REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady prawne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy dzierżawy stanowi koszt

Spółka zawarła umowę dzierżawy gruntu na okres 5 lat. Ze względu na pojawiającą się konieczność wydzierżawienia innego terenu spółka rozwiąże tę umowę. Wcześniejsze rozwiązanie umowy wiąże się z zapłatą odszkodowania. Czy w tym przypadku odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy stanowi koszt?

Jak rozliczyć dywidendy otrzymane z Holandii

Spółka z o.o. otrzymała dywidendę z Holandii od spółki, w której posiada 16% udziałów. Ponadto spółka otrzymała dywidendę od innej spółki holenderskiej, w której posiada 9% udziałów. Czy dywidendy te należy zaliczać do przychodów w momencie ich otrzymania?

Jak wykazać w księgach rachunkowych wykup środków trwałych po zakończeniu leasingu

W leasingu finansowym spółka miała poszczególne przedmioty, a w leasingu operacyjnym samochód o wartość netto 45 000 zł, który po zakończeniu umowy kupiła za 2000 zł. W jaki sposób ująć to w księgach? Czy spółka ma obowiązek wprowadzić te przedmioty do ewidencji środków trwałych, a jeżeli tak, to z jaką wartością?

Kiedy należy zaewidencjonować eksport towaru

Czy można zastosować przepis art. 41 ust. 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czy można nie wykazać dostawy eksportowej w ewidencji za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę 0%, oczywiście po spełnieniu warunku wymienionego w art. 41 ust. 6 czyli posiadania dokumentów przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten okres?

REKLAMA

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych niespłacone pożyczki z funduszu socjalnego

Nasza spółka udzieliła pracownicy pożyczki na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Czy można przejściowo zaprzestać amortyzacji środka trwałego

Artykuł 22i w ust. 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zezwala na podwyższenie lub obniżenie stawek amortyzacyjnych. Czy można również przejściowo zrezygnować z naliczenia amortyzacji?

Kiedy warto stosować metodę stałych cen ewidencyjnych [Problem]

Zajmujemy się produkcją. Do tej pory koszty działalności wykazywaliśmy tylko na kontach zespołu 4. Rozchód materiałów ewidencjonowaliśmy według metody FIFO. W tym roku zarząd spółki podjął decyzję o przejściu na pełny rachunek kosztów i ewidencję rozchodu materiałów wydanych do produkcji według stałych cen ewidencyjnych.

Czy zakup polisy ubezpieczeniowej należy ująć w ewidencji VAT

Prowadzę działalność gospodarczą, mam samochód osobowy wykorzystywany w działalności, będący równocześnie środkiem trwałym. Czy należy ewidencjonować w rejestrze VAT zakup polisy ubezpieczeniowej samochodu? Jeśli tak, to w której kolumnie? Czy dokument samej polisy wystarczy za dowód operacji? A może wystarczy tylko zapis w PKPiR o poniesionym wydatku?

REKLAMA

Czy ubezpieczenie jest kosztem w leasingu operacyjnym

Spółka użytkuje na podstawie umów leasingu operacyjnego m.in. urządzenia i samochód osobowy. Zgodnie z umową koszty ubezpieczeń ponosi pierwotnie finansujący, a korzystający zobowiązuje się do ich zwrotu. Czy zwrócone na podstawie wystawionej faktury VAT koszty ubezpieczeń (np. OC, AC) są kosztami podatkowymi dla spółki jako korzystającego?

Jak opodatkować dochody z nieruchomości położonych w różnych krajach

Nie prowadzę działalności gospodarczej. Posiadam mieszkanie w Austrii, które wynajmuję. Ponadto mam mieszkanie w Polsce, które wynajmuję pracownikom firmy z Austrii. Ostatnio kupiłem mieszkanie w Bułgarii, które wynajmuję pracownikom firmy niemieckiej. Jak w związku z tym powinienem w Polsce opodatkować dochody z najmu? Dochody z najmu w Polsce opodatkowuję na zasadach ogólnych.

