REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady prawne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Jak zaewidencjonować należności nieściągalne

Czy mogę odpisać w koszty 2006 r. kwotę należności zasądzonej, ale już nieściągalnej? Na nieściągalność tej należności posiadam pismo od komornika, ponieważ w 2005 r. minęło 10 lat od wydania wyroku. Pismo od komornika wpłynęło do naszej firmy jeszcze w 2005 r. Dlatego nie wiem, czy należy to wykazać w księgach bieżącego roku, czy zrobić korektę 2005 r.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku usług transportowych

Mam pytanie odnośnie do fakturowania usług transportowych. Mamy podpisaną umowę z kontrahentem polskim, w której widnieje zapis, że mamy ich obciążać za wykonywane usługi miesięcznie (jedna FV w miesiącu za usługi świadczone od 1 do ostatniego dnia miesiąca). Kiedy w takiej sytuacji powstaje obowiązek podatkowy?

Jak ująć w kosztach wydatki na polisę ubezpieczeniową obejmującą następny rok

Jak rozliczyć wydatek na wykup polisy ubezpieczeniowej OC na przyszły rok? Czy można go ująć w dacie zakupu, np. w grudniu danego roku, czy dopiero w kosztach roku następnego?

Gdzie ewidencjonować VAT niepodlegający odliczeniu

Firma prowadzi działalność zwolnioną i opodatkowaną VAT. Czy VAT naliczony zawarty w fakturach za zakupione usługi obce dotyczące wyłącznie działalności zwolnionej z VAT powinien być odnoszony łącznie z ceną netto usługi w ciężar konta "Usługi obce", czy też kwota VAT powinna być wydzielana z ceny brutto tej usługi i odnoszona na konto "Podatki i opłaty"?

Kiedy opłacone podatki mogą być zaliczone do kosztów podatkowych

Jesteśmy spółką z o.o. prowadzącą działalność handlową. Podatek od środków transportowych oraz podatek od nieruchomości za 2005 r. zostały zapłacone w 2006 r. Kiedy powinniśmy zaliczyć kwoty tych podatków do kosztów uzyskania przychodów?

Jak zaewidencjonować prowizję od kredytu

Zaciągnęliśmy kredyt w złotych polskich, w związku z czym przy jego uruchomieniu bank potrącił nam prowizję w wysokości 3000 zł. Na rachunek bankowy wpłynęła kwota kredytu pomniejszona o wartość pobranej prowizji. W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych wartość tej prowizji?

Jakie są konsekwencje braku przeglądów kasy rejestrującej

Rejestruję sprzedaż na kasie fiskalnej od 7 września 1999 r. Odliczyłem 50% wartości kasy w grudniu 1999 r. Po raz pierwszy zgłosiłem kasę do przeglądu 20 maja 2002 r., listem poleconym. Serwisant odebrał list, lecz nie dokonał przeglądu. W trakcie kontroli stwierdzono brak przeglądów. Jaką karę może nałożyć urząd skarbowy i czy sprawa nie podlega przedawnieniu?

Jak rozliczyć delegację zagraniczną

Firma wysłała pracownika w delegację zagraniczną. Pracownik pobrał zaliczkę w walucie obcej i po powrocie przedstawił rachunki w tej walucie. Według jakiego kursu należy dokonać przeliczenia? Jak ująć taką operację w ewidencji księgowej?

Czy brak potwierdzenia noty korygującej wstrzymuje prawo do odliczenia VAT z faktury

Od 1 stycznia 2006 roku zmieniła się nazwa firmy, poprzez wykreślenie z nazwy jednego małżonka. Dotychczas oboje byli na fakturach. Do błędnie wystawionych faktur wystawiamy noty korygujące. Czy VAT naliczony z tych faktur mogę odliczyć na ogólnych zasadach, czy dopiero w miesiącu otrzymania potwierdzonej noty korygującej? Numer NIP nie uległ zmianie.

Jak zaewidencjonować otrzymaną w konkursie nagrodę

Spółka z o.o. w konkursie organizowanym przez jednego z kontrahentów wygrała sprzęt RTV o wartości rynkowej 2500 zł. Proszę o przedstawienie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem tej nagrody oraz sposobu ujęcia jej wartości w księgach rachunkowych spółki.

