Kategorie

Doradcy podatkowi zaprosili autorytety do dyskusji o systemie podatkowym

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Samorząd zawodowy doradców podatkowych
Doradcy podatkowi zaprosiła autorytety do dyskusji o systemie podatkowym /shutterstock.com
Doradcy podatkowi zaprosiła autorytety do dyskusji o systemie podatkowym /shutterstock.com
www.shutterstock.com
„Doradcy podatkowi nie pytają, czy uszczelniać system podatkowy, ale w jaki sposób go uszczelniać. Nie będziemy dyskutować czy wdrażać przepisy uszczelniające, tylko czy one są adekwatne do zakładanych celów. Trzeba znaleźć złoty środek między zabezpieczeniem interesów Skarbu Państwa i podatników” – podkreślił prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych podczas konferencji „Uszczelnianie systemu podatkowego – dokąd zmierzamy?”, zorganizowanej przez KRDP w Pałacu Lubomirskich w Warszawie. „Krajowa Rada Doradców Podatkowych chce być partnerem w tworzeniu dobrego, precyzyjnego prawa podatkowego” – deklarował prof. Adam Mariański.
Reklama

Do udziału w konferencji Krajowa Rada Doradców Podatkowych zaprosiła najwybitniejszą kadrę środowiska naukowego – profesorów prawa podatkowego, członków Rady Naukowej powołanej przy KIDP, przedstawicieli Ministerstwa Finansów, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, przedstawicieli biura Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawicieli biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji przedsiębiorców i doradców podatkowych.

Konferencję otworzył prof. dr hab. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Podkreślił on, że doradcy podatkowi nie pytają, czy uszczelniać system podatkowy, ale jak to zrobić, w jaki sposób uszczelniać ten system. „Nie będziemy dyskutować czy wdrażać przepisy uszczelniające tylko czy one są adekwatne do zakładanych celów” – podkreślił prof. Adam Mariański. Zaznaczył, że trzeba znaleźć złoty środek między zabezpieczeniem interesów Skarbu Państwa i podatników. Prof. Adam Mariański stwierdził, co zawsze podkreśla, że chodzi o to, aby podatnik płacił podatku nie mniej nie więcej tylko tyle ile wynika z przepisów prawa i doradcy podatkowi w tym pomagają. Zachęcał do śledzenia inicjatyw Krajowej Rady Doradców Podatkowych, które mają promować dobre prawo podatkowe. Podkreślił, że doradca podatkowy to osoba, która jest najlepszym partnerem dla podatnika, ale również dla administracji podatkowej. Jego zadaniem jest bowiem to, aby podatnik zapłacił prawidłową kwotę podatku.

Reklama

Przewodniczący KRDP przytoczył orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2004 roku, w którym stwierdzono, że nie ma nakazu, aby podatnik uiszczał podatek w maksymalnej określonej w przepisach prawa wysokości. Podkreślił, że optymalizacja podatkowa jest dopuszczalna, jeżeli bazą do obliczenia i zadeklarowania podatku są rzeczywiste działania gospodarcze.

Następnie głos zabrał Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli, podkreślając owocną współpracę z Krajową Radą Doradców Podatkowych. Podsumował wyniki kontroli NIK w zakresie funkcjonowania administracji skarbowej. Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy Izba opublikuje wyniki kontroli działań administracji skarbowej dotyczących optymalizacji podatkowej w zakresie CIT. Szef NIK, wspominając o wstępnych wynikach kontroli, powiedział, że organy skarbowe stosunkowo rzadko wykorzystywały narzędzia do walki z agresywnymi sposobami optymalizacji podatkowej. Na 1750 przeanalizowanych decyzji dotyczących CIT, tylko w mniej niż 5 proc. jako podstawę prawną wskazywano przepisy dotyczące optymalizacji.

