REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady prawne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Kiedy dochody organizacji są zwolnione od podatku

Jak ustalić dochód do opodatkowania organizacji pracodawców? Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Cały dochód przeznaczony jest na działalność statutową. Przychody stanowią składki członkowskie, odpłatne szkolenia dla członków i podmiotów niebędących członkami związku, odpłatność za udział w forum i konferencjach, opłaty za doradztwo i aprobaty techniczne. Organizacja wszystkie dochody przeznacza na cele określone w statucie.

Jak zaksięgować zwrot dofinansowania z deklaracji rocznej INFDR

W styczniu 2006 r. nasz zakład (nie jest zakładem pracy chronionej, zatrudniamy pracowników łącznie na ponad 25 etatach) otrzymał z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych za listopad i grudzień 2005 r. W którym roku, tj. 2005 czy 2006, kwota ta będzie przychodem (finansowo i podatkowo)? Jak zaksięgować zwrot do PFRON dofinansowania wynikający z deklaracji rocznej?

Jak ustalić wartość początkową środka trwałego z importu

Zakupiliśmy środek trwały z zagranicy (spoza Unii Europejskiej). Przed oddaniem do użytku wymagał on montażu. Jak należy ustalić wartość początkową? Jak powinniśmy zaewidencjonować powstałe różnice kursowe związane z tą transakcją?

Jak ująć w księgach rachunkowych nieotrzymane dopłaty bezpośrednie do gruntów

Czy można zarachować w pozostałe przychody operacyjne nieotrzymane do końca roku sprawozdawczego dopłaty bezpośrednie do gruntów? Jesteśmy gospodarstwem rolnym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to istotna kwota, której brak spowoduje, że wynik finansowy będzie ujemny.

Kiedy wynagrodzenie stanie się kosztem podatkowym

Płacimy wynagrodzenie za bieżący miesiąc ostatniego dnia tego miesiąca - przelewem na konto pracownika. W koszty ujmujemy je w miesiącu, w którym dokonaliśmy przelewu. Za grudzień złożyliśmy przelewy 30 grudnia 2005 r. Bank obciążył nasze konto 2 stycznia 2006 r. Czy w tym przypadku wynagrodzenia pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów grudnia 2005 r.?

Czy dostarczając internet, trzeba wystawiać faktury

Zamierzamy wystawiać faktury za internet z góry za pół roku. Rozumiem, że do VAT-u i do przychodu należy je zaliczyć zgodnie z terminem płatności. Natomiast nie wiem, kiedy zarejestrować je na drukarce fiskalnej, czy w terminie płatności czy też w momencie zapłaty? A może w ogóle nie trzeba fiskalizować? Czy dostarczając internet, trzeba wystawiać faktury?

Czy refundacja zakupu okularów jest kosztem?

Nasi pracownicy pracują przy komputerach przez prawie cały dzień pracy, więc spółka będzie refundować wydatki poniesione na wymianę szkieł do okularów korekcyjnych na podstawie otrzymanego od pracownika zaświadczenia lekarza okulisty oraz faktury VAT. Czy powyższe wydatki będą kosztem uzyskania przychodu dla pracodawcy?

Kiedy można wystąpić o przyśpieszony zwrot VAT

Firma powstała w lipcu 2005 r. Dokonując WDT, sprzedawała towary ze stawką 0%. Czy firma ma prawo ubiegać się o przyśpieszony zwrot VAT w terminie 25 dni? W jaki sposób wyliczyć kwotę przysługującą do zwrotu w tym terminie?

Czy wydatki na zakup prezentów ślubnych ze środków obrotowych stanowią koszt podatkowy pracodawcy

Pracownicy otrzymali prezenty ślubne oraz bony towarowe finansowane ze środków obrotowych pracodawcy. Pracodawca pokrył także koszty podatku dochodowego i ZUS naliczonego od przychodu pracowników z tytułu otrzymanego prezentu ślubnego i bonów. Czy wartość przekazanych prezentów, bonów towarowych oraz naliczonego od tego podatku dochodowego i ZUS stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu?

Jak ująć w sprawozdaniu finansowym nie w pełni przekazany odpis na ZFŚS

Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych zobowiązanie na rzecz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z tytułu nie w pełni przekazanego odpisu za rok poprzedni?

Czy są opodatkowane wynagrodzenia pracowników finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteśmy stowarzyszeniem i realizujemy projekt, który jest dofinansowany w formie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie dostajemy tej dotacji bezpośrednio z EFS, ale od instytucji wdrażającej, którą jest województwo małopolskie. Czy wynagrodzenia pracowników wypłacane z tego Funduszu podlegają opodatkowaniu?

