REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady prawne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Kiedy przekazywanie ulotek i gazetek reklamowych podlega VAT

Czy przekazanie lub zużycie ulotek, gazetek reklamowych, plakatów na rzecz nieokreślonego adresata, poprzez wyłożenie w aptece bądź czy wrzucenie do losowo wybranej skrzynki pocztowej, podlega opodatkowaniu VAT? Czy mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie tych materiałów?

Czy trzeba sporządzić umowę, by zwrócić prezesowi koszty związane z używaniem samochodu

Prezes spółki nie jest zatrudniony i nie pobiera wynagrodzenia w spółce z o.o. Korzysta z własnego samochodu osobowego, wyjeżdżając poza miasto, w którym spółka ma siedzibę, w celu załatwiania spraw służbowych. Jaką umowę trzeba sporządzić z prezesem, aby zwrócić poniesione koszty związane z używaniem samochodu? Umowę użyczenia czy umowę najmu?

Czy można wypełnić zeznanie roczne bez informacji PIT-11

Do końca grudnia minionego roku byłam zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Do tej pory nie otrzymałam od swojego pracodawcy stosownej informacji o wysokości osiągniętych dochodów i kwocie wpłaconych zaliczek na podatek.

Gdzie zakwalifikować refakturę usług

Spółka musi wystawić refakturę na usługę transportową. Jak ją zaksięgować? Firma nie zajmuje się świadczeniem usług transportowych.

Czy nabywając wyroby akcyzowe, należy być zarejestrowanym handlowcem

Jeśli spółka podejmie współpracę z kontrahentem z Włoch w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia cygar w celu ich magazynowania i dalszej sprzedaży, to czy może prowadzić taką działalność na podstawie posiadanego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, czy też musi mieć zezwolenie na prowadzenie działalności jako zarejestrowany handlowiec?

Czy przekształcając się ze spółki cywilnej w spółkę jawną, należy zamykać księgi rachunkowe

Spółka cywilna prowadząca księgi handlowe przekształca się w spółkę jawną. Czy jest obowiązek zamknięcia i otwarcia ksiąg handlowych (art. 12 ust. 1 ustawy o rachunkowości), czy też nie ma takiego obowiązku (art. 12 ust. 3)?

Czy wydatki na zagospodarowanie terenu wokół siedziby firmy można zaliczyć do kosztów

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż ceramiki sanitarnej postanowił uporządkować otoczenie wokół nieruchomości stanowiącej środek trwały prowadzonej przez niego firmy.

Kiedy w pkpir ujmować towary handlowe i inne koszty

W jakiej dacie ujmować w pkpir koszty? Uważam, że zgodnie z nowymi przepisami, obowiązującymi od 2007 r., koszty ujmuje się w dacie wystawienia dokumentu, tzn. faktury VAT, rachunku lub innego dowodu.

Jak ująć w księgach rachunkowych rabat cenowy

Jestem księgową w zespole obsługi szkół. Nasza szkoła otrzymuje rabaty od sprzedawców przy zakupie książek. Cena zakupionych książek to 100 zł, udzielony rabat 20 zł, do zapłaty 80 zł. Jak powinno wyglądać prawidłowe zaksięgowanie faktury z udzielonym rabatem?

Czy wyciąg bankowy wygenerowany z systemu bankowości elektronicznej jest dokumentem księgowym

Nasza firma musiała dostarczyć urzędowi skarbowemu dokument (wyciąg bankowy) potwierdzający poniesienie wydatków. Przedstawiliśmy wydruk z konta internetowego firmy. W urzędzie nie przyjęto tego wydruku, ponieważ nie było na nim podpisu i pieczęci pracownika banku.

Jak udokumentować zwrot towarów, gdy nastąpił przed wystawieniem faktury

Jesteśmy piekarnią, która wystawia codziennie na dostawy pieczywa dowód dostawy, a na zwroty – dowody zwrotów. Faktury wystawiamy co 7 dni. Czy na dowody dostaw ma być wystawiana faktura VAT, a na zwroty – faktura korygująca? Czy możemy wystawiać jedną fakturę dokumentującą dostawy pieczywa pomniejszone o zwroty?

Jak należy ewidencjonować dotacje

W maju wytworzyliśmy i przyjęliśmy do użytkowania maszynę. Koszt wytworzenia - 200 tys. zł. Sfinansowana została ona w 70 proc. z dotacji.

Jak dokumentować sprzedaż o charakterze ciągłym

Czy wystawianie dwa razy w miesiącu faktur z tytułu dostaw ciągłych makulatury jest zgodne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług?