Czy refundacja kosztów kształcenia młodocianego jest opodatkowana

Czy otrzymane dofinansowanie (zwrot kosztów) kształcenia pracownika młodocianego przygotowywanego do określonej pracy jest przychodem podlegającym opodatkowaniu? Dofinansowanie nastąpiło na mój wniosek. Nie mogę już skorzystać z ulgi uczniowskiej. Dofinansowanie to potraktowałem jako przychód i zaliczyłem do 8 kolumny pkpir. Czy postąpiłem prawidłowo?

W jakich terminach przeprowadzać inwentaryzację

W czerwcu spółka-matka dokonała w jednostce szczegółowej kontroli, w trakcie której przeprowadzono inwentaryzację kontrolną majątku. Czy wynik tej inwentaryzacji powinien być ujęty w ewidencji księgowej, tak jak wynik inwentaryzacji rocznej? Czy inwentaryzację przeprowadzoną w tym terminie można uznać za wiążącą do bilansu?

Kiedy należy ewidencjonować w kasie fiskalnej usługi budowlane

Kiedy zaewidencjonować w kasie fiskalnej zapłatę za fakturę VAT na usługi budowlane z odroczonym terminem płatności? Czy można najpierw wystawić fakturę, a dopiero po otrzymaniu zapłaty dokonać ewidencji w kasie fiskalnej?

Kiedy kaucja będzie zaliczką

Spółka z o.o. wynajmuje innym firmom pomieszczenia biurowe. Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wpłata przez najemcę kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Zgodnie z zapisami umowy, po sześciu miesiącach terminowego regulowania czynszu, wpłacona wcześniej kwota zaliczana jest na poczet płatności w siódmym miesiącu obowiązywania umowy.

Jak rozliczać współwłaściciela, który dokonuje zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością

Współwłaściciel spółki jawnej dokonuje zakupów, które nie dotyczą prowadzonej przez spółkę działalności. Zakupy dokonywane są na kwoty do 8000 zł. Rozumiem, że będą to wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Czy możliwe jest żądanie podatku VAT od kontrahentów, którym wystawione zostały rachunki

Urząd skarbowy ustalił VAT należny do zapłacenia za 2005 r. w związku z przekroczeniem limitu 10 000 euro. Czy podatnik ma możliwość odzyskać zapłacony VAT od swoich odbiorców, którym przed złożeniem VAT-R wystawił rachunki bez VAT?

Czy na naprawy gwarancyjne należy utworzyć rezerwę, czy dokonać biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów

Produkujemy urządzenia elektryczne (radia, odtwarzacze MP3), na które udzielamy 2-letniej gwarancji. W ustawie o rachunkowości naprawy gwarancyjne są wymieniane zarówno w przepisach dotyczących rezerw na zobowiązania,

Czy wartość sprzętu ofiarowanego pracownikowi odchodzącemu z pracy jest przychodem ze stosunku pracy

W sierpniu br. nasz długoletni pracownik kończy pracę w firmie. Zdecydowaliśmy się oddać mu za darmo na własność użytkowanego przez niego laptopa. Zakup sprzętu został już przez firmę całkowicie zamortyzowany (laptop był kupiony 3 lata temu).

Jak zaewidencjonować złomowanie środka trwałego

Spółka ma na stanie w całości zamortyzowaną i zepsutą kserokopiarkę. Jest ona przestarzała i jej naprawa jest już nieopłacalna. Postanowiliśmy ją zezłomować. Jak zaewidencjonować to zdarzenie?

Kiedy należy skorygować podatek, jeśli stwierdzono braki w dostawie towarów

Stowarzyszenie zajmuje się produkcją albumów i różnych zestawów edukacyjnych. Tym samym jesteśmy podatnikiem VAT, ponieważ osiągane przychody kwalifikowane są jako działalność gospodarcza. Zamówiliśmy towary od dostawcy krajowego.

Czy potrącany przez płatnika zryczałtowany podatek dochodowy stanowi jego koszt

Czy zapłacony podatek (wykazany w deklaracji CIT-10) od zapłaconych odsetek dla niemieckiego kontrahenta stanowi dla nas koszt uzyskania przychodu?