Jak wykazać w księgach zakup wizytówek

Czy zakupione przez spółkę wizytówki powinno się zaksięgować jako pozostałe koszty czy jako koszty reprezentacji?

Co stanowi podstawę opodatkowania w przypadku obrotu papierami dłużnymi

Co stanowi obrót VAT w przypadku świadczenia usług w zakresie nabywania i zbywania dłużnych papierów wartościowych?

Jak wyceniać i dokumentować otrzymany aport środków trwałych w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa

W lutym 2007 r. do spółki z o.o. wniesiono tytułem aportu środki trwałe w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W jaki sposób spółka powinna wycenić, a następnie amortyzować otrzymane składniki majątku? W jaki sposób należałoby dokonać wyceny, w sytuacji gdy przedmiot wkładu stanowiłyby środki trwałe nietworzące zorganizowanej części przedsiębiorstwa? Czy otrzymanie aportu powoduje u otrzymującej spółki powstanie przychodu?

Jakie błędy należy uznać za błędy podstawowe

W 2002 r. spółka z o.o. otrzymała pożyczkę od swojego zagranicznego udziałowca. Odsetki za poprzednie lata od tej pożyczki nie zostały naliczone ani ich nie wypłacono. Jak skorygować tę sytuację w księgach na koniec 2006 r.? Sprawozdanie finansowe nie zostało jeszcze zatwierdzone.

Czy brak oświadczenia wspólnika pozbawia spółkę prawa do prowadzenia księgi

Jesteśmy spółką jawną. W spółce jest trzech wspólników. Spółka jawna za rok 2006 nie osiągnęła przychodów, które zgodnie z ustawą o rachunkowości obligują ją do prowadzenia ksiąg handlowych w roku 2007. W związku z tym dwóch wspólników 20 stycznia 2007 r. złożyło do urzędu skarbowego zawiadomienie o przejściu na podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Kiedy zaksięgować koszty z duplikatu faktury

W marcu 2007 r. otrzymaliśmy duplikat faktury VAT z czerwca 2006 r. (oryginał wysłany pocztą nie dotarł do nas). VAT odliczyłam w marcu 2007 r. Kiedy należy w pkpir zaksięgować kwotę netto w koszty uzyskania przychodu? Faktura dotyczy zakupu materiałów i usług.

Jaką stawką i na jakich zasadach jest opodatkowana sprzedaż obozów i kolonii

Biuro podróży świadczy usługi polegające na organizowaniu dla zakładów pracy i szkół kolonii, obozów młodzieżowych, zielonych szkół. Jaką stawką powinny być opodatkowane obozy i kolonie dla dzieci oraz młodzieży i na jakich zasadach? Czy można w tym przypadku naliczać VAT od marży?

Jak wykazać w księgach rachunkowych przedpłatę zagraniczną

Spółka z o.o. zajmuje się handlem. Jeden ze współudziałowców nawiązał współpracę z kontrahentem ze Słowacji, a nasza spółka podpisała umowę o dostawę towarów. Na Słowacji zostało wpłacone 4000 euro, a pracownik otrzymał dowód KP firmy słowackiej. Jak należy ująć w księgach rachunkowych tę operację? Jak trzeba przeliczyć euro na złote oraz jak ustalić i zaksięgować różnice kursowe?

Czy można zaliczyć do kosztów ryczałty wypłacane pracownikom za służbowe rozmowy z prywatnych telefonów

Pracownicy naszej spółki w celach służbowych korzystają ze swoich prywatnych telefonów (zarówno komórkowych, jak i stacjonarnych). Co miesiąc wypłacamy im z tego tytułu stały ryczałt. Czy możemy wydatki poniesione na wypłatę ryczałtu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy kwota otrzymanego ryczałtu jest dla pracowników przychodem ze stosunku pracy?

Jak ujmować w księgach rachunkowych kwestionowane kary umowne

Nasza spółka w styczniu bieżącego roku zleciła firmie budowlanej wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. W związku z przekroczeniem umownego terminu wykonania robót obciążyliśmy wykonawcę karą umowną, dokumentując ją notą księgową.

Kiedy powstaje przychód z tytułu sprzedaży ratalnej

Prowadzę firmę, która zajmuje się produkcją i sprzedażą armatury łazienkowej. Zamierzam rozpocząć sprzedaż produkowanych przeze mnie towarów na raty. W którym momencie powstanie przychód z tytułu takiej sprzedaży?

Kwota należności na fakturze eksportowej - netto czy brutto?

Jeżeli przez dwa miesiące nie przyjdzie potwierdzony SAD-3 (eksport), to trzeba zastosować zamiast stawki 0% stawkę krajową, np. 22%. Faktura eksportowa jest np. na 1000 euro. Do obliczenia VAT 22%. Czy 1000 euro to kwota brutto czy netto?

Jak rozliczać VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego, gdy umowa została zawarta przed 1 maja 2004 r.

Opłaty za użytkowanie wieczyste ustanowione przed 1 maja 2004 r. nie podlegają opodatkowaniu. Co jednak zrobić, gdy w wyniku aktualizacji opłaty te zostały ustalone w wartości netto + VAT i użytkownicy nadal wpłacają je w takiej wysokości. Co zrobić z wpłatami osób fizycznych, które nie były fakturowane: czy skorygować sprzedaż za bieżący miesiąc, czy powinnam może skorygować deklaracje za miesiące, w których były dokonywane wpłaty?

Koszty prac zespołu projektowego

W przedsiębiorstwie, w którym pracuję, po raz pierwszy powołano zespół projektowy. Zadaniem zespołu jest opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w związku z zamiarem zakupu przez przedsiębiorstwo zintegrowanego systemu zarządzania (ZSI). Członkowie zespołu pracują nad projektem po godzinach pracy i mają za tę pracę otrzymać dodatkowe wynagrodzenie wypłacone w formie nagrody. Czy wynagrodzenie to można potraktować jako nakład inwestycyjny, czy musi się ono stać kosztem spółki w momencie wypłaty?

Jak ująć i wyceniać w księgach materiały

Jak poprawnie księgować zakup materiałów do produkcji, wydanie ich z magazynu, przyjęcie do magazynu wyrobów gotowych, następnie sprzedaż i produkcję niezakończoną - produkcja jednorodzajowa?

Jak rozliczyć różnice kursowe przy potrąceniu (kompensacie) należności

Spółka dokonała w lutym wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do kontrahenta z Francji. W marcu zaś nabyła u tego kontrahenta materiały. Czy dokonując kompensaty wzajemnych należności, należy rozliczyć różnice kursowe?

Instrukcja kontroli i obiegu dokumentów księgowych - jak przygotować?

W jaki sposób prawidłowo przygotować instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych?

Czy rolnik ryczałtowy może udokumentować fakturą usługi leśne

Czy będąc podatnikiem podatku od towarów i usług i zarazem rolnikiem ryczałtowym wnioskodawca może wystawiać faktury VAT na usługi leśne, z zaznaczeniem, iż są one – jako wykonywane przez rolnika ryczałtowego – zwolnione od VAT?

W jaki sposób zakwalifikować dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Na jakim koncie i w którym momencie (złożenia informacji o należnej kwocie dofinansowania czy otrzymania środków pieniężnych) należy zaksięgować kwotę dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ze środków Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

Jak wykazać w księgach rachunkowych dzieła sztuki

Spółka, licząc na przyszłe korzyści, zdecydowała się zainwestować w dzieła sztuki. W bieżącym roku zakupiono po raz pierwszy na aukcji obraz wybitnego malarza za cenę 55 000 zł. Jak ująć w księgach rachunkowych taki zakup?

Jak opodatkować dochody z tłumaczeń wykonywanych w Polsce na rzecz firmy czeskiej

Mam podpisaną umowę o pracę z pracodawcą polskim. Dodatkowo, w ramach umowy zlecenia, wykonuję tłumaczenia dla podmiotu z siedzibą w Czechach. Firma, dla której robię tłumaczenia, odprowadza podatek u siebie. Jak powinnam się rozliczyć?

Jak rozliczyć zakup programu komputerowego na CD

Sprowadzamy z Wielkiej Brytanii lub Belgii oprogramowanie, które jest zamawiane na potrzeby konkretnego klienta (konkretna wersja programu i/lub konkretne licencje). Oprogramowanie jest przesyłane na płytce CD z licencją na dyskietce lub jest podawany z płytką CD numer licencyjny. Mam problem, czy zakup programów powinnam zakwalifikować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, czy import usług.

Czy wydatek poniesiony na odstępne jest kosztem podatkowym

W styczniu przejęliśmy kilkanaście sklepów mających atrakcyjną lokalizację w centrach dużych miast. Aktualnie prowadzimy tam już sprzedaż detaliczną odzieży damskiej. Poprzednim najemcom tych lokali wypłaciliśmy kwoty pieniężne tytułem odstępnego. Czy i kiedy wydatki te nasza spółka z o.o. może zaliczyć do kosztów?

Jak skorygować kilka faktur w związku z udzieleniem rabatu

Prowadzę sprzedaż wewnątrzwspólnotową. Chcę wystawić fakturę - korektę (udzielić rabatu nabywcy). Korekta będzie dotyczyła kilku wcześniejszych faktur, w których wykazane były inwestycje. Czy w treści faktury korygującej muszę wyszczególnić treść wszystkich faktur, czy też mogę tylko wpisać, jakiej inwestycji dotyczy rabat i kwotę udzielonego rabatu oraz wymienić, jakich faktur dotyczy korekta?

Kiedy utworzyć odpis aktualizujący należności

Na koncie 201 mam zaksięgowaną należność, której prawdopodobnie nie otrzymam, mimo wielu wezwań do zapłaty. Chcę w związku z tym utworzyć rezerwę na należności nieściągalne. Czy powinnam zaksięgować jako Wn koszty i Ma rezerwy, a na koncie 201 pozostawić księgowanie bez zmian?

Jak rozliczyć stratę z tytułu zbycia papierów wartościowych na giełdzie polskiej i zagranicznej

Podlegam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W 2005 r. poniosłem stratę z tytułu odpłatnego zbycia akcji zarówno na warszawskiej, jak i frankfurckiej giełdzie papierów wartościowych. W 2006 r. ze sprzedaży akcji uzyskałem dochód. Czy w takiej sytuacji mogę odliczyć stratę poniesioną na obydwu giełdach w 2005 r. od dochodu uzyskanego w 2006 r.?

Jak zaksięgować składki na ZUS

Czy poprawne jest księgowanie bieżących składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w rozliczeniach międzyokresowych kosztów?

Jak zaewidencjonować sprzedaż nieruchomości użytkowej

W kwietniu 2006 r. spółka kupiła używany środek trwały - pawilon handlowo-usługowy. Amortyzację rozpoczęto w maju 2006 r. W drugim kwartale 2007 r. pawilon będzie przeznaczony na sprzedaż. Czy amortyzacja powinna być skorygowana, jeżeli środek trwały zostanie sprzedany przed upływem roku od momentu nabycia?

Jak rozliczyć usługę transportową w przypadku dostawy towarów do innego kraju UE

Spółka w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy korzysta z obcego transportu i otrzymuje od przewoźnika fakturę, którą opłaca. Jednocześnie na fakturze dotyczącej wysyłki wyrobów do klienta umieszcza się jako kolejną pozycję transport. Wartość wysyłanych wyrobów jest wykazywana jako sprzedaż ze stawką 0% i ujmowana w rejestrze VAT, deklaracji i informacji podsumowującej.

