Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowy wzór VAT-28 od 1 stycznia 2017 r.

Adam Kuchta
Redaktor naczelny portalu Infor.pl
Nowy wzór VAT-28 od 1 stycznia 2017 r.
Nowy wzór VAT-28 od 1 stycznia 2017 r.
www.shutterstock.com
Od początku 2017 r. zacznie obowiązywać nowy wzór wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej (VAT-28), który ma zastosowanie w przypadku przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokości, zmiany formy oraz zwrotu kaucji gwarancyjnej.

Zmiany w zakresie kaucji gwarancyjnej

Nowy wzór VAT-28 to wynik najnowszych zmian w ustawie o VAT. Chodzi o to, że w związku z ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostaną od 1 stycznia 2017 r. dodatkowe rozwiązania mające na celu poprawę ściągalności podatku VAT, w tym, wprowadzone zostaną również modyfikacje istniejących rozwiązań dotyczących odpowiedzialności podatkowej oraz kaucji gwarancyjnej.

Nowelizacja wprowadza m.in. dodatkową przesłankę, która musi być spełniona, aby podatnik nabywający towary wymienione w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, był zwolniony z odpowiedzialności solidarnej, tj. dokonanie przez nabywcę zapłaty za nabywane towary wymienione w załączniku nr 13 do ustawy, na rachunek bankowy sprzedawcy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK), której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, pod warunkiem że w stosunku do tych rachunków sprzedawca upoważnił bank albo SKOK do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tych rachunkach (art. 1 05a ust. 3 pkt 3 lit. c i pkt 4 lit. d ustawy o VAT).

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Jednocześnie w przypadku nabywania towarów od podmiotów dokonujących dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy o VAT (paliw) nabywca będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności solidarnej jeżeli dostawca posiada na dzień poprzedzający dzień dokonania dostawy koncesje wymagane w wykonywaniu działalności gospodarczej w przypadku dostaw tych towarów (art. 105a ust. 3 pkt 4 lit. c ustawy o VAT).

Dodano dodatkowe warunki, które podmiot musi spełnić, aby móc złożyć kaucję gwarancyjną i zostać wpisanym do wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną:

- podmiot nie może być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r.- Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

- podmiot posiada koncesje wymagane w wykonywaniu działalności gospodarczej w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy,

- podmiot upoważnił bank mający siedzibę na terytorium kraju albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, której jest członkiem, prowadzące rachunek, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, na który dokonywana jest zapłata z tytułu dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.

Zmiany we wniosku VAT-28

W związku z powyższym w nowym rozporządzeniu dostosowuje się treść wzoru wniosku (VAT-28) w sprawie kaucji gwarancyjnej do zmian wprowadzanych nowelizacją.

Zobacz: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2303)

Rozporządzenie zakłada zmiany w formularzu VAT-28/E, który będzie składany jako załącznik do formularza ogólnego VAT-28.

W załączniku VAT-28/E będą zawarte następujące informacje:

- nazwa pełna banku (oddziału) lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, prowadzących rachunek, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4 ustawy,

- numer rachunku, o którym mowa w art. 105 ust. 1 pkt 4 ustawy,

- data, od której obowiązuje upoważnienie banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku, o którym mowa w art. 1 05b ust. I pkt 4 ustawy.

VAT-R (wersja 12) – jak wypełnić zgłoszenie rejestracyjne w VAT


Proponuje się również wprowadzenie nowego formularza VAT-28/F, który będzie składany jako załącznik do VAT-28.

W formularzu VAT-28/F będą zawarte następujące informacje: typ koncesji, numer koncesji, DKN, data wydania koncesji i data ważności koncesji. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki opublikowana została Baza przedsiębiorstw posiadających koncesje, w której wskazany jest numer DKN.

Załączniki VAT-28/E i VAT-28/F będą składane w przypadku gdy wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej (VAT-28) będzie składany w celu przyjęcia kaucji gwarancyjnej (w takim przypadku składa się również załącznik VAT-28/A). Informacje objęte tymi formularzami są niezbędne do podjęcia przez naczelnika urzędu skarbowego decyzji o przyjęciu kaucji gwarancyjnej i wpisaniu podmiotu do wykazu podmiotów, które wniosły kaucję gwarancyjną.

