Kategorie

Perspektywy dla zawodu doradcy podatkowego są wyśmienite

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Samorząd zawodowy doradców podatkowych
Adam Kuchta
Redaktor portalu Infor.pl
prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych
prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych
W dniach 12-14 stycznia odbył się V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, na którym doradcy podatkowi z całej Polski wybrali przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych (KRDP) na kolejną kadencję. Został nim prof. Adam Mariański, z którym mieliśmy przyjemność przeprowadzić rozmowę na temat zawodu doradcy podatkowego oraz zadań jakie wyznacza sobie nowy samorząd doradców na najbliższe lata.

Adam Kuchta, Infor.pl: Podczas V Zjazdu Doradców Podatkowych przyjęta został uchwała programowa, która określa zadania samorządu zawodowego na lata 2018-2021. Szczególne miejsce zajmuje w niej zagadnienie dotyczące ochrony tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego. Doradcy nie kryją zaniepokojenia planami Ministerstwa Finansów dotyczącymi wprowadzenia obowiązku ujawniania schematów optymalizacyjnych. Dlaczego ten atrybut zawodu doradcy podatkowego jest tak ważny?

Prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych: Tajemnica zawodowa jest jednym z najistotniejszych elementów każdego z zawodów zaufania publicznego – doradców podatkowych, radców prawnych czy adwokatów. Każde, nawet najmniejsze uchylenie tej tajemnicy stanowi nieakceptowalny, niedopuszczalny, niezgodny z Konstytucją RP wyłom w ochronie tajemnicy zawodowej. Klient rozmawiający ze swoim doradcą, pełnomocnikiem musi mieć stuprocentowe przekonanie, że nie ma żadnych wyjątków ujawnienia takiej tajemnicy. Co więcej, w ramach ogólnoświatowego programu BEPS (Base Erosion Profit Shifting) tajemnica może być uchylona. Jednak w żadnym z krajów Unii Europejskiej dla osób wykonujących zawód zaufania publicznego tajemnica zawodowa nie została uchylona.

Stanowisko organizacji międzynarodowych reprezentujących doradców podatkowych w tej sprawie jest jednoznaczne, obowiązek uchylenia tajemnicy zawodowej nie może być nałożony nie tylko na doradców podatkowych, ale także na inne podmioty, tj. biegłych rewidentów, radców prawnych czy adwokatów. Mamy też w tym zakresie jednomyślnie przyjęte stanowisko na V Zjeździe Doradców Podatkowych, że nie ma możliwości ograniczenia tajemnicy zawodowej dorady podatkowego.

Inna kwestia jest taka, że obowiązek raportowania schematów optymalizacyjnych – do czego przymierza się Ministerstwo Finansów – może zostać nałożony na podatników. Tutaj nasze stanowisko jest takie, że, jeżeli Minister Finansów będzie chciał nałożyć obowiązek raportowania, to jego decyzja, ale nie w tym stanie prawnym i sposobie funkcjonowania administracji, jaki jest w tej chwili, tzn. przepisy o funkcjonowaniu klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania są nieprecyzyjne, niejasne, nie określają granic gdzie kończy się zwykłe doradztwo, planowanie podatkowe, a gdzie zaczyna się agresywna optymalizacja. O czym świadczą chociażby odmowy wydania interpretacji podatkowych przez Krajową Administrację Skarbową w zakresie przepisów normalnie funkcjonujących na świecie – dotyczących m.in. przekształcenia spółki, sukcesji biznesu – które w Polsce traktowane są jako możliwe schematy optymalizacyjne.

Będziemy chcieli zorganizować w krótkim czasie, na pewno jeszcze przed wakacjami, konferencję dotyczącą dopuszczalnych granic planowania podatkowego. I oczywiście V Zjazd wyraźnie podkreślił, że jesteśmy przeciwko unikaniu opodatkowania i żaden doradca w tym zakresie nie chce pomagać, ale musimy mieć pewność, gdzie kończy się planowanie podatkowe, a gdzie zaczyna się unikanie opodatkowania. Na konferencji chcemy porozmawiać zarówno z przedsiębiorcami, jak również z przedstawicielami Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej, żeby tę kwestię granic określić.