W jaki sposób należy rozliczać wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy wytwarzaniu środków trwałych

Pracuję w samorządowej jednostce budżetowej. Zajmujemy się zaopatrywaniem gminy w wodę oraz gospodarką ściekową. Ponadto remontujemy i budujemy chodniki i drogi gminne. Wydatki związane z budową dróg księgujemy na koncie "Środki trwałe w budowie" na podstawie rachunków i faktur.

Jak ewidencjonować koszty w czasie sporządzając rachunek zysków i strat metodą porównawczą

Nasza firma stosuje księgowania w układzie rodzajowym i funkcjonalnym, tworzymy rachunek metodą porównawczą. Jak ewidencjonować w takiej sytuacji koszty rozliczane w czasie?

W której kolumnie pkpir zaksięgować koszt reklamy w gazetkach reklamowych

Firma ogłasza się w lokalnej, bezpłatnej gazecie (jest rozdawana tak jak ulotki). Rozdajemy również gazetki reklamujące ofertę promocyjnych artykułów handlowych. Czy są to koszty reklamy publicznej? W której kolumnie pkpir dokonać wpisu?

Jak ująć w księgach rachunkowych dopłaty wniesione przez spółkę

Nasza spółka posiada udziały w innej spółce, która na koniec 2005 r. poniosła stratę. Wnieśliśmy dopłatę na pokrycie tej straty. Jak zaewidencjonować tę dopłatę?

Kiedy księgować wynagrodzenia refundowane częściowo z PFRON i budżetu państwa

Proszę o przedstawienie sposobu, jak prawidłowo zaksięgować refundację składek ZUS od osób niepełnosprawnych z budżetu państwa i PFRON. Nie jesteśmy zakładem pracy chronionej.

Jak zaewidencjonować wniesienie aportu do innej spółki

Spółka z o.o., której jesteśmy udziałowcami, podwyższa kapitał zakładowy. W zamian za objęte nowe udziały dokonujemy płatności w formie aportu - działki budowlanej. Jak ująć tę transakcję w księgach rachunkowych?

Czy korzystający z transportu lotniczego rozlicza import usług

Korzystałem z usługi transportu lotniczego na odcinku USA-Port Lotniczy Kraków. Czy powinienem zakupioną usługę transportową rozliczyć jako import usług w Polsce? Nie jesteśmy zleceniodawcami. Otrzymujemy refaktury od dostawcy towaru, który zleca transport do Polski. Towar z lotniska odbieramy we własnym zakresie.

Jak zaksięgować wymianę monitora w zestawie komputerowym

Monitor do obróbki grafiki, będący częścią zamortyzowanego zestawu komputerowego, uległ awarii. Zastąpiono go nowym o wartości netto 1500 zł. Czy zakupiony monitor potraktować jako oddzielny środek trwały? Jak zaksięgować wymianę monitora w tym zestawie komputerowym?

Jak ująć w pkpir rozdawanie próbek własnych wyrobów

W celu zdobycia klientów rozdajemy próbki naszych wyrobów na festynie. Jak to zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? Czy towary służące wytworzeniu próbek wyrobów należy przeksięgować z kolumny 10 do 12 pkpir?

Jak postępować w przypadku zagrożenia działalności jednostki

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania jednostka działa w bardzo ograniczonym zakresie, a jej sytuacja finansowa jest trudna. Jak wykazać ten fakt w sprawozdaniu? Czy w informacji dodatkowej należy wskazać zagrożenia? Jednostka nie została jeszcze postawiona w stan likwidacji ani w stan upadłości. Jeżeli istnieje konieczność sporządzania sprawozdania przy założeniu braku kontynuacji, to na jakie pozycje należy utworzyć rezerwy?

Czy podatek niesłusznie naliczony przez unijnego dostawcę zwiększa podstawę opodatkowania w WNT

Firma niemiecka, która jest naszym dostawcą i posiada NIP unijny, wystawiła nam fakturę w języku niemieckim i w euro. Faktura opiewa na wartość brutto 6100 euro. W tym netto 5000 euro i 22% VAT, tj. 1100 euro. Czy faktura ta została wystawiona prawidłowo? Jaką wartość należałoby przelać za zakupiony towar?