Z jaką częstotliwością winny być wystawiane refaktury

Jaki jest termin i częstotliwość wystawania refaktur, np. za energię elektryczną, wodę i rozmowy telefoniczne, jeśli umowa z kontrahentem tego nie reguluje? W umowie (dotyczącej energii) jest jedynie mowa o obciążeniu na podstawie odczytu stanu podlicznika, lecz nie jest określona częstotliwość tego odczytu. W praktyce różna jest częstotliwość i odczytu, i wystawiania refaktur. Czy refaktury trzeba koniecznie wystawiać co miesiąc, czy można np. co dwa czy trzy miesiące, tak jak przychodzą faktury za energię czy wodę?

Jakie są zasady sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki powiązane

Jesteśmy firmą produkującą rowery. W związku z ekspansywną polityką mającą na celu wzrost naszych udziałów w rynku nabyliśmy większościowy pakiet akcji naszego konkurenta. W jaki sposób wpłynie to na rodzaj sporządzanych przez nas sprawozdań finansowych? Jakie dokumenty szczegółowo regulują tę problematykę?

Czy dotacje są opodatkowane

Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych do szkoleń organizowanych przez naszą sp. z o.o. Czy od tej dotacji powinniśmy zapłacić podatek dochodowy? Jak traktować finansowane z dotacji honoraria dla prowadzących szkolenie? Czy wydatki na sporządzenie wniosku o uzyskanie dotacji możemy zaliczyć do kosztów?

Czy świadczenie usług jako kierowca może być opodatkowane ryczałtem

Czy działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług jako kierowca (60.24.A, 60.24.B, 74.50.B) może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeśli osoba, która prowadzi tę działalność, nigdy nie była pracownikiem firmy, na rzecz której świadczy usługi? Jeśli nie, to jak wybrnąć z sytuacji, skoro osoba ta od roku rozlicza się w takiej właśnie formie?

Kiedy organy podatkowe mogą ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe

Ująłem faktury VAT-RR w deklaracji w grudniu, a powinienem ująć je w miesiącu zapłaty, czyli w styczniu. Z rozliczenia wynika nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Wykazałem tę kwotę do zwrotu, lecz jej jeszcze nie otrzymałem. Czy w takiej sytuacji urząd może ustalić dodatkowe zobowiązanie?

Jak rozliczyć umowę o dzieło zawartą z obywatelem USA

Jak rozliczyć umowę o dzieło zawartą z obywatelem USA przebywającym w Polsce tylko przez krótki czas (jeden miesiąc), potrzebny do wykonania tej umowy? Jak obliczyć zobowiązanie podatkowe oraz jakie ciążą na mnie obowiązki informacyjne?

Jak odliczyć VAT w przypadku wpłaty zaliczki

Kupiliśmy samochód osobowy do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Otrzymaliśmy fakturę na wpłaconą zaliczkę, a później fakturę na całość wartości auta. Czy do celów VAT należy rozliczyć fakturę zaliczkową i pomniejszyć odpowiednio drugą fakturę wystawioną na całą wartość zakupu? Czy można zaewidencjonować tylko tę drugą fakturę?

Jakie są koszty uzyskania przychodu dla tłumaczenia specyfikacji przetargowej

Spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło. Umowy dotyczyły tłumaczenia tekstów specyfikacji przetargowej i nie przenosiły praw autorskich na zamawiającego. Czy do takich umów można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?

Jak prawidłowo ustalić wysokość zaliczek uproszczonych

W 2006 r. będę rozliczała się z podatku dochodowego w uproszczonej formie według skali podatkowej. Czy podstawą obliczenia zaliczek może być dochód za 2005 r., mimo że do tego czasu nie będzie złożone zeznanie roczne PIT-36? Proszę o przykład prawidłowego obliczenia wysokości zaliczek.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku dostawy nieruchomości

Umowa sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości została sporządzona w formie aktu notarialnego 31 grudnia 2005 r. Zapłata nastąpi 31 marca 2006 r. - i w tym dniu nastąpi przekazanie nieruchomości na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Kiedy należy opodatkować podatkiem VAT tę sprzedaż - w chwili sporządzenia aktu notarialnego czy w momencie przekazania nieruchomości protokołem?

