REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Wyjaśnienia

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy podatnik ma obowiązek zapłaty podatku od wypłaconej w 2000 r. odprawy emerytalnej

Czy niepobrany i niewpłacony w terminie podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconej przez firmę w 2000 r. dodatkowej odprawy w związku z przejściem pracownika na emeryturę powinien być zapłacony przez podatnika czy płatnika?

Czy wniesienie przedsiębiorstwa aportem podlega zwolnieniu z VAT

Czy czynność wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki z o.o. podlega zwolnieniu z VAT? Czy należy korygować podatek naliczony zawarty w fakturach VAT dokumentujących zakup towarów oraz zakup materiałów, usług, dokumentacji dla inwestycji w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa aportem do spółki kapitałowej?

Czy podlega opodatkowaniu nieodpłatne umieszczanie na stronach internetowych wzajemnych reklam

Jak opodatkować nieodpłatne usługi świadczone na podstawie umowy, na mocy której dwa podmioty świadczą usługi umieszczenia na swoich stronach internetowych wzajemnych reklam?

Czy w miesiącu przekroczenia progu podatkowego można jednocześnie zastosować dwie stawki podatkowe

Czy na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych możliwe jest w miesiącu przekroczenia progu podatkowego zastosowanie jednocześnie dwóch stawek podatkowych, odpowiednio 19% i 30% lub 30% i 40%, w celu uniknięcia nadpłat lub niedopłat w podatku dochodowym?

REKLAMA

Jaką stawkę VAT zastosować przy składaniu oferty na dostawę sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych

Zajmuję się dostawą sprzętu komputerowego, w tym dla placówek oświatowych. Czy składając ofertę dostawy sprzętu komputerowego dla tych placówek na towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o VAT, podatnik ma prawo do zastosowania stawki VAT 0%.

Kiedy należy zaliczać do kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenia majątkowe

Czy ubezpieczenie majątkowe należy przypisać odpowiednio czasowi, którego dotyczy dana polisa, czy też koszt ubezpieczenia jest ogólnym kosztem funkcjonowania firmy, który podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów z chwilą jego faktycznego poniesienia?

Od darmowych przejazdów jest podatek

Bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej przyznane pracownikom na podstawie zarządzenia dyrektora spółki podlegają opodatkowaniu.

Czy nabycie akcji w celu ich umorzenia podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych

Spółka akcyjna prowadzi procedurę umarzania akcji własnych poprzez ich nabywanie od drobnych akcjonariuszy. Spółka nabywa akcje własne i przeznacza je do umorzenia na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Czy czynność taka podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

REKLAMA

Kiedy należy sporządzać dokumentację dotyczącą transakcji z podmiotami powiązanymi

Wspólnikami oraz członkami zarządu sp. z o.o. są małżonkowie, będący jednocześnie właścicielami firmy - spółki jawnej. Spółka z o.o. jako spółka prawa handlowego nie posiada udziałów w jednostce, jaką jest spółka jawna. Czy w świetle powyższych faktów mamy do czynienia z podmiotami powiązanymi? Czy spółka z o.o. jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji określonej w art. 9a updop?

Czy powstanie przychód z nieważnej decyzji?

Czy zasądzona na rzecz podatnika kwota w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji o przekazaniu na jego rzecz nieruchomości stanowi przychód z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, a więc nie podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Po pięciu latach nie ma zaległości

Podatnik może nabyć przedsiębiorstwo bez narażania się na przejęcie odpowiedzialności za zaległości podatkowe sprzedającego tylko wtedy, gdy od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość, upłynęło pięć lat.Podatnicy często kupują składniki przedsiębiorstwa, np. nieruchomości. Planując taki zakup, niejednokrotnie zastanawiają się, czy nie będą musieli ponosić odpowiedzialności za cudze zaległości podatkowe.

Czy podatnicy zwolnieni przedmiotowo z VAT mają obowiązek wystawiania faktur

Prowadzę działalność gospodarczą - usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego. 15 listopada 2004 r. złożyłam do urzędu zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R), w którym podałam, że będę dokonywać sprzedaży zwolnionej. Czy mam obowiązek wystawiania faktur VAT dokumentujących wykonywane czynności?

Jak opodatkować przychody ze zbycia nieruchomości

Jak opodatkować przychód z odpłatnego zbycia części nieruchomości nabytej w drodze umowy o ustanowieniu prawa wieczystego użytkowania, wykorzystywanej przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej? Czy podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu sprzedaż w 2005 r. nieruchomości nabytej w drodze darowizny?