Czy jest to też kwestia przestrzegania etyki zawodowej przez doradców podatkowych, czyli wychodzenie poza sferę zwykłego doradztwa w obszar agresywnej optymalizacji podatkowej?

Jak najbardziej, tylko podstawowe pytanie, kiedy mamy do czynienia już z agresywną optymalizacją.

Chciałem zwrócić uwagę, że angielska administracja skarbowa, na wzór której polskie ministerstwo finansów bardzo często się powołuje (zarówno na wzór klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, jaki i sposobu jej działania), publikuje także pozytywne informacje – nie ostrzeżenia, tylko informacje – co nie jest optymalizacją podatkową. Na przykład, nie jest optymalizacją wybór formy prawnej. Natomiast w Polsce Szef KAS odmówił wydania interpretacji przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytową, bo stwierdził, że to zmniejsza zobowiązania podatkowe. Skoro tak, to w Polsce już nic nie można zrobić, bo wszystko będzie zagrożone zastosowaniem klauzuli.

Chcielibyśmy zatem na ten temat podyskutować, zachęcić Ministerstwo Finansów do wydawania pozytywnych interpretacji w tym zakresie i dopiero gdy będzie określona granica – mniej więcej oczywiście, bo nigdy nie da się jej określić w stu procentach – Minister Finansów, naszym zdaniem oczywiście, może nałożyć obowiązek raportowania schematów optymalizacyjnych, ale na podatników.

Z drugiej strony wydaje się, że Ministerstwo Finansów posiada już obecnie dużą wiedzą na temat schematów optymalizacyjnych, weźmy np. opinie zabezpieczające czy interpretacje podatkowe, gdzie podawane są szczegółowe stany faktyczne.

Jest kilkanaście spraw dotyczących opinii zabezpieczających oraz kilkaset odmów wydania interpretacji podatkowych, co jest curiosum, bo na etapie wydawania interpretacji nie można ocenić, czy to służy unikaniu opodatkowania, czy nie, a wydana interpretacja nie chroni, jeżeli zastosowany schemat został wykorzystany do agresywnej optymalizacji podatkowej. Nie ma więc potrzeby odmowy wydawania interpretacji podatkowej. A zdarza się odmowa wydania interpretacji np. przy przekazaniu przedsiębiorstwa przez ojca dziecku.

A zatem walka z unikaniem opodatkowania zamiast z międzynarodowymi firmami, co zapowiadał Minister Finansów, przeszła na poziom hamowania rozwoju polskich firm. Chcielibyśmy zachęcić do dyskusji w tym zakresie, żeby odblokować przedsiębiorczość w Polsce, zwiększyć swobodę prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy należy zakładać, że porozumienie z Ministerstwem Finansów w tym zakresie jest możliwe?

Oczywiście, jako samorząd jesteśmy gotowi do rozmów, do współpracy na ten temat w każdym czasie.

Jednym z zadań, które wyznacza sobie samorząd doradców podatkowych na kolejne lata jest wzmocnienie zawodu doradcy podatkowego oraz umocnienie jego wizerunku jako zawodu zaufania publicznego. Proszę powiedzieć w jaki sposób samorząd zamierza osiągnąć te cele? Czy to jest kwestia zmian w ustawie o doradztwie podatkowym?

Mamy co najmniej trzy obszary. Pierwszy, to promocja tego, co doradcy podatkowi już wykonują. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na dwa aspekty, pierwszy, tj. doradcy podatkowi jako pełnomocnicy w postępowaniach kontrolnych i sądowo-administracyjnych. Same sprawozdania i wypowiedzi sędziów sądów administracyjnych wskazują, że najskuteczniejsi, najlepiej przygotowani pełnomocnicy w sprawach podatkowych to właśnie doradcy podatkowi. Co oznacza, że w zakresie poziomu prowadzenia sporów podatkowych doradcy wyprzedzili radców prawnych i adwokatów. Drugi aspekt, który warto podkreślić, jest to jedyny zawód, który gwarantuje należyte wykonywanie obowiązków podatkowych, np. w zakresie prowadzenia ewidencji podatkowych. Wobec deregulacji tego rynku przedsiębiorca nie ma bowiem możliwości sprawdzenia kto świadczy te usługi, na jakim poziomie i czy jest rzetelny. Tylko doradcy podatkowi mają odpowiedzialność zawodową, etyczną, finansową i ubezpieczenie. Dodatkowo, muszą się stale dokształcać. To jest ten pierwszy poziom promocji zawodu, który chcielibyśmy pokazać… Doradcy podatkowi osiągnęli już bardzo dużo, tylko nie wszyscy o tym wiedzą.