Jak rozliczyć koszty wydziałowe w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Przedsiębiorstwo produkuje na zlecenie około 50 szt. produktów miesięcznie. Są one niepowtarzalne i mają relatywnie wysoką wartość jednostkową. Jak prawidłowo, zgodnie z prawem bilansowym i podatkowym, rozliczać koszty wydziałowe (KW)?

Jaką ewidencję powinien prowadzić podatnik zwolniony z VAT

Prowadzę działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Korzystam ze zwolnienia z VAT ze względu na wysokość obrotów. Sprzedaję usługi tylko dla innych podmiotów gospodarczych, wystawiając im rachunki. Jak należy prowadzić ewidencję sprzedaży?

Na podstawie jakiego dowodu księgowego ująć koszty, jeśli wystawca nie chce wystawić faktury ani rachunku

Firma podpisała z osobą fizyczną umowę o wynajem pomieszczenia. W umowie jest wartość czynszu, data płatności, ale nie ma nic o tym, że czynsz będzie płacony na podstawie rachunku czy faktury VAT. Wynajmujący wzbrania się teraz przed wystawieniem rachunku. Na jakiej podstawie mogę zaksięgować do pkpir wydatki ponoszone za wynajem, czy mogę sporządzić dokument wewnętrzny?

Jak ewidencjonować należności i koszty wynikające z ugody z dłużnikiem

Skierowaliśmy sprawę do sądu o zaległe należności. W trakcie sporu została podpisana ugoda. Dłużnik zobowiązał się do zapłaty 70% należnej kwoty. Jak należy zaksięgować tę ugodę i pozostałą niezapłaconą część?

Jak kwota na fakturze powinna być wyrażona słownie

Faktury VAT otrzymywane za usługi telekomunikacyjne zawierają w podsumowaniu wartość netto + VAT = wartość brutto, natomiast kwota wyrażona słownie z reguły jest inna, gdyż uwzględniane jest w niej tzw. rozliczenie kwoty do zapłaty, w następstwie czego kwota wyrażona słownie to nie kwota brutto z faktury, ale saldo rozliczenia z TP SA. Czy tak wystawiona faktura jest fakturą poprawną?

Jak ewidencjonować różnice kursowe

Zakupiony przez nas towar sprzedaliśmy zagranicznemu kontrahentowi. Niestety, mimo wezwań do zapłaty, do 31 grudnia 2005 r. faktura nie została uregulowana. Kontrahent nie potwierdził również salda. Dlatego dokonaliśmy odpisu aktualizującego należności w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Jak należy zaewidencjonować różnice kursowe powstałe przy tej transakcji?

Jak wyceniać aktywa i pasywa przejętej firmy

Kupiliśmy przedsiębiorstwo, które było naszym podwykonawcą. Czy przy rozliczaniu przejęcia należy uwzględnić wszystkie zobowiązania i należności tego przedsiębiorstwa (np. zobowiązania i należności wynikające z potrąceń od wynagrodzeń), czy też - ustalając wartość firmy - należy wyłączyć wzajemne rozrachunki?

Czy ważny jest termin płatności za fakturę

Świadczymy usługi dostępu do internetu na rzecz odbiorców indywidualnych. Zamierzamy wystawiać faktury za internet z góry za pół roku. W umowach z odbiorcami nie jest określony termin płatności. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy VAT? Kiedy zarejestrować je na drukarce fiskalnej, czy w terminie płatności czy też w momencie zapłaty? Czy ważny jest termin płatności za fakturę?

Jak należy ewidencjonować naliczenie składek po kontroli ZUS

Nasza spółka jest po kontroli ZUS obejmującej okres od stycznia 2003 r. do sierpnia 2005 r. Jak ująć w księgach rachunkowych naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zgodnie z protokołem ZUS? Czy są one kosztem uzyskania przychodów bieżącego okresu?

Jakich formalności należy dokonać przy instalowaniu kasy fiskalnej

Jakich formalności należy dokonać, kiedy konieczne jest zainstalowanie kasy fiskalnej? Szczególnie interesuje nas, jakie dokumenty i druki oraz w jakim terminie musimy złożyć w urzędzie skarbowym.

Jak wprowadzić do ewidencji księgowej komputery "składaki"

Okazało się, że w jednostce znajdują się w użytkowaniu (od 2-3 lat) komputery będące tzw. składakami. Zostały one złożone ze starych części pochodzących ze zamortyzowanych i zlikwidowanych komputerów oraz różnych nowych części zakupionych w celach remontowych (które po pobraniu ich z magazynu zakwalifikowano od razu w koszty). W jaki sposób należałoby ujawnić te zestawy komputerowe i na jakiej podstawie wprowadzić je do ewidencji oraz w jakiej wartości?

