Kategorie

Kontrola podatkowa z wykorzystaniem JPK już niedługo – przygotuj swoją firmę

Deloitte
Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe, podatkowe i prawne
Kontrola podatkowa z wykorzystaniem JPK już niedługo – przygotuj swoją firmę/ fot. Fotolia
Kontrola podatkowa z wykorzystaniem JPK już niedługo – przygotuj swoją firmę/ fot. Fotolia
Już od 1 lipca 2016 r. organy podatkowe będą mogły zażądać od podatnika przekazania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych w postaci pliku elektronicznego o określonej strukturze – tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (książka)

Obowiązek ten wprowadzony został ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1649). JPK jest faktycznie zbiorem 7 niezależnych plików w formacie xml, dedykowanych poszczególnym księgom podatkowym i dowodom księgowym. Ministerstwo Finansów jednak już teraz wskazuje, że przygotowane zostaną kolejne schematy dla dowodów księgowych, m.in. dla paragonów fiskalnych.

Początek obowiązku

Przepisy przejściowe wskazują, że obowiązek przekazywania danych w formie plików JPK rozpocznie się 1 lipca 2016 r., jednak termin ten nie dotyczy wszystkich podatników. Mali i średni przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) zostaną objęci tym obowiązkiem dopiero od 1 lipca 2018 r. Podmioty te mogą przekazywać organom podatkowym dane w postaci JPK także w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r., ale na zasadzie dobrowolności.

Jak przygotować się na Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Pewne wątpliwości budziło pominięcie w przepisach przejściowych mikroprzedsiębiorców, jednak przedstawiciele Ministerstwa w wypowiedziach prasowych wskazali, że mikroprzedsiębiorcy powinni być traktowani, dla potrzeb JPK, jako mieszczący się w definicji MŚP. O uznaniu przedsiębiorcy za małego albo średniego decyduje spełnienie łącznie dwóch kryteriów (zatrudnienia oraz kryterium finansowego w postaci wartości rocznych obrotów lub sumy aktywów bilansowych) w co najmniej jednym z dwóch ostatnich pełnych lat obrotowych (szerzej omówione w tabeli).

Mały przedsiębiorca

Średni przedsiębiorca

Przedsiębiorca większy od MŚP

Okres rozpatrywania warunków

Jeden z dwóch ostatnich lat obrotowych

Jeden z dwóch ostatnich lat obrotowych

Każdy z dwóch ostatnich lat obrotowych

Kryterium I:
średniorocznego zatrudnienia

Poniżej 50 osób

Od 50 do 249 osób (zaokrąglając ułamek w dół)

Od 250 osób

Spójnik łączący kryteria

ORAZ

ORAZ

LUB

Kryterium II:
 obrotu netto / sumy aktywów

Roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości 10 milionów euro w złotych lub suma aktywów bilansu nieprzekraczająca równowartości 10 milionów euro w złotych

Roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości 50 milionów euro w złotych lub suma aktywów bilansu nieprzekraczająca równowartości 43 milionów euro w złotych

Roczny obrót netto równy lub przekraczający równowartość 50 milionów euro w złotych oraz suma aktywów bilansu równa lub przekraczająca równowartość 43 milionów euro w złotych

Początek obowiązkowego przekazywania  JPK

1 lipca 2018 r.

1 lipca 2018 r.

1 lipca 2016 r.

Tabela: Warunki kwalifikacyjne dla małych, średnich oraz „dużych” przedsiębiorców.

Oznacza to, że od 1 lipca 2016 r. obowiązek przekazania danych w formacie plików JPK będzie dotyczyć przedsiębiorców, którzy w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali średniorocznie co najmniej 250 osób w przeliczeniu na pełne etaty lub osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro a suma aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec tych lat przekroczyła równowartość w złotych 43 milionów euro.