W tych sprawach urzędy podatkowe zarzucały podatnikom pozorne czynności prawne czy naruszenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, poddawały w wątpliwość ceny transakcyjne pomiędzy powiązanymi podmiotami, jak również zwracały uwagę na działania w zakresie podziału i łączenia spółek poprzez wymianę udziałów oraz na zwolnienia podatkowe dywidend.

„Sprawdzamy też, czy podjęte działania, które są potrzebne w kontekście uszczelniania systemu podatkowego, nie odbywają się kosztem praw podatników” – mówił szef NIK.

Przedstawiciel Ministerstwa Finansów dr Michał Jędrzejczyk odczytał list od prof. Teresy Czerwińskiej, minister finansów. Życząc owocnej konferencji, podkreśliła ona w liście, że chociaż wprowadzona w lipcu 2016 r. klauzula przeciw unikaniu opodatkowania miała na celu przede wszystkim prewencję, to przynosi już wymierne efekty. Według danych MF, przedsiębiorcy złożyli 22 wnioski o wydanie opinii zabezpieczającej. Sześć z nich zostało rozpatrzonych merytorycznie. Krajowa Administracja Skarbowa wydała trzy decyzje i trzy odmowy ich wydania. Poza tym skarbówka wszczęła dziesięć postępowań wymiarowych na podstawie przepisów przeciw unikaniu opodatkowania, z których siedem trwa, a trzy zostały umorzone”.

W imieniu przedsiębiorców głos zabrał Wojciech Warski, wiceprezes BCC, partnera konferencji. Według Wojciecha Warskiego, przedsiębiorcy obawiają się, że skarbówka będzie jeszcze gorliwiej szukać pieniędzy w ich kieszeniach. Następnie odbyły się panele dyskusyjne.

Pierwszy panel dyskusyjny pt. „GAAR. Czy podatnik ma jeszcze prawo wyboru? Próba oceny nowych regulacji” poprowadziła dr hab. Hanna Filipczuk. Moderatorem drugiego panelu pt. „Klauzule ogólne a szczegółowe przeciwko unikaniu opodatkowania” była prof. dr hab. Hanna Litwińczuk, przewodnicząca Rady Naukowej przy KIDP. Kolejny panel pt. „MDR- Raportowanie schematów podatkowych” moderował Andrzej Marczak, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. W panelu udział wziął m.in. prof. dr hab. Ryszard Piotrowski, który przedstawił opinię na temat wątpliwości co do konstytucyjności przepisów dotyczących MDR. Konferencję zakończył panel pt. „Odmowy wydania interpretacji indywidualnych – wybrane kazusy”, moderowany przez prof. dr hab. Adama Mariańskiego.

W toku dyskusji padło wiele ważnych stwierdzeń, ocen i wniosków. Uczestnicy konferencji podkreślali, że jeszcze więcej wątpliwości budzi nowa wersja klauzuli, obowiązująca od stycznia 2019 r. Dotyczy to szczególnie przesłanek sztuczności i sprzeczności działań podatnika z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. Podatnicy oczekują, że znaczenie tych pojęć wyjaśni praktyka. Podkreślano też, że równie kontrowersyjne są obowiązujące od początku 2019 r. przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR), które Krajowa Rada Doradców Podatkowych chce zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego, bo przepisy te mają destrukcyjny wpływ na procesy gospodarcze.

Prof. Paweł Borszowski (Uniwersytet Wrocławski) podkreślał podczas debaty, że podstawowym wymogiem, jakim powinien kierować się ustawodawca, jest „ograniczenie obszaru nieostrości” przepisów. Tymczasem klauzula ogólna o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania – próbując wskazać, co jest działaniem sztucznym w celu optymalizacji podatkowej, a nie rzeczywistym działaniem gospodarczym – zawiera szereg różnych określeń na tę samą przesłankę. Chodzi o takie pojęcia jak „uzasadnione przyczyny ekonomiczne”, „uzasadnienie ekonomiczne”, „cele ekonomiczne” czy określenie: „w dominującej mierze z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych”.

