Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Rachunkowość » Ewidencja księgowa

RACHUNKOWOŚĆ - Ewidencja księgowa : Porady i artykuły

Ewidencja księgowa posezonowej obniżki cen
2014-02-24 07:00:00
Ewidencja księgowa posezonowej obniżki cen
Przedsiębiorca ma prawo swobodnie prowadzić interesy, tak aby działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym. Często spotykanym rozwiązaniem jest stosowanie przez przedsiębiorców opustów cenowych w postaci przeceny, w szczególności na przełomie roku obrotowego. Jak obniżka wpływa na ewidencję księgową?
Jak wykazać zakup kasy fiskalnej w ewidencji księgowej
2014-01-09 07:56:00
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego z zastosowaniem kas rejestrujących. Jak należy wykazać w księgach rachunkowych zakup kasy fiskalnej?
Jak wykazywać na dzień bilansowy lokaty bankowe
2013-12-06 08:11:00
Czy lokatę bankową o terminie zapadalności krótszym niż 3 miesiące należy wykazać jako „inne krótkoterminowe aktywa finansowe” (poz. B.III lit. b) czy też jako „środki pieniężne w kasie i na rachunkach” (poz. B.III lit. c)?
Ewidencja wykupu mebli z leasingu
2013-11-22 08:00:00
Firma wykupiła meble po zakończeniu umowy leasingu o wartości początkowej w dniu rozpoczęcia leasingu 35 000 zł netto. Na wykup poniosła wydatek 500 zł netto. Czy meble należy ująć w ewidencji środków trwałych lub w ewidencji wyposażenia? Czy fakturę za wykup zalicza się do kosztów bezpośrednio?
Niskocenne środki trwałe - zasady ewidencji
2013-10-02 08:00:00
W ustawie o rachunkowości nie ma dolnej granicy, od której środki trwałe są traktowane jako niskocenne i dla których można ustalać odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony. Wiele jednostek, kierując się jednak kryterium określonym w ustawie o podatku dochodowym, do niskocennych zalicza środki trwałe o wartości poniżej 3,5 tys. zł. Jakie są zasady ewidencji dla niskocennych środków trwałych?
Jak rozliczyć wydatki na naprawę powypadkową samochodu
2013-09-24 11:23:00
Spółka posiada samochód ciężarowy. W czasie rozwożenia towaru doszło do kolizji z innym pojazdem mechanicznym, w związku z czym niezbędna była naprawa uszkodzonego samochodu. Czy koszty tej naprawy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Jak ewidencjonować lokaty overnight
2013-06-17 07:49:00
Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa lokat overnight, które są ściągane na koniec dnia z rachunku bankowego firmy, a następnego dnia wracają. Jednostka (spółka akcyjna) nie ma utworzonego specjalnego konta bankowego na tę lokatę. Czy w ewidencji księgowej powinna utworzyć na nią specjalne konto analityczne? Jak w ogóle powinna wyglądać ewidencja księgowa takiej lokaty?
więcej wiadomości:
1
2
3
4
...
27
»

ABC

Rachunkowe i podatkowe aspekty komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego
2012-07-13 13:00:00
Proces komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego i przekształcenie w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa oznacza dla przekształcanego przedsiębiorstwa konieczność wykonania wielu zadań realizowanych zarówno przed dokonaniem aktu komercjalizacji, jak i po nim. Są to czynności, które w znacznym stopniu należą do obowiązków wykonywanych przez służby finansowo-księgowe komercjalizowanego przedsiębiorstwa.
Rozliczenie opłat za korzystanie ze środowiska
2011-07-18 10:09:00
Podmioty – nie tylko te wykonujące działalność gospodarczą – które przyczyniają się do zanieczyszczania środowiska naturalnego, są obowiązane do ponoszenia opłat za takie zanieczyszczenia. Rodzaje i wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska określone są przepisami prawa.
Jak długo przechowywać dokumentację księgową
2011-04-12 13:08:00
Okres przechowywania dokumentów księgowych jest określony nie tylko w ustawie o rachunkowości, ale także w innych przepisach. Warto zwrócić uwagę, że okres ten na ogół wynosi pięć lat. Od kiedy liczyć te pięć lat?
Limity określające obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązujące od 1 stycznia 2011 r.
2011-01-02 09:58:00
Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla niektórych jednostek – w zależności od ich formy prawnej – jest obligatoryjne od momentu ich powstania. Ustawa o rachunkowości wskazuje też jednostki, w przypadku których obowiązek ten zależy od wysokości osiągniętych przez nie przychodów.
Zdarzenia nadzwyczajne w księgach rachunkowych
2010-09-13 10:34:00
Kryteriami rozstrzygającymi o tym, czy dane zdarzenie ma charakter nadzwyczajny, czy też nie, są: jego związek (lub brak związku) z ryzykiem prowadzenia działalności oraz możliwość przewidzenia tego zdarzenia.
Czy księgi rachunkowe można prowadzić poza granicami Polski
2010-08-17 11:29:00
Nowelizacja ustawy o rachunkowości obowiązująca od 10 kwietnia 2010 r. dopuściła możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych poza granicami Polski. W wyniku nowelizacji polskie jednostki zyskały też możliwość korzystania z usług zagranicznych biur rachunkowych.
Zdarzenia ujawnione po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych
2010-06-30 04:04:00
Po zatwierdzeniu bilansu nie ma możliwości dokonania korekt w sprawozdaniu finansowym. Jeżeli jednostka otrzymuje informacje o zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na wiarygodność tego sprawozdania finansowego, odpowiednich księgowań musi dokonać w bieżących księgach.
więcej wiadomości:
1
2
3
4
...
18
»

Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?