Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Rachunkowość » Rachunkowość budżetowa

RACHUNKOWOŚĆ - Rachunkowość budżetowa : Porady i artykuły

Rozliczenia i ewidencja księgowa VAT w jednostkach budżetowych
2014-04-08 14:20:00
Rozliczenia VAT i ewidencja księgowa tych operacji w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych oraz w samorządowych zakładach budżetowych są skomplikowane. Dotychczas podmiotowość prawno-podatkowa wymienionych jednostek organizacyjnych nie była kwestionowana. Sytuacja w tym zakresie zmieniła się w 2013 r. w związku z sentencją uchwały NSA z czerwca 2013 r. stanowiącej, że gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT.
Amortyzacja środków trwałych w jednostkach budżetowych
2013-06-07 05:54:00
Zasady amortyzacji środków trwałych w samorządowych zakładach budżetowych wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych.
Komisja rewizyjna rozpatrzy sprawozdanie finansowe
2013-05-14 08:00:00
K omisja rewizyjna rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
Jakie są zasady ewidencji środków europejskich
2013-04-17 07:03:00
Do ewidencji w zakresie przepływu środków europejskich wprowadzone zostały odrębne konta księgowe. Służą one do ewidencji rozliczenia wydatków budżetu środków europejskich, płatności, planu i zaangażowania wydatków środków europejskich.
Jak wprowadzić do ksiąg rachunkowych majątek przekazany z operatem szacunkowym
2013-03-14 12:30:00
Nastąpiła likwidacja placówki szkolnej. Pozostający po niej budynek i działkę przejęła jednostka budżetowa. Majątek przekazano protokołem zdawczo-odbiorczym, w którym ujęto wartości zakupu wraz z umorzeniem majątku. Nieruchomość oddana została w trwały zarząd łącznie z operatem szacunkowym majątku. Czy jednostka przejmująca, wprowadzając do ksiąg rachunkowych ten majątek, powinna przyjąć wartości z protokołu przekazania czy może z operatu szacunkowego?
Jak ująć w księgach rachunkowych operacje związane z funduszem alimentacyjnym
2013-02-06 14:38:00
Jakie zasady obowiązują w przypadku ewidencji operacji dotyczących funduszu alimentacyjnego w księgach rachunkowych samorządowej jednostki budżetowej i organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego?
Jak dokonać ewidencji odszkodowania od ubezpieczyciela
2013-01-10 12:00:00
Jak zaewidencjonować wpływ w 2012 r. odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie słupa oświetleniowego na skutek dewastacji, które wpłynęło na konto wydzielonego rachunku dochodów szkoły? W uchwale znajduje się zapis o możliwości przyjęcia odszkodowania. Czy należy użyć zapisu: Wn 132 i Ma 770 czy Wn 132 i Ma 760? Są różne interpretacje w tym zakresie.
więcej wiadomości:
1
2
3
4
...
31
»

ABC

Rachunkowe i podatkowe aspekty komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego
2012-07-13 13:00:00
Proces komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego i przekształcenie w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa oznacza dla przekształcanego przedsiębiorstwa konieczność wykonania wielu zadań realizowanych zarówno przed dokonaniem aktu komercjalizacji, jak i po nim. Są to czynności, które w znacznym stopniu należą do obowiązków wykonywanych przez służby finansowo-księgowe komercjalizowanego przedsiębiorstwa.
Rozliczenie opłat za korzystanie ze środowiska
2011-07-18 10:09:00
Podmioty – nie tylko te wykonujące działalność gospodarczą – które przyczyniają się do zanieczyszczania środowiska naturalnego, są obowiązane do ponoszenia opłat za takie zanieczyszczenia. Rodzaje i wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska określone są przepisami prawa.
Jak długo przechowywać dokumentację księgową
2011-04-12 13:08:00
Okres przechowywania dokumentów księgowych jest określony nie tylko w ustawie o rachunkowości, ale także w innych przepisach. Warto zwrócić uwagę, że okres ten na ogół wynosi pięć lat. Od kiedy liczyć te pięć lat?
Limity określające obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązujące od 1 stycznia 2011 r.
2011-01-02 09:58:00
Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla niektórych jednostek – w zależności od ich formy prawnej – jest obligatoryjne od momentu ich powstania. Ustawa o rachunkowości wskazuje też jednostki, w przypadku których obowiązek ten zależy od wysokości osiągniętych przez nie przychodów.
Zdarzenia nadzwyczajne w księgach rachunkowych
2010-09-13 10:34:00
Kryteriami rozstrzygającymi o tym, czy dane zdarzenie ma charakter nadzwyczajny, czy też nie, są: jego związek (lub brak związku) z ryzykiem prowadzenia działalności oraz możliwość przewidzenia tego zdarzenia.
Czy księgi rachunkowe można prowadzić poza granicami Polski
2010-08-17 11:29:00
Nowelizacja ustawy o rachunkowości obowiązująca od 10 kwietnia 2010 r. dopuściła możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych poza granicami Polski. W wyniku nowelizacji polskie jednostki zyskały też możliwość korzystania z usług zagranicznych biur rachunkowych.
Zdarzenia ujawnione po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych
2010-06-30 04:04:00
Po zatwierdzeniu bilansu nie ma możliwości dokonania korekt w sprawozdaniu finansowym. Jeżeli jednostka otrzymuje informacje o zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na wiarygodność tego sprawozdania finansowego, odpowiednich księgowań musi dokonać w bieżących księgach.
więcej wiadomości:
1
2
3
4
...
18
»

Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?