Drugi obszar, to faktyczne wykonywanie lub rozpoczęcie wykonywania pewnych czynności zawodowych bez zmiany ustawy o doradztwie podatkowym, np. doradcy podatkowi wydają się najlepiej przygotowaną grupą do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego zgodnie z nowym projektem ustawy w tej sprawie, przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju. Zwracam uwagę, że nowa ustawa nie limituje kto ma być takim zarządcą, a zatem każdy może nim być. Wydaje się jednak, że doradcy podatkowi są najlepiej do tego zadania przygotowani. Zorganizowaliśmy już specjalne warsztaty z tego zakresu dla doradców podatkowych, przygotowujące do pełnienia tego rodzaju funkcji.

Trzeci obszar, to zmiany w ustawie o doradztwie podatkowym, zakładające rozszerzenie uprawnień typu np. występowanie w sprawach karnoskarbowych. Mało podatników (oskarżonych) zdaje sobie sprawę, że reprezentacja przez adwokata, czy też radcę prawnego bez udziału doradcy podatkowego nie gwarantuje należytej obrony, dlatego że oprócz elementu proceduralnego występuje element materialny, czyli prawo podatkowe, a do tego najlepiej przygotowani są doradcy podatkowi.

Do tego zmiany dotyczące ochrony praw podatników, ale także zmiany dotyczące pewnego gwarantowania prawidłowości rozliczeń, co ma znaczenie zarówno dla podatników, jak i organów państwa, czyli np. wprowadzenie instrumentów, które spowodują, że w przypadku gdy doradca podatkowy przeprowadzi audyt potwierdzający prawidłowość rozliczeń, to podatnik staje się rzetelnym podatnikiem.

Samorząd doradców chciałby zatem, żeby doradcy podatkowi mogli przeprowadzać tzw. audyty podatkowe. Na czym polegałoby to rozwiązanie? Czy można się spodziewać, że zostanie wprowadzone?

Myślę, że zostanie wprowadzone. Zamierzamy powołać komisję do spraw przygotowania zmian w ustawie o doradztwie podatkowym i przedstawić własny projekt tych zmian, zarówno w ustawie o doradztwie podatkowym, jak i innych ustawach o charakterze materialnym. Taki element najprawdopodobniej się pojawi.

Mówimy o zmianach w ustawie o doradztwie podatkowym, podobnie wypowiadał się dyrektor departamentu systemu podatkowego w Ministerstwie Finansów, Filip Świtała, zapowiadając podczas otwarcia V Zjazdu, że resort finansów chce znowelizować ustawę o doradztwie podatkowym, w celu wzmocnienia pozycji doradców podatkowych. Czy należy rozumieć, że istnieje już porozumienie co do pewnych kierunkowych założeń zmian?

Porozumienia jeszcze jako takiego nie ma, natomiast jest zgoda, co do proponowanego przez nas kierunku zmian.

Jak daleko idące będą to zmiany? Co jeszcze planuje samorząd doradców podatkowych?

Panujemy także doprecyzowanie postanowień ustroju wewnętrznego samorządu. Zmiany polegające na wzmocnieniu orzecznictwa dyscyplinarnego, np. wprowadzenie nowego katalogu kar pieniężnych, którego u nas nie ma, a są u radców prawnych czy adwokatów, po to, żeby zagwarantować jeszcze wyższy poziom świadczenia usług. Planowane są również zmiany co do zakresu wykonywanych czynności, m.in. reprezentacji w sprawach karnoskarbowych z zakresu ubezpieczeń społecznych czy rejestracji podmiotów gospodarczych, po to, żeby podatnik mógł w jednym miejscu dostać bardziej kompleksową usługę.