Jak amortyzować sieć komputerową

Świadczymy usługi związane z dostępem do internetu. Niezbędne do prowadzenia tej działalności są kable, anteny, puszki, których wartość jednostkowa nie przekracza 3500 zł. Różne urządzenia o jednostkowej niskiej wartości tworzą sieć. Sieć ta obejmuje zasięgiem jeden lub kilka bloków mieszkalnych. W jaki sposób mamy ująć te wydatki w naszych księgach? Czy wydatki na okablowanie pojedynczych bloków mieszkalnych stanowią inwestycję w obcych środkach trwałych? Czy można je zaliczyć bezpośrednio do kosztów?

Kiedy podatnik nabywa prawo do odliczenia VAT

Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą od 1 grudnia 2005 r. 15 grudnia kupił samochód. Jednak zgłoszenie rejestracyjne VAT-R złożył 30 grudnia. Czy może dokonać odliczenia VAT z faktury otrzymanej przed dokonaniem rejestracji?

Jak rozliczyć koszty certyfikatu jakości

Czy koszty poniesione przez naszą firmę na pozyskanie certyfikatu ISO 9001:2000 mogą zostać ujęte jako wartości niematerialne i prawne? Jaka będzie stawka amortyzacyjna stosowana do dokonywania comiesięcznych odpisów z tytułu umorzenia tych wartości? Na koszty związane z pozyskaniem certyfikatu składają się m.in.: koszty szkoleń pracowników, przygotowania stosownej dokumentacji, zakupu niezbędnego wyposażenia oraz opłaty poniesione za uzyskanie certyfikatu.

Jak w bilansie wykazać pożyczki i odsetki od pożyczek udzielonych z funduszu socjalnego

Ustalamy na dzień bilansowy salda należności pracowników z tytułu pożyczek udzielonych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy należy oddzielnie wykazywać ich część długoterminową i krótkoterminową? Czy w należnościach tych ujmować należy część odsetek przypadającą na ten dzień, jak je naliczyć i zaksięgować (oprocentowanie 5%)?

Kiedy prowadzimy uproszczoną ewidencję kosztów

Nasza firma kupuje drewniane figurki, które po przemalowaniu sprzedajemy do małych sklepów z pamiątkami. Jak mamy prowadzić ewidencję kosztów tej działalności? Czy koszty te należy koniecznie ująć na kontach zespołu 4 i zespołu 5, czy wystarczy, jeżeli prowadzimy ewidencję tylko według kosztów rodzajowych?

Czy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży ratalnej

Zajmujemy się sprzedażą detaliczną. Prowadzimy sprzedaż ratalną za pośrednictwem firm ratalnych. 2 grudnia 2005 r. została spisana z klientem umowa ratalna. Firma "ratalna" przelała pieniądze z tytułu tej umowy na nasze konto 10 grudnia 2005 r. Klient odebrał towar dopiero 3 stycznia i w tym dniu wystawiliśmy mu fakturę sprzedaży. Jakie skutki spowoduje dla naszej firmy wpływ pieniędzy z tytułu umowy ratalnej 10 grudnia 2005 r.?

Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika przy wniesieniu firmy aportem do spółki

Firma X została wniesiona aportem do spółki jawnej w połowie grudnia 2005 r. Spółka jawna zapłaciła wynagrodzenie pracownikom firmy X za cały grudzień 2005 r. Czy wynagrodzenia za okres 1-15 grudnia 2005 r. to koszt podatkowy dla wspólników spółki jawnej?

Jak ewidencjonować wymianę starego systemu alarmowego na nowy

Spółka jest właścicielem nieruchomości komercyjnej. Do jej wartości początkowej zaliczono między innymi wartość systemu alarmowego zainstalowanego w budynku. Ponieważ instalacja ta często się psuła, w lipcu zeszłego roku dokonano jej demontażu, a na jej miejsce zainstalowano nową. Czy wydatki na wymianę instalacji należy zaksięgować w koszty remontu budynku, czy też należy zakwalifikować je do kosztów ulepszenia środka trwałego?

Jak prawidłowo zaksięgować kaucję gwarancyjną

Podpisaliśmy umowę i wykonaliśmy określoną w niej usługę na rzecz kontrahenta. Zgodnie z umową kontrahent ma prawo do zatrzymania przez 3 lata pewnej kwoty należności jako gwarancji. Gdzie ewidencjonować takie gwarancje i jak prawidłowo ująć je w bilansie?

Jak zaewidencjonować "anulowanie" odsetek od nieuregulowanych należności

Nasza spółka w 2005 r. naliczyła odsetki od nieuregulowanej przez kontrahenta należności za dostarczone jej w marcu towary. We wrześniu 2005 r. wysłaliśmy do naszego kontrahenta notę odsetkową. Na początku lutego 2006 r. właściciele firmy po rozmowach z kontrahentem wyrazili zgodę na anulowanie naliczonych odsetek. Jak zaewidencjonować takie zdarzenie?

W jaki sposób należy amortyzować stację LPG

Kupiliśmy nową stację paliw LPG (tankowania gazu). Składa się na nią 1 dystrybutor, 1 zbiornik naziemny, armatura zbiornika, wiata oraz fundamenty. Ogółem koszty wynoszą ponad 80 000 zł. Roczna stawka amortyzacyjna dla dystrybutora wynosi 14%, dla zbiornika - 4,5% lub 10%. Proszę o odpowiedź, jak prawidłowo amortyzować zakupioną stację? Czy można potraktować ją jako całość i jaką wtedy zastosować roczną stawkę amortyzacji?

Jak wybrać niekalendarzowy rok podatkowy

Zakładamy spółkę z o.o. z uwagi na sezonowość działalności, jaką chcemy podjąć. Rozważamy podjęcie decyzji o niekalendarzowym roku podatkowym. Jakie wymogi należy spełnić, by rok podatkowy zaczynał się i kończył np. w marcu? Czy można zmienić rok podatkowy na inny niż kalendarzowy już po rozpoczęciu prowadzenia działalności?

Jak odprowadzić zaliczkę na podatek od wynagrodzenia pomocy domowej

Od stycznia 2006 r. zatrudniłam na podstawie umowy aktywizacyjnej gosposię. W lutym po raz pierwszy muszę odprowadzić do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od jej wynagrodzenia. Jak należy wyliczyć zaliczkę od przychodu w wysokości 1000 zł? Jak prawidłowo wypełnić deklarację PIT-4G?

Jak opodatkować usługę przewozu osób za granicę

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, m.in. usługi transportowe. W ramach tej działalności dostałam zlecenie przewozu swoim busem na Białoruś ekipy serwisowej pewnej firmy. Zlecenie transportu na Białoruś otrzymałam od polskiego kontrahenta. Jak w takiej sytuacji powinnam wystawić fakturę?

Czy przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej

W 1978 r. pracownik został przeniesiony za porozumieniem stron do nowego zakładu pracy. W 2000 r. obchodził 25-lecie pracy, za które otrzymał nagrodę jubileuszową, a w 2003 r. został usunięty zapis z układu zbiorowego mówiący o nabywaniu tego rodzaju gratyfikacji przez pracowników przeniesionych. W 2005 r. przypadło 30-lecie pracy na podstawie lat przepracowanych w jednym i drugim zakładzie, za które pracownik nie otrzymał nagrody. Czy ma do niej prawo?

Kiedy składka na Fundusz Pracy może zostać zaliczona do kosztów

W art. 23 ust. 1 pkt 55a updof zapisano, że nie uznaje się za koszty uzyskania przychodu nieopłaconych do ZUS składek określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek. Czy to oznacza, że nieopłaconą składkę na Fundusz Pracy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu już w miesiącu, za który została ona naliczona? Myślę tu o składce płaconej zarówno od umów o pracę, jak i własnej składce osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Na jakich zasadach opodatkować opakowania zwrotne towarów wysyłanych do innego kraju UE

Dokonujemy dostaw wewnątrzwspólnotowych towaru w opakowaniach zwrotnych. Za opakowania jest naliczana kaucja. W jednej z dostaw odbiorca nie zwrócił opakowań. Czy w wewnątrzwspólnotowej dostawie opakowań zwrotnych zastosować stawkę VAT 0%, czy opodatkować sprzedaż opakowań stawką 22%?

Jak rozliczyć w deklaracji usługi tłumaczenia

Usługa wykonywana przez nas (tłumaczenie) dla klienta zagranicznego jest opodatkowana podatkiem VAT w kraju nabywcy. Proszę o wyjaśnienie: czy i gdzie w nowej deklaracji VAT (w której pozycji) powinna być wykazana ta sprzedaż. Nie odliczamy od tej sprzedaży VAT, gdyż usługi te, a dokładnie tłumaczenia, wykonują dla nas osoby fizyczne na podstawie umów o dzieło, niebędące podatnikami VAT?

REKLAMA