Kategorie

Nowy wzór VAT-28 od 1 stycznia 2017 r.

Adam Kuchta
Redaktor portalu Infor.pl
Nowy wzór VAT-28 od 1 stycznia 2017 r.
Nowy wzór VAT-28 od 1 stycznia 2017 r.
www.shutterstock.com
Od początku 2017 r. zacznie obowiązywać nowy wzór wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej (VAT-28), który ma zastosowanie w przypadku przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokości, zmiany formy oraz zwrotu kaucji gwarancyjnej.

Zmiany w zakresie kaucji gwarancyjnej

Nowy wzór VAT-28 to wynik najnowszych zmian w ustawie o VAT. Chodzi o to, że w związku z ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostaną od 1 stycznia 2017 r. dodatkowe rozwiązania mające na celu poprawę ściągalności podatku VAT, w tym, wprowadzone zostaną również modyfikacje istniejących rozwiązań dotyczących odpowiedzialności podatkowej oraz kaucji gwarancyjnej.

Nowelizacja wprowadza m.in. dodatkową przesłankę, która musi być spełniona, aby podatnik nabywający towary wymienione w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, był zwolniony z odpowiedzialności solidarnej, tj. dokonanie przez nabywcę zapłaty za nabywane towary wymienione w załączniku nr 13 do ustawy, na rachunek bankowy sprzedawcy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK), której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, pod warunkiem że w stosunku do tych rachunków sprzedawca upoważnił bank albo SKOK do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tych rachunkach (art. 1 05a ust. 3 pkt 3 lit. c i pkt 4 lit. d ustawy o VAT).

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Jednocześnie w przypadku nabywania towarów od podmiotów dokonujących dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy o VAT (paliw) nabywca będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności solidarnej jeżeli dostawca posiada na dzień poprzedzający dzień dokonania dostawy koncesje wymagane w wykonywaniu działalności gospodarczej w przypadku dostaw tych towarów (art. 105a ust. 3 pkt 4 lit. c ustawy o VAT).

Dodano dodatkowe warunki, które podmiot musi spełnić, aby móc złożyć kaucję gwarancyjną i zostać wpisanym do wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną:

- podmiot nie może być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r.- Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

- podmiot posiada koncesje wymagane w wykonywaniu działalności gospodarczej w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy,

- podmiot upoważnił bank mający siedzibę na terytorium kraju albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, której jest członkiem, prowadzące rachunek, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, na który dokonywana jest zapłata z tytułu dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.

Zmiany we wniosku VAT-28

W związku z powyższym w nowym rozporządzeniu dostosowuje się treść wzoru wniosku (VAT-28) w sprawie kaucji gwarancyjnej do zmian wprowadzanych nowelizacją.

Zobacz: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2303)

Rozporządzenie zakłada zmiany w formularzu VAT-28/E, który będzie składany jako załącznik do formularza ogólnego VAT-28.

W załączniku VAT-28/E będą zawarte następujące informacje:

- nazwa pełna banku (oddziału) lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, prowadzących rachunek, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4 ustawy,

- numer rachunku, o którym mowa w art. 105 ust. 1 pkt 4 ustawy,

- data, od której obowiązuje upoważnienie banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku, o którym mowa w art. 1 05b ust. I pkt 4 ustawy.

VAT-R (wersja 12) – jak wypełnić zgłoszenie rejestracyjne w VAT


Proponuje się również wprowadzenie nowego formularza VAT-28/F, który będzie składany jako załącznik do VAT-28.

W formularzu VAT-28/F będą zawarte następujące informacje: typ koncesji, numer koncesji, DKN, data wydania koncesji i data ważności koncesji. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki opublikowana została Baza przedsiębiorstw posiadających koncesje, w której wskazany jest numer DKN.

Załączniki VAT-28/E i VAT-28/F będą składane w przypadku gdy wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej (VAT-28) będzie składany w celu przyjęcia kaucji gwarancyjnej (w takim przypadku składa się również załącznik VAT-28/A). Informacje objęte tymi formularzami są niezbędne do podjęcia przez naczelnika urzędu skarbowego decyzji o przyjęciu kaucji gwarancyjnej i wpisaniu podmiotu do wykazu podmiotów, które wniosły kaucję gwarancyjną.

W przypadku składania wniosku w sprawie przedłużenia terminu ważności kaucji gwarancyjnej (VAT-28 i załącznik VAT-28/B) dodatkowo będzie składany załącznik VAT-28/E oraz w przypadku podatników dokonujących dostaw towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy - załącznik nr 28/F, jeżeli uległ zmianie zakres informacji objętych tymi załącznikami przekazanych naczelnikowi urzędu skarbowego przed złożeniem wniosku w sprawie przedłużenia terminu ważności kaucji gwarancyjnej. Jeżeli zakres informacji objętych załącznikami VAT-28/E i VAT-28/F przekazanych naczelnikowi urzędowi skarbowemu przed złożeniem wniosku w sprawie przedłużenia terminu ważności kaucji gwarancyjnej nie uległ zmianie będzie trzeba zaznaczyć odpowiedni kwadrat, że nie są składane te załączniki.