Jak opodatkować usługi budowy budynku mieszkalnego

Przedsiębiorstwo budowlane zawarło z inwestorem umowę na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami w części piwnicznej. Czy spółka powinna zastosować do całego zadania stawkę 7%, czy powinna garaże zafakturować osobno ze stawką 22%? Dodam jeszcze, że w zawartej z inwestorem umowie wynagrodzenie za garaże zostało ujęte w osobnej pozycji.

Jak rozliczać należne z góry przychody z tytułu usług archiwizacyjnych

Firma świadczy usługi archiwizacji dokumentów. Okres składowania zasobów archiwalnych jest różny i wynosi od kilku do kilkudziesięciu lat. Opłata za usługę archiwizacji pobierana jest z góry na podstawie faktury.

Czy ogłoszenie upadłości przez dłużnika pozbawia wierzyciela możliwości korekty VAT od nieściągalnych wierzytelności

W związku z faktem, iż jeden z kontrahentów nie dokonał zapłaty za faktury dotyczące wynajmu pomieszczeń za 2005 r. oraz za 2006 r. chciałbym dokonać odpisania należnego VAT z tytułu tych faktur.

Czy wynagrodzenie księgowej może być niższe od wynagrodzenia referenta

Czy główna księgowa, otrzymująca wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, stażowy, może mieć wynagrodzenie zasadnicze mniejsze od referenta? Zarówno referent, jak i główna księgowa mieszczą się w widełkach płacowych w grupie i spełniają wymogi co do wykształcenia.

Jak rozliczyć amortyzację fabrycznie nowych środków trwałych dofinansowanych ze środków UE

Firma zakupiła dwa fabrycznie nowe środki transportu w ramach projektu SPO, na które otrzymała dofinansowanie ze środków UE w 50%.

Jak ująć w księgach rachunkowych umorzenie części podatku rolnego

W związku z suszą gmina umorzyła spółce jedną ratę podatku rolnego. Jak to zaksięgować?

Jak wskazywać dane nabywcy w przypadku zakupów dokonywanych przez dwa podmioty lub więcej

Jak powinny być określone dane nabywcy na fakturach VAT dotyczących zakupów dokonywanych przez współwłaścicieli/a nieruchomości i dotyczących tej nieruchomości?

Jak rozliczać czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Jak od nowego roku powinno wyglądać rozliczanie kosztów w czasie, np. podatku od nieruchomości, ubezpieczeń itp.?

Kiedy należy ewidencjonować zaliczki dotyczące usług turystyki opodatkowanych marżą

Kiedy powinienem ewidencjonować w kasie rejestrującej zaliczki otrzymane na poczet świadczonych usług turystycznych? Czy należy uwzględnić je w miesiącu ich otrzymania, w specjalnej pozycji „F”, zaś VAT od ustalonej kwoty marży rozliczyć w miesiącu realizacji usługi, tj. w tym samym lub następnym miesiącu?

Czy u podatników płacących kwartalne zaliczki nastąpiły zmiany w prowadzeniu pkpir

Czy po wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek (art. 44 ust. 3g-3i updof) ulegną zmianie dotychczasowe zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Jak zaliczyć do kosztów wierzytelności nieściągalne

Czy na podstawie postanowienia komornika o umorzeniu postępowania, wobec bezskuteczności egzekucji, możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę nieściągalnych należności od kontrahenta? Jeśli tak, to w jakiej kwocie: netto czy brutto? Co z ewentualną kwotą VAT? Jesteśmy spółką jawną prowadzącą księgę przychodów i rozchodów.

Czy można dokonywać amortyzacji bilansowej

Spółka jawna powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej użytkuje nieruchomość, która jest własnością jednego ze wspólników. Nieruchomość została wniesiona aportem do spółki cywilnej na podstawie umowy spółki. Czy prawidłowe jest dokonywanie od nieruchomości odpisów amortyzacyjnych, ale niezaliczanie ich do kosztów podatkowych (amortyzacja bilansowa)?

Jak ewidencjonować sprzedaż detaliczną towarów w opakowaniach zwrotnych

W jaki sposób prawidłowo ewidencjonować w sklepie sprzedaż napoi w butelkach zwrotnych, za które jest pobierana kaucja? Czy opakowania zwrotne należy dokumentować paragonami? Co zrobić, gdy klient nie zwraca opakowania zwrotnego?