Zastanawiamy się również nad zmianami, o których warto rozmawiać, gdzie chodzi o szczególne uprawnienia dla podatników z tytułu korzystania z usług doradcy podatkowego, który podlega samorządowej oraz ustawowej kontroli. Pamiętajmy bowiem o tym, że jeżeli doradca podatkowy potwierdzi prawidłowość rozliczeń i okaże się, że tak nie jest, to potem ponosi odpowiedzialność zawodową (zgodnie z zasadami etyki) albo odpowiedzialność odszkodowawczą, czego nie ma w przypadku innych podmiotów zajmujących się księgowością.

INFORAKADEMIA poleca: Wybrane zmiany w PIT i CIT


Dotykamy tutaj sfery usługowego prowadzeni ksiąg rachunkowych. Minęło już kilka lat od deregulacji. Czy usługowe prowadzenie ksiąg powinno być zastrzeżone m.in. dla doradców podatkowych, tak jak to miało miejsce przed deregulacją?

Z naszego punktu widzenia nie ma potrzeby powrotu, skoro doradca podatkowy jest tak naprawdę jedynym zawodem gwarantującym prawidłowość rozliczeń podatkowych, także prowadząc księgowość. Pamiętajmy, że doradca podatkowy to nie jest księgowy. Księgowość polega na ewidencjonowaniu zdarzeń, natomiast doradca podatkowy, który nawet jak prowadzi księgi, to je ewidencjonuje, analizuje, przetwarza i doradza; a księgowy nie może doradzać, co wynika wprost z ustawy o doradztwie podatkowym. Księgowy nie może zaproponować korzystniejszego, zgodnego z prawem rozwiązania podatkowego.

Choć w praktyce zapewne niejednokrotnie księgowym zdarza się doradzać przedsiębiorcy w zakresie podatkowym.

Ale to jest przestępstwo. I o tym musimy pamiętać. Generalnie rzecz biorąc doradcy podatkowi nie widzą potrzeby powrotu do regulacji czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Być może nadzór Ministerstwa Finansów w jakimś zakresie jest potrzebny, uważamy jednak, że sam rynek coraz bardziej to reguluje, a ci, którzy nie mają doświadczenia w wyborze odpowiednich podmiotów, mogą po prostu pójść do doradcy podatkowego. Nie szukać trzeciego, czwartego księgowego, tylko pójść do doradcy podatkowego. Jest to prostsze rozwiązanie.

Można zatem powiedzieć, że doradca to jedna osoba, która łączy w sobie prawnika, doradcę podatkowego i księgowego.

Zakres i formy wykonywania zawodu doradcy są różne, zwracam tylko uwagę, że nawet jeżeli doradca podatkowy prowadzi księgi (chodź oczywiście nie wszyscy prowadzą księgi), to w ramach doradztwa podatkowego zajmuje się szerszym spektrum spraw klienta. Doradca podatkowy, który nie doradzi klientowi jak wprowadzić pewne rozwiązania, de facto narusza zasady wykonywania zawodu. Doradca nie jest od ewidencjonowania, zwłaszcza, że ewidencjonowanie wkrótce przestanie być zadaniem człowieka a stanie się zadaniem automatów, ponieważ zaczyna funkcjonować księgowość autonomiczna, na razie jeszcze dość uproszczona, ale już eliminująca podstawowe czynności księgowe, jak sprawdzanie rozrachunków czy ewidencjonowanie faktur. W ciągu kilku lat udział kosztów osobowych w procesach księgowych spadnie o 60-70%.

Czy to źle wróży dla księgowych?

Dla księgowych zajmujących się ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych tak, ale nie dla księgowych, którzy są od analizowania, przetwarzania danych księgowych. Księgowy, który jest analitykiem finansowym, który doradza jak przedsiębiorstwo ma funkcjonować, on oczywiście na rynku przetrwa, natomiast osoby zajmujące się jedynie ewidencjonowaniem zdarzeń, które nie patrzą na szersze spektrum finansowe i podatkowe, niestety na rynku nie będą miały czego szukać. To nie są moje stwierdzenia, tylko takie są prognozy wynikające z raportów, analiz dokonywanych na świecie.