Wątpliwości związane z Jednolitym Plikiem Kontrolny (JPK)

Przekazywanie plików

Zgodnie z art. 193a Ordynacji podatkowej pliki JPK będą mogły być przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej  lub na informatycznych nośnikach danych (m.in. płytach CD, DVD). Sposób przesyłania danych oraz warunki techniczne dla informatycznych nośników danych, za pomocą których przekazywane będą pliki JPK określone zostaną w rozporządzeniu Ministra Finansów, którego projekt został opublikowany 17 marca na stronach Rządowego Centrum Legislacji. W projekcie tym, mowa jest o przesyłaniu plików przy pomocy oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów.  Co istotne, zgodnie z projektem rozporządzenia, pliki przesyłane w ten sposób powinny być opatrzone tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym. Jeśli chodzi o informatyczne nośniki danych, w projekcie rozporządzenia wskazano, że powinny być jednoznacznie oznakowane, przystosowane do przenoszenia pomiędzy powszechnie dostępnymi urządzeniami odczytującymi oraz określono warunki ich przechowywania (temperaturę oraz względną wilgotność). Nośniki te powinny także zapewniać możliwość wiernego odczytywania danych w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, właściwych dla danego typu nośnika. Niestety jednak rozporządzenie nie wspomina o sposobie zabezpieczenia danych przekazywanych na informatycznych nośnikach danych, w szczególności nie wskazując na żadne mechanizmy szyfrujące dla danych dostarczanych tym sposobem.


Zakres danych

Ministerstwo przygotowało 7 osobnych plików JPK, dedykowanych poszczególnym księgom podatkowym i dowodom księgowym. Nie oznacza to jednak, że każdy podmiot będzie przygotowywał 7 plików. Przykładowo, podatnicy nieprowadzący magazynu czy podatkowej księgi przychodów i rozchodów, nie będą musieli generować niektórych plików. Warto też pamiętać, że Ministerstwo zapowiedziało już opracowanie i opublikowanie kolejnych schematów JPK (np. pliku dla paragonów fiskalnych czy dokumentów księgowych nie będących fakturami, sporządzanych w celu zaksięgowania kwot podatku należnego VAT od świadczeń nieodpłatnych). Można zatem zakładać, iż z czasem struktur JPK będzie więcej niż 7. Obecnie jednak opublikowano następujące schematy:

 • Księgi rachunkowe” – schemat ten będzie zawierał przede wszystkim informacje dotyczące zestawienia obrotów i sald, dzienników, zapisów księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych;
 • „Wyciągi bankowe” – schemat ten będzie zawierał informacje o transakcjach bankowych przeprowadzonych na danym rachunku bankowym podatnika;
 • „Magazyn” – schemat dedykowany gospodarce magazynowej, w ramach którego należy zaraportować ruchy towarów w podziale na: przyjęcie z zewnątrz, wydanie na zewnątrz, rozchód wewnętrzny i przesunięcie międzymagazynowe;
 • „Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT” - schemat, w którym raportowane będą transakcje ujmowane w ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku VAT. Zgodnie z założeniami Ministerstwa dane z tego pliku powinny uzgadniać się z deklaracją VAT-7 za dany okres rozliczeniowy;
 • „Faktury VAT” – schemat, który będzie zestawieniem faktur zakupowych jak i sprzedażowych (w tym także faktur korygujących czy zaliczkowych);
 • „Podatkowa księga przychodów i rozchodów” – schemat ten będzie umożliwiał przygotowanie danych dotyczących ustalenia dochodu w danym roku podatkowym przez podatników prowadzących PKPiR;
 • „Ewidencja przychodów” – schemat, przy pomocy którego zgodnie z nazwą możliwe będzie zaraportowanie kompletnej ewidencji przychodów.

Potencjalne wątpliwości i ryzyka

Koncepcja przekazywanych danych w formie elektronicznej oparta została o standard SAF-T (Standard Audit File for Tax), opracowany przez OECD, niemniej sama specyfikacja JPK różni się od tego standardu. Oznacza to, że nie będzie możliwe szybkie i niskokosztowe dostosowanie rozwiązań IT przygotowanych wcześniej na potrzeby SAF-T w innych krajach. Warto zauważyć, że pliki JPK w ich obecnej wersji wymagać będą przekazywania wielu szczegółowych informacji, które nie zawsze mogą być dostępne w systemach ERP lub F/K przedsiębiorcy. Jako przykład można tu podać oczekiwanie wykazywania szczegółowych danych dotyczących pozycji pojedynczych z faktur zakupowych. Aby zatem przygotować się do prawidłowego generowania plików JPK należy dokonać odpowiednio wczesnej analizy danych w systemach finansowo-księgowych, pod kątem ich kompletności, ale także poprawności poszczególnych danych.