Jak różnice kursowe od kredytu dewizowego wpływają na odroczony podatek dochodowy

Zaciągnęliśmy długoterminowy kredyt we frankach szwajcarskich przeznaczony na sfinansowanie produkcji urządzeń. Czy powstałe różnice kursowe wynikające z wyceny bilansowej tego kredytu powodują konieczność ustalenia aktywów lub rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego? Jak to ustalić i jak wykazać je na kontach?

Czy możliwe jest uniknięcie bycia płatnikiem podatku od licencji

Kupujemy u kontrahenta zagranicznego dostęp do bazy danych. Czy jednoznaczny zapis w umowie, mówiący o tym, że "podatek dochodowy leży po stronie licencjodawcy", zwalnia nas od stosowania zasady potrącania z należności podatku dochodowego "u źródła"? Posiadamy certyfikaty rezydencji podatkowej kontrahenta.

W jaki sposób należy dokonywać odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych

Jesteśmy firmą zajmującą się handlem żwirem. Posiadamy wagę pojazdową, która niedawno uległa uszkodzeniu. Mimo to jest ona przez nas wykorzystywana tylko w węższym zakresie. Waga jest już stara, używamy jej od ponad 13 lat i naprawa uszkodzonego elementu byłaby bardzo kosztowna. Jak fakt obniżenia funkcjonalności wagi należy wykazać w księgach rachunkowych?

Jak ująć w pkpir zagraniczną fakturę za szkolenie

Właściciel firmy brał udział w szkoleniu na terenie Niemiec. Organizowała je niemiecka firma, która posiada NIP UE. Na fakturze wystawionej przez tę firmę widnieje kwota netto, VAT 16% i kwota brutto. Co jest dla mnie kosztem? Kwota netto czy brutto? Jak to zaksięgować w pkpir? Czy mam naliczać VAT 22% w Polsce? A jeśli tak, czy mogę go potem odliczyć?

Jak ewidencjonować usługi medyczne na rzecz pracowników

Nasza spółka zawarła umowę z placówką świadczącą usługi medyczne. Na podstawie tej umowy zapewniamy opiekę naszym pracownikom, w tym między innymi: opłacamy badania wstępne, okresowe oraz inne badania i wizyty lekarskie. Jak ująć w księgach rachunkowych wydatki na opiekę medyczną? Czy stanowią one koszty uzyskania przychodów dla naszej spółki oraz czy takie świadczenia uznać za przychody pracowników ze stosunku pracy?

Czy korzystanie z darmowych programów komputerowych stanowi import usług elektronicznych

Prowadzę działalność polegającą m.in. na tworzeniu stron internetowych. Użytkuję darmowe, powszechnie dostępne oprogramowania znajdujące się w Internecie na zagranicznych i polskich stronach internetowych. Korzystam również z CD-ROM stanowiących dodatki do gazet komputerowych. Czy muszę naliczać VAT z tytułu importu usług?

Jak wycenić potrącenie z należności wyrażonych w walucie obcej

Wystawiliśmy fakturę na dostawę wewnątrzwspólnotową w kwocie 1000 euro. Kontrahent (odbiorca) obciążył nas kosztami związanymi z dokonaną płatnością (100 euro) i przesłał na nasz rachunek bankowy 900 euro. Jak wycenić powstałe na tej transakcji różnice kursowe?

Dofinansowanie zwrotu kosztów - skutki w VAT

Nasz zakład w 2004 r. zatrudniał bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych oraz programu aktywizacji obszarów wiejskich. Z urzędami pracy podpisano umowę o zwrot kosztów zatrudnienia bezrobotnych, tj. płace, ZUS itp. Czy otrzymane dofinansowanie podlegało VAT? Jeżeli nie, to czy wartość środków należy wliczyć do sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu, a tym samym do struktury sprzedaży za rok 2004 i korekty podatku naliczonego?

Niezamortyzowana wartość likwidowanej inwestycji

Jednostka świadcząca usługi medyczne zmieniła lokal biurowy na większy. W starym lokalu poniosła wydatki inwestycyjne (traktowane jako inwestycje w obcym środku trwałym), które nie zostały w pełni zamortyzowane do dnia zmiany lokalu. Czy jednostka może zaliczyć do kosztów podatkowych niezamortyzowaną wartość likwidowanej inwestycji w obcych środkach trwałych, jako że likwidacja nie wynika ze zmiany rodzaju wykonywanej działalności, lecz z rozwoju działalności ZOZ?

