| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Ulgi i odliczenia > Ulga na dzieci w pytaniach i odpowiedziach

Ulga na dzieci w pytaniach i odpowiedziach

Ulga z tytułu wychowywania dzieci, zwana też ulgą na dzieci, prorodzinną lub rodzinną to najkorzystniejsze i najpowszechniejsze odliczenie od podatku z obecnie obowiązujących. Ulga ta rodzi jednak wiele wątpliwości. Poznajmy zatem odpowiedzi na najczęstsze pytania podatników związane z tą ulgą.

Małe dochody = mały podatek = dopłata z budżetu w wysokości niewykorzystanej części ulgi

Wychowujemy dwoje małych dzieci. Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową. Moja żona natomiast pracuje na umowę o pracę. Rozumiem, że tylko żona może sobie odliczyć ulgę na dzieci. Ale podatek za 2014 wyniósł u niej 2150,- zł. Ulga natomiast na 2 dzieci to 2224,08 zł. Czy żona może sobie odliczyć całą ulgę czy tylko tyle ile miała podatku?

Tak, tylko żona może skorzystać z ulgi. Do rozliczenia za 2014 rok skorzystać z ulgi na dzieci można było tylko do wysokości swojego podatku. Jednak, jak już wspomniano wyżej od rozliczenia dochodów za 2014 rok, jeżeli podatnikowi zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi - ma prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci, do wysokości przysługującej mu kwoty odliczenia. W tym celu należy dodatkowo wypełnić i złożyć PIT/UZ (część uzupełniającą zeznania podatkowego PIT-37 albo PIT-36 za 2014 r.). Jednak kwota niewykorzystanej ulgi, jaką może otrzymać podatnik nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu (wykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub do zagranicznych systemów ubezpieczeń).

Odliczając ulgę możesz stracić zasiłek rodzinny i inne świadczenia

Wychowujemy troje małych dzieci i otrzymujemy zasiłek rodzinny. Czy możemy skorzystać z ulgi na dzieci?

TAK Ale może to spowodować utratę prawa do zasiłku rodzinnego, bo ulga podwyższa dochód rodziny, który bierze się pod uwagę przy przyznawaniu zasiłku.

Warto wskazać, że zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie (albo dochód osoby uczącej się) nie przekracza kwoty 574 zł. A jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę (albo dochód osoby uczącej się) nie przekracza kwoty 664 zł. Rodzinom korzystającym z zasiłku rodzinnego nie grozi utrata już przyznanego świadczenia. Odpisując ulgę na dzieci w deklaracji podatkowej za dany rok, można stracić możliwość otrzymania zasiłku dopiero w następnym okresie zasiłkowym.

Zwrot podatku liczy się również do dochodu ustalanego przy ustalaniu praw do np. dodatków mieszkaniowych czy stypendiów socjalnych.

Polecamy: Ile zapłacisz PIT przy sprzedaży domu, mieszkania lub działki?

Polecamy: Zwrot VAT za materiały budowlane - poradnik

Rodzice zastępczy ani opiekunowie prawni też mogą odliczyć

Tworzymy rodzinę zastępczą dla trojga dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Czy ulga prorodzinna przysługuje rodzinom zastępczym?

TAK

Od rozliczenia dochodów roku 2009 i obecnie również rodzice zastępczy i opiekunowie prawni mogą korzystać z tej ulgi.

Dzieci zarabiają - rodzice (czasem) nie odliczają

Wychowujemy dwóch synów. Młodszy ma 12 lat, natomiast starszy syn ma 23 lata i studiuje. Starszy syn również pracuje. Czy możemy skorzystać z ulgi na obu synów?

NIE, jeżeli starszy syn zarobił w rozliczanym roku podatkowym więcej niż 3089 zł.

Do odliczenia uprawnia Państwa na pewno młodszy syn. Natomiast starszy uprawniałby tylko wtedy, jeżeli jego zarobki nie przekroczyły w zeszłym roku 3089 zł (jest to kwota dochodu, czyli przychód minus koszty uzyskania, bez żadnych innych odliczeń, co potwierdził to Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 3485 . Sądy jednak pozwalają korzystniej dla podatników ustalać dochód dziecka: Limit zarobków dziecka ustala się po odjęciu kosztów i odliczeń od dochodu

Na podstawie art. 27f i art. 6 ust. 4 ustawy o PIT podatnik ma prawo odliczyć od podatku kwotę 92,67 zł (za 1 miesiąc wychowywania dziecka), jeżeli w rozliczanym roku wychowywał dzieci własne, przysposobione, lub nad którymi sprawuje opiekę prawną -  w tym jako rodzic zastępczy:

• małoletnie,

• dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

• dzieci - do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 (3089 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej.