Chciałbym wrócić do tematu, który w poprzedniej czteroletniej kadencji Izby był wielokrotnie poruszany, a mianowicie togi dla doradców podatkowych występujących przed sądami administracyjnymi. Czy Pan, jako nowy przewodniczący KRDP będzie zabiegał, żeby takie togi zostały wprowadzone?

Tak, oczywiście będę zabiegał, żeby togi zostały wprowadzone. Proszę sobie wyobrazić sytuację kiedy to najskuteczniejsi pełnomocnicy w sprawach podatkowych nie mogą przed sądami administracyjnymi występować w todze. Z moich rozmów z sędziami wynika, że nawet dla nich jest to sytuacja dość dziwna. Nie jest to może najważniejsze zadanie dla samorządu, ale powinno to być naturalną konsekwencją pozycji doradców podatkowych.

Proszę zauważyć, że na początku do doradców podatkowych jako pełnomocników podchodzono z pewną dozą nieufności, m.in. wprowadzając zapis w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, że sąd poucza o środkach… itd., jakby występował przed sądem nieprofesjonalista. To zostało już usunięte na wniosek sądów administracyjnych, dlatego że sami sędziowie widzą, że to nie jest potrzebne. Doradcy podatkowi doskonale występują przed sądami administracyjnymi i popełniają mniej błędów niż inni pełnomocnicy. Na łamach Biuletynu KIDP „Doradca podatkowy” pisze o tym często prof. Jan Paweł Tarno – na przykładach innych zawodów, o błędach, które są popełniane. Doradcy podatkowi popełniają mniej błędów, są też najskuteczniejsi, jeżeli chodzi o ilość uchylanych decyzji administracyjnych. W związku z tym, to dziwne, że nie mogą występować w togach.

Wyjaśnię też, że toga jest strojem prawniczym, ale w wielu trybunałach, sądach orzekają osoby niemające wykształcenia prawniczego, a np. wykształcenie ekonomiczne czy gospodarcze. Więc to nie jest tak, że stroju tego nie może nosić osoba nieposiadająca wykształcenia prawniczego. Wiele spraw jest takich, przy których przydaje się osoba z innym wykształceniem i doświadczeniem, żeby zaprezentować przed sądem kwestie gospodarcze. Weźmy np. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, przecież tam spór nie będzie dotyczył wyłącznie prawa, ale przede wszystkim zdarzeń gospodarczych: czy jest to naturalna czynność czy sztuczna, na czym polegają korzyści stron itp. Dalej, ceny transferowe, tam wiele zagadnień dotyczy nie prawa, ale tego jakie są korzyści ekonomiczne czy gospodarcze. Dobrze zatem, że niektórzy doradcy podatkowi nie są prawnikami, bo są to w stanie wyjaśnić. Nie możemy więc dzielić doradców na tych, którzy mają wykształcenie prawnicze i na tych, którzy go nie mają, i dla jednych togi, dla drugich – nie.

Wprowadzenie togi dla doradcy podatkowego powinno być czymś naturalnym. Zajmiemy się tym przy okazji zmian w ustawie o doradztwie podatkowym, dlatego że docenieniem wkładu doradców podatkowych w budowę systemu podatkowego, jak również w ochronę praw podatników, powinna być właśnie toga w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Czy można określić perspektywę czasową kiedy togi zostaną wprowadzone?

Przy okazji kolejnej nowelizacji ustawy, myślę, że w ciągu roku, półtora.

Czy samorząd rozważa wprowadzenie aplikacji doradcy podatkowego z praktykami w sądach, np. na wzór aplikacji radcowskiej?

Rozważamy wprowadzenie aplikacji dla doradców, ale nie na wzór aplikacji radcowskiej ani adwokackiej. Mniej teorii, więcej praktyki, mniej wykładów, więcej zajęć praktycznych. Obecne praktyki sześciomiesięczne są za krótkie, powinny trwać rok lub dwa. Powinny to być zajęcia w kancelariach, sądach administracyjnych, ewentualnie w urzędach, tak, żeby można było poznać jak od drugiej strony wszytko funkcjonuje. Z naciskiem na praktykę pod nadzorem patrona w kancelarii.

Chcę jednak podkreślić, że samorząd w planowanej aplikacji nie widzi żadnego dodatkowego źródła dochodów, nie chce pobierać opłat z tego tytułu. Chodzi o to, żeby wzmocnić doświadczenie, pozycję przyszłego doradcy podatkowego, który wchodząc na rynek będzie miał już duże doświadczenie co do różnych procesów. Nie będzie musiał już uczyć się występowania przed sądami administracyjnymi będąc nowym doradcą podatkowym, bo dzisiaj tak naprawdę może trafić do sądu dopiero wtedy, gdy pójdzie ze swoim patronem, więc jeżeli nie ma takiej okazji, to jest „rzucany na głęboką wodę”, tzn. idzie do sądu i dopiero się uczy. A to nie tak powinno wyglądać.

W programie działania samorządu na kolejne lata przewidziano także m.in. opiniowanie aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego oraz innych przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Czy to oznacza, że Rada Naukowa Izby będzie brała jeszcze bardziej aktywny udział w procesie legislacyjnym, niż miało to miejsce dotychczas?

Tak, mamy taką nadzieję. Nie tylko Rada Naukowa, ale cała Izba będzie bardziej aktywnie uczestniczyć w procesach legislacyjnych, nie tylko opiniując akty prawne, ale również inicjując własne zmiany oraz sygnalizując nieprawidłowości w praktyce funkcjonowania administracji skarbowej, czyli potrzebę zmian przepisów albo zmian praktyki. Bo przepis może być dobry, a praktyka jego stosowania może być zła.

Czy planowane jest wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej samorządu doradców podatkowych?

Izby adwokackie funkcjonują jako oddzielne osoby prawne. Chcielibyśmy wprowadzić podobną strukturę, żeby zapewnić większa samodzielność w regionach co do wykonywania podstawowych obowiązków. Dlaczego chcemy to zrobić? Liczymy na to, że w krótkiej perspektywie czasu liczba doradców podatkowych powinna zacząć znacząco rosnąć, w związku z tym zarządzanie pewnymi sprawami z centrali warszawskiej, jak wpisy, ślubowania, szkolenia czy inne działania może być dość problematyczne czasowo i organizacyjnie. Całe orzecznictwo dyscyplinarne powinno funkcjonować na miejscu. Oczywiście ta zmiana wymaga nowej struktury terytorialnej, ponieważ niektóre z regionów (jako małe regiony) nie byłyby w stanie funkcjonować ze względów finansowych, więc prawdopodobnie powstanie kilka większych regionów, które będą przejmowały te obowiązki. Przygotowanie projektu zmian w tym zakresie będzie zadaniem komisji do zmian w ustawie o doradztwie podatkowym, która wkrótce zostanie powołana, w miesiącu lutym tego roku.


Czy zakładana jest dalsza informatyzacja Izby?

Jak najbardziej, chcemy unowocześnić obecne systemy, wprowadzić także systemy informatyczne dostępu do doradców podatkowych, wyszukiwania doradców podatkowych. Zamierzamy wprowadzić wymianę doświadczeń i wiedzy w formie elektronicznej, czyli np. przejście na webinaria, tak, żeby nie trzeba było jechać na każde szkolenie. Pojawi się dużo nowych rozwiązań, czym zajmie się powołana do tego komisja, która szczegółowo te zmiany będzie przygotowywała. Niewątpliwie, dzisiaj bez cyfryzacji, szybkiego dostępu do wiedzy nie jesteśmy w stanie dobrze funkcjonować. Odpowiednie zmiany musimy wprowadzić.

Jakie są plany wobec Biuletynu KIDP „Doradca Podatkowy”? Czy będzie miało miejsce wzmocnienie rangi czasopisma poprzez wpisanie go na listę czasopism naukowych, tak by doradcy mogli otrzymywać punkty za publikacje?

