Czy jest szansa na wprowadzenie podatku katastralnego?

  Instytut Finansów przy Ministerstwie Finansów opublikował 21 marca 2023 r. raport: „Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian”. Zdaniem Instytutu obecny system opodatkowania nieruchomości w Polsce wymaga zmian. Jednocześnie w raporcie stwierdzono, że „(…) jeszcze przez długi czas realizacja opodatkowania wartości wszystkich nieruchomości (czyli podatek katastralny – przypisek PH) nie będzie możliwa. Przeprowadzenie takiej reformy podatków od nieruchomości w Polsce należy obiektywnie uznać za zadanie niezmiernie złożone i trudne do zrealizowania.”

  ZUS: utrudniona komunikacja elektroniczna od 23 do 27 marca 2023 r. Co może nie działać?

  ZUS informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych od 23 do 27 marca 2023 r. mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS. Na czym będą polegać te ograniczenia?

  5 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy składaniu deklaracji podatkowej w Polsce (5 речей, на які потрібно звернути увагу при подачі податкової декларації в Польщі) JĘZYK UKRAIŃSKI

  W związku z trwającym gorącym okresem podatkowym i obowiązkowym składaniem deklaracji PIT nawarstwiają się pytania odnośnie rozliczania podatkowego pracowników z Ukrainy. Co musisz wiedzieć, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, w ciągu ostatniego roku zamieszkałeś w Polsce i to właśnie tutaj podjąłeś pracę zarobkową? 

  Оскільки вже розпочався період податкового декларування податків від доходів фізичних осіб PIT, виникають численні запитання щодо податкового обліку працівників з України. Що потрібно знати, якщо Ви є громадянином України, який проживав у Польщі протягом останнього року і виконував тут оплачувану роботу? 

  e-ZLA 2023 - zmiany w przekazywaniu zaświadczeń (zwolnień) lekarskich od 24 marca

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował w komunikacie z 21 marca 2023 r., że po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji na PUE ZUS.

  Trzynasta emerytura 2023. Kiedy wypłata? Ile do ręki (netto)?

  Trzynaste emerytury roznoszone przez listonoszy odbiorcy otrzymają między 31 marca a 25 kwietnia - poinformowała 21 marca 2023 r. Poczta Polska. Dodała, że świadczenia trafią za jej pośrednictwem do 2 mln Polaków.

  Badanie sprawozdania finansowego w 2023 roku za 2022 rok – co warto wiedzieć

  Czas kończyć pracę nad sprawozdaniami finansowymi! Sprawozdania finansowe za 2022 rok należy przygotować do 31 marca 2023 roku. Absolutnie nie należy się sugerować zeszłym rokiem, kiedy to z powodu pandemii COVID-19 terminy były wydłużone. A co trzeba wiedzieć o badaniu sprawozdań finansowych?

  Gotówka prawem, nie przywilejem. Czy zrezygnować ze złotówki i przyjąć euro? Forum Suwerenności Monetarnej

  Zwolennicy obrotu gotówkowego oraz zachowania złotówki jako waluty narodowej spotkają się na specjalnej konferencji 28 marca 2023 r. w Hotelu Marriott w Warszawie. Poruszony ma być również temat bezpieczeństwa systemu finansowego na przykładzie Ukrainy. Wydarzenie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. W konferencji wezmą udział przedstawiciele instytucji centralnych, przedsiębiorców oraz środowiska akademickiego.

  Kalendarz przedsiębiorcy (podatnika) 2023 – ważne terminy upływające z końcem marca

  Zbliża się koniec I kwartału 2023 r. Dla przedsiębiorców jest to czas wzmożonych prac w zakresie dopełnienia wszystkich obowiązków prawno - podatkowych. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z długą listą terminowych obowiązków. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich, o których warto pamiętać.  