Przykłady z broszury MF z 2015 roku:
Pani Barbara wychowuje dwoje dzieci. Jedno z nich w tym roku ukończy 18 lat, przy czym jest uczniem szkoły ponadgimnazjalnej. Przez cały rok dziecko dorywczo pracowało i do chwili uzyskania pełnoletności uzyskało dochody w wysokości 4000 zł, natomiast po uzyskaniu pełnoletności 2000 zł. Zatem roczne dochody dziecka wyniosły 6000 zł. W opisanym przykładzie Pani Barbara skorzysta jednak z ulgi, bowiem dochody uzyskane przez pełnoletnie dziecko wyniosły tylko 2000 zł, tj. nie przekroczyły limitu wynoszącego 3089 zł.

Pan Kazimierz jest ojcem dwójki pełnoletnich dzieci, które w tym roku ukończyły naukę w szkole wyższej. Po zakończeniu nauki dzieci podjęły pracę zarobkową, a ich roczne dochody wyniosły po 5500 zł. Pan Kazimierz chciałby skorzystać z ulgi za te miesiące, w których dzieci studiowały i nie pracowały. W opisanym przykładzie ulga nie przysługuje, bowiem roczne dochody pełnoletnich dzieci przekroczyły limit wynoszący 3089 zł. Nie ma przy tym znaczenia, że dochody te zostały uzyskane po zakończeniu nauki.

Rodzice w separacji i po rozwodzie też mają prawo do odliczenia

- Jesteśmy po rozwodzie. Mamy dwoje dzieci (8 i 11 lat), które mieszkają raz z matką raz z ojcem (mieszkamy w jednej miejscowości). Czy możemy podzielić się ulgą ? Jak to zrobić?

- Płacę alimenty na mojego syna (ma 15 lat) ale nie mieszkam z nim. Syn mieszka z matką, z którą jesteśmy po rozwodzie. Czy mogę podzielić się ulgą z moją byłą żoną?

TAK, mogą Państwo podzielić się odliczeniem o ile nadal macie władzę rodzicielską

Rozwiedzeni rodzice, którzy wykonują władzę rodzicielską, mają prawo do ulgi prorodzinnej. Ulga przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, a gdy takich proporcji nie ustalili – ulga przysługuje każdemu z rodziców w częściach równych.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej wynikające z orzeczenia sądowego powierzającego jednemu z rodziców wykonywanie władzy rodzicielskiej nie wpływa na możliwość korzystania z ulgi, ponieważ drugiemu z rodziców również przysługuje władza rodzicielska, nawet jeżeli została ograniczona do decydowania tylko w najważniejszych sprawach dotyczących dziecka.

Zatem ulga ta przysługuje także rodzicowi, który ma ograniczoną władzę rodzicielską.

Z odliczenia nie może natomiast skorzystać ten z rodziców, który na skutek interwencji sądu opiekuńczego został pozbawiony tej władzy, jak również rodzic, w stosunku do którego została ona zawieszona.

Jaka ulga na dziecko dla rodziców po rozwodzie lub w separacji?

Dziecko zarabiało za granicą - rodzice mogą nie mieć ulgi

Nasz syn ma 21 lat i studiuje zaocznie. W 2014 roku pracował 4 miesiące w Irlandii. Zarobił w sumie po przeliczeniu ok. 20 tys. złotych. W Polsce nic nie zarobił w zeszłym roku. W tej sytuacji ulga nam chyba nie przysługuje ?

W poprzednich sezonach PIT-owych odpowiedź na takie pytanie brzmiała: Ulga Państwu przysługuje. Syn nie musi płacić w Polsce żadnego podatku za poprzedni rok bowiem nie zarobił tu więcej niż 3089 zł. Dochody irlandzkie nie muszą być w tej sytuacji wykazywane w polskim zeznaniu podatkowym (z uwagi na brak dochodów uzyskanych w Polsce). Wszystko dlatego, że Polska podpisała z Irlandią korzystną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (przewidującą tzw. metodę wyłączenia z progresją). Dotąd tak właśnie traktował te dochody fiskus.

Przykładowo w interpretacji z 15 września 2010 r. (nr IBPBII/1/415-604/10/ASz) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził m.in., że
(...) jeżeli dochód uzyskany przez córkę wnioskodawczyni w Hiszpanii, podlegał opodatkowaniu w Hiszpanii, to w Polsce jest zwolniony z opodatkowania. Dochód uzyskany z pracy w Hiszpanii posłuży jedynie córce do ustalenia stopy procentowej, która ma zastosowanie do dochodów podlegających w Polsce opodatkowaniu.
Wobec powyższego, w takiej sytuacji, dochody uzyskiwane przez córkę w Hiszpanii w roku 2009 nie pozbawiły wnioskodawczyni możliwości skorzystania z odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej. Zatem w przedstawionym stanie faktycznym, jeżeli zostały spełnione wszystkie pozostałe warunki konieczne do zastosowania ulgi, wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dzieci, o której mowa w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednak obecnie, mimo, że nie zmieniły się przepisy Minister Finansów prezentuje pogląd odmienny. Uważa, że wszystkie dochody uzyskane przez pełnoletnie dziecko za granicą liczą się do ww. limitu - bez względu jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania ma do tych dochodów zastosowanie.