W przypadku składania wniosku w sprawie przedłużenia terminu ważności kaucji gwarancyjnej (VAT-28 i załącznik VAT-28/B) dodatkowo będzie składany załącznik VAT-28/E oraz w przypadku podatników dokonujących dostaw towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy - załącznik nr 28/F, jeżeli uległ zmianie zakres informacji objętych tymi załącznikami przekazanych naczelnikowi urzędu skarbowego przed złożeniem wniosku w sprawie przedłużenia terminu ważności kaucji gwarancyjnej. Jeżeli zakres informacji objętych załącznikami VAT-28/E i VAT-28/F przekazanych naczelnikowi urzędowi skarbowemu przed złożeniem wniosku w sprawie przedłużenia terminu ważności kaucji gwarancyjnej nie uległ zmianie będzie trzeba zaznaczyć odpowiedni kwadrat, że nie są składane te załączniki.

Analogiczny tryb postępowania będzie w przypadku składania wniosku w sprawie podwyższenia wysokości, zmiany formy i zwrotu części kaucji gwarancyjnej. Nie będzie natomiast potrzeby złożenia tych załączników w przypadku zwrotu całości kaucji gwarancyjnej, bowiem podmiot w takim przypadku zostanie usunięty z wykazu.

W związku ze zmianami wprowadzanymi nowelizacją wprowadzono zmiany w formularzu wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej VAT-28, w tym w zakresie uzupełnienia części C RODZAJ WNIOSKU formularza o informację, kiedy należy złożyć nowe załączniki VAT-28/E i VAT-28/F.

Ponadto zgodnie z ustawą zmieniającą zmianie ulegnie załącznik nr 13 do ustawy o VAT, co oznacza zmiany w asortymencie towarów, których dostawa objęta jest odpowiedzialnością solidarną. W związku z tym konieczne jest dostosowanie części D wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej VAT-28 „DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU DOSTAWY”. Zmiany te polegają na:

- nadaniu nowego brzmienia obecnej poz. 3, która obejmuje towar wymieniony w poz. 12 załącznika nr 13 do ustawy o VAT w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą tj. ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie olej z rzepaku (po zmianach w formularzu

- poz. 16);

- wykreśleniu w obecnej poz. 3 poz. 12 załącznika nr 13 do ustawy o VAT i dodaniu poz. 12a załącznika nr 13 do ustawy o VAT dodanej ustawą zmieniającą tj. ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych; (po zmianach w formularzu - poz. 18);

- wykreśleniu w obecnej poz. 4 poz. 14 - 18 i 21 załącznika nr 13 do ustawy o VAT, które zostały uchylone ustawą zmieniającą i dodaniu poz. 13a załącznika nr 13 do ustawy o VAT dodanej ustawą zmieniającą tj. ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - wyłącznie folia typu stretch; (po zmianach w formularzu - poz. 20);

- dodaniu poz. zawierającej poz. 18a, 18b i 22-24 załącznika nr 13 do ustawy o VAT, które zostały dodane ustawą zmieniającą, tj. ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD), ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej wyłącznie dyski SSD, ex 58.29.1 1.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski SSD, ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski SSD, ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach - wyłącznie dyski SSD; (po zmianach w formularzu - poz. 22);

- dodaniu poz. zawierającej towary wymienione w poz. 19 załącznika nr 13 do ustawy tj. ex 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe - wyłącznie cyfrowe aparaty fotograficzne; (po zmianach w formularzu - poz. 24).

Rozporządzenie wprowadza do wniosku VAT-28 informacji czy podmiot jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego bądź w trakcie likwidacji (dodawana część E. INNE DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU DOKONUJĄCEGO DOSTAWY TOWAROW, O KTORYCH MOWA W ZAŁĄCZNIKU NR 13 DO USTAWY). Objęcie podmiotu jednym z tych postępowań lub likwidacją skutkuje odmową przyjęcia kaucji gwarancyjnej i odmową wpisania podmiotu do wykazu podmiotów, które wniosły kaucję gwarancyjną.

W związku z tą zmianą część INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH wniosku VAT-28 zostanie oznaczona lit. F, i zostaną do niej dodane (jako możliwe do złożenia załączniki) formularze VAT-28/E, yAT-28/F, upoważnienie, o którym mowa w art. 1 05b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Zmiany w formularzach VAT-28/A, yAT-28/B, VAT-28/C, VAT-28/D polegają wyłącznie na dostosowaniu przypisu drugiego w tych formularzach i polegają na wskazaniu aktualnego publikatora ustawy o VAT, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.

Zmiana ta została również dokonana w formularzu VAT-28.

Wszystkie formularze będą mogły być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (informacja o tym jest zawarta we wzorach).