Analogiczny tryb postępowania będzie w przypadku składania wniosku w sprawie podwyższenia wysokości, zmiany formy i zwrotu części kaucji gwarancyjnej. Nie będzie natomiast potrzeby złożenia tych załączników w przypadku zwrotu całości kaucji gwarancyjnej, bowiem podmiot w takim przypadku zostanie usunięty z wykazu.

Reklama

W związku ze zmianami wprowadzanymi nowelizacją wprowadzono zmiany w formularzu wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej VAT-28, w tym w zakresie uzupełnienia części C RODZAJ WNIOSKU formularza o informację, kiedy należy złożyć nowe załączniki VAT-28/E i VAT-28/F.

Ponadto zgodnie z ustawą zmieniającą zmianie ulegnie załącznik nr 13 do ustawy o VAT, co oznacza zmiany w asortymencie towarów, których dostawa objęta jest odpowiedzialnością solidarną. W związku z tym konieczne jest dostosowanie części D wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej VAT-28 „DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU DOSTAWY”. Zmiany te polegają na:

- nadaniu nowego brzmienia obecnej poz. 3, która obejmuje towar wymieniony w poz. 12 załącznika nr 13 do ustawy o VAT w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą tj. ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie olej z rzepaku (po zmianach w formularzu

- poz. 16);

- wykreśleniu w obecnej poz. 3 poz. 12 załącznika nr 13 do ustawy o VAT i dodaniu poz. 12a załącznika nr 13 do ustawy o VAT dodanej ustawą zmieniającą tj. ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych; (po zmianach w formularzu - poz. 18);

- wykreśleniu w obecnej poz. 4 poz. 14 - 18 i 21 załącznika nr 13 do ustawy o VAT, które zostały uchylone ustawą zmieniającą i dodaniu poz. 13a załącznika nr 13 do ustawy o VAT dodanej ustawą zmieniającą tj. ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - wyłącznie folia typu stretch; (po zmianach w formularzu - poz. 20);

- dodaniu poz. zawierającej poz. 18a, 18b i 22-24 załącznika nr 13 do ustawy o VAT, które zostały dodane ustawą zmieniającą, tj. ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD), ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej wyłącznie dyski SSD, ex 58.29.1 1.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski SSD, ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski SSD, ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach - wyłącznie dyski SSD; (po zmianach w formularzu - poz. 22);

- dodaniu poz. zawierającej towary wymienione w poz. 19 załącznika nr 13 do ustawy tj. ex 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe - wyłącznie cyfrowe aparaty fotograficzne; (po zmianach w formularzu - poz. 24).

Rozporządzenie wprowadza do wniosku VAT-28 informacji czy podmiot jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego bądź w trakcie likwidacji (dodawana część E. INNE DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU DOKONUJĄCEGO DOSTAWY TOWAROW, O KTORYCH MOWA W ZAŁĄCZNIKU NR 13 DO USTAWY). Objęcie podmiotu jednym z tych postępowań lub likwidacją skutkuje odmową przyjęcia kaucji gwarancyjnej i odmową wpisania podmiotu do wykazu podmiotów, które wniosły kaucję gwarancyjną.

W związku z tą zmianą część INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH wniosku VAT-28 zostanie oznaczona lit. F, i zostaną do niej dodane (jako możliwe do złożenia załączniki) formularze VAT-28/E, yAT-28/F, upoważnienie, o którym mowa w art. 1 05b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Zmiany w formularzach VAT-28/A, yAT-28/B, VAT-28/C, VAT-28/D polegają wyłącznie na dostosowaniu przypisu drugiego w tych formularzach i polegają na wskazaniu aktualnego publikatora ustawy o VAT, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.

Zmiana ta została również dokonana w formularzu VAT-28.

Wszystkie formularze będą mogły być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (informacja o tym jest zawarta we wzorach).

Dokumenty (np. upoważnienie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa) składane jako załączniki do formularza VAT-28 i stosownego formularza uzupełniającego (bez względu na to czy te formularze będą składane papierowo czy w wersji elektronicznej) mogą być składane w dopuszczalnej prawem formie (papierowej lub elekronicznej), przy spełnieniu wymogów co do składania dokumentu w danej formie.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Podatnicy składający wnioski przed 1 stycznia 2017 r. informacje o danych dodatkowych (tj. w zakresie numeru rachunku bankowego, upoważnienia, dostarczanego asortymentu dotyczącego dodanych towarów, postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego, likwidacji, koncesji) będą mogli uzupełnić w innej formie niż wnioskiem (tj. w postaci stosownych dokumentów).

Zobacz także: Kaucja gwarancyjna


Wzory formularzy

Poniżej prezentujemy wzory formularzy wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2303), obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

WZORY – VAT-28, VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C, VAT-28/D, VAT-28/E

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.