Minister Finansów z urzędu zmienił nawet wyżej cytowaną interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach i w interpretacji z 28 grudnia 2010 r. (nr DD3/033/184/IMD/10/PK-1323) stwierdził m.in.

Nawet jeżeli dochody zagraniczne są zwolnione z opodatkowania, to jednak stosownie do regulacji zawartej w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wpływają lub mogą wpływać na opodatkowanie dochodów uzyskanych w Polsce.
(...) należy uznać, iż art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje zarówno dochody uzyskane w Polsce, jak i za granicą (i to bez względu na to, jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania ma do nich zastosowanie).
Nie można zatem podzielić poglądu zawartego w zmienianej interpretacji, iż dochody uzyskiwane przez córkę Wnioskodawczyni w Hiszpanii w roku 2009 nie miały wpływu na prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Oczywiście inna byłaby ocena tej sytuacji, gdyby syn pracował w kraju, z którym Polska ma podpisaną niekorzystną umowę podatkową z tzw. metodą proporcjonalnego odliczenia (takie umowy obowiązują np. z USA, Rosją, Belgią, Danią, Finlandią, Holandią, Islandią, Australią). Wtedy dochody syna (jeżeli w przeliczeniu na złotówki byłyby większe od 3089 zł) uniemożliwiłyby skorzystanie rodzicom z ulgi prorodzinnej.

Jeżeli dziecko zawarło związek małżeński rodzice nie mogą odliczyć

Nasza córka ma 21 lat, studiuje zaocznie. W sierpniu 2014 roku wyszła za mąż ale nie pracuje i mieszkają z mężem u nas. Czy możemy skorzystać z ulgi na naszą córkę?

NIE. Zdaniem organów podatkowych jeżeli dziecko pozostawało cały rok podatkowy w związku małżeńskim, to nie uprawnia swoich rodziców do skorzystania z ulgi prorodzinnej. Wtedy bowiem wg fiskusa trudno mówić o wychowywaniu dziecka przez rodziców. A wychowywanie to podstawowa przesłanka tej ulgi. Jest to teza dość kontrowersyjna ale urzędy skarbowe konsekwentnie ją prezentują. Potwierdził to Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 3485

Ale rodzice dzieci, które zawarły małżeństwo w 2014 roku odliczyć mogą 92,67 zł za każdy miesiąc kalendarzowy przed miesiącem zawarcia małżeństwa.

Małoletnie dziecko zarabia ile chce - rodzice i tak odliczą

Nasza córka (17 lat) odziedziczyła po dziadku mieszkanie. Na razie to mieszkanie wynajmuje i osiąga całkiem spore dochody (ok. 14 tys. zł za 2014 rok). Czy mimo tych dochodów córki możemy sobie odliczyć ulgę na naszą córkę?

TAK. Bez względu na wysokość dochodów małoletnich (do ukończenia 18 roku życia) dzieci - ich rodzice mogą odliczyć sobie ulgę prorodzinną.

Dochody małoletnich rodzice muszą jednak doliczyć do swoich dochodów i wykazać w swoich zeznaniach podatkowych. Dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z rodziców.

Nie łączy się tylko dochodów małoletnich dzieci z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. W tych sytuacjach rodzic zobowiązany jest do złożenia odrębnego zeznania podatkowego w imieniu dziecka.

Pełnoletnie dzieci uczą się i kończą pewien etap nauki – czy można korzystać z ulgi na te dzieci za miesiące wakacyjne?

Zdaniem Ministerstwa Finansów osoba kończąca pewien etap swojego kształcenia przestaje być uczniem określonej szkoły z chwilą otrzymania świadectwa. Jednakże osoba zamierzająca kontynuować naukę nie traci automatycznie statusu osoby uczącej się. Dlatego też w przypadku:

1) ucznia kontynuującego naukę w szkole, ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego,

2) maturzysty, który nie kontynuuje nauki, ulga przysługuje łącznie z miesiącami wakacyjnymi,

3) maturzysty, który podejmuje naukę w szkole wyższej, ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego,

4) studenta kształcącego się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie), ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego w sytuacji, gdy student został zakwalifikowany na studia magisterskie,

5) studenta, który ukończył studia licencjackie i nie kontynuuje nauki ulga przysługuje do miesiąca października włącznie. Zgodnie bowiem z art. 167 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia. Zatem osoba, która ukończyła studia licencjackie (obroniła pracę licencjacką) posiada status studenta do dnia 31 października.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziółkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK