Kategorie

Kontrola podatkowa z wykorzystaniem JPK już niedługo – przygotuj swoją firmę

Deloitte
Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe, podatkowe i prawne
Kontrola podatkowa z wykorzystaniem JPK już niedługo – przygotuj swoją firmę/ fot. Fotolia
Już od 1 lipca 2016 r. organy podatkowe będą mogły zażądać od podatnika przekazania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych w postaci pliku elektronicznego o określonej strukturze – tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (książka)

Obowiązek ten wprowadzony został ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1649). JPK jest faktycznie zbiorem 7 niezależnych plików w formacie xml, dedykowanych poszczególnym księgom podatkowym i dowodom księgowym. Ministerstwo Finansów jednak już teraz wskazuje, że przygotowane zostaną kolejne schematy dla dowodów księgowych, m.in. dla paragonów fiskalnych.

Początek obowiązku

Przepisy przejściowe wskazują, że obowiązek przekazywania danych w formie plików JPK rozpocznie się 1 lipca 2016 r., jednak termin ten nie dotyczy wszystkich podatników. Mali i średni przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) zostaną objęci tym obowiązkiem dopiero od 1 lipca 2018 r. Podmioty te mogą przekazywać organom podatkowym dane w postaci JPK także w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r., ale na zasadzie dobrowolności.

Jak przygotować się na Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Pewne wątpliwości budziło pominięcie w przepisach przejściowych mikroprzedsiębiorców, jednak przedstawiciele Ministerstwa w wypowiedziach prasowych wskazali, że mikroprzedsiębiorcy powinni być traktowani, dla potrzeb JPK, jako mieszczący się w definicji MŚP. O uznaniu przedsiębiorcy za małego albo średniego decyduje spełnienie łącznie dwóch kryteriów (zatrudnienia oraz kryterium finansowego w postaci wartości rocznych obrotów lub sumy aktywów bilansowych) w co najmniej jednym z dwóch ostatnich pełnych lat obrotowych (szerzej omówione w tabeli).

Mały przedsiębiorca

Średni przedsiębiorca

Przedsiębiorca większy od MŚP

Okres rozpatrywania warunków

Jeden z dwóch ostatnich lat obrotowych

Jeden z dwóch ostatnich lat obrotowych

Każdy z dwóch ostatnich lat obrotowych

Kryterium I:
średniorocznego zatrudnienia

Poniżej 50 osób

Od 50 do 249 osób (zaokrąglając ułamek w dół)

Od 250 osób

Spójnik łączący kryteria

ORAZ

ORAZ

LUB

Kryterium II:
 obrotu netto / sumy aktywów

Roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości 10 milionów euro w złotych lub suma aktywów bilansu nieprzekraczająca równowartości 10 milionów euro w złotych

Roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości 50 milionów euro w złotych lub suma aktywów bilansu nieprzekraczająca równowartości 43 milionów euro w złotych

Roczny obrót netto równy lub przekraczający równowartość 50 milionów euro w złotych oraz suma aktywów bilansu równa lub przekraczająca równowartość 43 milionów euro w złotych

Początek obowiązkowego przekazywania  JPK

1 lipca 2018 r.

1 lipca 2018 r.

1 lipca 2016 r.

Tabela: Warunki kwalifikacyjne dla małych, średnich oraz „dużych” przedsiębiorców.

Oznacza to, że od 1 lipca 2016 r. obowiązek przekazania danych w formacie plików JPK będzie dotyczyć przedsiębiorców, którzy w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali średniorocznie co najmniej 250 osób w przeliczeniu na pełne etaty lub osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro a suma aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec tych lat przekroczyła równowartość w złotych 43 milionów euro.