Jak mówił prof. Borszowski, takie nieostrości powodują, że podatnicy i doradcy podatkowi muszą oczekiwać na praktykę orzecznictwa sądów w tych kwestiach, bo dopiero to będzie podpowiedzią, jak praktycznie rozumieć i interpretować te zapisy.

Dr Jakub Jankowski wskazywał z kolei, że ordynacja podatkowa obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku wprowadziła rozszerzenie listy przesłanek, na podstawie których urząd skarbowy może stwierdzać, że podatnik – dążąc do obniżenia zobowiązania podatkowego – działa w sprzeczności z przepisami.

„Ordynacja mówi już nie tylko o sprzeczności z celem i przedmiotem ustawy podatkowej, ale dodatkowo o sprzeczności z przepisem ustawy podatkowej” – mówił dr Jankowski. Według niego, badanie przesłanki na podstawie jednego wybranego przez urząd przepisu, będzie powodowało, że decyzje będą zapadały „bardzo uznaniowo”.

Andrzej Ladziński, doradca podatkowy, przewodniczący Komisji Prawnej KRDP, podkreślał, że z jednej strony nowe przepisy zmierzają do wyłączenia podatnikom możliwości podejmowania takich działań, które są motywowane wyłącznie lub głównie chęcią obniżenia podatku. Z drugiej jednak strony depenalizują unikanie opodatkowania.

„Obecnie, jeżeli podatnik ma dwa alternatywne sposoby postępowania, to za adekwatny, czyli niesztuczny sposób działania, trzeba będzie przyjąć ten, który wybrany zostaje, w dominującej mierze, z przyczyn ekonomicznych innych niż korzyść podatkowa” – mówił mec. Andrzej Ladziński.

Polecamy: CIT 2019. Komentarz

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

Zwrócił jednocześnie uwagę na problemy wynikające z wprowadzenia procedury cofnięcia skutków unikania opodatkowania, zgodnie z którą podatnik powinien uwzględnić w składanej deklaracji korzyść podatkową, a następnie wystąpić do organu z wnioskiem o cofnięcie skutków unikania opodatkowania. Dopiero po wydaniu decyzji przez szefa KAS w przedmiocie cofnięcia skutków unikania opodatkowania podatnik może skorygować deklarację. Nowe przepisy wymuszają na podatnikach deklarowanie zaniżonej wysokości zobowiązania, a więc podanie nieprawdy w deklaracji. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zobowiązanie podatkowe od początku należne było w kwocie wyższej od pierwotnie zadeklarowanej przez podatnika.

Albowiem – jak mówił mec. Ladziński – po zapoznaniu się z argumentacją szefa KAS i uznając ją za nieprzekonywującą, podatnik może dojść do wniosku, że się mylił składając wniosek o cofnięcie skutków, i jednak nie będzie składać korekty zeznania podatkowego. Wówczas szef KAS wydaje decyzję wymiarową, określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

„To dowodzi, że w dacie składania pierwotnej deklaracji, zobowiązanie istniało w wysokości wyższej niż ta, którą podatnik ma – zgodnie z nową koncepcją ministra finansów – zadeklarować, co oznacza prawny obowiązek podania nieprawdy, zaniżenia wysokości zobowiązania w deklaracji” – argumentował Andrzej Ladziński.

Według niego, mamy tu więc do czynienia z brakiem bezprawności działań, z brakiem przestępstwa, co znacząco osłabia prewencyjne oddziaływanie klauzuli. „W tej chwili minister finansów w zasadzie zdepenalizował unikanie opodatkowania” – mówił Ladziński.