Czy odpłatne wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest czynnością opodatkowaną VAT

Czy zorganizowanie na własne potrzeby przetargu, którego jednym z etapów jest udostępnienie oferentom, za opłatą, dokumentacji w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest świadczeniem usług w rozumieniu ustawy o VAT?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostaw energii cieplnej

Spółka zajmuje się wytwarzaniem i sprzedażą energii cieplnej. Z tego tytułu zawarto umowę z odbiorcą na dostawę energii cieplnej, zgodnie z którą termin płatności ustalono na 21 dzień miesiąca po miesiącu wykonania usługi. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu dostawy energii cieplnej?

Jak skorygować błędnie wykazany na fakturze numer rejestracyjny samochodu

W związku z prowadzoną działalnością handlową i użytkowaniem wprowadzonych do ewidencji środków trwałych samochodów kilkakrotnie otrzymałem faktury z błędnie wpisanym numerem rejestracyjnym samochodu. Czy błędnie wykazany na fakturze numer rejestracyjny samochodu może zostać skorygowany przez wystawienie noty korygującej?

Jaką reklamę można uznać za publiczną

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na reprezentację i reklamę w części przekraczającej 0,25 proc. przychodów - chyba że reklama jest prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie. A publiczna reklama występuje w miejscu dostępnym dla wszystkich, oficjalnie, jawnie i jest skierowana do anonimowego odbiorcy.

Czy sprzedaż samochodu osobowego podlega pcc, gdy sprzedawca z tytułu tej czynności jest opodatkowany lub zwolniony z VAT

Czy sprzedaż samochodu osobowego, ciężarowego lub jego części podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, gdy sprzedaży dokonuje podmiot, który z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowany VAT lub jest zwolniony z tego podatku.

Czy należy korygować podatek naliczony w przypadku wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa do spółki jawnej

Czy w związku z wniesieniem do spółki jawnej aportu w postaci przedsiębiorstwa wystąpi konieczność dokonania korekty naliczonego VAT, rozliczonego z tytułu zakupu składników majątkowych (w tym towarów handlowych), które wchodzą w skład tego przedsiębiorstwa?

Jak zakwalifikować przychody uzyskane w związku z umową dotyczącą prowadzenia sklepu

Czy przychody uzyskane w związku z zawartą umową dotyczącą prowadzenia sklepu należy zakwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (na podstawie art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czy też należy je zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (na podstawie art. 14 tejże ustawy)?

Czy istnieje obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku zakupu towarów na terenie innego państwa na podstawie umowy kupna-sprzedaży

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje zakupu maszyn rolniczych na terytorium obcego państwa (Niemcy, Holandia) i tam również sporządzana jest umowa kupna-sprzedaży. Czy istnieje obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku zakupu towarów na terenie innego państwa na podstawie umowy kupna-sprzedaży?

Jak opodatkować najem lokalu mieszkalnego przeznaczonego na cele gospodarcze, stanowiącego współwłasność małżonków

Jak opodatkować VAT obrót uzyskany z wynajmu lokalu mieszkalnego na cele działalności gospodarczej, stanowiącego współwłasność małżonków, z których tylko jeden jest podatnikiem VAT, a stroną umowy jest małżonek niebędący podatnikiem tego podatku?

Zwrot podatku dla podatników rozpoczynających działalność

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy pomimo niewpłacenia kaucji gwarancyjnej może otrzymać za maj 2004 r. zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podstawowym terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. Podatnik podkreśla, iż 12-miesięczny termin prowadzenia działalności gospodarczej upłynie 31 maja 2004 r. i zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług będzie mógł otrzymać zwrot różnicy podatku VAT w podstawowym terminie 60 dni, począwszy od rozliczenia za 06/2004?

Stawka kosztów przy wynagrodzeniu prezesa zarządu

Prezes zarządu spółki, z tytułu udziału w zarządzie spółki i wykonywania obowiązków z tym związanych, otrzymuje wynagrodzenie, które wypłacane jest kwartalnie. Czy koszty uzyskania przychodu należy w tym przypadku naliczyć w wysokości 102,25 PLN, czy w wysokości trzykrotności tej kwoty, a więc 306,75 PLN za kwartał?

Wydatki na zgromadzenie obowiązkowych zapasów paliwa jako koszt

Czy do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) zalicza się koszty zakupu paliwa przez importera w celu utworzenia zapasów obowiązkowych paliw, o których mowa w art. 16 i art. 19d ustawy z 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach paliw (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197 ze zm.)?