Dokumenty (np. upoważnienie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa) składane jako załączniki do formularza VAT-28 i stosownego formularza uzupełniającego (bez względu na to czy te formularze będą składane papierowo czy w wersji elektronicznej) mogą być składane w dopuszczalnej prawem formie (papierowej lub elekronicznej), przy spełnieniu wymogów co do składania dokumentu w danej formie.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Podatnicy składający wnioski przed 1 stycznia 2017 r. informacje o danych dodatkowych (tj. w zakresie numeru rachunku bankowego, upoważnienia, dostarczanego asortymentu dotyczącego dodanych towarów, postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego, likwidacji, koncesji) będą mogli uzupełnić w innej formie niż wnioskiem (tj. w postaci stosownych dokumentów).

Zobacz także: Kaucja gwarancyjna


Wzory formularzy

Poniżej prezentujemy wzory formularzy wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2303), obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

WZORY – VAT-28, VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C, VAT-28/D, VAT-28/E

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.
  Stawka 0% VAT na książki, gazety i czasopisma w Polsce? Od kiedy?
  Obniżenie do zera stawki VAT na książki, gazety i czasopisma może być szansą na zwiększenie czytelnictwa i dostępności niektórych wydawnictw. Ale to przede wszystkim szansa na poprawę sytuacji finansowej wydawców i ich utrzymanie na rynku – podkreśla Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy. Unia Europejska już w kwietniu 2022 roku uchwaliła przepisy, które dają Polsce taką możliwość. Wprowadzenie stawki 0% VAT na książki i prasę oznaczałoby dla budżetu państwa koszt ok. 200 mln zł, ale – jak wskazuje IWP – finansowe konsekwencje braku wsparcia dla tej branży mogą się okazać dużo wyższe.
  Dodatek węglowy tylko dla gospodarstw domowych ogrzewających się węglem kamiennym
  Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym - zdecydował 5 sierpnia 2022 r. Sejm. Wcześniej Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku węglowym. Ustawa ta trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Odrębne przepisy mają przyznać wsparcie finansowe dla ogrzewających swoje mieszkania ciepłem systemowym, pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG.
  Kalkulator wynagrodzeń 2022 - brutto, netto, zaliczki na podatek, składki ZUS
  Przygotowany przez Infor kalkulator wynagrodzeń (Niskie Podatki, Polski Ład 2.0) oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne, według zasad, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.
  Dopłaty (dodatki) na ogrzewanie - 3 tys. zł na pellet, 2 tys. zł na olej opałowy, 1 tys. zł na drewno kawałkowe, 500 zł na LPG, do 3,9 tys. zł dla nietaryfowanych odbiorców ciepła systemowego
  Przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązanie dla odbiorców ciepła - poinformowała 5 sierpnia 2022 r. w Sejmie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Poinformowała m.in. o dopłatach (dodatkach) dla ogrzewających się pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG. Nietaryfowani odbiorcy ciepła systemowego otrzymają do 3,9 tys. zł wsparcia finansowego.
  Zmiany w VAT od 2024 roku - ewidencja odbiorców płatności i płatności transgranicznych
  Minister Finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który przewiduje wprowadzenie od 2024 roku nowych obowiązków dostawców usług płatniczych w zakresie VAT. Dostawcy usług płatniczych będą musieli prowadzić kwartalną ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych i udostępniać ją administracji podatkowej, która przekaże te dane do Centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (CESOP), prowadzonego przez Komisję Europejską. Dostawca usług płatniczych będzie musiał prowadzić ewidencję na temat danego odbiorcy płatności tylko wówczas, gdy łączna liczba płatności otrzymanych przez danego odbiorcę płatności przekroczy próg 25 płatności w kwartale kalendarzowym.
  Jak korzystać z ulgi B+R?
  Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) jest atrakcyjnym instrumentem podatkowym, pozwalającym na znaczne obniżenie zobowiązania podatkowego. Polski Ład dodatkowo uatrakcyjnił tę ulgę poprzez umożliwienie połączenia jej z ulgą IP box oraz zwiększenie do 200% możliwości odliczenia kwoty kosztów kwalifikowanych.