  Oświetlenie w pracy. Jakie powinno być? Współczynnik CRI, kolor i temperatura światła

  Komfort pracy wzrokowej zależy od wielu czynników. Złe oświetlenie (w tym światło sztuczne) niekorzystnie wpływa na naszą efektywność, a także na nasz wzrok. Jak zadbać o komfort pracy przy sztucznym świetle?

  Jak uniknąć podatku od darowizny pieniężnej? Konieczne jest udokumentowanie wpłaty
  Warunkiem zwolnienia z podatku darowizny gotówkowej między osobami najbliższymi jest udokumentowanie wpłaty tych środków pieniężnych na rachunek płatniczy w sposób zapewniający identyfikację stron umowy - wynika z poniedziałkowej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  Ulga rehabilitacyjna. Jak odliczyć koszty na samochód?

  Ulga rehabilitacyjna pozwala odliczyć w określonym limicie koszty dotyczące używania samochodu. Jednocześnie konstrukcja przepisów sprawia, że można odliczyć bez limitu koszty przystosowania samochodu do określonych potrzeb ale takim przywilejem nie jest już objęty zakup specjalnie przystosowanego samochodu.

  ZUS: Nowy certyfikat w programie Płatnik od 27 marca 2023 r. Sprawdź link do do nowego certyfikatu

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 27 marca 2023 r. w komunikacji z ZUS należy korzystać z nowego certyfikatu ZUS w programie Płatnik.

  Większe dopłaty do sadzeniaków. Polskie firmy przetwórcze gwarantują skup ziemniaków. Najwyższa cena w historii

  Uprawa ziemniaków jest aktualnie istotną alternatywą dla uprawy zbóż - mówił rolnikom 20 marca 2023 r. w Łomży (Podlaskie) wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski. Minister zachęcał rolników do uprawy ziemniaków, informując, że mają być zwiększone dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego (tzw. sadzeniaków kwalifikowanych), a ziemniaki będą skupione przez polskie firmy przetwórcze. PEPEES w Łomży może skupić ponad 200 tys. ton ziemniaków skrobiowych po najwyższej cenie w historii, a cała grupa może skupić znacznie więcej, surowca jest za mało - powiedział dziennikarzom prezes tej firmy Wojciech Faszczewski.

  Obowiązkowy KSeF od lipca 2024 r. Jak przygotować się do obligatoryjnej digitalizacji faktur?

  KSeF to elektroniczny system wymiany faktur, który w Polsce będzie obowiązkowy od 1 lipca 2024 roku. Integracja z nim jest konieczna dla wszystkich firm i wymaga odpowiedniego przygotowania, zwłaszcza w kwestii digitalizacji danych i dokumentów biznesowych. 

  Międzynarodowa reforma podatkowa OECD - 2 filary. W Polsce możliwy podatek wyrównawczy (top-up tax)

  W dniu 18 stycznia 2023 r. OECD opublikowała wstępne wnioski z najnowszej analizy oceny skutków ekonomicznych reformy międzynarodowego systemu podatkowego opartej na dwóch filarach. Z analizy OECD wynika, iż wpływy do budżetów, jakie ma ona przynieść będą znacznie wyższe, niż do tej pory zakładano.

  Transakcje zagraniczne a faktury ustrukturyzowane w KSeF. Kiedy trzeba wystawiać?

  Korzystanie z faktur ustrukturyzowanych oraz Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) jest obecnie dobrowolne. Niemniej wielkimi krokami zbliża się obowiązek korzystania z tych instytucji. W tym kontekście warto się zastanowić, czy obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur będzie dotyczył sytuacji, gdy polski podmiot posługuje się zagraniczną rejestracją do celów VAT i wykonuje transakcję w obcym państwie, która jest tamtejszą transakcją krajową.

  Webinarium „Rozliczenia PIT za 2022 r.” + certyfikat gwarantowany (29 marca 2023 r.)

  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Rozliczenia PIT za 2022 r.” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 29 marca 2023 roku o godz. 12:00. Polecamy!