Jak opodatkować czynności wchodzące w skład usługi transportowej

Jesteśmy firmą transportową. Na zlecenie naszych kontrahentów przewozimy towary w Polsce. W podpisywanych przez nas umowach odrębnie określane są koszty paliwa, przestojów, parkingów, noclegów kierowców. Jakimi stawkami powinniśmy opodatkować te czynności? Czy każdą z nich możemy opodatkować odrębną stawką?

Czy podarowany środek trwały można amortyzować indywidualną stawką amortyzacji

Otrzymałem w formie darowizny używany 5-letni samochód powypadkowy (zapłaciłem podatek od darowizny). Czy będę mógł go amortyzować? Samochód przed wypadkiem był amortyzowany w innej firmie. Czy możliwe jest zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji?

Jak dokumentować usługi niematerialne

Oferujemy usługi księgowe dużym firmom z kapitałem zagranicznym. Firmy te często świadczą lub uzyskują z zagranicy tzw. usługi niematerialne. Czasami jedynym śladem, jaki zostaje po takiej usłudze, jest faktura wystawiona przez zagranicznego kontrahenta. Wiemy, że zagadnienia te nierzadko są przedmiotem kontroli urzędu skarbowego. Jak dokumentować świadczenie tych usług, by związane z tym ryzyko było jak najmniejsze?

Jak zaewidencjonować w kasie eksport towarów dla osoby fizycznej

Jeśli sprzedaję towar kontrahentowi z Ukrainy, wystawiając dokument SAD z datą 28 marca 2006 r., z jaką datą i jaką stawką mam zaewidencjonować tę sprzedaż na kasie fiskalnej? Ze stawką 0% nie mogę zaewidencjonować, ponieważ towar nie został odprawiony. Jeśli nie uzyskam potwierdzenia wywozu, to nie muszę wykazywać sprzedaży w ewidencji. Czy mogę również nie ewidencjonować jej na kasie fiskalnej?

Jak opodatkować zakup prezentu dla pracownika odchodzącego na emeryturę

W związku z przejściem na emeryturę firma kupiła pracownikowi ze środków obrotowych drukarkę za ok. 500 zł brutto (w firmie nie ma ZFŚS). Czy fakturę można ująć w koszty firmy? Co z VAT? Czy kwota prezentu stanowi dla pracownika przychód, który trzeba opodatkować i oskładkować?

Czy tłumaczenie dokumentu stanowi koszt

Nasza spółka rozpoczęła współpracę z zagranicznymi usługodawcami. W związku z tym pojawiły się dokumenty (umowy, faktury, dokumenty stanowiące podstawę wyliczenia kosztów faktur etc.) w jęz. angielskim. Czy powinnam oddać te dokumenty do tłumacza? Czy koszt takiego tłumaczenia stanowi koszt uzyskania przychodów?

Jak opodatkować sprzedaż programu komputerowego

Zakupujemy programy komputerowe od naszego kontrahenta z Niemiec. Są one przesyłane przez Internet. Kontrahent w ramach tej transakcji oferuje serwis i uaktualnienia przez Internet. Czy w związku z tym powinniśmy rozliczyć import usług elektronicznych?

Jak prawidłowo rozliczyć kompensatę należności i zobowiązań w walucie obcej

Prowadzę działalność gospodarczą, w ramach której dokonuję transakcji międzynarodowych (tj. wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw oraz importu i eksportu). Zdarza się, że rozliczam się z kontrahentami zagranicznymi w formie kompensaty należności bądź zobowiązań. Jak mam je prawidłowo rozliczać dla celów podatkowych? Czy występują tu różnice kursowe?

Kto odpowiada za wpłacenie podatków, jeśli księgowość prowadzi biuro rachunkowe

W umowie o świadczeniu usług księgowych jest zapis, że biuro rachunkowe zgodnie z art. 31 ustawy - Ordynacja podatkowa przejmuje na siebie obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zobowiązań wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych oraz ubezpieczeniu zdrowotnym. Co on w praktyce oznacza?

REKLAMA