Prof. Hanna Filipczyk przytoczyła pierwszy wyrok NSA dotyczący klauzuli, w którym sąd uznał, że szef KAS nie wykazał przesłanki unikania opodatkowania. „Być może sprzeczność z celem i przedmiotem nie została zauważona przez NSA lub faktycznie szef administracji skarbowej nie zdołał jej wykazać – komentowała Filipczyk. - Z wyroku wynika jednak przede wszystkim, że sądy administracyjne będą wymagające wobec szefa KAS w sprawach decyzji wymiarowych” – dodała. Według prof. Filipczyk, może się okazać, że zaostrzenie klauzuli jest nieskuteczne, bo sądy będą z wstrzemięźliwością podchodzić do jej stosowania.

Prof. Hanna Litwińczuk (Uniwersytet Warszawski) wskazywała na będącą krokiem wstecz zmianę w nowej ordynacji podatkowej, czyli zlikwidowanie hierarchizacji – że najpierw należy stosować klauzule szczegółowe, a klauzulę ogólną tylko do spraw wykraczających poza przepisy szczegółowe.

Jako niepokojące zjawisko wskazała natomiast praktykę organów podatkowych, które stosują nowo wprowadzone od stycznia 2019 roku przepisy do stanów faktycznych, które miały miejsce przed zmianą prawa. „Podatnicy chcieliby, żeby działała zasada pewności prawa, żeby nie było ono stosowane wstecz” – apelowała prof. Litwińczuk.

Andrzej Nikończyk, przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan krytycznie ocenił zmiany w zakresie klauzuli o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania, przyznające szefowi KAS prawo wyboru przepisów, które stosuje wobec podatnika. Szef KAS może odmówić wszczęcia postępowania na podstawie klauzuli ogólnej, jeżeli uzna, że inne przepisy są wystarczające, aby zapobiec unikaniu opodatkowania. „To coś na kształt przedsądu” – mówił Andrzej Nikończyk.

„Brak jest prawdziwych konsultacji przepisów podatkowych. Formalnie się niby one odbywają, natomiast zgłaszane uwagi nie są uwzględniane a potem trzeba pisać objaśnienia i mamy takie sytuacje, że jest 10 stron przepisów podatkowych i ponad 100 stron objaśnień. Twórcy nie rozumieją przepisów, które stworzyli więc teraz będą pisane objaśnienia. Dlatego cały czas podkreślamy, że Krajowa Rada Doradców Podatkowych jest cały czas otwarta na współpracę celem stworzenia dobrego systemu podatkowego – podsumował konferencję prof. dr hab. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Apelował on o rzetelne konsultacje i tworzenie dobrych, jasnych przepisów a nie pisanie objaśnień do przepisów nieprzemyślanych.

„Naszą rolą jako Krajowej Rady Doradców Podatkowych jest apelowanie o to aby dyskusje wszelkie odbywały się na poziomie merytorycznym a nie emocjonalnym, zatem jeśli okaże się, że przepisy są źle napisane to nie warto bronić ich dla zasady tylko zastanowić się jak je zmienić” – podkreślił prof. Adam Mariański. Jako przykład przepisów, których nie da się objaśnić wskazał przepisy o raportowaniu schematów podatkowych. Podkreślił także, że istnieje szereg wątpliwości co do klauzul, które prezentowali uczestnicy paneli dyskusyjnych.

„Tak jak już wielokrotnie deklarowaliśmy, Krajowa Rada Doradców Podatkowych chce być partnerem w tworzeniu dobrego, precyzyjnego prawa podatkowego” – podsumował prof. Adam Mariański.

Partnerzy instytucjonalni wydarzenia: Naczelny Sąd Administracyjny, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Rzecznik Praw Obywatelskich, Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe IFA. Partnerzy biznesowi: BCC, Pracodawcy RP, Krajowa Izba Gospodarcza, Warta oraz Konfederacja Lewiatan. Patroni merytoryczni: Infor oraz Tax Press.

Nagranie z konferencji jest dostępne pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=Fvaa2YaJ5mY&feature=youtu.be

Wiesława Moczydłowska, rzecznik prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.