  Polski Ład 2.0 - zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. Rozliczenie wynagrodzeń kierowców. Mniejsze koszty przewoźników?
  Rozliczanie pracowników od nowego roku 2022 przysporzyło problemów niejednemu pracodawcy i księgowemu. Chociaż z założenia Polski Ład miał uprościć dotychczasowy system podatkowy i obniżyć ich wysokość, zmiana przepisów od stycznia jeszcze bardziej go skomplikowała. Dlatego rząd postanowił jeszcze raz znowelizować ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji zlikwidował niektóre z wcześniej wprowadzonych rozwiązań. Jakie? Przede wszystkim obniżył pierwszy próg podatkowy z 17 proc. na 12 proc., co związane jest z mniejszą kwotą wolną od podatku, zniósł ulgę dla klasy średniej oraz usunął tzw. rolowanie zaliczek. Ten ostatni przepis dawał pewną dowolność w rozliczaniu pracownika według systemu podatkowego z 2021 lub 2022 roku w zależności od tego, która opcja była dla niego korzystniejsza. Czy reforma „Niskie Podatki” (tzw. Polski Ład 2.0), obowiązująca od 1 lipca 2022 roku, okazała się tym razem sukcesem, a przewoźnicy oszczędzą na zmianach?
  Kara za brak obowiązkowego OC w 2023 roku - dwukrotna podwyżka
  Kara za jazdę samochodem osobowym bez obowiązkowego OC w 2023 roku wyniesie najprawdopodobniej 6770 zł (od 1 stycznia do 30 czerwca) i 6900 zł (od 1 lipca do 31 grudnia) - w przypadku przerwy w ciągłości ubezpieczenia powyżej 14 dni. Rząd planuje bowiem na 2023 rok sporą podwyżkę minimalnego wynagrodzenia (tzw. najniższej krajowej). Co więcej, w 2023 roku mają być dwie zmiany płacy minimalnej. Spowoduje to, że kary dla posiadaczy pojazdów bez opłaconego OC wzrosną do rekordowego poziomu. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili sprawdzić, ile po planowanych podwyżkach od 1 stycznia i od 1 lipca 2023 r. mogą wynosić stawki karne za brak obowiązkowego OC.
  Wpłaty na konto małoletniego dziecka a podatek od darowizn oraz inne niejasności opodatkowania darowizn
  Wpłaty dokonywane na konto małoletniego dziecka dokonywane przez prawnych opiekunów są wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego, a nie umową darowizny, z tego powodu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn – interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0111-KDIB2-2.4015.73.2022.1.MM.
  Dziedziczenie ulgi termomodernizacyjnej w PIT, sukcesja podatkowa spadkobierców - stanowisko Ministra Finansów
  W odpowiedzi z 27 lipca 2022 r. na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister Finansów zgodził się z wykładnią przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którą prawo do ulgi termomodernizacyjnej w PIT ma wymiar majątkowy. A zatem prawo do ulgi termomodernizacyjnej co do zasady może (zdaniem MF) podlegać przejęciu przez spadkobiorców uprawnionego do tej ulgi podatnika na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej.
  Raty kredytu hipotecznego - prognoza jesień 2022-2023-2024. Podwójne wakacje kredytowe w sierpniu 2022 r.
  Od 10 miesięcy pierwszy lub drugi tydzień każdego miesiąca kredytobiorcy kojarzą głównie z podwyżkami stóp procentowych. Sierpień jednak będzie miesiącem wyjątkowym dla osób z kredytem. Jakie są prognozy na wysokość rat kredytów hipotecznych na jesień 2022 roku i na lata 2023-2024?
  Praca zdalna - od kiedy w kodeksie pracy?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.
  Wyższe stawki podatku od nieruchomości – koszty dla przedsiębiorców
  W 2023 r. maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną średnio o 12 proc., na co wpływa wysoka inflacja. Dla porównania, w 2022 r. maksymalne stawki wyniosły średnio 4 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Choć to gminy ostatecznie decydują o wysokości stawek i mogą ustalać je na znacznie niższych poziomach, w praktyce większość z nich (zwłaszcza miasta wojewódzkie) stosuje maksymalne stawki, aby ratować uszczuplone budżety. A to oznacza zwiększenie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców, którzy i tak zmagają się ze wzrostami różnorakich kosztów.
  Ulga sponsoringowa, czyli dodatkowe 50% kosztów uzyskania przychodu
  Ulga sponsoringowa jest preferencją, która pojawiła się w obu ustawach o podatku dochodowym od początku 2022 roku. Jak podkreślali legislatorzy rozwiązanie miało stanowić formę zachęty podatkowej, mającej na celu wsparcie określonych dziedzin życia społeczno–gospodarczego.