Wątpliwości związane z Jednolitym Plikiem Kontrolny (JPK)

Przekazywanie plików

Zgodnie z art. 193a Ordynacji podatkowej pliki JPK będą mogły być przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej  lub na informatycznych nośnikach danych (m.in. płytach CD, DVD). Sposób przesyłania danych oraz warunki techniczne dla informatycznych nośników danych, za pomocą których przekazywane będą pliki JPK określone zostaną w rozporządzeniu Ministra Finansów, którego projekt został opublikowany 17 marca na stronach Rządowego Centrum Legislacji. W projekcie tym, mowa jest o przesyłaniu plików przy pomocy oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów.  Co istotne, zgodnie z projektem rozporządzenia, pliki przesyłane w ten sposób powinny być opatrzone tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym. Jeśli chodzi o informatyczne nośniki danych, w projekcie rozporządzenia wskazano, że powinny być jednoznacznie oznakowane, przystosowane do przenoszenia pomiędzy powszechnie dostępnymi urządzeniami odczytującymi oraz określono warunki ich przechowywania (temperaturę oraz względną wilgotność). Nośniki te powinny także zapewniać możliwość wiernego odczytywania danych w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, właściwych dla danego typu nośnika. Niestety jednak rozporządzenie nie wspomina o sposobie zabezpieczenia danych przekazywanych na informatycznych nośnikach danych, w szczególności nie wskazując na żadne mechanizmy szyfrujące dla danych dostarczanych tym sposobem.


Zakres danych

Ministerstwo przygotowało 7 osobnych plików JPK, dedykowanych poszczególnym księgom podatkowym i dowodom księgowym. Nie oznacza to jednak, że każdy podmiot będzie przygotowywał 7 plików. Przykładowo, podatnicy nieprowadzący magazynu czy podatkowej księgi przychodów i rozchodów, nie będą musieli generować niektórych plików. Warto też pamiętać, że Ministerstwo zapowiedziało już opracowanie i opublikowanie kolejnych schematów JPK (np. pliku dla paragonów fiskalnych czy dokumentów księgowych nie będących fakturami, sporządzanych w celu zaksięgowania kwot podatku należnego VAT od świadczeń nieodpłatnych). Można zatem zakładać, iż z czasem struktur JPK będzie więcej niż 7. Obecnie jednak opublikowano następujące schematy:

 • Księgi rachunkowe” – schemat ten będzie zawierał przede wszystkim informacje dotyczące zestawienia obrotów i sald, dzienników, zapisów księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych;
 • „Wyciągi bankowe” – schemat ten będzie zawierał informacje o transakcjach bankowych przeprowadzonych na danym rachunku bankowym podatnika;
 • „Magazyn” – schemat dedykowany gospodarce magazynowej, w ramach którego należy zaraportować ruchy towarów w podziale na: przyjęcie z zewnątrz, wydanie na zewnątrz, rozchód wewnętrzny i przesunięcie międzymagazynowe;
 • „Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT” - schemat, w którym raportowane będą transakcje ujmowane w ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku VAT. Zgodnie z założeniami Ministerstwa dane z tego pliku powinny uzgadniać się z deklaracją VAT-7 za dany okres rozliczeniowy;
 • „Faktury VAT” – schemat, który będzie zestawieniem faktur zakupowych jak i sprzedażowych (w tym także faktur korygujących czy zaliczkowych);
 • „Podatkowa księga przychodów i rozchodów” – schemat ten będzie umożliwiał przygotowanie danych dotyczących ustalenia dochodu w danym roku podatkowym przez podatników prowadzących PKPiR;
 • „Ewidencja przychodów” – schemat, przy pomocy którego zgodnie z nazwą możliwe będzie zaraportowanie kompletnej ewidencji przychodów.

Potencjalne wątpliwości i ryzyka

Koncepcja przekazywanych danych w formie elektronicznej oparta została o standard SAF-T (Standard Audit File for Tax), opracowany przez OECD, niemniej sama specyfikacja JPK różni się od tego standardu. Oznacza to, że nie będzie możliwe szybkie i niskokosztowe dostosowanie rozwiązań IT przygotowanych wcześniej na potrzeby SAF-T w innych krajach. Warto zauważyć, że pliki JPK w ich obecnej wersji wymagać będą przekazywania wielu szczegółowych informacji, które nie zawsze mogą być dostępne w systemach ERP lub F/K przedsiębiorcy. Jako przykład można tu podać oczekiwanie wykazywania szczegółowych danych dotyczących pozycji pojedynczych z faktur zakupowych. Aby zatem przygotować się do prawidłowego generowania plików JPK należy dokonać odpowiednio wczesnej analizy danych w systemach finansowo-księgowych, pod kątem ich kompletności, ale także poprawności poszczególnych danych.