Czy złożenie zgłoszenia rejestracyjnego uprawnia do odliczenia VAT naliczonego

Pismo z 29 listopada 2004 r. nr US-VII-443/69/04

Kiedy powstaje obowiązek rejestracji jako podatnik VAT UE

Pismo z 28 lutego 2005 r. nr PP/005w-1305/04/JS

Czy można zaliczyć do kosztów stratę spowodowaną kradzieżą pieniędzy z firmy

Pismo z 22 marca 2005 r. nr PD.2-415/280/2004

Jak opodatkować przychody z umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem

Pismo z 16 marca 2005 r. nr US I/1-415/2/2005

Rozszerzenie wspólności majątkowej przez małżonków

Pismo Urzędu Skarbowego w Olsztynie z 12 maja 2004 r., sygnatura US.V/436-10/04

Odsetki zapłacone po terminie

Pismo Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z 24 marca 2005 r. (sygn. akt ZD/406-13/CIT/05)

Niewymagalne odsetki jako koszt

Pismo Urzędu Skarbowego w Elblągu z 26 kwietnia 2004 r. (PD1/423-5a/05)

Opodatkowanie prowizji komisanta ze sprzedaży samochodów

Pismo Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 czerwca 2005 r., sygn PB4/005-SIP-5/05

Dostawa okularów korekcyjnych wykonywanych na indywidualne zamówienie klienta

Pismo Ministerstwa Finansów z 19 maja 2005 r. nr PP3-812-226/2005/BL/BM6 2918 skierowane do dyrektorów wszystkich izb skarbowych

Składki członkowskie nie są wliczane do ustalenia proporcji w VAT

Pismo Urzędu Skarbowego w Szczytnie z 12 lipca 2004 r. (nr USVIII/443-30/04/DK)

Wynagrodzenia wypłacone ze środków pomocowych zwolnione z podatku dochodowego

Pismo Urzędu Skarbowego w Sanoku z 18 marca 2005 r. (nr US. PDa-406/2/05)

Opodatkowanie zwrotu kosztów dojazdów do pracy wolontariuszy

Pismo Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu z 18 czerwca 2004 r. (nr PD II/415-34/2004)

Stowarzyszenie zwolnione z VAT a kwestie wystawiania faktur

Pismo Urzędu Skarbowego w Łodzi z 23 czerwca 2005 r. (nr USIII/443/VAT/53/42/05EL)

Zwolnienie z opodatkowania pomocy materialnej udzielanej przez organizację

Pismo Urzędu Skarbowego w Zamościu z 20 stycznia 2005 r. (nr PO V/415-37/05)

Czy wydatki poniesione na zmianę konstrukcji dachu oraz nadbudowę budynku mieszkalnego można rozliczyć w ramach ulgi remontowej - interpretacja Izby Skarbowej

Czy wydatki poniesione na zmianę konstrukcji dachu oraz nadbudowę budynku mieszkalnego można rozliczyć w ramach ulgi remontowej - interpretacja Izby Skarbowej

Czy usługi faktoringowe są opodatkowane

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu nabycia samochodu w celu jego dalszej odsprzedaży

Jaka stawka VAT na usługi nagłaśniania imprez

Jak ustalić miejsce świadczenia dla usługi spedycyjnej

Jaka stawka na usługi przewozu osób w ramach usług turystyki

PYTANIE DO USJaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować przewóz osób własnym taborem autokarowym wykonywany w ramach usług turystycznych nabywanych od innych kontrahentów?

Jaka stawka na usługi pośrednictwa w znalezieniu pracy

PYTANIE DO USJaka jest właściwa stawka podatku od towarów i usług dla czynności polegających na wyszukiwaniu dla kontrahenta mającego siedzibę na terytorium państwa trzeciego niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej obywateli polskich, którzy są zatrudniani do pracy na terytorium państwa trzeciego?

Odpisy aktualizujące - wybrane interpretacje organów podatkowych

Jakie są warunki opodatkowania stawką 0% sprzedaży sprzętu komputerowego szkołom

PYTANIE DO USCzy przy sprzedaży do szkoły podstawowej bezprzewodowych kart sieciowych i bezprzewodowego punktu dostępowego (Access Point - odpowiednik switcha w sieci przewodowej) może być zastosowana stawka podatku VAT 0%? Powyższy sprzęt przeznaczony ma być do wyposażenia pracowni komputerowej między innymi do udostępnienia Internetu do komputerów używanych do celów edukacyjnych?

Postanowienie z dnia 18 maja 2005 r. Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu w sprawie interpretacji prawa podatkowego (sygn. DWUS DPD 005/28/05).

Koszty badania rocznego pakietu sprawozdawczego na potrzeby grupy kapitałowej

REKLAMA