Kiedy należność można uznać za przedawnioną i jak ją ująć w księgach

Z tytułu nieterminowych płatności firma wystawiła notę odsetkową dla kontrahenta. Kontrahent nie opłacił noty, więc firma skierowała sprawę do sądu i w związku z tym poniosła koszty opłaty sądowej. Czy poprawnymi księgowaniami było obciążenie notą konta rozliczeń międzyokresowych przychodów po stronie „Ma” w korespondencji z kontem rozrachunków?

Czy można zaliczyć do kosztów podatek od nieruchomości

Do majątku trwałego spółki jawnej należy m.in. hala produkcyjna oraz trzy budynki magazynowe, z których jeden nie jest używany już od dłuższego czasu, ponieważ ze względu na stan techniczny wymaga remontu. Spółka zamierza go przeprowadzić na wiosnę. Na potrzeby swojego biura spółka wynajęła niedawno budynek będący własnością osoby fizycznej.

Jak wykazać w zeznaniu podatek uiszczony przez płatnika od otrzymanej dywidendy

Jak wykazać w zeznaniu CIT-8 podatek od dywidendy z akcji wykazany w informacji CIT-7? W ciągu roku stosowaliśmy uproszczoną metodę płatności zaliczek na podatek dochodowy. Czy zaliczki płacone przez nas należy wykazać łącznie w poz. 54 zeznania CIT-8?

Jak rozliczyć premię pieniężną udzieloną zagranicznemu kontrahentowi

Czy w świetle ustawy o VAT premia pieniężna, niezwiązana z konkretną dostawą, udzielona kontrahentowi zagranicznemu podlega opodatkowaniu tym podatkiem? Czy ma znaczenie, że kontrahent jest z państwa należącego do UE czy też spoza UE? Jak należy udokumentować fakt udzielenia premii pieniężnej dla tego podmiotu?

Czy prowadzić ewidencję pozabilansową dla niskocennych składników majątku

Czy spółka może ujmować rzeczowe składniki majątkowe długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości w ewidencji pozabilansowej?

Czy kara za nieterminowe wykonanie usługi jest kosztem

Spółka z o.o zobowiązała się do lutego 2007 r. wybudować blok mieszkalny. Termin ten nie zostanie dotrzymany. Blok będzie przekazany inwestorowi w maju 2007 r. Spółka zapłaci 1,3 mln zł kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania budynku. Czy będzie to kosztem podatkowm dla spółki?

Jak w księgach rachunkowych ujmować WDT, gdy firma nie posiada dokumentów stwierdzających wywóz towaru

W lutym nasza jednostka dokonała wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) i zastosowała stawkę 0%. W wyniku kontroli wewnętrznej firmy stwierdzono brak dokumentów potwierdzających wywóz towaru i naliczono VAT od kwoty do zapłaty, widniejącej na fakturze w euro. Czy naliczony VAT należy zaksięgować w pozostałe koszty operacyjne i czy prawidłowo naliczamy kwotę VAT?

Jak rozliczyć rabaty towarowe udzielane klientom

Udzielamy naszym klientom rabatów towarowych. To znaczy za zakup towarów powyżej limitów mogą otrzymać kilka sztuk zakupionego towaru gratis. Jakie obowiązki ciążą na nas z tytułu udzielonych rabatów?

Jak zaewidencjonować zapłatę roszczenia regresowego

Firma budowlana wybudowała budynek biurowy. Na skutek nieszczelności dachu zalane zostało biuro, które było ubezpieczone. Właściciel dostał odszkodowanie, a zakład ubezpieczeń domagał się od firmy budowlanej zwrotu wypłaconego odszkodowania. Firma budowlana zapłaciła zobowiązanie wobec zakładu z tytułu regresu ubezpieczeniowego. Jak zaksięgować zapłatę roszczenia regresowego?

Czy rozwiązanie umowy leasingu przed terminem skutkuje koniecznością korekty kosztów

Czy w związku z rozwiązaniem umowy leasingu operacyjnego zawartej w 2006 r. należy dokonać korekty zaliczonych do kosztów opłat leasingowych za okres, w którym trwała ta umowa?

Jak wykazać w księgach rachunkowych portfel inwestycyjny papierów wartościowych

Spółka zawarła umowę na czas nieokreślony o zarządzanie portfelem papierów wartościowych. Biuro maklerskie wystawia co miesiąc fakturę VAT za usługę. Wartość faktury jest potrącana z wartości portfela.

Jak rozliczyć usługę transportu międzynarodowego

Jesteśmy firmą transportową. W styczniu wykonywaliśmy usługę transportową ze Szwajcarii do Polski na zlecenie kontrahenta unijnego – niemieckiej firmy transportowo-spedycyjnej. Jak należy wystawić fakturę? Czy odcinek polski opodatkować stawką 22%, a pozostałą część transportu wykazać jako niepodlegającą opodatkowaniu?