Jak rozliczyć nadpłatę

Czy istnieje możliwość zaliczenia nadpłaty wykazanej w zeznaniu rocznym na poczet innych zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Czy należy składać zeznanie roczne w przypadku osiągnięcia straty ze stosunku pracy

Podatnik, jako osoba młodociana, był w minionym roku zatrudniony na podstawie umowy o pracę w celu nauki zawodu. Przy wypełnianiu zeznania rocznego okazało się, że w roku 2006 poniósł stratę. Czy w takim wypadku należy składać zeznanie roczne?

Jak wykazać w księgach wyjazd na szkolenie w czasie godzin pracy

Jak rozliczyć w księgach wyjazd na szkolenie w czasie godzin pracy własnym samochodem pracownika? Czy można to zaliczyć do kosztów podróży służbowych?

Czy można odliczyć podatek naliczony z faktury korygującej rachunek

Spółka otrzymała faktury korygujące do uprzednio wystawionych rachunków. W momencie wystawiania faktur korygujących kontrahent był zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, natomiast w momencie wystawiania rachunków przekroczył limit obrotów i stracił prawo do korzystania ze zwolnienia z VAT.

Jak zaksięgować sprzedaż pakietu wierzytelności zaktualizowanych

Nasza spółka zawarła z firmą zajmującą się obrotem wierzytelnościami umowę przelewu pakietu kilkunastu wierzytelności z tytułu dostaw towarów i usług, składającego się z wierzytelności, co do których wcześniej egzekucję umorzono z powodu niewypłacalności dłużnika.

Jak rozliczyć zwrot składek ZUS w zeznaniu rocznym

Jak rozliczyć zwrot składek ZUS na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla płatników KRUS w przypadku opodatkowania działalności ryczałtem w okresie zapłaty składki ZUS i w okresie jej zwrotu w 2006 r.? Czy zwrot składek ZUS powinien być uwzględniony w PIT-28, czy też należy go rozliczyć na zasadach ogólnych jako przychód z innych źródeł?

Jak zmiana roku obrotowego wpływa na wynik finansowy firmy

W trakcie badania sprawozdania finansowego biegły rewident zwrócił nam uwagę na brak dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości. W związku z tym powierzono mi przygotowanie projektu takiej dokumentacji. Jednocześnie kierownictwo firmy zastanawia się nad zmianą roku obrotowego.

Czy zakup usług marketingowych od niemieckiej firmy stanowi import usług

Jesteśmy spółką z o.o. Niemiecka firma świadczy na naszą rzecz usługi marketingowe. Czy dochodzi do importu usług? Jeśli tak, jak go rozliczyć?

Czy służebności gruntowe stanowią świadczenia nieodpłatne

Nasza spółka nabyła działkę, na terenie której planuje wybudować magazyn. Do magazynu zostanie zbudowana utwardzana droga, której część znajduje się na sąsiedniej działce, należącej do innej spółki.

Jak rozliczyć zaliczki od wynagrodzeń pracowników skierowanych do pracy za granicą

W lutym 2007 r. spółka skierowała pracowników do pracy we Francji. Ich wynagrodzenia wypłaca spółka w Polsce. Gdzie powinny być opodatkowane te wynagrodzenia? Jak powinny być rozliczane zaliczki od tych wynagrodzeń?

Jak zaewidencjonować zwolnienie dłużnika z długu

Dłużnik nie uregulował należności za usługę wykonaną przez naszą spółkę. Wielokrotne wezwania pozostawały bez skutku. Kwota była bardzo mała, dlatego zrezygnowaliśmy ze skierowania sprawy do sądu. Nasz prawnik sporządził protokół likwidujący należność.

REKLAMA