Warto pamiętać, że pliki JPK stanowią jedynie nową formę przekazywania danych organom kontroli podatkowej, zatem żądanie dostarczenia danych w formacie JPK nie powinno nakładać na adresatów tego żądania nowych obowiązków (oczywiście oprócz samego przedstawienia danych w określonym formacie). Zastosowanie będą tu miały przepisy stosowane dotychczas w toku kontroli „tradycyjnej”, to znaczy odpowiednie regulacje Ordynacji Podatkowej czy Kodeksu Karnego Skarbowego.

Jak sprawdzić poprawność Jednolitego Pliku Kontrolnego przed przekazaniem do kontroli?

Warto też wspomnieć o poszerzeniu czynności zagrożonych karą porządkowej z art. 262 par 1 Ordynacji podatkowej. Od 1 stycznia 2016 r. do wspomnianego artykułu dodano punkt 2a, który stanowi, że na stronę, która pomimo prawidłowego wezwania nie przedstawiła w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych, może zostać nałożona kara porządkowa w maksymalnej wysokości do 2800 zł. Są to informacje, które zawarte będą w plikach JPK, dlatego przepis ten z dużym prawdopodobieństwem znajdzie zastosowanie również w sytuacji braku zaraportowania danych na wezwanie w formie JPK.


Ponadto, w przypadku nieprawidłowego raportowania plików JPK zastosowanie może znaleźć również art. 83 Kodeksu Karnego Skarbowego. Stanowi on, że udaremnienie lub utrudnienie wykonania czynności służbowej, w szczególności nieokazania na żądanie księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej (a także ich ukrywania) w trakcie m.in. przeprowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej czy skarbowej może skutkować nałożeniem kary grzywny do 720 stawek dziennych na osobę, z której winy doszło do utrudnienia. Stawka dzienna może wynosić od 1/30 minimalnego wynagrodzenia do jego czterystukrotności. W 2016 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1850 złotych, a zatem maksymalna kara, jaka może zostać nałożona w oparciu o art. 83 Kodeksu Karnego Skarbowego, wynosi 17 758 080 złotych.

Przewidywane skutki

Mając na uwadze, że najpóźniej za dwa lata raportowanie danych w formie JPK będzie obligatoryjne dla właściwie wszystkich podatników prowadzących księgi w formie elektronicznej, warto przygotować się do niego na tyle kompleksowo, aby wprowadzane zmiany skutkowały poprawą jakości i kompletności danych podatkowych rejestrowanych w systemach IT. Dostosowanie się do standardu wymaganego plikami JPK może dać podatnikom nowe narzędzia kontrolne poprawności rozliczeń podatkowych, np. poprzez przeprowadzenie elektronicznej symulacji kontroli podatkowej w oparciu o pliki JPK.

Usprawnienia procesu kontroli przewidywane są także po stronie organów podatkowych. Główną korzyścią, jakiej Ministerstwo Finansów upatruje we wprowadzeniu standardu JPK jest skrócenie czasu trwania kontroli oraz efektywniejsza analiza danych podatników. Skrócenie czasu kontroli byłoby  korzystne zarówno dla podatników, jak i dla administracji podatkowej, która zakłada, że wprowadzenie standardu JPK przyniesie administracji skarbowej 200 milionów złotych oszczędności w pierwszym roku funkcjonowania JPK. Ciekawe jednak, czy Ministerstwo właściwie oszacowało, jak się mają te korzyści do skali kosztów finansowych i administracyjnych, które muszą ponieść „duzi” przedsiębiorcy w celu dostosowania swoich systemów informatycznych oraz procedur rejestrowania danych, aby być gotowym na generowanie JPK już od 1 lipca 2016 r.

Autorzy:

Tomasz Stankiewicz, Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Oskar Leligdowicz, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  12 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?