Obowiązki ubezpieczeniowe biur rachunkowych i doradców podatkowych

W jakim zakresie powinna ubezpieczyć się osoba chcąca prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług księgowych oraz doradztwa podatkowego? Jaki jest koszt związany z tego rodzaju ubezpieczeniem?

Czy można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od używanych środków trwałych

Spółka z o.o. jest małym podatnikiem. W marcu 2007 r. zamierza zakupić używaną maszynę. Czy będzie mogła dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od jej wartości początkowej?

Kiedy nie trzeba sporządzać pełnego sprawozdania finansowego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje się handlem artykułami AGD. Zatrudnia ponad 30 handlowców i około dziesięciu osób na innych stanowiskach. Średnie miesięczne obroty wynoszą 2 mln zł. Do tej pory spółka sporządzała pełne roczne sprawozdania finansowe i poddawała je badaniu przez biegłego rewidenta. Nowy główny księgowy stwierdził, że nie ma takiej potrzeby i w tym obszarze możliwe są oszczędności. Czy miał rację?

Kiedy sprzedaż na rzecz pracowników należy ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej

Często dokonujemy sprzedaży, po kosztach, pracownikom. Nie mamy obowiązku ewidencjonowania pozostałej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Czy taką sprzedaż należy ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej?

Jak stosować średni kurs NBP dla celów podatku VAT oraz ustawy o rachunkowości

Jak pogodzić stosowanie kursu zgodnego ze znowelizowanymi przepisami (art. 12 ust. 2 i art. 15 ust. 1) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu) z brzmieniem § 37 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT (kurs na dzień wystawienia faktury)?

Jakie skutki podatkowe w zakresie kosztów wywołuje udzielenie kontrahentowi kredytu kupieckiego

Prowadzę skład budowlany oraz hurtownię ceramiki i armatury sanitarnej. W stosunku do stałych klientów realizuję dostawy towarów z odroczonym terminem zapłaty (tzw. kredyt kupiecki).

Jak rozliczyć przychody i koszty w spółce komandytowej

Komandytariusz w spółce komandytowej ma udział w kapitale na poziomie 10%. Jednocześnie w umowie spółki określono jego udział w zyskach i stratach spółki na poziomie 40%. Czy komandytariusz ma 10%, czy też 40% udziału w przychodach i kosztach przy obliczaniu podatku dochodowego?

Nieodpłatne nabycie akcji przez pracowników a VAT

Spółka akcyjna po wejściu na giełdę przeznaczyła pewna część akcji dla swoich pracowników. Została podjęta uchwała, w efekcie której - w ramach prawa poboru - pracownicy nabyli nieodpłatnie akcje opłacone z kapitału zapasowego spółki, pochodzącego z zysku wypracowanego w ubiegłych latach.

Czy w każdym przypadku można wystąpić o duplikat faktury

Jesteśmy spółką z o.o. Przegraliśmy w sądzie sprawę o zapłatę faktury z 2004 r. Faktury wtedy nie przyjęliśmy i nie zaksięgowaliśmy. Sąd wydał wyrok nakazujący zapłatę tej faktury oraz odsetek, kosztów sądowych i kosztów zastępstwa sądowego. Jaka jest podstawa księgowania tych kwot? Czy mamy się upomnieć o duplikat faktury z 2004 r.? Czy koszty sądowe i zastępstwa sądowego są kosztami uzyskania przychodu?

Jak prawidłowo obliczyć podatek od dochodów z pracy uzyskanych w Polsce, w Niemczech i w Holandii

W 2006 r. uzyskałem dochody z pracy w Polsce, w Niemczech i w Holandii. Podatek od dochodów uzyskanych w Niemczech i w Holandii został zapłacony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tych krajach. Jak powinienem rozliczyć wszystkie te dochody w zeznaniu rocznym?

Jakie wydatki można uznać za poniesione w celu zachowania źródła przychodów

Sprzedaż asortymentu firmy odbywa się przez pośredników. Na początku roku zorganizowaliśmy dla nich dwudniowe spotkanie połączone z prezentacją oferty na 2007 r. Pokryliśmy też koszt noclegów i wyżywienia zaproszonych gości. Czy wszystkie wydatki poniesione na organizację tego spotkania można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Jak opodatkować usługę transportową na trasie Niemcy - Polska, świadczoną dla ukraińskiego kontrahenta

Na zlecenie spedycji z Ukrainy wykonaliśmy usługę transportu towarów z Niemiec do Polski. Jak opodatkować tę usługę?

REKLAMA