Warto pamiętać, że pliki JPK stanowią jedynie nową formę przekazywania danych organom kontroli podatkowej, zatem żądanie dostarczenia danych w formacie JPK nie powinno nakładać na adresatów tego żądania nowych obowiązków (oczywiście oprócz samego przedstawienia danych w określonym formacie). Zastosowanie będą tu miały przepisy stosowane dotychczas w toku kontroli „tradycyjnej”, to znaczy odpowiednie regulacje Ordynacji Podatkowej czy Kodeksu Karnego Skarbowego.

Jak sprawdzić poprawność Jednolitego Pliku Kontrolnego przed przekazaniem do kontroli?

Warto też wspomnieć o poszerzeniu czynności zagrożonych karą porządkowej z art. 262 par 1 Ordynacji podatkowej. Od 1 stycznia 2016 r. do wspomnianego artykułu dodano punkt 2a, który stanowi, że na stronę, która pomimo prawidłowego wezwania nie przedstawiła w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych, może zostać nałożona kara porządkowa w maksymalnej wysokości do 2800 zł. Są to informacje, które zawarte będą w plikach JPK, dlatego przepis ten z dużym prawdopodobieństwem znajdzie zastosowanie również w sytuacji braku zaraportowania danych na wezwanie w formie JPK.


Ponadto, w przypadku nieprawidłowego raportowania plików JPK zastosowanie może znaleźć również art. 83 Kodeksu Karnego Skarbowego. Stanowi on, że udaremnienie lub utrudnienie wykonania czynności służbowej, w szczególności nieokazania na żądanie księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej (a także ich ukrywania) w trakcie m.in. przeprowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej czy skarbowej może skutkować nałożeniem kary grzywny do 720 stawek dziennych na osobę, z której winy doszło do utrudnienia. Stawka dzienna może wynosić od 1/30 minimalnego wynagrodzenia do jego czterystukrotności. W 2016 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1850 złotych, a zatem maksymalna kara, jaka może zostać nałożona w oparciu o art. 83 Kodeksu Karnego Skarbowego, wynosi 17 758 080 złotych.

Przewidywane skutki

Mając na uwadze, że najpóźniej za dwa lata raportowanie danych w formie JPK będzie obligatoryjne dla właściwie wszystkich podatników prowadzących księgi w formie elektronicznej, warto przygotować się do niego na tyle kompleksowo, aby wprowadzane zmiany skutkowały poprawą jakości i kompletności danych podatkowych rejestrowanych w systemach IT. Dostosowanie się do standardu wymaganego plikami JPK może dać podatnikom nowe narzędzia kontrolne poprawności rozliczeń podatkowych, np. poprzez przeprowadzenie elektronicznej symulacji kontroli podatkowej w oparciu o pliki JPK.

Usprawnienia procesu kontroli przewidywane są także po stronie organów podatkowych. Główną korzyścią, jakiej Ministerstwo Finansów upatruje we wprowadzeniu standardu JPK jest skrócenie czasu trwania kontroli oraz efektywniejsza analiza danych podatników. Skrócenie czasu kontroli byłoby  korzystne zarówno dla podatników, jak i dla administracji podatkowej, która zakłada, że wprowadzenie standardu JPK przyniesie administracji skarbowej 200 milionów złotych oszczędności w pierwszym roku funkcjonowania JPK. Ciekawe jednak, czy Ministerstwo właściwie oszacowało, jak się mają te korzyści do skali kosztów finansowych i administracyjnych, które muszą ponieść „duzi” przedsiębiorcy w celu dostosowania swoich systemów informatycznych oraz procedur rejestrowania danych, aby być gotowym na generowanie JPK już od 1 lipca 2016 r.

Autorzy:

Tomasz Stankiewicz, Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Oskar Leligdowicz, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  18 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.