To stanie się już wkrótce. Powołamy radę naukową, zmienimy zasady wydawania, powołamy recenzentów, w związku z tym nie będzie problemu, żeby ten cel osiągnąć. Biuletyn będzie służył bardziej zdobywaniu wiedzy oraz informacji, co się zmienia.

Od dłuższego czasu prawo podatkowe zmienia się bardzo intensywnie. Jak wpływa to na doradztwo podatkowe? Czy w związku z tym zapotrzebowanie na doradców podatkowych wzrasta?

Wygląda to tak, z jednej strony mamy konieczność uczenia się o wiele więcej niż kiedyś. Zauważmy, że prawo podatkowe w porównaniu np. do prawa cywilnego, to dopiero jest wymagająca dziedzina, bo Kodeks cywilny, od momentu powstania w 1964 roku, zmienił się mniej razy, tj. mniej było nowelizacji niż w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, która obowiązuje od 1991 roku. W związku z czym, jak spojrzymy sobie na ilość zmian, to można powiedzieć, że najbardziej wymagającym zawodem prawniczym jest zawód doradcy podatkowego. Prawo podatkowe zamiast stawać się bardziej przejrzyste, łatwiejsze w zastosowaniu, staje się coraz bardziej skomplikowane, coraz szybciej następują zmiany. Niektóre zmiany są źle przygotowane, bo gdzieś komuś zabraknie przecinka, a jak zabraknie przecinka to później mamy absurd, jak np. że wkład pieniężny do spółki to jest dla mnie przychód, czyli jak wniosę pieniądze do spółki to muszę zapłacić podatek. Generalnie rzecz biorąc stan prawa podatkowego w Polsce zamiast się polepszać, pogarsza się. I wbrew pozorom nie jest to tendencja światowa. Aczkolwiek każda reforma prawa podatkowego może spowodować jego skomplikowanie. Pamiętam prezentację kolegi z Wielkiej Brytanii, który pokazywał, że przed reformą i uproszczeniem prawa podatkowego były cztery tomy przepisów, natomiast po reformie było ponad dwadzieścia tomów przepisów. Więc trzeba uważać, co się robi. Dobrym przykładem pracy jest praca nad nową Ordynacją podatkową, ponieważ przygotowywała ją komisja złożona ze specjalistów z różnych profesji. Kolejnym krokiem powinno być powołanie komisji do przygotowania całkowicie nowych ustaw o podatkach dochodowych, jedna powinna dotyczyć przychodów z działalności gospodarczych, druga – z pozostałych źródeł. Nowa Ordynacja podatkowa teoretycznie tylko wydaje się, że nie jest uproszczona, bo zawiera z pięć raz więcej przepisów niż obecna, ale to dlatego właśnie, żeby nie trzeba było interpretować i szukać rozwiązań. Uproszczenie wcale nie oznacza, że będzie mniej przepisów, tylko że będą bardziej klarowne, łatwiejsze w odczytaniu.

Zmiany w prawie podatkowym oczywiście przynoszą więcej pracy dla doradców podatkowych, ale proszę zauważyć, że my nie inicjowaliśmy tych zmian, nawet bym powiedział, że nasze opinie co do pewnych zmian upraszczających nie zostały uwzględnione. My naprawdę chcemy, żeby przepisy były bardziej przejrzyste, żeby doradca miał pewność tego, co proponuje swojemu klientowi.

Doradca podatkowy jest na pierwszej linii frontu… Zazdroszczę sędziom sądów administracyjnych, zwłaszcza Naczelnego Sądu Administracyjnego, bo do nich sprawa trafi po czterech, sześciu latach obowiązywania przepisu, jak już wszyscy napisali na ten temat, a do doradcy trafia po miesiącu. 1 stycznia wchodzi przepis i jest telefon od klienta „jak ja mam amortyzować”. I on ma to w ciągu pięciu minut rozstrzygnąć. A za sześć lat okaże się, że to nie było to. Proszę pamiętać o odpowiedzialności, ryzyku, stresie itd. Tak naprawdę Ministerstwo Finansów powinno być wdzięczne, że istnieje zawód doradcy podatkowego, bo bez niego to podatnicy by się już kompletnie pogubili.