  Podatek ekologiczny a rynek samochodów używanych
  Używane samochody są coraz droższe. W II kwartale br. przyrost liczby ofert aut z drugiej ręki, które kosztują ponad 100 tys. zł, wyniósł 12%. Natomiast samochody z przedziału 50-100 tys. zł zaliczyły wzrost o 5% – wynika z danych autobaza.pl. Z drugiej strony o 14% mniej na rynku jest najtańszych pojazdów do 5 tys. zł. W przyszłości może być jeszcze drożej ze względu na coraz popularniejsze podatki ekologiczne. W Holandii pojawiła się propozycja dodatkowej płatności za przejechane kilometry. W Polsce wprowadzenie Krajowego Planu Odbudowy również ma wiązać się z dodatkowymi opłatami dla kierowców. Czy to gwóźdź do trumny dla starszych samochodów używanych?
  Diety zagraniczne 2022 - zmiany stawek diet i limitów noclegowych w delegacjach zagranicznych
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia, który zakłada podwyższenie (najprawdopodobniej jeszcze w 2022 roku) diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych do niektórych państw. Rozporządzenie dotyczy wprost pracowników sfery budżetowej ale też określa minimalny poziom diet także dla wszystkich innych pracowników. Także zwolnienie podatkowe związane z dietami pracowniczymi i innymi należnościami za czas podróży służbowej pracownika obejmuje wszystkich pracowników (nie tylko sfery budżetowej). To zwolnienie podatkowe jest ograniczone do wysokości tych diet i należności określonych dla pracowników sfery budżetowej. Ponadto wskutek podwyższenia stawki diety zwiększą się koszty podatkowe przedsiębiorców z tytułu podróży służbowych. Projekt tego rozporządzenia został opublikowany 3 sierpnia 2022 r. i przewiduje także podwyższenie (od 2023 roku) diety krajowej (do 45 zł) i innych należności z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.
  Dieta w delegacji krajowej w 2023 roku. 45 zł za dobę od 1 stycznia
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia, który zakłada podwyższenie od 1 stycznia 2023 r. kwoty diety w czasie podróży służbowej krajowej do 45 zł za dobę podróży (aktualnie – od 28 lipca 2022 r. - obowiązuje stawka 38 zł za dobę). Razem ze stawką diety wzrośnie też ryczałt za nocleg, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej i limit zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu. Rozporządzenie dotyczy wprost pracowników sfery budżetowej ale także określa minimalny poziom diet także dla wszystkich innych pracowników. Także zwolnienie podatkowe związane z dietami pracowniczymi i innymi należnościami za czas podróży służbowej pracownika obejmuje wszystkich pracowników (nie tylko sfery budżetowej). To zwolnienie podatkowe jest ograniczone do wysokości tych diet i należności określonych dla pracowników sfery budżetowej. Ponadto wskutek podwyższenia stawki diety zwiększą się koszty podatkowe przedsiębiorców z tytułu podróży służbowych. Projekt tego rozporządzenia został opublikowany 3 sierpnia 2022 r. i przewiduje także podwyższenie (najprawdopodobniej jeszcze w 2022 roku) niektórych diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych.
  Zmiany w VAT 2023-2024. Dwie nowelizacje ustawy o VAT w konsultacjach
  Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Jednocześnie konsultowany jest również projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Tymi nowelizacjami resort finansów chce wprowadzić kolejny pakiet uproszczeń w podatku VAT i następne narzędzia poprawiające skuteczność zwalczania oszustw VAT, szczególnie w obszarze e-commerce.
  Kupić mieszkanie czy wynająć? Co się bardziej opłaca?
  Wynajem mieszkania jest coraz bardziej popularny w Polsce szczególnie wśród ludzi młodych. Przemawia za tym brak gotowości do podejmowania długoterminowych zobowiązań i potrzeba większej elastyczności. Problem w tym, że najem ma też swoje ciemne strony, o których zapominają zwolennicy korzystania, a nie własności. Co się bardziej opłaca w dłuższej perspektywie czasowej - zakup mieszkania, czy wynajem?
  Dokumentacja powypadkowa przedsiębiorstwa - na co zwrócić uwagę
  Z raportu Ayming i Business Centre Club wynika, że przedsiębiorcy w Polsce mają problem z prawidłowym zarządzaniem danymi o wypadkach. Tymczasem właściwe przygotowanie i analizowanie dokumentacji powypadkowej wpływa na obniżenie poziomu wypadkowości w firmie i związanych z nią kosztów.