Rolą doradcy podatkowego jest więc bycie takim łącznikiem pomiędzy organami skarbowymi a przedsiębiorcą, niweluje powstające tutaj napięcia?

Dokładnie tak. Proszę sobie wyobrazić te tabuny przedsiębiorców, którzy czekają w urzędzie, żeby uzyskać informację jak coś zrobić, to przecież byłby dramat. Doradca podatkowy jest buforem pomiędzy podatnikiem a organem, stara się znaleźć prawidłową odpowiedź na pytanie, bo nie jest sztuką powiedzieć klientowi, że ma zapłacić więcej – to nie jest doradztwo podatkowe, to jest asekuracja. Doradca podatkowy jest po to, żeby powiedzieć klientowi ile ma zapłacić podatku, ani więcej, ani mniej, tylko tyle ile wynika z przepisów. A co wynika z przepisów? Może być tak, że trzech prawników się spotka i każdy powie co innego. Tylko że to jest na co dzień, my tego nie widzimy, to odbywa się w zaciszu gabinetów, biur, gdzie rozstrzyga są tysiące problemów.

Podejmowanie decyzji jest dzisiaj łatwiejsze, bo mamy dostęp do wiedzy, ale wiedza ta jest skomplikowana. Jak zajrzymy do interpretacji, to właściwie na każde zadane pytanie znajdziemy wiele rozbieżnych stanowisk, mało tego, różne wyroki sądów, różne stany faktyczne. W związku z tym znalezienie odpowiedzi na pytanie jest możliwe tylko przez doradców podatkowych, którzy nieustannie się kształcą, przygotowują do zmian – to jest w ogóle jedno z najistotniejszych zadań samorządu doradców podatkowych, które jest podejmowane.

Generalnie rzecz biorąc bez doradców podatkowych poziom zaufania do systemu spadłby drastycznie. On i tak nie jest wysoki, co powinno ulec zmianie, dlatego że zaufanie do systemu podatkowego jest pierwszym krokiem akceptowalności prawa podatkowego, czyli akceptowalności zapłaty podatku. Proszę pamiętać, że podatek jest ofiarą – ktoś mi coś zabiera. Bo to nie jest tak, że podatek jest podstawą, podstawą jest mój majątek, moja wolność, a podatek jest ograniczeniem tej wolności. Jeżeli więc ma ograniczać wolność, to ja muszę wiedzieć dlaczego i z jakich przepisów to wynika i dlaczego ja płacę tyle, a ktoś inny tyle, i czy to jest sprawiedliwie. Doradca podatkowy musi to wyjaśniać, żeby akceptowalność systemu rosła. Jeżeli by nie było akceptowalności, to byłoby mniej więcej tak, jak z abonamentem telewizyjnym.

Jak, jako nowy przewodniczący KRDP, zachęcałby Pan do zawodu doradcy podatkowego? Jakie są perspektywy dla tego zawodu w najbliższych latach?

Perspektywy dla zawodu doradcy podatkowego są wyśmienite, dlatego że mamy niedosyt doradców podatkowych w stosunku do potrzeb rynkowych, w przeciwieństwie do radców prawnych i adwokatów, których mamy, wydaje się, już przesyt na rynku.

Po pierwsze, podatki to jest coś, co każdego dotyka na co dzień, w różny oczywiście sposób.

Po drugie, myślę, że jest już świadomość wśród przedsiębiorców, że doradztwo prawne bez doradcy podatkowego jest niewykonalne. Każda czynność, każde zdarzenie gospodarcze skutkuje zobowiązaniem podatkowym. W związku z tym, jeżeli są kancelarie prawne, które nie mają doradców podatkowych, to jest to średni pomysł, żeby korzystać z ich usług.

Po trzecie, zmiana księgowości z ewidencyjnej na analityczną. Tutaj również są potrzebni doradcy podatkowi, którzy zwiększają swoje kompetencje, umiejętności w zakresie analiz finansowych, doradztwa gospodarczego.

Dziękuję uprzejmie za rozmowę

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  23 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.